28/03/2013 | 4107 Lượt xem |

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 34/2013/TT-BTC

Hanoi, March 28, 2013

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR NO. 124/2011/TT-BTC, OF AUGUST 31, 2011, OF THE MINISTRY OF FINANCE, GUIDING REGISTRATION FEE

Pursuant to the Ordinance on Charges and Fees;

Pursuant to the 2003 Land Law and Government’s Decrees detailing the 2003 Land Law;

Pursuant to the Law on Tax Administration and Government’s Decrees detailing implementation of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2011/ND-CP of June 17, 2011, on registration fee;

Pursuant to the Government’s Decree No. 23/2013/ND-CP, of March 25, 2013, on amending and supplementing some articles of the Government’s Decree No. 45/2011/ND-CP, of June 17, 2011, on registration fee;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP, of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of Director General of the General Department of Taxation;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 34/2013/TT-BTC, THONG TU 34