Sắp xếp ĐVSN công lập không đáp ứng điều kiện quy định: Hoàn thành trước 31/3/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
05/11/2020 08:29 AM

Ngày 04/11/2020, Bộ Nội vụ có Công văn 5805/BNV-TCBC thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

Sắp xếp ĐVSN công lập không đáp ứng điều kiện quy định: Hoàn thành trước 31/3/2021

Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020 (thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012), Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong đó:

+ Xây dựng và thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng điều kiện về số lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

+ Xây dựng và thực hiện ngay phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của đơn vị sự nghiệp công lập theo tiêu chí quy định, để bảo đảm khi Nghị định 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các đơn vị sự nghiệp công lập đã được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định.

- Quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nghị định 120/2020/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc báo cáo định kỳ đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 26 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,007

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn