Tổng cục Thuế sẽ xác minh tài sản thu nhập với 312 người trong năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
02/05/2024 14:18 PM

Xin cho tôi hỏi có phải Tổng cục Thuế sẽ xác minh tài sản thu nhập với 312 người trong năm 2024 đúng không?

Tổng cục Thuế sẽ xác minh tài sản thu nhập với 312 người trong năm 2024

Tổng cục Thuế sẽ xác minh tài sản thu nhập với 312 người trong năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 11/4/2024, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 449/QĐ-TCT về Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế sẽ xác minh tài sản thu nhập với 312 người trong năm 2024

Theo đó, việc tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

(1) Đối với các đơn vị Tổng cục Thuế thực hiện xác minh

Giao Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Cục KTNB) chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lựa chọn người được xác minh tại 09 đơn vị, số lượng 55 người gồm:

- Cục Thanh tra, kiểm tra thuế: số lượng người được lựa chọn xác minh 02 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế Doanh nghiệp lớn: số lượng người được lựa chọn xác minh 02 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế tỉnh Sơn La: số lượng người được lựa chọn xác minh 7 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang: số lượng người được lựa chọn xác minh 8 người, trong đó lựa chọn 01 là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế tỉnh Hải Dương: số lượng người được lựa chọn xác minh 10 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế TP. Đà Nẵng: số lượng người được lựa chọn xác minh 6 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: số lượng người được lựa chọn xác minh 6 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương: số lượng người được lựa chọn xác minh 7 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng;

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: số lượng người được lựa chọn xác minh 7 người, trong đó lựa chọn 01 người là Phó cục trưởng.

(2) Đối với các Cục Thuế các tỉnh được giao xác minh

Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 và tổ chức thực hiện đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế đảm bảo theo đúng định hướng; Tổ chức lựa chọn người được xác minh theo phân cấp quản lý công tác tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế theo số lượng đã được phê duyệt của Bộ Tài chính (loại trừ số lượng người do Tổng cục Thuế thực hiện xác minh tại (1)); báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Cụ thể, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 như sau:

STT

Tên đơn vị được xác minh

Số lượng người có nghĩa vụ kê khai hàng năm

Số lượng người được lựa chọn xác minh

1

Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế

15

2

2

Cục Thuế Doanh nghiệp lớn

18

2

3

Cục Thuế tỉnh Sơn La

393

40

4

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

255

26

5

Cục Thuế tỉnh Hải Dương

494

50

6

Cục Thuế TP Đà Nẵng

475

48

7

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

575

58

8

Cục Thuế tỉnh Bình Dương

482

49

9

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

361

37

TỔNG CỘNG

3.068

312

Xem chi tiết tại Quyết định 449/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 11/4/2024.

Phương thức và thời điểm kê khai tài sản thu nhập

- Kê khai lần đầu được thực hiện đối với trường hợp sau đây:

Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại (i), (ii)(iii). Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

- Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập, trừ trường hợp đã kê khai hằng năm

- Kê khai hằng năm được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12;

+ Người không giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12.

- Kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện đối với những trường hợp sau đây:

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại (i), (ii) (iii) khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác;

+ Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại (iv). Thời điểm kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

(Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,961

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn