16/01/2012 | 5000 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 37/TTr-NV ngày 10 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Bình Tân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí

Bệnh viện quận Bình Tân là đơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Bệnh viện quận Bình Tân chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế thành phố.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

- Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường và các trường hợp sơ cấp cứu về ngoại khoa;

- Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

- Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt khả năng chuyên môn của bệnh viện theo quy định của Sở Y tế thành phố;

- Khám giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

2. Về đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức y tế cho cán bộ y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Về nghiên cứu khoa học về y học:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

- Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

- Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

- Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị;

- Tổ chức chỉ đạo các phường thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.

5. Phòng bệnh:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng quận trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với kế hoạch phát triển y tế tại địa phương, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế y tế:

- Bệnh viện xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí;

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế;

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện.

8. Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện tổ chức cán bộ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế Thành phố và Ủy ban nhân dân quận Bình Tân giao.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Bệnh viện quận do Giám đốc điều hành và có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

- Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Tân.

- Giám đốc Bệnh viện quận là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác của Bệnh viện quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn của Sở Y tế thành phố về các hoạt động liên quan.

- Giám đốc quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện trên cơ sở chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công, phụ trách. Khi Giám đốc đi vắng phải phân công một Phó Giám đốc thay mặt điều hành hoạt động của Bệnh viện.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp và Vật tư - Thiết bị y tế;

- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Điều dưỡng.

2. Các khoa:

- Khoa Khám bệnh;

- Khoa Cấp cứu;

- Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc;

- Khoa Nội tổng hợp 1;

- Khoa Nội tổng hợp 2;

- Khoa Nội tổng hợp 3;

- Khoa Nội tổng hợp 4;

- Khoa Ngoại tổng hợp 1;

- Khoa Ngoại tổng hợp 2;

- Khoa Nhi;

- Khoa Phụ sản;

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Khoa Dược;

- Khoa Truyền nhiễm;

- Khoa Y học dân tộc;

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

- Khoa Xét nghiệm;

- Liên Chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt;

- Khoa Dinh dưỡng.

Điều 5. Căn cứ vào Quy chế này và Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện quận chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện quận.

Điều 6. Biên chế

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể để xác định chức danh cán bộ, viên chức và số lượng biên chế cho phù hợp. Biên chế của Bệnh viện do Ủy ban nhân dân quận quyết định trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc, hội họp, báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Bệnh viện quận thực hiện thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước và theo quy định của Ủy ban nhân dân quận.

b) Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện quận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về hiệu quả công tác của Bệnh viện. Giám đốc phân công công việc cho Phó Giám đốc và các viên chức.

c) Viên chức của Bệnh viện được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tại bàn làm việc đồng thời phải đeo thẻ viên chức khi thi hành nhiệm vụ;

d) Từng viên chức phải có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo, của đồng nghiệp, của tổ chức trong quan hệ công tác, cũng như của bệnh nhân theo 12 điều y đức của Bộ Y tế.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Giám đốc hàng tuần tổ chức họp giao ban giữa Ban Giám đốc Bệnh viện với Trưởng các đơn vị chuyên môn kỹ thuật và Trưởng các phòng chức năng thuộc Bệnh viện để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việc tuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng họp toàn thể cán bộ, viên chức để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chế độ mới và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương, tình hình thực của Nhà nước và Ủy ban nhân dân quận nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

Khi cần, Giám đốc có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận hoặc Sở Y tế thành phố.

b) Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, Bệnh viện báo cáo sơ - tổng kết công tác và thống kê tình hình thực hiện theo quy định.

Điều 9. Mối quan hệ công tác

Bệnh viện quận có mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Bệnh viện chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Sở Y tế thành phố:

Bệnh viện quận chịu sự thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo quyết định của Giám đốc Sở Y tế; được hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chính sách, quy định mới của Sở Y tế; báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.

3. Đối với Trung tâm Y tế Dự phòng quận và Phòng Y tế quận:

Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng quận trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các Trạm Y tế phường và trong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương.

Phối hợp Phòng Y tế trong hoạt động thanh kiểm tra tại địa phương.

4. Đối với các cơ quan khác trực thuộc Ủy ban nhân dân quận:

Thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Giám đốc Bệnh viện chủ động tập hợp các ý kiến và báo cáo kịp thời để Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội quận:

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng bệnh để tự chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Bệnh viện, Giám đốc có trách nghiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Giám đốc Bệnh viện quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, giao Giám đốc Bệnh viện quận báo cáo sơ kết việc thực hiện quy chế, rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa làm được, đề xuất những vấn đề mới phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ; giao Phòng Nội vụ theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân quận bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/2012/QD-UBND, QUYET DINH 01, THANH PHO HO CHI MINH, QUY CHE TO CHUC VA HOAT DONG, BENH VIEN QUAN BINH TAN, BO MAY HANH CHINH, THE THAO - Y TE