Tiêu chuẩn Kiểm tra viên cao cấp của Đảng mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/11/2022 14:50 PM

Tôi muốn biết Kiểm tra viên cao cấp của Đảng là ai? Tiêu chuẩn Kiểm tra viên cao cấp của Đảng được quy định thế nào? - Thanh Tú (Tây Ninh)

Tiêu chuẩn Kiểm tra viên cao cấp của Đảng mới nhất

Tiêu chuẩn Kiểm tra viên cao cấp của Đảng mới nhất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Kiểm tra viên cao cấp của Đảng là ai?

Theo điểm a khoản 3 Mục II Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022, Kiểm tra viên cao cấp của Đảng là cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tại cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và tương đương (thuộc khối hành chính, sự nghiệp), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong đó có chức năng như sau:

+ Giúp ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy và tương đương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác;

+ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một hoặc một số địa phương, đơn vị;

+ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặc đảm nhiệm những phần chuyên môn nghiệp vụ khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;

+ Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát có quy mô lớn, tình tiết phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực;

+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến phần việc được phân công.

2. Tiêu chuẩn Kiểm tra viên cao cấp của Đảng mới nhất

2.1. Tiêu chuẩn chung Kiểm tra viên cao cấp của Đảng

Theo Mục I Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022, tiêu chuẩn chung Kiểm tra viên cao cấp của Đảng được quy định như sau:

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; tuân thủ các quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi 2019).

- Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tận tụy công tác, yêu ngành, yêu nghề, liêm khiết, trung thực, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và cơ sở.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

- Có phương pháp làm việc khoa học, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có bản lĩnh vững vàng, thận trọng, công minh, khách quan trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; dũng cảm, kiên quyết bảo vệ cái đúng.

- Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công, có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật. Có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

- Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm bổ nhiệm ngạch kiểm tra Đảng.

2.2 Tiêu chuẩn cụ thể Kiểm tra viên cao cấp của Đảng

* Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ

- Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến phần việc được phân công.

- Nắm chắc kiến thức cơ bản về ngành kiểm tra, các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công tác được phân công; có kiến thức rộng về khoa học công nghệ liên quan; nắm vững các thể thức văn bản hành chính.

- Nắm vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, tình hình xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; tình hình công tác kiểm tra và những vấn đề của Nhà nước có liên quan.

- Hiểu biết rộng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước và tình hình quốc tế.

- Có khả năng thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ; nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoặc lĩnh vực công tác được phân công.

- Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức chỉ đạo, phối hợp; triển khai công việc trong phạm vi ngành hoặc nhiều ngành; năng lực tổng kết, phát hiện vấn đề mới nảy sinh, đề xuất chủ trương, giải pháp điều chỉnh ở tầm vĩ mô.

- Có năng lực tổ chức, nghiên cứu, xây dựng và thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

(Theo điểm c khoản 3 Mục II Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022)

* Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị trở lên.

- Có chứng chỉ, chứng nhận chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định của ngạch chuyên viên cao cấp.

(Theo điểm d khoản 3 Mục II Phần A Quy định ban hành kèm theo Quyết định 505-QĐ/UBKTTW năm 2022)

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,177

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn