20/12/2013 | 4109 Lượt xem |

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 201/2013/TT-BTC

Hanoi, December 20, 2013

 

CIRCULAR

GUIDANCE ON APPLICATION OF ADVANCE PRICING AGREEMENTS TO TAX ADMINISTRATION

Pursuant to the Law on Tax administration No. 78/2006/QH11 dated November 29, 2006;

Pursuant to the Law No. 21/2012/QH13 dated November 20, 2012 on the amendments to the Law on Tax administration;

Pursuant to the Law on Corporate income tax No. 14/2008/QH12 dated June 03, 2008, the Law No. 32/2013/QH13 dated September 16, 2013 on the amendments to the Law on Corporate income tax;

Pursuant to the Government's Decree No. 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013 on elaboration of some Articles of the Law on Tax administration and the Law on the amendments to the Law on Tax administration;

Pursuant to the Government's Decree No. 124/2008/ND-CP dated December 11, 2008 on elaboration of some Articles of the Law on Corporate income tax; the Government's Decree No. 122/2011/ND-CP dated December 27, 2011 on amendments to the Decree No. 124/2008/ND-CP;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the General Department of Taxation;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 201/2013/TT-BTC, THONG TU 201 2013