Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài chính Người ký: Trần Ngọc Bình, Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC

Hà Nội , ngày 25 tháng 5 năm 2004

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM, QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI THƯ, BƯU PHẨM, BƯU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/05/2002
Căn cứ Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;
Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước của mỗi ngành đúng quy định pháp luật, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính thống nhất hước dẫn về trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thu, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính phải làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật tại Chi cục Hải quan Bưu điện Quốc tế (Bưu cục ngoại dịch, Bưu cục cửa khẩu biên giới).

2. Thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư được giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chứa đựng thư.

Thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát bằng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo quy định của pháp luật.

3. Khi thay mặt chủ hàng trực tiếp làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là Doanh nghiệp bưu chính) có trách nhiệm nộp đủ thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật.

4. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu:

4.1. Bưu cục ngoại dịch là địa điểm làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu và là nơi trao đổi các túi, gói bưu phẩm, bưu kiện quốc tế.

4.2. Bưu cục cửa khẩu biên giới là địa điểm làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu đặt tại cửa khẩu biên giới và là nơi giao nhận, trao đổi các túi, gói bưu phẩm, bưu kiện quốc tế giữa Việt Nam và nước láng giềng có chung biên giới.

5. Việc thực hiện giám sát hải quan đối với thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát thư được thực hiện ngay tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu nơi thư xuất khẩu, nhập khẩu.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

1. Trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông:

1.1 Quyết định thành lập Bưu cục ngoại dịch, Bưu cục cửa khẩu biên giới sau khi thống nhất bằng văn bản với Bộ Tài chính.

1.2 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Doanh nghiệp bưu chính về các điều kiện và thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

2.1. Quyết định thành lập điểm làm thủ tục hải quan và tổ chức hải quan tương ứng tại Bưu cục ngoại dịch, Bưu cục cửa khẩu biên giới trên cơ sở đề nghị của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

2.2. Chỉ đạo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định của pháp luật hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và thực hiện giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chứa đựng thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư.

3. Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc triển khai thực hiện hiện đại hoá quản lý hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu bằng cách:

3.1. Sử dụng các mẫu tờ khai hải quan quốc tế (CN22, CN23) đã được Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) thông qua.

3.2. Sử dụng mạng vị tính giữa Doanh nghiệp bưu chính với Chi cục Hải quan Bưu điện Quốc tế.

3.3. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro.

3.4. Phân loại bưu phẩm, bưu kiện để áp dụng các hình thức khai báo hải quan (khai chung, khai miệng, không khai) và kiểm tra hải quan phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo thuận lợi và giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp bưu chính.

4. Trách nhiệm của Doanh nghiệp bưu chính:

4.1. Tiếp nhận các túi, gói bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu dưới sự giám sát của Hải quan; phân loại các túi, gói bưu phẩm, bưu kiện theo quy định chuyên ngành bưu chính; chuyển bưu phẩm, bưu kiện cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện đã được thông quan theo quy định.

4.2. Vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu đúng tuyến đường, đúng địa điểm quy định ghi trong hồ sơ hải quan và chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan.

Trong quá trình vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện chuyển cửa khẩu phải đảm bảo nguyên trạng bưu phẩm, bưu kiện và niêm phong hải quan. Trường hợp xảy ra tai nạn, sự cố bất khả kháng phải báo ngay cho cơ quan Hải quan hoặc Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để lập biên bản xác nhận.

4.3. Đảm bảo đầy đủ hệ thống kho lưu giữ đối với bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Chưa làm thủ tục hải quan;

b) Chưa hoàn thành thủ tục hải quan;

c) Đã được thông quan nhưng chưa thực xuất, thực nhập.

4.4. Phối hợp với Chi cục Hải quan Bưu điện Quốc tế trang bị, lắp đặt các thiết bị kiểm tra bưu phẩm, bưu kiện và ứng dụng công nghệ thông tin để quá trình làm thủ tục hải quan được nhanh chóng, thuận lợi.

4.5. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Hải quan Bưu điện Quốc tế làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu thuận lợi, nhanh chóng và theo quy định của pháp luật.

4.6. Đăng ký trước thời gian làm việc thường xuyên và các trường hợp đột xuất với Chi cục Hải quan Bưu điện Quốc tế; bố trí văn phòng làm việc và các điều kiện cần thiết cho Chi cục Hải quan Bưu điện Quốc tế tại các địa điểm làm thủ tục hải quan,

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (sau đây gọi là Doanh nghiệp chuyển phát thư):

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Hải quan Cửa khẩu nơi thư xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện giám sát hải quan đối với thư xuất khẩu, nhập khẩu thuận lợi, nhanh chóng và theo quy định của pháp luật.

6. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan:

6.1 Thực hiện việc giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu và làm thủ tục hải quan đối với bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu theo các quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

6.2. Bố trí đủ nhân lực, thời gian làm việc đảm bảo thông quan nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp bưu chính, Doanh nghiệp chuyển phát thư để giải quyết thủ tục hải quan đối với bưu phảm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chứa thư xuất khẩu, nhập khẩu của Doanh nghiệp bưu chính, Doanh nghiệp chuyển phát thư và lập phiếu chuyển đối với trường hợp được phép chuyển cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

6.3 Giám sát hải quan khi Doanh nghiệp bưu chính tiếp nhận bưu phẩm,bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu để phân loại và khi hoàn thành thủ tục để chuyển bưu phẩm, bưu kiện tới Bưu chính nước thứ ba, Bưu cục ngoại dịch và Bưu cục cửa khẩu biên giới.

6.4. Xác nhận trên biên bản lập giữa Doanh nghiệp bưu chính hoặc Doanh nghiệp chuyển phát thư và hãng vận chuyển đối với những sai sót xảy ra với các túi/ gói thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình vận chuyển (thừa thiếu túi, gói thư, bưu phẩm, bưu kiện hoặc túi, gói bị suy suyển, ẩm ướt và các trường hợp bất thường khác).

6.5. Chủ động phối hợp với lực lượng kiểm soát chống buôn lậu hải quan các cấp và Doanh nghiệp bưu chính để phát hiện kịp thời bưu phẩm, bưu kiện vi phạm pháp luật, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

6.6. Phân công cán bộ, công chức hải quan làm việc theo thời gian mà Doanh nghiệp bưu chính đã đăng ký trước và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trên cơ sở quy chế phối hợp làm việc giữa hai đơn vị.

7. Hoàn trả tiền thuế:

7.1. Bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu được hoàn lại các khoản thuế đã nộp bao gồm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) trong các trường hợp sau đây:

a) Không phát được cho người nhận phải chuyển hoàn toàn về nước gốc;

b) Có hàng hoá thuộc loại hình hàng miễn thuế (như gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, quà tặng và các trường hợp khác) nhưng khi làm thủ tục hải quan Doanh nghiệp bưu chính khai báo theo loại hình phải nộp thuế;

c) Có hàng hoá thuộc loại hình được phép miễn thuế;

d) Phải nộp thuế tăng do Hải quan tính nhầm;

e) Được xác định là vô thừa nhận theo quy định của pháp luật.

7.2. Thủ tục, trình tự hoàn trả tiền thuế được thực hiện theo các quy định của pháp luật. Số thuế hoàn lại được trừ vào số thuế mà Doanh nghiệp bưu chính phải nộp kỳ sau.

8. Truy thu tiền thuế:

8.1. Đối tượng nộp tiền truy thu thuế là chủ sở hữu bưu phẩm (trừ thư), bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu.

8.2. Doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế để tiến hành truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp liên quan chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của Liên Bộ tại Thông tư này, đồng thời thống nhất chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh, những kiến nghị đề xuất từ các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính thông báo cho nhau về việc sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc lĩnh vực mình quản lý liên quan đến thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu ít nhất 30 ngày trước khi triển khai thực hiện để hai bên cùng bàn bạc các biện pháp phối hợp.

3. Doanh nghiệp bưu chính và Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế có trách nhiệm cùng xây dựng quy chế phối hợp làm việc bao gồm các nội dụng liên quan đến thời gian làm việc ngoài giờ hành chính của hải quan; định kỳ 12 tháng cùng tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan, rút kinh nghiệm, đề xuất biện pháp tháo gỡ vướng mắc (nếu có) và báo cáo lãnh đạo mỗi ngành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Thông tư liên tịch số 06/TTLT-TCBĐ-TCHQ ngày 11/12/1998 của Tổng cục Bưu điện và Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

Trần Ngọc Bình

(Đã ký)

Trương Chí Trung

(Đã ký)

THE MINISTRY OF POST AND TELEMATICS
THE MINISTRY OF FINANCE
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC

Hanoi, May 25, 2004

JOINT CIRCULAR

ON GUIDING THE COORDINATION RESPONSIBILITIES AND RELATIONSHIPS IN CUSTOMS INSPECTION AND SUPERVISION OF LETTERS, POSTAL MATTERS AND IMPORTED VIA POSTAL SERVICE OR MAIL DISPATCH SERVICE

Pursuant to the June 29, 2001 Customs Law;
Pursuant to the May 25, 2002 Ordinance on Post and Telecommunications;
Pursuant to the Government’s Decree No. 10/2001/ND-CP of December 31, 2001 detailing the implementation of the Custom Law regarding customs procedures as well as customs inspection and supervision regimes;
In order to ensure the State management work of each branch according to law provisions, the Ministry of Post and Telematics and the Ministry of Finance hereby jointly guide the customs inspection and supervision of letters, postal matters and postal parcels exported and imported via postal service or mail dispatch service as follows:

I.GENERAL PROVISIONS

1. Postal matters (excluding letters) and postal parcels exported and imported via postal service must go through customs procedures as prescribed by law at the customs sub-department of the international post offices (foreign-service post office, border-gate post offices).

2. Letters exported and imported via postal service or mail dispatch service shall e subject to customs supervision in the form of customs sealing of their envelops.

Letters exported and imported via postal service or mail dispatch service must be supervised by competent State bodies through professional measures to ensure the observance of law provisions.

3. When directly carrying out customs procedures on behalf of goods owners for exported or imported postal matters (excluding letters) or postal parcels, the postal services providing enterprises (hereinafter called postal enterprises) shall have to fully pay taxes and fees according to law 4. Places for carrying customs procedures for exported, imported postal matters, postal parcels:

Foreign-service post office are the places for carrying out customs procedures for exported, imported postal matters, postal parcels and for exchanging bags of international postal matters, postal parcels.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The customs supervisions of letters exported, imported via mail dispatch service must be conducted immediately at the customs sub-department of the border gates through which the letters are exported or imported.

II. COORDINATION RESPONSIBILITIES AND RELATIONSHIPS

1. Responsibilities of the Ministry of Post and Telematics:

1.1 To decide to set up foreign-service post office, border-gate post offices after obtaining written agreement of the Ministry of Finance.

To direct, guide and examine postal enterprises regarding the conditions and procedures for setting up places for carrying out customs procedures for exported, imported postal matters, postal parcels.

2. Responsibilities of the Ministry of Finance:

2.1 To decide to set up places for carrying out customs procedures and corresponding customs organizations at the foreign-service post office and border gate post offices at the request of the Ministry of Post and Telematics.

2.2 To direct the General Department of Customs to base itself on the law provisions to guide the customs procedures for postal matters (excluding letters) and postal parcels exported, imported via postal service and to conduct customs supervision in the form of customs sealing of the envelops of letters exported, imported via postal service or mail dispatch service.

3. The Ministry of Post and Telematics and the Ministry of Finance shall coordinate with each other in directing the concerned attached units to modernize the customs management over exported, imported postal matters and postal parcels by:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3.2 Using the computer networks connecting the postal enterprises with the international post offices’ customs sub-department.

3.3 Applying risk management methods.

3.4 Classifying postal matter and postal parcels for application of appropriate forms of customs declaration (joint declaration, verbal declaration, non-declaration) and customs inspection, which should satisfy the management requirements, create favorable conditions for, an reduce the cost of, business operations of the postal service.

4. Responsibilities of postal enterprise

4.1 To receive bags and packages of exported, imported postal matter, postal parcels under the customs supervisions; classify them according to specialized regulations of the postal service; deliver postal matters, postal parcels to competent State bodies and organized the dispatch of postal matters, postal parcels which have gone through customs clearance according regulations.

4.2 To transport exported, imported postal matters, postal parcels from one border gate to another along the right routes to the right places as specified in the customs dossier, which shall be subject to custom supervision in the form of customs sealing.

In the course of transportation postal matter, from one border gate to another they must ensure that postal matters, postal parcels as well as customs seals be kept intact.  Where accidents or force majeure event occur, they must immediately notify them to the nearest customs office or commune, ward or township People Committee’s for giving written certification thereof.

4.3 To ensure that an adequate system of storehouses for exported, imported postal matters (excluding letters), postal parcels for which:

Customs procedures have not yet been carried out;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Customs procedures have been cleared but they are not yet actually exported or imported.

4.4 To coordinate with the international post offices’ customs sub departments in equipping and installing devices for checking postal matters and postal parcels and in applying information technologies in order to make customs procedures quick and convenient.

4.5 To closely coordinate with the international post offices’ customs sub-department in carrying out customs procedures for postal matters (excluding letters) and postal parcels to be smoothly and quickly exported or imported according to law provisions.

To register in advance the regular working timetable and irregular cases with the international post office’s customs sub-departments; to arrange working offices and necessary conditions for the international post offices’ customs sub-departments at the places for carrying out customs procedures.

5. Responsibilities of enterprises providing mail dispatch services (hereinafter called mail dispatch enterprises);

To closely coordinate with the custom sub-departments of the border gates where letter are exported or imported in conducting customs supervision of such letters in a convenient, quick and lawful manner.

6. Responsibilities of customs sub-departments:

6.1 To conduct customs supervision if exported and imported letters, postal matters and postal parcels and carry out customs procedure for exported and imported postal matters (excluding letters) according to the provisions of the Customs Law and relevant guiding documents.

6.2 To arrange adequate staff and wording time to ensure quick and convenient customs clearance suited to the business operation of postal enterprises or email dispatch enterprises in order to carry out customs procedures for exported and imported postal matters (excluding letters) and postal parcels; to conduct customs supervision in the form of customs sealing of packing of exported and imported letters of postal enterprises and mail dispatch enterprises, then draw up delivery bills for cases permitted for delivery from one border gate to another according to law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6.4 To give certifications on the written records jointly made by the postal enterprises or mail dispatch enterprises and the carriers on mistakes occurring to exported or imported mailbags, postal mattes or postal parcels in the course of transportation (abandoned and missing mailbags, postal matters, postal parcels or broken or wet bags and parcels, and other unusual cases).

6.5 To take initiative in coordinating with the anti-smuggling control forces of the customs offices at all levels and the postal enterprises in detecting in time postal matters or parcels in violation of laws, prevent acts of smuggling, tax evasion and trade frauds, and handle violations according to law provisions.

6.6 To assign customs officers to work according to the working timetables which have been registered in advance by the postal enterprises to ensure the requirements on State management over customs on the basis of the regulations on coordination between the two 7. Tax refunding:

7.1  Exported imported postal matters (excluding letters), postal parcels shall be refunded all already paid taxes, including export tax, import tax, value added tax and special consumption tax (if any) in the following cases:

They cannot be delivered to the recipients and must be returned to the sending countries;

They contains goods of tax-free categories (such as processing, production for export, export processing, gifts and other cases), which were declared to be of tax liable categories by the postal enterprises when carrying out customs procedures;

They contain goods of categories permitted to be free from tax;

Excessive tax amounts paid due to wrong calculation made by the customs;

They have been determined as abandoned goods as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Collection of tax arrears:

8.1 The subjects liable to pay tax arrears are owners of exported or exported postal matters (excluding letters) or postal parcels.

8.2 Postal enterprise shall have to coordinate with the international post offices’ customs sub-departments in collecting tax arrears according to law provisions.

III. IMPLEMETATION

1. The Ministry of Post and Telematics and the Ministry of Finance shall direct, guide and examine their attached units and concerned enterprises in seriously observing the two ministries’ guidance in this Circular, and at the same time uniformly direct the settlement of problems that arise as well as proposals put forth by the attached units and concerned enterprises in the course of implementation of the Circular.

2. The Ministry of Post and Telematics and the Ministry of Finance shall inform each other of the amendments and supplements to the regulations in the domains under their charge relating to exported and imported letters, postal matters,

3. Postal enterprises and international post offices’ customs sub-department shall have to formulate work coordination regulations, including the contents related to the working time outside the administrative working hours of the customs service; once every 12 months to jointly organize reviews and evaluate the coordination works between the two agencies, to take experiences, propose solutions for problems (if any) and report the same to the leadership of each branch.

4. This Circular takes implementation effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces Joint Circular No. 06/TTLT-TCBD-TCHQ of December 11, 1998 of the General Department of Post and Telematics and the General Department of Customs and other relevant guiding documents.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 25/05/2004 hướng dẫn trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư do Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.420

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!