Tuyển công chức: Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

06/02/2020 09:10 AM

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV ngày 21/01/2020 về Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

Toàn văn Quyết định 69/QĐ-BNV và Kế hoạch kèm theo

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, xây dựng Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, thay thế:

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP;

- Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức;

- Các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định mới sẽ pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (07 thông tư); Quy định chi tiết khoản 5, 6, 9, 10, 18 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019;

Rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức; Cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch;

Rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ; Quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, xây dựng Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức thay thế Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (05 thông tư);

Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019; rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

Quyết định 69/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,476

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn