Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3187/BHXH-DVT năm 2013 cung ứng và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế trong cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3187/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3187/BHXH-DVT
V/v cung ứng và thanh toán thuốc BHYT trong các cơ sở y tế

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Hiện nay, nhiều Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã tham gia tích cực vào quá trình đấu thầu mua thuốc tại các Sở Y tế, Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (sau đây viết tắt thành Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC), Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (sau đây viết tắt thành Thông tư số 11/2012/TT-BYT) và Công văn số 5157/BHXH-DVT ngày 10/12/2012 của BHXH Việt Nam hướng dẫn tham gia đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Quá trình tổ chức thực hiện mua sắm thuốc và kết quả đấu thầu ở những đơn vị này cho thấy đã tiết kiệm chi phí tiền thuốc cho các cơ sở y tế, người bệnh, ngân sách nhà nước và quỹ BHYT. Tuy nhiên, có một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy định, đặc biệt còn khá nhiều địa phương và cơ sở khám chữa bệnh vẫn chưa thực hiện Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC mà vẫn tiếp tục thực hiện kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2012 (đã hết hiệu lực) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/8/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính không đúng quy định hiện hành. Hầu hết giá thuốc mua vào của các cơ sở y tế căn cứ giá thuốc trúng thầu thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC cao hơn nhiều so với giá thuốc trúng thầu của các đơn vị đã thực hiện đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC. Để tăng cường việc tham gia, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế và thanh toán tiền thuốc trong khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Phối hợp tốt với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế (gửi kèm).

2. Đối với những đơn vị chưa có kết quả đấu thầu mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC:

BHXH các tỉnh thực hiện thanh toán thuốc khám chữa bệnh BHYT theo đúng hướng dẫn tại công văn số 653/BHXH-DVT ngày 07/02/2013 của BHXH Việt Nam. Để mua thuốc với mức giá phù hợp với mặt bằng chung của giá thuốc trúng thầu năm 2013, đề nghị BHXH tỉnh thống nhất với Sở Y tế để hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ giá thuốc trúng thầu ở các địa phương trong cùng khu vực đã thực hiện đấu thầu theo Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC để mua và thanh toán chi phí thuốc BHYT với cơ quan BHXH.

3. Đối với các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện và có kết quả đấu thầu thuốc theo Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC:

3.1. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế rà soát giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh, phát hiện giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh chênh lệch bất hợp lý so với giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở khám chữa bệnh khác hoặc giá công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược, BHXH Việt Nam hoặc giá phổ biến do BHXH Việt Nam cung cấp. BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiến hành thương thảo với nhà thầu để mua thuốc với mức giá phù hợp với mặt bằng chung của giá thuốc trúng thầu.

3.2. Đối với các địa phương tổ chức đấu thầu tập trung, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế thực hiện giao kế hoạch số lượng thuốc trúng thầu (đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu) cho từng cơ sở khám chữa bệnh; phối hợp với Sở Y tế giám sát việc sử dụng số lượng thuốc được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch sử dụng tại từng cơ sở khám chữa bệnh; đặc biệt lưu ý giám sát cụ thể việc sử dụng số lượng thuốc theo đúng nhóm được phân chia theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC. Phối hợp kiểm soát số lượng thuốc được mua vượt kế hoạch trong năm theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 23 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC.

3.3. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh không tổ chức đấu thầu mà thực hiện mua thuốc theo kết quả đấu thầu của cơ sở khám chữa bệnh khác cần tuân thủ các quy định tại Điều 21, Luật Đấu thầu và quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

4. Báo cáo kết quả đấu thầu ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu về BHXH Việt Nam bằng văn bản và file dữ liệu điện tử theo quy định tại công văn số 494/BHXH-DVT ngày 30/01/2013 của BHXH Việt Nam về việc báo cáo tình hình tham gia đấu thầu mua thuốc BHYT.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc về BHXH Việt Nam để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế các tỉnh, thành phố;
- Ban CSYT;
- Lưu VT, DVT (2bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3187/BHXH-DVT năm 2013 cung ứng và thanh toán thuốc bảo hiểm y tế trong cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.921
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122