28/03/2011 | 3414 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN “HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ THEO DÕI LÂU DÀI TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÂY PHÂN TÁN TOÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Văn bản số 334/TCLN-VP ngày 21/3/2011 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành dự án “Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam” do Chính phủ Phần Lan tài trợ thông qua Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (sau đây gọi chung là Ban Điều hành).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Điều hành

1. Nghiên cứu đề xuất với Bộ trưởng giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến trách nhiệm của Bộ; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện, quản lý Dự án theo đúng nội dung quy định tại Văn kiện Chương trình, Văn bản thỏa thuận (ký kết ngày 04/3/2011 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc) và Quyết định số 308/QĐ-BNN-HTQT ngày 25/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án “Hỗ trợ Chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam”.

Điều 3. Cơ cấu, thành phần của Ban Điều hành

1. Trưởng ban: Ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các thành viên:

2. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Bà Phạm Minh Thoa, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Ông Cao Chí Công, Vụ trưởng Vụ Sử dụng rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Ông Ngô Út, Viện trưởng Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Ông Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11. Ông Quách Đại Ninh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Một đại diện Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Điều 4. Ban Điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi Dự án kết thúc.

Trưởng ban chịu trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Điều hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Văn trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Vụ: KH; TC; HTQT; KH, CN&MT;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 574/QD-BNN-TCCB, QUYET DINH 574 2011, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, THANH LAP BAN DIEU HANH DU AN, CHUONG TRINH DANH GIA VA THEO DOI LAU DAI, TAI NGUYEN RUNG, CAY PHAN TAN, BO MAY HANH CHINH, TAI NGUYEN - MOI TRUONG