31/03/2011 | 2750 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ATVSTP NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v giao dự toán chi NSNN năm 2011 cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản;
Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/03/2011 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông sản năm 2011;
Xét tờ trình số 471/QLCL-CL2 ngày 25/03/2011 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc phê duyệt Dự toán Chương trình ATVSTP năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí Chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2011 cho Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, với tổng kinh phí: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản căn cứ vào dự toán được phê duyệt, triển khai thực hiện và quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 358/QĐ-BNN-TC ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (1000đ)

Thành tiền (1000đ)

1

Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu ATTP (tại 1 tỉnh)

 

 

 

40.000

1.1

Chi phí cho cán bộ đi kiểm tra, lấy mẫu (đợt kiểm tra: 7 ngày; lưu trú: 2 đêm; 4 người/đoàn)

 

 

 

10.600

 

Thuê xe ô tô (800 km)

km

800

6

4.800

 

Khách sạn (5 người/ 3 phòng x 2 ngày)

người/ngày

6

500

3.000

 

Công tác phí (4 người x 7 ngày)

người/ngày

28

100

2.800

1.2

Chi phí mua mẫu, gửi mẫu

 

 

 

5.000

 

Mua dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu

mẫu

30

50

1.500

 

Mẫu rau: 15 mẫu rau x 30.000 đ/mẫu

mẫu

15

30

450

 

Mẫu thịt: 10 mẫu thịt x 150.000 đ/mẫu

mẫu

15

150

2.250

 

Cho phí gửi mẫu phân tích

đợt

2

400

800

1.3

Chi phí phân tích mẫu

 

 

 

24.000

a

Mẫu rau

 

 

 

 

 

- Dư lượng thuốc BVTV (1.200.000đ/mẫu, 2-4 hoạt chất/mẫu)

mẫu

15

1.200

18.000

b

Mẫu thịt

 

 

 

 

 

- Phân tích vi sinh vật gây bệnh

mẫu

15

200

3.000

 

- Phân tích dư lượng chất tăng trọng, hoocmon

mẫu

5

600

3.000

1.4

Chi phí khác

 

 

 

400

2

Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu ATTP (tại 50 tỉnh, thành phố)

tỉnh/ thành phố

50

40.000

2.000.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

2.000.000

(Hai tỷ đồng chẵn)

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 358/QD-BNN-TC, QUYET DINH 358 2011, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, DU TOAN KINH PHI, CHUONG TRINH AN TOAN VE SINH THUC PHAM, TAI CHINH NHA NUOC