Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/10/2020 14:13 PM

Theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐHướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 01/10/2020, việc thu đoàn khí công đoàn, kinh phí công đoàn 2021 được thực hiện như sau:

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn, kinh phí công đoàn năm 2021 (nh minh ha)

Về nguyên tắc chung khi lập và giao dự toán tài chính công đoàn 2021

- Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định. Do đó, cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2021 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2020 tại các đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH.

- Đoàn phí công đoàn thu trên số đoàn viên công đoàn theo tiền lương và phụ cấp tại từng khu vực và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán tài chính công đoàn 2021:

1. Thu kinh phí công đoàn

Thực hiện theo mục 1 Phần II Quy định kèm theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020, cụ thể như sau:

Số thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) được xác định trên cơ sở số lao động phải đóng KPCĐ và tiền lương bình quân của lao động. Cách xác định cụ thể như sau:

- Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ:

+ Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: phải tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh.

Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2020, khuyến khích các đơn vị lấy được số liệu sát thời điểm lập dự toán 2021 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp tại Khoản 5 Điều 8 Quy chế phối hợp 3601/QCPH-TLĐ-BHXH), số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng phải nộp KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2021.

+ Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: phải thống kê được danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2020 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), từ đó thực hiện xác định số lao động tại các doanh nghiệp như với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Năm 2021, Tổng Liên đoàn chưa giao kế hoạch thu KPCĐ 2% tại các doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS có dưới 10 lao động tuy nhiên vẫn khuyến khích các đơn vị thu.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 nếu chênh lệch so với số liệu Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn theo dõi tại cùng thời điểm phải có báo cáo giải trình, thuyết minh về số chênh lệch.

- Về quỹ lương thu kinh phí công đoàn:

Quỹ tiền lương xác định thu kinh phí công đoàn năm 2021 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2020 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục “1.1. Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ” của Quy định kèm theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020.

Số dự toán thu KPCĐ khu vực sản xuất kinh doanh tại LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là dữ liệu để nhập Phần mềm thu KPCĐ khu vực SXKD năm 2021 theo Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn; Hướng dẫn 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

2. Thu đoàn phí công đoàn

Tthực hiện theo mục 2 Phần II Quy định kèm theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020, cụ thể như sau:

Số thu đoàn phí công đoàn (ĐPCĐ) năm 2021 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế (có đối chiếu với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn) tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định chi tiết tại Chương IV Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

Mức thu ĐPCĐ bình quân của 1 đoàn viên năm 2021 tại các LĐLĐ tỉnh thành phố, Công đoàn ngành TW và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2019 được duyệt.

Trong trường hợp các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 cần có thuyết minh giải trình riêng về việc số thu ĐPCĐ sụt giảm so với số quyết toán 2019.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 11/HD-TLĐ ngày 01/10/2020 và Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 80,296

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn