22/11/2011 | 22129 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3079/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị, điều chỉnh giá hợp đồng và một số chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng, dịch vụ công ích đô thị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với những khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt. Trường hợp dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư trước khi tổ chức thẩm định dự toán và trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Chi phí khảo sát và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng được điều chỉnh theo nguyên tắc trong mục 1 nêu trên.

3. Phương pháp điều chỉnh giá trị dự toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

4. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) và hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) cho các dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị lập theo các đơn giá do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, công bố như Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

5. Điều chỉnh giá trị hợp đồng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011, thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.

6. Phương pháp điều chỉnh giá trị hợp đồng bổ sung thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

7. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình áp dụng Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 12/QĐ-UBND để lập, phê duyệt dự toán xây dựng công trình, thì chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011, như sau:

- Bù tiền lương thợ lái máy trên cơ sở hao phí nhân công thợ lái máy trong giá ca máy và chênh lệch giữa lương ngày công tính theo lương tối thiểu vùng mới ở khu vực thực hiện dự án và lương ngày công tính theo lương tối thiểu vùng áp dụng trong Quyết định số 12/QĐ-UBND.

8. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình như: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của công trình được tính bằng tỷ lệ (%) theo công bố của Bộ Xây dựng hoặc bằng cách lập dự toán theo quy định hiện hành.

Điều 2.

1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với những khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với những khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2);
- Các Phòng: TH, KT, VX, NC;
- Lưu: VT, CN, MN, VC, HgP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

PHỤ LỤC

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Số thứ tự

Đơn giá

Loại công tác thuộc nhóm lương

Vùng II
(TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh)

Vùng III
(Cam Lâm, Diên Khánh, TX. Ninh Hòa, Vạn Ninh)

Vùng IV
(Các huyện còn lại của tỉnh)

Lương tối thiểu: 1.780.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu: 1.550.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu: 1.400.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá Xây dựng cơ bản tỉnh Khánh Hòa:

Đơn giá 635/1999/QĐ-UB ngày 06/3/1999

Nhóm I

17,09

2,08

14,88

2,00

13,44

1,96

Nhóm II

18,18

15,83

14,30

Nhóm III

19,24

16,75

15,13

Nhóm IV

20,40

17,77

16,05

2

Đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB:

Đơn giá 34/2004/QĐ-UB ngày 09/3/2004

Công bố 212/UBND ngày 10/01/2008

Nhóm I, II

8,46

1,82

7,37

1,74

6,66

1,71

Nhóm III

8,96

7,80

7,05

3

Đơn giá Xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà:

Đơn giá 35/2004/QĐ-UB ngày 09/3/2004

Nhóm II

8,46

1,82

7,37

1,74

6,66

1,71

4

Đơn giá xây dựng công trình- Phần Lắp đặt:

Đơn giá 31/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Đơn giá 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Nhóm II

3,95

1,34

3,43

1,29

3,10

1,27

5

Đơn giá xây dựng công trình- Phần Xây dựng

Đơn giá 33/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Đơn giá 84/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Nhóm I

3,95

1,34

3,43

1,29

3,10

1,27

Nhóm II

4,19

3,64

3,29

Nhóm III

4,62

4,02

3,63

6

Đơn giá xây dựng công trình- Phần Khảo sát:

Đơn giá 32/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007

Đơn giá 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Nhóm II

3,95

 

3,43

 

3,10

 

7

Đơn giá Cắm mốc giới quy hoạch:

Đơn giá 23/QĐ-UBND ngày 07/01/2009

Nhóm II

3,30

 

2,87

 

2,59

 

8

Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng:

Đơn giá 1465/QĐ-UBND ngày 24/6/2009

Nhóm I, II, III

3,30

1,25

2,87

1,20

2,59

1,17

9

Đơn giá XDCT trên Quần đảo Trường Sa:

Đơn giá 1340/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Đơn giá 1341/QĐ-UBND ngày 10/6/2009

Nhóm III

 

 

 

 

2,59

1,17

10

Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị:

Đơn giá 2342/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Đơn giá 2343/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Đơn giá 2344/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Đơn giá 2345/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

3,30

1,25

2,87

1,20

2,59

1,17

- Việc tính toán các loại phụ cấp trong chi phí nhân công của dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa tại từng thời điểm.

- Hệ số điều chỉnh giá ca máy trên đã bao gồm phần điều chỉnh theo giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 (Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 như sau: Giá nhiên liệu dầu là 10.667 đồng/lít; giá xăng là 11.000 đồng/lít và giá điện là 1.006 đồng/kwh. Giá đã bao gồm thuế VAT). Khi lập dự toán chi phí xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị phải xác định lại giá (trước thuế) các loại nhiên liệu, năng lượng như xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/kWh, đ/m3) tính theo mức giá tại thời điểm lập dự toán, khu vực xây dựng công trình hoặc khu vực thực hiện dịch vụ công ích và tính toán bù trừ chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng so với giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 01 năm 2009 vào chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng, kể cả phần chênh lệch của chi phí nhiên liệu, năng lượng phụ theo hệ số quy định so với chi phí nhiên liệu, năng lượng chính (nếu có).

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3079/QD-UBND, QUYET DINH 3079, TINH KHANH HOA, DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, CHI PHI KHAO SAT XAY DUNG, DICH VU CONG ICH DO THI, XAY DUNG- DO THI