Toàn bộ 18 Luật bắt đầu có hiệu lực trong năm 2020

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
24/09/2020 10:21 AM

Trong năm 2020, có tất cả 18 Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành; thời điểm áp dụng và phạm vi điều chỉnh của từng luật cụ thể như sau:

1. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

- Ngày thông qua: 25/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 2008Luật Viên chức 2010.

2. Luật Quản lý thuế 2019

- Ngày thông qua: 13/06/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

3. Luật Thi hành án hình sự 2019

- Ngày thông qua: 14/06/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/01/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

4. Luật giáo dục 2019

- Ngày thông qua: 14/06/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.

5. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

- Ngày thông qua: 26/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

6. Luật Dân quân tự vệ 2019

- Ngày thông qua: 22/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dân quân tự vệ.

7. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

- Ngày thông qua: 22/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

8. Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

- Ngày thông qua: 22/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ 2015Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

9. Luật Thư viện 2019

- Ngày thông qua: 21/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

10. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

- Ngày thông qua: 14/06/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/01/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

11. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

- Ngày thông qua: 25/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 10/01/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

12. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

- Ngày thông qua: 25/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

13. Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

- Ngày thông qua: 26/11/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

14. Luật Đầu tư công 2019

- Ngày thông qua: 13/06/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/01/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

15. Luật Kiến trúc 2019

- Ngày thông qua: 13/06/2019.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

16. Luật Chăn nuôi 2018

- Ngày thông qua: 19/11/2018.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/01/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

17. Luật Trồng trọt 2018

- Ngày thông qua: 19/11/2018.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/01/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

18. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

- Ngày thông qua: 15/11/2018.

- Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày: 01/07/2020.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,616

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn