Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 173/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Biểu thuế nhập khẩu 164/2013/TT-BTC

Số hiệu: 173/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ 01/01/2015

Giữa tháng 11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2014/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhiều mặt hàng tại Thông tư 164/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

- Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã hàng 8703.23.40; 8703.24.70) giảm từ 67% xuống còn 64%.

- Xe bốn bánh chủ động (mã hàng 8703.24.51, 8703.24.91) giảm từ 59% xuống còn 55%.

- Xe có động cơ để vận tải hàng hóa tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã hàng 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%.

- Mô tô và xe đạp có động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng (mã hàng 8711.50.90) giảm  47% xuống 40%.

- Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã hàng 0303.19.00) giảm từ 19% xuống còn 18%.

Thông tư này có hiệu lực ngày  01/01/2015.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CAM KẾT WTO NĂM 2015

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 173 /2014/TT-BTC ngày 14 /11/2014 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

(%)

03.03

Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.

- Cá hồi, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.11.00

- - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka)

15

0303.12.00

- - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

12

0303.13.00

- - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)

10

0303.14.00

- - Cá hồi vân (cá hồi nước ngọt) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

10

0303.19.00

- - Loại khác

18

- Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus carpio, Carassius Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá đầu rắn (Channa spp.), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.23.00

- - Cá rô phi (Oreochromis spp.)

20

0303.24.00

- - Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

20

0303.25.00

- - Cá chép (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

20

0303.26.00

- - Cá chình (Angullla spp.)

15

0303.29.00

- - Loại khác

20

- Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.31.00

- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

12

0303.32.00

- - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

20

0303.33.00

- - Cá bơn sole (Solea spp.)

20

0303.34.00

- - Cá bơn Turbot (Psetta maxima)

15

0303.39.00

- - Loại khác

15

- Cá ngừ (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.41.00

- - Cá ngừ trắng hoặc vây dài (Thunnus alalunga)

12

0303.42.00

- - Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

20

0303.43.00

- - Cá ngừ vằn hoặc cá ngừ bụng có sọc

15

0303.44.00

- - Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

20

0303.45.00

- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

14

0303.46.00

- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)

15

0303.49.00

- - Loại khác

15

- Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.), cá giò (Rachycentron canadum) và cá kiếm (Xiphias gladius), trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.51.00

- - Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0303.53.00

- - Cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)

20

0303.54.00

- - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

13

0303.55.00

- - Cá sòng và cá ngừ (Trachurus spp.)

10

0303.56.00

- - Cá giò (Rachycentron canadum)

10

0303.57.00

- - Cá kiếm (Xiphias gladius)

10

- Họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.63.00

- - Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

14

0303.64.00

- - Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

14

0303.65.00

- - Cá tuyết đen (Pollachius virens)

14

0303.66.00

- - Cá tuyết Meluc (Merluccius spp., Urophycis spp.)

12

0303.67.00

- - Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma)

10

0303.68.00

- - Cá tuyết xanh (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

10

0303.69.00

- - Loại khác

10

- Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.81.00

- - Cá nhám góc và cá mập khác

15

0303.82.00

- - Cá đuối (Rajidae)

10

0303.83.00

- - Cá răng cưa (Dissostichus spp.)

10

0303.84.00

- - Cá sói (Dicentrarchus spp.)

20

0303.89

- - Loại khác:

- - - Cá biển:

0303.89.12

- - - - Cá vây dài (Pentaprion longimanus)

10

0303.89.13

- - - - Cá biển ăn thịt, đầu giống thằn lằn, mũi tù (Trachinocephalus myops)

10

0303.89.14

- - - - Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea)

10

0303.89.15

- - - - Cá thu Ấn Độ (Rastrelliger kanagurta) và cá thu đảo (Rastrelliger faughni)

10

0303.89.16

- - - - Cá sòng, cá đuối điện (Megalaspis cordyla), cá đao chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)

10

0303.89.17

- - - - Cá chim trắng (Pampus argenteus) và cá chim đen (Parastromatus niger)

10

0303.89.18

- - - - Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)

10

0303.89.19

- - - - Loại khác

10

- - - Loại khác:

0303.89.22

- - - - Cá rohu (Labeo rohita), cá catla (Catla catla) và cá dầm (Puntius chola)

20

0303.89.24

- - - - Cá nước ngọt da rắn họ Anabantidae (Trichogaster pectoralis)

20

0303.89.26

- - - - Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus) và cá sạo (pomadasys argenteus)

20

0303.89.27

- - - - Cá trích dày mình Hisla (Tenualosa ilisha)

20

0303.89.28

- - - - Cá leo (Wallago attu) và cá da trơn sông loại lớn (Sperata seenghala)

20

0303.89.29

- - - - Loại khác

20

0303.90

- Gan, sẹ và bọc trứng cá:

0303.90.10

- - Gan

12

0303.90.20

- - Sẹ và bọc trứng cá

12

87.03

Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

8703.10

- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe ô tô chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự:

8703.10.10

- - Xe ô tô chơi gôn, kể cả xe phục vụ sân gôn (golf buggies)

70

8703.10.90

- - Loại khác

70

- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

8703.21

- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.000 cc:

8703.21.10

- - - Xe ô tô đua nhỏ

70

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

- - - - Dạng CKD:

8703.21.22

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.21.23

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8703.21.24

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.21.29

- - - - - Loại khác

70

- - - Xe khác, dạng CKD:

8703.21.31

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.21.39

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8703.21.91

- - - - Xe cứu thương

15

8703.21.92

- - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

70

8703.21.99

- - - - Loại khác

70

8703.22

- - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 1.500 cc:

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

8703.22.11

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.22.19

- - - - Loại khác

70

- - - Xe khác, dạng CKD:

8703.22.21

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.22.29

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8703.22.91

- - - - Xe cứu thương

20

8703.22.92

- - - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

70

8703.22.99

- - - - Loại khác

70

8703.23

- - Của loại xe có dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

8703.23.10

- - - Xe cứu thương

20

- - - Xe tang lễ:

8703.23.21

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.23.29

- - - - Loại khác

20

- - - Xe chở phạm nhân:

8703.23.31

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.23.39

- - - - Loại khác

15

8703.23.40

- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

64

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

8703.23.51

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.23.52

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.23.53

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.23.54

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

8703.23.61

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

70

8703.23.62

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

70

8703.23.63

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

70

8703.23.64

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

70

- - - Xe ô tô khác, dạng CKD:

8703.23.71

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.23.72

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.23.73

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.23.74

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8703.23.91

- - - - Dung tích xi lanh không quá 1.800 cc

70

8703.23.92

- - - - Dung tích xi lanh trên 1.800 cc nhưng không quá 2.000 cc

70

8703.23.93

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 2.500 cc

70

8703.23.94

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc

64

8703.24

- - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc:

8703.24.10

- - - Xe cứu thương

15

- - - Xe tang lễ:

8703.24.21

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.24.29

- - - - Loại khác

15

- - - Xe chở phạm nhân:

8703.24.31

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.24.39

- - - - Loại khác

15

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

8703.24.41

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.24.49

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

8703.24.51

- - - - Xe bốn bánh chủ động

55

8703.24.59

- - - - Loại khác

64

8703.24.70

- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

64

- - - Loại xe cộ khác, dạng CKD:

8703.24.81

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.24.89

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8703.24.91

- - - - Xe bốn bánh chủ động

55

8703.24.99

- - - - Loại khác

64

- Xe ô tô khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

8703.31

- - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

8703.31.11

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.31.19

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.31.20

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

70

8703.31.40

- - - Xe cứu thương

15

8703.31.50

- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

70

- - - Loại xe khác, dạng CKD:

8703.31.81

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.31.89

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8703.31.91

- - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.31.99

- - - - Loại khác

70

8703.32

- - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 2.500 cc:

8703.32.10

- - - Xe cứu thương

20

- - - Xe tang lễ:

8703.32.21

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.32.29

- - - - Loại khác

15

- - - Xe chở phạm nhân:

8703.32.31

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.32.39

- - - - Loại khác

20

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

8703.32.42

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.32.43

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8703.32.44

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.32.49

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

8703.32.52

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.32.53

- - - - - Loại khác

70

- - - - Loại khác:

8703.32.54

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.32.59

- - - - - Loại khác

70

8703.32.60

- - - Xe ô tô có nội thất thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

70

- - - Xe khác, dạng CKD:

- - - - Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc:

8703.32.71

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.32.72

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8703.32.73

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.32.79

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

- - - - Loại dung tích xilanh không quá 2.000 cc:

8703.32.92

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.32.93

- - - - - Loại khác

70

- - - - Loại khác:

8703.32.94

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.32.99

- - - - - Loại khác

70

8703.33

- - Loại dung tích xi lanh trên 2.500 cc:

8703.33.10

- - - Xe cứu thương

20

- - - Xe tang lễ:

8703.33.21

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.33.29

- - - - Loại khác

15

- - - Xe chở phạm nhân:

8703.33.31

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8703.33.39

- - - - Loại khác

15

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD:

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

8703.33.43

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.33.44

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc:

8703.33.45

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.33.49

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác:

- - - - Dung tích xi lanh trên 2.500 cc nhưng không quá 3.000 cc:

8703.33.53

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.33.54

- - - - - Loại khác

70

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc:

8703.33.55

- - - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.33.59

- - - - - Loại khác

70

8703.33.70

- - - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (Motor-homes)

70

- - - Xe khác, dạng CKD:

8703.33.81

- - - - Xe bốn bánh chủ động

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.33.89

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8703.33.91

- - - - Xe bốn bánh chủ động

70

8703.33.99

- - - - Loại khác

70

- Loại khác:

8703.90

- - Xe hoạt động bằng điện:

8703.90.11

- - - Xe cứu thương

15

8703.90.12

- - - Xe ô tô đua nhỏ

70

- - - Loại khác:

8703.90.13

- - - - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.90.19

- - - - Loại khác

70

- - Loại khác:

8703.90.50

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng CKD

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.90.70

- - - Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại khác

70

8703.90.80

- - - Xe khác, dạng CKD

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8703.90.90

- - - Loại khác

70

87.04

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa.

8704.10

- Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ:

- - Dạng CKD:

8704.10.13

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8704.10.14

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8704.10.15

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8704.10.16

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8704.10.17

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

8704.10.18

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - Loại khác:

8704.10.23

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

56

8704.10.24

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

50

8704.10.25

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

30

8704.10.26

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn

20

8704.10.27

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn

10

8704.10.28

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn

0

- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

8704.21

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

- - - Dạng CKD:

8704.21.11

- - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.21.19

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8704.21.21

- - - - Xe đông lạnh

20

8704.21.22

- - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.21.23

- - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

15

8704.21.24

- - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.21.25

- - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.21.29

- - - - Loại khác

68

8704.22

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn:

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.22.11

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.22.19

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.22.21

- - - - - Xe đông lạnh

15

8704.22.22

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.22.23

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

20

8704.22.24

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.22.25

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

20

8704.22.29

- - - - - Loại khác

50

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.22.31

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.22.39

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.22.41

- - - - - Xe đông lạnh

20

8704.22.42

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

20

8704.22.43

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

20

8704.22.44

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.22.45

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

- - - - - Loại khác:

8704.22.51

- - - - - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn

50

8704.22.59

- - - - - - Loại khác

30

8704.23

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn:

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 24 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.23.11

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.23.19

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.23.21

- - - - - Xe đông lạnh

15

8704.23.22

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.23.23

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

15

8704.23.24

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.23.25

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.23.29

- - - - - Loại khác

20

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.23.51

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.23.59

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.23.61

- - - - - Xe đông lạnh

20

8704.23.62

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

20

8704.23.63

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

20

8704.23.64

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.23.65

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.23.66

- - - - - Xe tự đổ

10

8704.23.69

- - - - - Loại khác

20

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.23.71

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.23.79

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.23.81

- - - - - Xe đông lạnh

0

8704.23.82

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

0

8704.23.83

- - - - -Xe xi téc, xe chở xi măng kiểu bồn

0

8704.23.84

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

0

8704.23.85

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

0

8704.23.86

- - - - - Xe tự đổ

0

8704.23.89

- - - - - Loại khác

0

- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

8704.31

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn:

- - - Dạng CKD:

8704.31.11

- - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.31.19

- - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - Loại khác:

8704.31.21

- - - - Xe đông lạnh

15

8704.31.22

- - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.31.23

- - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

15

8704.31.24

- - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.31.25

- - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.31.29

- - - - Loại khác

68

8704.32

- - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn:

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 6 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.32.11

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.32.19

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.32.21

- - - - - Xe đông lạnh

15

8704.32.22

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.32.23

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

15

8704.32.24

- - - - - Xe bọc thép để vận chuyển hàng hóa có giá trị

10

8704.32.25

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.32.29

- - - - - Loại khác

50

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 20 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.32.31

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.32.39

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.32.41

- - - - - Xe đông lạnh

15

8704.32.42

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.32.43

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

15

8704.32.44

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.32.45

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

- - - - - Loại khác:

8704.32.46

- - - - - - Tổng trọng lượng trọng lượng có tải tối đa trên 6 tấn nhưng không quá 10 tấn

50

8704.32.49

- - - - - - Loại khác

30

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.32.51

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.32.59

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.32.61

- - - - - Xe đông lạnh

15

8704.32.62

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.32.63

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

20

8704.32.64

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.32.65

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.32.69

- - - - - Loại khác

20

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn nhưng không quá 45 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.32.72

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.32.79

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.32.81

- - - - - Xe đông lạnh

15

8704.32.82

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

15

8704.32.83

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

15

8704.32.84

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

10

8704.32.85

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

15

8704.32.86

- - - - - Xe tự đổ

10

8704.32.89

- - - - - Loại khác

15

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn:

- - - - Dạng CKD:

8704.32.91

- - - - - Xe đông lạnh

Theo hướng dẫn tại điểm b.5.4 và b.5.5 khoản 3 mục I Chương 98

8704.32.92

- - - - - Loại khác

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - - - Loại khác:

8704.32.93

- - - - - Xe đông lạnh

0

8704.32.94

- - - - - Xe thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải

0

8704.32.95

- - - - - Xe xi téc; xe chở xi măng kiểu bồn

0

8704.32.96

- - - - - Xe bọc thép để chở hàng hóa có giá trị

0

8704.32.97

- - - - - Xe chở bùn có thùng rời nâng hạ được

0

8704.32.98

- - - - - Xe tự đổ

0

8704.32.99

- - - - - Loại khác

0

8704.90

- Loại khác:

8704.90.10

- - Dạng CKD

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 mục I Chương 98

- - Loại khác:

8704.90.91

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn

68

8704.90.92

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn

50

8704.90.93

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn

30

8704.90.94

- - - Tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn

15

8704.90.99

- - - Loại khác

0

87.11

Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.

8711.10

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh không quá 50 cc:

- - Dạng CKD:

8711.10.12

- - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ

70

8711.10.13

- - - Xe mô tô khác và xe scooter

75

8711.10.19

- - - Loại khác

75

- - Loại khác:

8711.10.92

- - - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ

70

8711.10.93

- - - Xe mô tô khác và xe scooter

75

8711.10.99

- - - Loại khác

75

8711.20

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 50 cc nhưng không quá 250 cc:

8711.20.10

- - Xe mô tô địa hình

75

8711.20.20

- - Xe đạp máy (Moped) và xe đạp có động cơ

70

- - Loại khác, dạng CKD:

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter:

8711.20.31

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc

75

8711.20.32

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc

75

8711.20.39

- - - - Loại khác

75

- - - Loại khác:

8711.20.45

- - - - Loại có dung tích xi lanh không quá 200 cc

75

8711.20.49

- - - - Loại khác

75

- - Loại khác:

- - - Mô tô (có hoặc không có thùng xe bên cạnh), bao gồm cả xe scooter:

8711.20.51

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 150 cc nhưng không quá 200 cc

75

8711.20.52

- - - - Loại dung tích xi lanh trên 200 cc nhưng không quá 250 cc

75

8711.20.59

- - - - Loại khác

75

8711.20.90

- - - Loại khác

75

8711.30

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 250 cc nhưng không quá 500 cc:

8711.30.10

- - Xe mô tô địa hình

75

8711.30.30

- - Loại khác, dạng CKD

75

8711.30.90

- - Loại khác

75

8711.40

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 500 cc nhưng không quá 800 cc:

8711.40.10

- - Xe mô tô địa hình

75

8711.40.20

- - Loại khác, dạng CKD

75

8711.40.90

- - Loại khác

75

8711.50

- Có động cơ đốt trong kiểu piston với dung tích xi lanh trên 800 cc:

8711.50.20

- - Dạng CKD

75

8711.50.90

- - Loại khác

40

8711.90

- Loại khác:

8711.90.40

- - Xe mô tô 3 bánh ( loại xe gắn thùng bên cạnh)

75

- - Loại khác, dạng CKD:

8711.90.51

- - - Xe mô tô chạy điện

60

8711.90.52

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh không quá 200cc

70

8711.90.53

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 200cc nhưng không quá 500cc

60

8711.90.54

- - - Loại khác, có dung tích xi lanh trên 500cc

60

- - Loại khác:

8711.90.91

- - - Xe mô tô chạy điện

60

8711.90.99

- - - Loại khác

60

Ghi chú: Đối với dòng thuế ô tô dạng CKD thuộc các nhóm 8703, 8704 thực hiện theo hướng dẫn tại Chương 98 mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 173/2014/TT-BTC

Hanoi, November 14, 2014

 

CIRCULAR

CHANGES IN PREFERENTIAL IMPORT TAX RATES IMPOSED ON ARTICLES IN PREFERENTIAL IMPORT TARIFF  SCHEDULE ISSUED TOGETHER WITH CIRCULAR NO. 164/2013/TT-BTC  DATED NOVEMBER 15, 2013 OF THE MINISTER OF FINANCE TO IMPLEMENT WTO COMMITMENTS IN 2015

Pursuant to the Law on Export and import tax dated June 14, 2005;

Pursuant to Resolution No. 71/2006/QH11 dated November 28, 2006 of the National Assembly on approval for Protocol on the Accession of the Socialist Republic of Vietnam to the Agreement establishing the World Trade Organization (WTO);

Pursuant to Resolution No. 295/2007/NQ-UBTVQH12 dated September 28, 2007 on issuance of Export tariff schedule  according to the List of taxable headings and the tax rate bracket imposed on each heading and the Preferential import tariff schedule according to the List of taxable headings and the preferential tax rate bracket imposed each heading;

Pursuant to the Decree No. 87/2010/ND-CP dated August 13th 2010 of the Government on providing guidance on the Law on export and import tax;

Pursuant to the Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 of the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Tax Policy Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Changes in preferential import tax rates

The preferential import tax rates imposed on articles in preferential import tariff schedule issued together with Circular No. 164/2013/TT-BTC dated November 15, 2013 of the Minister of Finance on issuance of export tariff schedule and preferential import tariff schedule shall be changed into new preferential import tax rates prescribed in the List enclosed herewith.

Article 2. Effect

This Circular shall come in force from January 1, 2015./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

 

LIST

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HS code

Description

Tax rate

(%)

03.03

Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.

 

 

- Salmonidae, excluding livers, and roes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0303.11.00

- - Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)

15

0303.12.00

- - Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)

12

0303.13.00

- - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho Hucho)

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)

10

0303.19.00

- - Other

18

 

- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurusspp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio,Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodonpiceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) andsnakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes

 

0303.23.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

0303.24.00

- - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

20

0303.25.00

- - Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

20

0303.26.00

- - Eels (Angullla spp.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0303.29.00

- - Other

20

 

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), excluding livers and roes:

 

0303.31.00

- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Plaice (Pleuronectes platessa)

20

0303.33.00

- - Sole (Solea spp.)

20

0303.34.00

- - Turbots (Psetta maxima)

15

0303.39.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

 

- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes:

 

0303.41.00

- - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)

12

0303.42.00

- - Yellowfin tunas (Thunnus albacares)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0303.43.00

- - Skipjack or stripe-bellied bonito

15

0303.44.00

- - Bigeye tunas (Thunnus obesus)

20

0303.45.00

- - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)

15

0303.49.00

- - Other

15

 

- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), jack and horse markerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes:

 

0303.51.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

0303.53.00

- - Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus)

20

0303.54.00

- - Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

13

0303.55.00

- - Jack and horse mackerel (Trachurus spp.)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0303.56.00

- - Cobia (Rachycentron canadum)

10

0303.57.00

- - Swordfish (Xiphias gladius)

10

 

- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

14

0303.64.00

- - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

14

0303.65.00

- - Coalfish (Pollachius virens)

14

0303.66.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

0303.67.00

- - Pollack Alaska (Theragra chalcogramma)

10

0303.68.00

- - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

10

0303.69.00

- - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Other fish, excluding livers, and roes

 

0303.81.00

- - Dogfish and other sharks

15

0303.82.00

- - Rays and skates (Rajidae)

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Toothfish (Dissostichus spp.)

10

0303.84.00

- - Seabass (Dicentrarchus spp.)

20

0303.89

- - Other

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

0303.89.12

- - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)

10

0303.89.13

 - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops)

10

0303.89.14

- - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s crokers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0303.89.15

- - - - Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) and island mackerel (Rastrelliger faughni)

10

0303.89.16

- - - - Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda)

10

0303.89.17

- - - - Silver pomfrets (Pampus argenteus) and black pomfrets (Parastromatus niger)

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus)

10

0303.89.19

- - - - Other

10

 

- - - Other

 

0303.89.22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

0303.89.24

- - - - Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis)

20

0303.89.26

- - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) and silver grunts (pomadasys argenteus)

20

0303.89.27

- - - - Hisla shad (Tenualosa ilisha)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0303.89.28

- - - - Wallago (Wallago attu) and giant river-catfish (Sperata seenghala)

20

0303.89.29

- - - - Other

20

0303.90

- Livers, and roes

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Livers

12

0303.90.20

- - Roes

12

 

 

 

87.03

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8703.10

- Vehicles specially designed for traveling on snow; golf cars and similar vehicles:

 

8703.10.10

- - Golf cars, including golf buggies

70

8703.10.90

- - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Other vehicles, with spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine:

 

8703.21

- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc;

 

8703.21.10

- - - Go-karts

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans):

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8703.21.22

- - - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.21.23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8703.21.24

- - - - - Four-wheel drive

70

8703.21.29

- - - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

 

8703.21.31

- - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.21.39

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Other

 

8703.21.91

- - - - Ambulances

15

8703.21.92

- - - - Motor-homes

70

8703.21.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

8703.22

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc:

 

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans):

 

8703.22.11

- - - - Completely Knocked Down:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.22.19

- - - - Other

70

 

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

 

8703.22.21

- - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

8703.22.91

- - - - Ambulances

20

8703.22.92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

8703.22.99

- - - - Other

70

8703.23

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc:

 

8703.23.10

- - - Ambulances

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Hearses:

 

8703.23.21

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8703.23.29

- - - - Other

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Prison vans:

 

8703.23.31

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8703.23.39

- - - - Other

15

8703.23.40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), Completely Knocked Down:

 

8703.23.51

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc;

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.23.52

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.23.53

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc:

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.23.54

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc;

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), other:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc;

70

8703.23.62

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc:

70

8703.23.63

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc:

70

8703.23.64

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

 

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

 

8703.23.71

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc;

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.23.72

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.23.73

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc:

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.23.74

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc;

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,800 cc;

70

8703.23.92

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 1,800 cc but not exceeding 2,000 cc:

70

8703.23.93

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc but not exceeding 2,500 cc:

70

8703.23.94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64

8703.24

- - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc;

 

8703.24.10

- - - Ambulances

15

 

- - - Hearses:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.24.21

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8703.24.29

- - - - Other

15

 

- - - Prison vans:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.24.39

- - - - Other

15

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), Completely Knocked Down:

 

8703.24.41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.24.49

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), other:

 

8703.24.51

- - - - Four-wheel drive

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.24.59

- - - - Other

64

8703.24.70

- - - Motor-homes

64

 

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.24.89

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

8703.24.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

8703.24.99

- - - - Other

64

 

- Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel):

 

8703.31

- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), Completely Knocked Down:

 

8703.31.11

- - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.31.19

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), other:

70

8703.31.40

- - - Ambulances

15

8703.31.50

- - - Motor-homes

70

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8703.31.81

- - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.31.89

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.31.91

- - - - Four-wheel drive

70

8703.31.99

- - - - Other

70

8703.32

- - Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2,500 cc:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Ambulances

20

 

- - - Hearses:

 

8703.32.21

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8703.32.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

 

- - - Prison vans:

 

8703.32.31

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8703.32.39

- - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), Completely Knocked Down:

 

 

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc;

 

8703.32.42

- - - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8703.32.44

- - - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.32.49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), other:

 

 

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc;

 

8703.32.52

- - - - - Four-wheel drive

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.32.53

- - - - - Other

70

 

- - - - Other

 

8703.32.54

- - - - - Four-wheel drive

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Other

70

8703.32.60

- - - Motor-homes

70

 

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8703.32.71

- - - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.32.72

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.32.73

- - - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.32.79

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc;

 

8703.32.92

- - - - - Four-wheel drive

70

8703.32.93

- - - - - Other

70

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8703.32.94

- - - - - Four-wheel drive

70

8703.32.99

- - - - - Other

70

8703.33

- - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.33.10

- - - Ambulances

20

 

- - - Hearses:

 

8703.33.21

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Other

15

 

- - - Prison vans:

 

8703.33.31

- - - - Completely Knocked Down:

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8703.33.39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), Completely Knocked Down:

 

 

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc:

 

8703.33.43

- - - - - Four-wheel drive

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.33.44

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc:

 

8703.33.45

- - - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), other:

 

 

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 2,500 cc but not exceeding 3,000 cc:

 

8703.33.53

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

8703.33.54

- - - - - Other

70

 

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 3,000 cc:

 

8703.33.55

- - - - - Four-wheel drive

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.33.59

- - - - - Other

70

8703.33.70

- - - Motor-homes

70

 

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Four-wheel drive

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.33.89

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

8703.33.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

8703.33.99

- - - - Other

70

 

- Other

 

8703.90

- - Electrically-powered vehicles:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8703.90.11

- - - Ambulances

15

8703.90.12

- - - Go-karts

70

 

- - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Completely Knocked Down:

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.90.19

- - - - Other

70

 

- - Other

 

8703.90.50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.90.70

- - - Motor cars (including station wagons, SUVs and sports cars, but not including vans), other:

70

8703.90.80

- - - Other vehicles, Completely Knocked Down:

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8703.90.90

- - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

87.04

Motor vehicles for the transport of goods

 

8704.10

- Dumpers designed for off-highway use:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Completely Knocked Down:

 

8704.10.13

- - - g.v.w. not exceeding 5 t

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8704.10.14

- - - g.v.w. exceeding 5 t but not exceeding 10 t

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8704.10.15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8704.10.16

- - - g.v.w. exceeding 20 t but not exceeding 24 t

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8704.10.17

- - - g.v.w. exceeding 24 t but not exceeding 45 t

See Clause 2.1 section I Chapter 98

8704.10.18

- - - g.v.w. exceeding 45 t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - Other

 

8704.10.23

- - - g.v.w. not exceeding 5 t

56

8704.10.24

- - - g.v.w. exceeding 5 t but not exceeding 10 t

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - g.v.w. exceeding 10 t but not exceeding 20 t

30

8704.10.26

- - - g.v.w. exceeding 20 t but not exceeding 24 t

20

8704.10.27

- - - g.v.w. exceeding 24 t but not exceeding 45 t

10

8704.10.28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

 

- Other vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel):

 

8704.21

- - g.v.w. not exceeding 5 t

 

 

- - - Completely Knocked Down:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.21.11

- - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.21.19

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Refrigerated lorries (trucks)

20

8704.21.22

- - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

15

8704.21.23

- - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

15

8704.21.24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

8704.21.25

- - - - Hooklift lorries (trucks)

15

8704.21.29

- - - - Other

68

8704.22

- - g.v.w. exceeding 5 t but not exceeding 20 t

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - g.v.w. not exceeding 6 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8704.22.11

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8704.22.21

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

15

8704.22.22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

8704.22.23

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

20

8704.22.24

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

10

8704.22.25

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.22.29

- - - - - Other

50

 

- - - g.v.w. exceeding 6 t but not exceeding 20 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.22.39

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8704.22.41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

8704.22.42

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

20

8704.22.43

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

20

8704.22.44

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.22.45

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

15

 

- - - - - Other

 

8704.22.51

- - - - - - g.v.w. exceeding 6 t but not exceeding 10 t

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - - Other

30

8704.23

- - g.v.w. exceeding 20 t

 

 

- - - g.v.w. not exceeding 24 t

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8704.23.11

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.23.19

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.23.21

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

15

8704.23.22

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

15

8704.23.23

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

10

8704.23.25

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

15

8704.23.29

- - - - - Other

20

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8704.23.51

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.23.59

- - - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - - Other

 

8704.23.61

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

20

8704.23.62

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

20

8704.23.64

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

10

8704.23.65

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

15

8704.23.66

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

8704.23.69

- - - - - Other

20

 

- - - g.v.w. exceeding 45 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.23.71

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.23.79

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

0

8704.23.82

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

0

8704.23.83

- - - - -Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

0

8704.23.84

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

8704.23.85

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

0

8704.23.86

- - - - - Dumpers

0

8704.23.89

- - - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Other vehicles, with spark-ignition internal combustion piston engine:

 

8704.31

- - g.v.w. not exceeding 5 t

 

 

- - - Completely Knocked Down:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.31.19

- - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - Other

 

8704.31.21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

8704.31.22

- - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

15

8704.31.23

- - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

15

8704.31.24

- - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.31.25

- - - - Hooklift lorries (trucks)

15

8704.31.29

- - - - Other

68

8704.32

- - g.v.w. exceeding 5 t

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - g.v.w. not exceeding 6 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8704.32.11

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.32.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8704.32.21

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

15

8704.32.22

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.32.23

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

15

8704.32.24

- - - - - Armored cargo vehicles for transporting valuables

10

8704.32.25

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Other

50

 

- - - g.v.w. exceeding 6 t but not exceeding 20 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8704.32.31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.32.39

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8704.32.41

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.32.42

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

15

8704.32.43

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

15

8704.32.44

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

15

 

- - - - - Other

 

8704.32.46

- - - - - - g.v.w. exceeding 6 t but not exceeding 10 t

50

8704.32.49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

 

- - - g.v.w. exceeding 20 t but not exceeding 24 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8704.32.51

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.32.59

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8704.32.61

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

15

8704.32.63

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

20

8704.32.64

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

10

8704.32.65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

8704.32.69

- - - - - Other

20

 

- - - g.v.w. exceeding 24 t but not exceeding 45 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.32.72

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

8704.32.79

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

15

8704.32.82

- - - - - Refuse/garbage collection vehicles having a refuse compressing device

15

8704.32.83

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

15

8704.32.84

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

8704.32.85

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

15

8704.32.86

- - - - - Dumpers

10

8704.32.89

- - - - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- - - g.v.w. exceeding 45 t

 

 

- - - - Completely Knocked Down:

 

8704.32.91

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

See Point b.5.4 and b.5.5 Clause 3 section I Chapter 98

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - - - Other

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - - - Other

 

8704.32.93

- - - - - Refrigerated lorries (trucks)

0

8704.32.94

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

8704.32.95

- - - - - Tanker vehicles; bulk-cement lorries (trucks)

0

8704.32.96

- - - - - Armored cargo vehicle for transporting valuables

0

8704.32.97

- - - - - Hooklift lorries (trucks)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8704.32.98

- - - - - Dumpers

0

8704.32.99

- - - - - Other

0

8704.90

- Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Completely Knocked Down:

See Clause 2.1 section I Chapter 98

 

- - Other

 

8704.90.91

- - - g.v.w. not exceeding 5 t

68

8704.90.92

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

8704.90.93

- - - g.v.w. exceeding 10 t but not exceeding 20 t

30

8704.90.94

- - - g.v.w. exceeding 20 t but not exceeding 45 t

15

8704.90.99

- - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

87.11

Motorcycles (including moped) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars.

 

8711.10

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity not exceeding 50 cc:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Completely Knocked Down:

 

8711.10.12

- - - Mopeds and motorized bicycles

70

8711.10.13

- - - Other motorcycles and motor scooters

75

8711.10.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

 

- - Other

 

8711.10.92

- - - Mopeds and motorized bicycles

70

8711.10.93

- - - Other motorcycles and motor scooters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.10.99

- - - Other

75

8711.20

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc:

 

8711.20.10

- - Motocross motorcycles

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Mopeds and motorized bicycles

70

 

- - Other, Completely Knocked Down:

 

 

- - - Motorcycles (with or without side-cars), including motor scooters:

 

8711.20.31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

8711.20.32

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 250 cc:

75

8711.20.39

- - - - Other

75

 

- - - Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.20.45

- - - - Of a cylinder capacity not exceeding 200 cc;

75

8711.20.49

- - - - Other

75

 

- - Other

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Motorcycles (with or without side-cars), including motor scooters:

 

8711.20.51

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 150 cc but not exceeding 200 cc:

75

8711.20.52

- - - - Of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 250 cc:

75

8711.20.59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

8711.20.90

- - - Other

75

8711.30

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 250 cc but not exceeding 500 cc:

 

8711.30.10

- - Motocross motorcycles

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.30.30

- - Other, Completely Knocked Down:

75

8711.30.90

- - Other

75

8711.40

- With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 500 cc but not exceeding 800 cc:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - Motocross motorcycles

75

8711.40.20

- - Other, Completely Knocked Down:

75

8711.40.90

- - Other

75

8711.50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8711.50.20

- - Completely Knocked Down:

75

8711.50.90

- - Other

40

8711.90

- Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8711.90.40

- - Side-cars

75

 

- - Other, Completely Knocked Down:

 

8711.90.51

- - - Electrically powered motorcycles

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- - - Other, of a cylinder capacity not exceeding 200 cc;

70

8711.90.53

- - - Other, of a cylinder capacity exceeding 200 cc but not exceeding 500 cc:

60

8711.90.54

- - - Other, of a cylinder capacity exceeding 500 cc;

60

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8711.90.91

- - - Electrically powered motorcycles

60

8711.90.99

- - - Other

60

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes: Tax rates imposed on Completely Knocked Down cars in 8703 or 8704 heading shall be determined in Chapter 98 Section II Appendix II issued together with Circular No. 164/2013/TT-BTC dated November 15, 2013 of the Minister of Finance on issuance of export tariff schedule and preferential import tariff schedule according to the List of taxable headings.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC để thực hiện cam kết WTO năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.062

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!