15/12/2010 | 2852 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3369/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-BNN-DANN ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp thực hiện dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á;
Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 6 năm 2008 về việc Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện Tiểu Hợp phần "Chương trình nghiên cứu nông nghiệp hướng tới khách hàng" thuộc Dự án khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Báo cáo tổng kết và Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án Trung ương Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3369/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Cơ quan chủ quản (Viết chữ in hoa, không đậm, cỡ chữ 13)

Cơ quan chủ trì đề tài (Viết chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 13)

----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB

 

Tên đề tài: (viết chữ in hoa cỡ chữ 14-15)

 

 

 

Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Chữ thường cỡ 16)

Cơ quan chủ trì đề tài:

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian thực hiện đề tài:

 

 

 

 

 

 

 

 

……… 12/2011

 

 

BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG, TỪ NGẮN, THUẬT NGỮ (nếu có)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

(Nêu rõ tình hình nghiên cứu những gì còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết - luận giải, cụ thể hóa được tính cấp thiết của đề tài và những vấn đề mới về KH&CN mà đề tài đặt ra nghiên cứu)

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

(Nêu mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể theo thuyết minh đã được phê duyệt)

III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

(Nêu vắn tắt tổng quan tài liệu tình hình nghiên cứu trong nước và ở nước ngoài liên quan đến đề tài; chú ý cập nhật những tài liệu mới nhất)

IV. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Nội dung nghiên cứu (Nêu các nội dung nghiên cứu đã thực hiện)

2. Vật liệu nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

(Nêu đầy đủ các phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, các chỉ tiêu theo dõi, các phương pháp phân tích, … và các phương pháp xử lý số liệu đã áp dụng)

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Kết quả nghiên cứu khoa học

(Trình bày các kết quả theo từng nội dung nghiên cứu dạng bảng biểu, đồ thị. Phân tích các kết quả. Lý giải luận cứ khoa học của kết quả thu được. Làm rõ tại sao không phù hợp với các kết quả nghiên cứu trước đây …)

1.1. …….

1.2. ……..

2. Tổng hợp các sản phẩm đề tài

2.1. Các sản phẩm khoa học: (Liệt kê các sản phẩm theo thứ tự dạng 1, 2, 3, 4 và nêu rõ chỉ tiêu chất lượng của giống, quy trình, mô hình …)

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng theo kế hoạch phê duyệt

Số lượng đạt được

% đạt được so với kế hoạch

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Kết quả đào tạo/tập huấn cho cán bộ hoặc nông dân

Số TT

Số lớp

Số người/lớp

Ngày/lớp

Tổng số người

Ghi chú

Tổng số

Nữ

Dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đánh giá tác động của kết quả nghiên cứu

3.1. Hiệu quả môi trường (đánh giá tác động/ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu đến môi trường)

3.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội (đánh giá tác động/ảnh hưởng của nghiên cứu đến giảm nghèo, bình đẳng giới …)

…………………

4. Tổ chức thực hiện và sử dụng kinh phí.

4.1. Tổ chức thực hiện (Nêu các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện, các hoạt động phối hợp với các tổ chức địa phương …)

4.2. Sử dụng kinh phí (tổng hợp theo từng nội dung của đề tài)

ĐV tính: 1000 đ

TT

Nội dung chi

Kinh phí theo dự toán

Kinh phí được cấp

Kinh phí đã sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận

- Về nội dung nghiên cứu của đề tài: Nêu những kết luận cơ bản ngắn gọn, tập trung vào trả lời cho mục tiêu nghiên cứu)

- Về quản lý, tổ chức thực hiện và phối hợp với đối tác

2. Đề nghị

 

Chủ trì đề tài
(Họ tên, ký)

Cơ quan chủ trì
(Họ tên, ký và đóng dấu)

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- Minh chứng sản phẩm của đề tài (Quyết định, báo cáo, bài báo …)

- Hình ảnh minh họa

- Biên bản kiểm tra (cấp cơ sở và cấp Quản lý nếu có)

- Nhận xét địa phương (nếu có)

- Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI (gồm 9 bộ trong đó có 01 bộ gốc)

1. Đơn đề nghị nghiệm thu của cơ quan

2. Thuyết minh tổng thể

3. Báo cáo khoa học hàng năm

4. Báo cáo kết quả giữa kỳ (nếu có)

5. Báo cáo tổng kết kết quả đề tài.

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3369/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI

1. Tiêu chí đánh giá

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Điểm của thành viên hội đồng

1.1

Hình thức báo cáo

5

 

1.2

Tính cấp thiết, mục tiêu đề tài

5

 

1.3

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

10

 

1.4

Nội dung, vật liệu và phương pháp nghiên cứu

10

 

1.5

Sản phẩm đề tài (mức đầy đủ số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính)

25

 

1.6

Mức chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của sản phẩm chính

20

 

1.7

Tác động của đề tài đối với kinh tế, xã hội và môi trường

15

 

1.8

Tổ chức thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí

10

 

 

Tổng cộng

100

 

2. Nguyên tắc đánh giá

Căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB, phản biện và thành viên hội đồng cho ý kiến nhận xét chi tiết theo các nội dung nêu trong tiêu chí đánh giá và đánh giá theo các thang điểm.

3. Xếp loại báo cáo

- Xuất sắc (từ 91-100 điểm)

- Khá (từ 76 đến 90 điểm)

- Đạt yêu cầu (từ 61-75 điểm)

- Không đạt yêu cầu (đến 60 điểm)

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3369/QD-BNN-KHCN, QUYET DINH 3369 2010, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, MAU BAO CAO