Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với công chức trong ngành Kiểm sát

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/04/2024 18:15 PM

Cho tôi hỏi quy trình xem xét miễn nhiệm đối với công chức trong ngành Kiểm sát được quy định như thế nào? – Thu Phương (Bắc Giang)

Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với công chức trong ngành Kiểm sát

Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với công chức trong ngành Kiểm sát (Hình từ internet)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý ngành Kiểm sát

Căn cứ xem xét miễn nhiệm chức vụ được quy định tại Điều 6 Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm Quyết định 442/QĐ-VKSTC năm 2023 như sau:

- Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

+ Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao;

+ Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một thời hạn bổ nhiệm;

+ Có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định;

+ Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

+ Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;

+ Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng đến mức phải miễn nhiệm;

+ Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

- Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với công chức trong ngành Kiểm sát

Theo Điều 8 Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm Quyết định 442/QĐ-VKSTC năm 2023 quy định về quy trình xem xét miễn nhiệm như sau:

- Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo quản lý được thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì đại diện lãnh đạo đơn vị sử dụng công chức và đại diện đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trao đổi với công chức. Đơn vị sử dụng công chức đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc miễn nhiệm chức vụ đối với công chức (qua đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ);

+ Bước 2: Đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý công chức. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định miễn nhiệm đối với công chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định.

- Việc xem xét miễn nhiệm đối với công chức giữ chức danh Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được thực hiện như sau:

+ Bước 1: Khi có dù căn cứ miễn nhiệm, đại diện lãnh đạo đơn vị sử dụng công chức và đại diện đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trao đổi với công chức. Đơn vị sử dụng công chức đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc xem xét miễn nhiệm chức danh đối với công chức (qua đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ);

+ Bước 2: Đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trình Ủy ban kiểm sát cùng cấp cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh đối với công chức. Việc miễn nhiệm được thực hiện khi có trên 50% tổng số thành viên tán thành; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng;

+ Bước 3: Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao miễn nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính của cấp mình; trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp miễn nhiệm chức danh Kiểm tra viên.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức ngành Kiểm sát

Căn cứ Điều 15 Quy chế miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm Quyết định 442/QĐ-VKSTC năm 2023 quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến miễn nhiệm, từ chức, cách chức đối với công chức như sau:

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc miễn nhiệm, từ chức, cách chức thực hiện theo quy định của Đảng; quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo hiện hành.

- Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thì các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thi hành quyết định miễn nhiệm, từ chức, cách chức của cấp có thẩm quyền.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm, từ chức, cách chức là sai thì cấp có thẩm quyền phải có quyết định bố trí lại chức vụ, chức danh và giải quyết các quyền lợi hợp pháp liên quan đến chức vụ, chức danh cũ của công chức.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 359

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn