23 chế độ báo cáo về lĩnh vực chứng khoán sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
18/05/2024 11:00 AM

Xin được hỏi 23 chế độ báo cáo về lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa trong quyết định của Thủ tướng vừa rồi là những chế độ gì? – Duy Linh (TPHCM)

23 chế độ báo cáo về lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa 

23 chế độ báo cáo về lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa (Hình từ internet)

Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Thủ tướng ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025.

Cụ thể, Quyết định 412/QĐ-TTg cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025 gồm: Dịch vụ kế toán; dịch vụ thẩm định giá; lĩnh vực tài chính ngân hàng; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hải quan; lĩnh vực chứng khoán.

Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

23 chế độ báo cáo về lĩnh vực chứng khoán được cắt giảm, đơn giản hóa

Đối với các nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực chứng khoán, Quyết định 412/QĐ-TTg đã cắt giảm, đơn giản các thủ tục hành chính dưới đây như sau:

 Chế độ báo cáo 1: Báo cáo hoạt động lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài FIMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 10 Điều 7 Thông tư 51/2021/TT-BTC  ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 2: Báo cáo về hoạt động chu chuyển vốn của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài FIMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 10 Điều 7 Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 3: Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư, đầu tư theo chỉ định cho nhà đầu tư nước ngoài.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán FMS

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 10 Điều 7 Thông tư 51/2021/TT-BTC  ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 4: Báo cáo hoạt động cấp mã số giao dịch chứng khoán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu công ty chứng khoán SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 10 Điều 7 Thông tư 51/2021/TT-BTC  ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 5: Báo cáo về tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà đầu tư nước ngoài FIMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 10 Điều 7

+ Sửa đổi khoản 10 Điều 7 Thông tư 51/2021/TT-BTC  ngày 30/6/2021 hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 6: Báo cáo thông tin khối lượng mở cuối ngày của từng loại chứng khoán phái sinh.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu công ty chứng khoán SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 20 Thông tư 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Chế độ báo cáo 7: Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS hoặc FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 12 Thông tư 97/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 8: Báo cáo hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS hoặc FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 5 Điều 21 Thông tư 97/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

 Chế độ báo cáo 9: Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 29 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2025.

Chế độ báo cáo 10: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 9 Điều 79 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 11: Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 9 Điều 79 Thông tư 98/2020/TT-BTC  ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 12: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

-Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

-Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 9 Điều 79 Thông tư 98/2020/TT-BTC  ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 13: Báo cáo giám sát hoạt động quản lý tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 80 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 14: Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 29 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 15: Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi công ty quản lý quỹ mở tài khoản lưu ký, xác nhận của thành viên lưu ký nơi khách hàng ủy thác mở tài khoản, xác nhận của tổ chức lưu ký tại nước ngoài.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 29 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

 Chế độ báo cáo 16: Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 29 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: Năm 2025.

Chế độ báo cáo 17: Báo cáo tình hình sử dụng người hành nghề tại công ty của tổ chức sử dụng người hành nghề chứng khoán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS và SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 216 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 – 2025

Chế độ báo cáo 18: Báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của Công ty chứng khoán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống FMS và SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 29 Thông tư 121/2020/TT-BTC  ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Chế độ báo cáo 19: Báo cáo việc đáp ứng đủ điều kiện làm ngân hàng thanh toán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi Điều 41 Thông tư 119/2020/TT-BTC  ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Chế độ báo cáo 20: Báo cáo việc đáp ứng đủ điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi Điều 41 Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Chế độ báo cáo 21: Báo cáo hoạt động thanh toán tiền giao dịch chứng khoán của ngân hàng thanh toán.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi Điều 41 Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Chế độ báo cáo 22: Báo cáo số lượng khách hàng, số dư tiền của khách hàng tại tài khoản chuyên dụng của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng thương mại.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi điều 17 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Chế độ báo cáo 23: Báo cáo hoạt động quản lý tài khoản giao dịch ủy thác.

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử trên Hệ thống SCMS.

Lý do: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi Điều 19 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,054

Chính sách khác

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn