Chính sách mới >> Tài chính 08/03/2024 19:15 PM

Thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/03/2024 19:15 PM

Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được quy định như thế nào? – Ngọc Hà (Hà Nội)

Thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quy định về giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 153/NĐ-CP/2020 sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp như sau:

- Doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153/NĐ-CP/2020 sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho tính hợp pháp của đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp và việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái phiếu.

Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Theo Điều 6 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023 như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gửi hồ sơ đăng ký giao dịch bằng hình thức điện tử thông qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp đăng ký giao dịch phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch theo yêu cầu.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trường hợp từ chối, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ:

+ Ngày giao dịch đầu tiên được xác định dựa trên thời gian dự kiến giao dịch tại đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu (trong hồ sơ đăng ký giao dịch) nhưng phải đảm bảo cách tối thiểu 03 ngày làm việc và không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch.

+ Trường hợp ngày giao dịch đầu tiên không đáp ứng yêu cầu thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch, doanh nghiệp phải đăng ký lại ngày giao dịch đầu tiên. Ngày giao dịch đầu tiên phải đảm bảo tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được công văn đăng ký lại ngày giao dịch đầu tiên và không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch.

+ Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký lại ngày giao dịch đầu tiên trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch hoặc ngày giao dịch đầu tiên không đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu là ngày làm việc thứ 10 kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch.

Trách nhiệm của doanh nghiệp đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Căn cứ Điều 7 Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-SGDVN năm 2023 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ như sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ đăng ký giao dịch và các thông tin công bố.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và quy trình, hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,222

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn