Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế năm 2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
26/03/2024 15:45 PM

Cho tôi hỏi kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế năm 2024 được thực hiện như thế nào? – Tường Vân (Sóc Trăng)

Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế năm 2024

Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế năm 2024 (Hình từ internet)

Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Y tế năm 2024

Ngày 25/3/2024 Bộ Y tế ban hành Quyết định 706/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2024 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Y tế làm đại diện chủ sở hữu.

Mục đích của Kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2024 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

- Đánh giá việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

- Đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

- Giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh.

- Thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đối tượng giám sát tài chính là:

- Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt

- Công ty TNHH một thành viên vắc xin và Sinh phẩm Số 1

- Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Y học và Chi nhánh Nhà xuất bản y học tại Hồ Chí Minh

(Kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 706/QĐ-BYT năm 2024)

Nội dung, chủ thể giám sát tài chính và phương thức giám sát tài chính đối với doanh nghiệp

- Nội dung giám sát tài chính năm 2024

Căn cứ Điều 9 Nghị định 87/2015/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung giám sát như sau:

+ Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp.

+ Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau:

++ Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, gồm: Nguồn vốn huy động, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư;

++ Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp;

++ Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu;

++ Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu;

++ Tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

+ Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

++ Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Bộ Y tế phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng;

++ Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA);

++ Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

++ Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

+ Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp.

+ Giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

+ Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

- Chủ thể giám sát tài chính năm 2024

+ Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện giám sát, tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phương thức giám sát tài chính năm 2024

+ Giám sát tài chính thực hiện bằng phương thức giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung chủ yếu theo hình thức giám sát trước thông qua các nội dung Công ty phải xin ý kiến Bộ Y tế theo quy định của pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo khác của doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý tài chính của doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lý; giám sát trực tiếp tại doanh nghiệp.

+ Đối với Công ty TNHH một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt, giám sát trực tiếp tập trung giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đối với Công ty TNHH một thành viên vắc xin và Sinh phẩm Số 1, giám sát trực tiếp tập trung giám sát về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình giám sát chấp hành pháp về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.

+ Đối với Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Y học và Chi nhánh Nhà xuất bản y học tại Hồ Chí Minh, giám sát trực tiếp tập trung giám sát về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình quản lý hàng tồn kho, tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp; tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp; thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động 2019; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế khác của doanh nghiệp.

Xem thêm tại Kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 706/QĐ-BYT năm 2024

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 423

Bài viết về

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực năm 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn