Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 10/2015/TT-BXD đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý vận hành nhà chung cư

Số hiệu: 10/2015/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

 

1. Điều kiện, hồ sơ công nhận cơ sở đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư

Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được Thông tư 10 quy định như sau:

- Tổ chức có nhu cầu đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ theo Điều 5 Thông tư số 10/2015 của Bộ Xây dựng đến Bộ Xây dựng;

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhận và xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Xây dựng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm tra hồ sơ trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi cơ sở đào tạo dự kiến tổ chức đào tạo kiểm tra các điều kiện theo Điều 4 Thông tư 10/2015/TT-BXD.

2. Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Đề cương các chuyên đề kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại Điều 11 Thông tư số 10/2015/BXD, trong đó:

Đề cương chuyên đề 2 bao gồm các nội dung sau đây:

- Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất;

- Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư;

- Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư;

- Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị;

- Vấn đề khác theo nhu cầu học viên.

3. Tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư

- Thông tư 10 năm 2015 của Bộ XD quy định trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy khóa học cho từng đối tượng tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 10/2015/TT-BXD và lịch kiểm tra cuối khóa học về quản lý vận hành nhà chung cư;

- Việc tổ chức đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư phải đúng địa điểm, theo đúng nội dung chương trình và sử dụng giảng viên đã được Bộ Xây dựng chấp thuận theo Thông tư số 10/2015, từng buổi học phải có nhật ký giảng dạy có chữ ký xác nhận của giảng viên tham gia giảng dạy;

 

Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

2. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Các cá nhân khác có nhu cầu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Quản lý vận hành nhà chung cư là việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị kỹ thuật, các dịch vụ bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường, quản lý rủi ro và hướng dẫn việc sử dụng nhà chung cư cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là tổ chức được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo).

3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nhà chung cư và đào tạo nghiệp vụ về việc quản lý, sử dụng, vận hành các hệ thống thiết bị kỹ thuật của nhà chung cư (bao gồm hệ thống điện, nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thang máy, thang cuốn, vệ sinh môi trường), việc bảo vệ, an ninh và quản lý rủi ro trong quá trình sử dụng nhà chung cư.

4. Học viên là các đối tượng tham gia khóa học kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.

5. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp cho học viên sau khi đã hoàn thành khóa học về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo).

6. Thành viên Ban quản trị nhà chung cư là chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư được hội nghị nhà chung cư bầu để tham gia Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

7. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

8. Giảng viên cơ hữu là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Điều 4. Điều kiện công nhận cơ sở đào tạo

Tổ chức có đủ điều kiện sau đây thì được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

1. Có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật.

2. Có cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo theo quy định như sau:

a) Có các phòng học bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu là 1,5 m2 cho mỗi học viên và có phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập;

b) Có địa điểm thực hành đáp ứng chương trình học tại các nhà chung cư đã được đưa vào sử dụng và do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý.

3. Có bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và người phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung theo quy định tại Chương III của Thông tư này.

5. Có tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo

Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các giấy tờ sau đây:

1. Văn bản đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao có chứng thực giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có ghi chức năng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư này.

3. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo lý thuyết có thời hạn tối thiểu là 01 năm; hợp đồng hoặc văn bản liên kết thực hành tại các nhà chung cư đã đưa vào sử dụng và do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý.

4. Quyết định thành lập bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và văn bản bổ nhiệm hoặc giao người phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

5. Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Thông tư này kèm theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra.

6. Quy chế đào tạo do cơ sở đào tạo ban hành, trong đó quy định cụ thể điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo áp dụng đối với từng đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và 02 mẫu giấy chứng nhận sẽ cấp cho học viên.

7. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy theo mẫu quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này và hồ sơ của từng giảng viên, bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học;

b) Bản kê khai kinh nghiệm theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm đối với giảng viên; trường hợp là giảng viên cơ hữu thì phải có thêm bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội do cơ sở đào tạo chi trả bảo hiểm.

Điều 6. Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại cơ sở đào tạo

1. Giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải là người đã tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với chuyên đề giảng dạy quy định tại Khoản 2 Điều này và có thời gian công tác liên quan đến chuyên đề giảng dạy tối thiểu từ 03 năm trở lên; trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên nhưng không phù hợp với chuyên đề giảng dạy thì phải có thời gian công tác liên quan đến chuyên đề giảng dạy tối thiểu từ 05 năm trở lên.

2. Yêu cầu về trình độ của giảng viên quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

a) Đối với giảng viên tham gia giảng dạy phần kiến thức cơ sở quy định tại Điều 8 của Thông tư này thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành pháp luật, quản trị doanh nghiệp, xây dựng hoặc bất động sản;

b) Đối với giảng viên giảng dạy các chuyên đề quy định tại Điều 9 của Thông tư này thì phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 1 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, luật, kiến trúc, xây dựng, bất động sản;

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 2 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành điện, cơ khí, cấp thoát nước;

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 3 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành phòng cháy, chữa cháy, an ninh, cảnh sát;

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 4 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa;

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 5 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường hoặc ngành cấp thoát nước, quy hoạch đô thị, quản lý đô thị và công trình;

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 6 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý đô thị và công trình, bảo hiểm, luật, an ninh, cảnh sát.

3. Mỗi bài giảng, chuyên đề quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Thông tư này phải có từ 02 giảng viên trở lên đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tham gia đăng ký giảng dạy.

Điều 7. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đào tạo

1. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau:

a) Tổ chức có nhu cầu đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này đến Bộ Xây dựng (thường trực là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản);

b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này, cơ quan được giao tiếp nhận và xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm tra hồ sơ trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi cơ sở đào tạo dự kiến tổ chức đào tạo kiểm tra các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

2. Quyết định công nhận cơ sở đào tạo được ban hành theo mẫu quy định tại phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này và có giá trị trong thời hạn 05 năm; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phải gửi Quyết định này cho cơ sở đào tạo, Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định; trước khi hết thời hạn được phép đào tạo 06 tháng, nếu cơ sở đào tạo có nhu cầu tiếp tục đào tạo thì phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này để được Bộ Xây dựng công nhận.

3. Trường hợp sau khi được Bộ Xây dựng công nhận mà cơ sở đào tạo có đề xuất thay đổi, bổ sung địa điểm hoặc thay đổi, bổ sung giảng viên tham gia đào tạo thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung địa điểm đào tạo thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm và bản sao Quyết định công nhận cơ sở đào tạo của Bộ Xây dựng đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chấp thuận;

b) Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung giảng viên giảng dạy thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm theo hồ sơ giảng viên theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 của Thông tư này đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chấp thuận;

c) Việc chấp thuận thay đổi hoặc bổ sung các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết phải kiểm tra điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này thì thời hạn chấp thuận là không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nội dung chấp thuận cho phép thay đổi hoặc bổ sung được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Điều 8. Về kiến thức cơ sở

Phần kiến thức cơ sở có tổng thời lượng là 12 tiết, bao gồm 02 bài giảng sau đây:

1. Bài giảng về pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư (08 tiết).

2. Bài giảng về các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (04 tiết).

Điều 9. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Phần học lý thuyết bắt buộc có tổng thời lượng là 44 tiết, bao gồm 06 chuyên đề sau đây:

a) Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư (08 tiết);

b) Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió - cấp nhiệt trong nhà chung cư (12 tiết);

c) Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là PCCC) tại nhà chung cư (08 tiết);

d) Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (08 tiết);

đ) Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải (04 tiết);

e) Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư (04 tiết).

2. Ngoài 6 chuyên đề quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các chuyên đề đào tạo khác theo nhu cầu của học viên.

3. Phần khảo sát, thực hành có tổng thời lượng 12 tiết, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;

b) Thực hành nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư;

c) Các phần thực hành khác có liên quan đến nhà chung cư theo nhu cầu của học viên;

d) Sau khi khảo sát, thực hành, các học viên phải viết bài thu hoạch bao gồm các nội dung: quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; đánh giá về nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, PCCC và vệ sinh môi trường của nhà chung cư đã khảo sát.

Điều 10. Đề cương bài giảng kiến thức cơ sở

1. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung như sau:

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư;

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư;

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư.

2. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung như sau:

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

3. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các nội dung khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Điều 11. Đề cương các chuyên đề kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Đề cương chuyên đề 1 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung;

c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư;

d) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;

đ) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư;

e) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu trữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư;

g) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

2. Đề cương chuyên đề 2 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

3. Đề cương chuyên đề 3 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ;

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

4. Đề cương chuyên đề 4 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy, thang cuốn;

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

5. Đề cương chuyên đề 5 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường của nhà chung cư;

b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành);

c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh;

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị;

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

6. Đề cương chuyên đề 6 bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp hạng rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm;

b) Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư);

c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai tại nhà chung cư;

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Chương IV

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO

Điều 12. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì phải học toàn bộ chương trình quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này.

2. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, ngoài yêu cầu phải học kiến thức quy định tại Điều 10, các Điểm a, b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (với 14 tiết) thì còn phải học thêm các kiến thức sau đây:

a) Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư (04 tiết);

b) Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư (02 tiết);

c) Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, bao gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư (02 tiết);

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên.

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Chỉ các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này mới được phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

2. Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy khóa học cho từng đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và lịch kiểm tra cuối khóa học;

b) Việc tổ chức đào tạo phải đúng địa điểm, theo đúng nội dung chương trình và sử dụng giảng viên đã được Bộ Xây dựng chấp thuận theo quy định của Thông tư này, từng buổi học phải có nhật ký giảng dạy có chữ ký xác nhận của giảng viên tham gia giảng dạy;

c) Đối với học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì sau khi kết thúc phần đào tạo lý thuyết, phải tham gia khảo sát, thực hành, viết báo cáo kết quả thực hành theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư này và phải tham gia kiểm tra cuối khóa học theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này. Sau khi có kết quả kiểm tra cuối khóa học, thủ trưởng cơ sở đào tạo phải lập Hội đồng để đánh giá kết quả học tập, làm cơ sở ghi vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo;

d) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này thì sau khi hoàn thành khóa học theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

Điều 14. Kiểm tra cuối khóa học

1. Học viên thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này được tham dự kiểm tra cuối khóa học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Đã tham dự tối thiểu 80% số tiết học phần lý thuyết;

b) Đã tham dự đầy đủ phần khảo sát, thực hành và có báo cáo thu hoạch theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư này.

2. Trường hợp học viên phải dừng hoặc tạm dừng khóa học thì phải học bổ sung đủ số chuyên đề còn thiếu theo quy định của Thông tư này trước khi tham dự kiểm tra cuối khóa học.

3. Việc kiểm tra cuối khóa được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận trong thời gian 90 phút. Việc chấm bài kiểm tra phải do các giảng viên đã tham gia giảng dạy thực hiện.

4. Trường hợp học viên kiểm tra không đạt kết quả theo quy chế đào tạo thì cơ sở đào tạo phải tổ chức kiểm tra lại.

5. Căn cứ vào lịch đào tạo đã được cơ sở đào tạo thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này, Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo có thể cử cán bộ tham gia giám sát việc đào tạo và kiểm tra cuối khóa học của cơ sở đào tạo.

Điều 15. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo được thực hiện theo quy định như sau:

a) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, sau khi kiểm tra đạt kết quả và được Hội đồng đánh giá kết quả học tập đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo mẫu quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra;

b) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, sau khi tham gia đầy đủ số tiết học quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này thì được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý sử dụng nhà chung cư cho thành viên ban quản trị nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa học;

c) Các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này mà thực hiện các quy định về đào tạo, kiểm tra áp dụng cho cả 2 đối tượng và có nhu cầu thì được cấp 02 giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

2. Việc in ấn, quản lý, cấp phát Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có giá trị trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ký; khi Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo hết thời hạn thì các học viên phải tham gia học bổ sung các kiến thức đã thay đổi so với chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư này để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới theo quy định của Thông tư này.

4. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, cơ sở đào tạo phải gửi báo cáo kết quả đào tạo đến Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa học và Bộ Xây dựng theo mẫu quy định tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo vẫn còn giá trị nhưng bị hư hỏng, rách nát thì người có giấy gửi đơn đề nghị cấp đổi kèm theo 02 ảnh (3x4) và giấy chứng nhận gốc đến cơ sở đào tạo để được cấp đổi giấy chứng nhận; cơ sở đào tạo ghi “cấp đổi” vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo vẫn còn giá trị nhưng bị mất thì người có giấy gửi đơn đề nghị cấp lại kèm theo 02 ảnh (3x4) đến cơ sở đào tạo để được cấp lại giấy chứng nhận; cơ sở đào tạo ghi “cấp lại” vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ sở đào tạo đã cấp giấy chứng nhận lần đầu căn cứ vào hồ sơ lưu trữ để thực hiện cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo cho người có đơn. Thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận cấp lại hoặc cấp đổi là thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã bị mất hoặc bị hư hỏng, rách nát.

4. Trường hợp cơ sở đào tạo đã giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì người đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo gửi đơn kèm theo giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chỉ định cơ sở đào tạo cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận.

5. Chi phí cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo do người đề nghị chi trả bằng với chi phí cấp mới giấy chứng nhận.

Điều 17. Lưu trữ hồ sơ khóa học

1. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ khóa học theo quy định tại Khoản 2 Điều này để lưu trữ, phục vụ cho công tác quản lý và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ khóa học bao gồm:

a) Danh sách học viên tham dự từng khóa học và danh sách học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo của từng khóa học;

b) Nhật ký giảng dạy quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này;

c) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy từng khóa học đã đăng ký;

d) Bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy;

đ) Sổ quản lý việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo;

e) Đối với đối tượng thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì phải kèm theo báo cáo thu hoạch, bài kiểm tra cuối khóa (bao gồm cả bài kiểm tra lại nếu có) và biên bản đánh giá kết quả học tập của Hội đồng đánh giá kết quả học tập.

3. Thời gian lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Chương V

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Tổ chức kiểm tra, thanh tra cơ sở đào tạo

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận trong phạm vi cả nước.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoặc kiểm tra theo đề nghị của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được Bộ Xây dựng công nhận trên địa bàn.

3. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra về nhà ở thực hiện thanh tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Các hành vi vi phạm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Cho thuê, cho mượn tư cách pháp nhân để thực hiện đào tạo.

2. Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo hoặc đào tạo khi đã hết hạn được phép đào tạo ghi trong Quyết định công nhận cơ sở đào tạo hoặc trong văn bản chấp thuận điều chỉnh theo quy định của Thông tư này.

3. Sử dụng không đúng giảng viên đã đăng ký với Bộ Xây dựng; đào tạo không có nhật ký giảng dạy; sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư này.

4. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư khi chưa được Bộ Xây dựng công nhận.

5. Giảng dạy không đủ thời lượng chương trình theo quy định tại Chương III của Thông tư này.

6. Cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học không đúng quy định của Thông tư này.

7. Không lưu trữ hồ sơ đào tạo; không báo cáo tình hình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Thông tư này.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Việc xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 của Thông tư này được quy định như sau:

a) Tổ chức đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 hoặc 3 Điều 19 của Thông tư này thì bị tạm đình chỉ việc đào tạo trong thời hạn 01 năm, kể từ thời điểm hành vi vi phạm bị phát hiện. Trường hợp vi phạm lần thứ hai trở đi một trong các hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Thông tư này thì bị đình chỉ đào tạo vĩnh viễn và xóa lên khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; người đứng đầu cơ sở đào tạo, cá nhân có liên quan tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại;

b) Tổ chức đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5 hoặc 6 Điều 19 của Thông tư này thì không công nhận kết quả đào tạo và bị công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản về khóa đào tạo có vi phạm và các Giấy chứng nhận đã được cấp của khóa đào tạo đó;

c) Tổ chức đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 19 của Thông tư này thì phải bổ sung hồ sơ hoặc gửi báo cáo còn thiếu theo quy định; trường hợp không bổ sung hồ sơ hoặc không gửi báo cáo theo quy định của Thông tư này thì không công nhận giá trị của Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có vi phạm.

2. Các cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 của Thông tư này, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều này, còn bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Bộ Xây dựng thực hiện tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Thông tư này;

b) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện không công nhận kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Thông tư này.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Xử lý chuyển tiếp

1. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (sau đây gọi chung là Thông tư số 14/2011/TT-BXD) phải hoàn tất hồ sơ để được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo theo quy định của Thông tư này; trường hợp quá thời hạn quy định tại Khoản này mà các cơ sở đào tạo chưa gửi hồ sơ để được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định của Thông tư này thì không được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.

2. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo được cấp theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD có giá trị trong thời hạn là 05 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; trường hợp giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất thì được cấp đổi hoặc cấp lại theo quy định của Thông tư này.

3. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD chưa kết thúc thì cơ sở đào tạo được tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD (trừ trường hợp cơ sở đào tạo có nhu cầu bổ sung kiến thức theo quy định của Thông tư này); việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo thì thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Xây dựng

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Thông tư này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo trên địa bàn; tổng hợp và gửi báo cáo về tình hình đào tạo của các cơ sở trên địa bàn về Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 23. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và báo cáo Bộ Xây dựng quyết định công nhận theo quy định của Thông tư này.

2. Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết các đề xuất thay đổi, bổ sung sau khi đã được Bộ Xây dựng quyết định công nhận.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

4. Phối hợp với Trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng đăng tải danh sách các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận (bao gồm cả việc thay đổi, bổ sung địa điểm, giảng viên), xóa tên cơ sở đào tạo, công khai thông tin về các cơ sở đào tạo, các cá nhân bị xử lý vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

5. Đăng tải các thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều này trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này theo định kỳ và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo

1. Tổ chức đào tạo theo đúng quy định của Thông tư này.

2. Báo cáo việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.

3. Thông báo cho học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD về thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này.

4. Chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

5. Thực hiện các quy định khác của Thông tư này và của pháp luật có liên quan.

Điều 25. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

2. Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, Cục QLN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

PHỤ LỤC 1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Tên tôi là …………………………………………………………………………………………

CMND (Hộ chiếu) số …………., cấp ngày....tháng ....năm……………., nơi cấp ………..

Đại diện (ghi tên cơ sở đào tạo) ………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………….., Số điện thoại …………………., Số Fax ……….E-mail …..

Căn cứ quy định tại Điều 05 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cơ sở đào tạo ……………….. (ghi tên cơ sở đào tạo) đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quyết định công nhận ……………………… (ghi tên cơ sở đào tạo) đủ điều kiện được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo các nội dung sau đây:

1. Địa điểm đào tạo lý thuyết: ……………………………………………………………………

2. Địa điểm đào tạo thực hành: …………………………………………………………………

3. Kèm theo văn bản này có các giấy tờ theo quy định của Thông tư số ………../2015/TT-BXD bao gồm:

a) ……………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………………

d) ……………………………………………………………………………………………………

đ) ……………………………………………………………………………………………………

e) ……………………………………………………………………………………………………

Cơ sở đào tạo ……………… (ghi tên cơ sở đào tạo) xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo, cam kết tuân thủ thực hiện các quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan sau khi được Bộ Xây dựng công nhận./.

……….. ngày ……. tháng ……. năm …….
Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ sở đào tạo)

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
-------

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Stt

Họ và tên giảng viên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị đang công tác

Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành

Kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đăng ký giảng dạy (ghi rõ số năm)

Chuyên đề đăng ký giảng dạy

Chữ ký của giảng viên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ sở đào tạo)

PHỤ LỤC 3

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN

1) Họ và tên giảng viên: ……………………………………. Năm sinh: ………………………

2) Chức vụ …………………………………………………………………………………………

3) Nơi đang công tác: …………………………………………………………………………….

4) Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………

5) Tốt nghiệp đại học (hoặc cao học, tiến sĩ) chuyên ngành: ………………………………..

6) Quá trình công tác:

Stt

Quá trình công tác
(từ năm ….. đến năm …..)

Lĩnh vực công tác

Số năm kinh nghiệm

(1)

(2)

(3)

(4)

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan,
đơn vị nơi công tác
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 4

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../QĐ-BXD

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận …………… (tên cơ sở đào tạo) có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 tại địa điểm sau đây:

1. Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: ………………………………………………………

2. Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: …………………………………………………….

Điều 2. Cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo (để theo dõi, k/tra);
- Website Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b)

Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-----------------

Ảnh 3x4 (đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo)

Số: ......... /ĐTQLVH(1)

(………………….......) (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3)

Cấp cho ông/bà: ……………………………….

CMND (Hộ chiếu) số: …. cấp ngày..../..../ tại …

Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức tại:

………………………………………………….

Từ ngày ……. tháng ……. năm…….

Đến ngày ……tháng ……. năm…….

Xếp loại: ………………………………

………, ngày …….tháng …….năm ....
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO (4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới.

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp lại thì ghi (cấp lại lần thứ.....).

3. Ghi tên cơ sở đào tạo.

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm).

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau:

- Mặt ngoài: nền mầu đỏ đun; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; phía dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 14;

- Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi theo mẫu nêu trên.

PHỤ LỤC 6

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-----------------

Ảnh 3x4 (đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo)

Số: .............../ĐTBQT(1)

(.............…………………..) (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3)

Cấp cho ông/bà: ……………………………….

CMND (Hộ chiếu) số: …. cấp ngày..../..../ tại …

Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, vận hành nhà chung cư tổ chức tại:

…………………………………………………….

Từ ngày ……. tháng ……. năm…….

Đến ngày ……tháng ……. năm…….

………, ngày …….tháng …….năm ....
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới.

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp lại thì ghi (cấp lại lần thứ.....).

3. Ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa.

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm).

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau:

- Mặt ngoài: nền màu xanh lá cây đậm; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; phía dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 14;

- Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi theo mẫu nêu trên.

PHỤ LỤC 7

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------

Số: ………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC,
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Sở Xây dựng

Cơ sở đào tạo: ……….. (tên cơ sở đào tạo) báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

Khóa đào tạo lần thứ: ……………… được tổ chức từ ngày: ...../...../ ..... đến ngày..../..../.... tại địa chỉ:............ có số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của khóa đào tạo này là học viên, cụ thể như sau:

1. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm:

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Thời hạn giấy chứng nhận

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị bao gồm:

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Thời hạn giấy chứng nhận

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu: ………

….., ngày.... tháng.... năm………
Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 3. Ghi nơi đang công tác (nếu có); đối với Ban quản trị thì ghi địa chỉ nhà chung cư.

PHỤ LỤC 8

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH ........
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

….., ngày ….. tháng ….. năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng …………… báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn như sau:

1. Tính từ ngày..../..../....đến ngày..../..../....trên địa bàn tỉnh (hoặc TP) ... có số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

a) Số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là ……………………………………

b) Số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị là ………………………………………..

2. Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình quản lý đào tạo trên địa bàn ..........

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…..

Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------------

No. 10/2015/TT-BXD

Hanoi, December 30, 2015

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON PROVISION OF PROFESSIONAL TRAINING COURSES IN MANAGEMENT OF APARTMENT BUILDINGS

Pursuant to the Law No.65/2014/QH13 on Housing;

Pursuant to the Decree No. 62/2013/ND-CP on functions, tasks, entitlement and the organizational structure of the Ministry of Construction dated June 25, 2013 by the Government;

Pursuant to the Decree No. 79/2014/ND-CP on detailing the implementation a number of articles of the Law on Fire Safety and Firefighting of the Government;

Pursuant to the Decree No. 46/2015/ND-CP on quality control and construction maintenance dated May 12, 2015 of the Government;

Upon the requests of the Director of the Department of Housing and Real Estate Market Management;

The Minister of Construction issues this Circular providing regulations on provision of professional training courses in management of apartment buildings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides regulations on provision of professional training courses in management of apartment buildings to entities participating in management of apartment buildings, Members of Management Boards of apartment buildings and other relevant entities.

Article 2. Regulated entities

1. Officers and workers of professional departments of management units taking charge of managing apartment buildings (hereinafter referred to as “management unit”) stipulated in Article 105 of the Law No.65/2014/QH13 on Housing dated November 25, 2014.

2. Members of Management Boards of apartment buildings.

3. Training institutions providing training courses in management of apartment buildings.

4. Individuals who wish to attend training courses in management of apartment buildings.

Article 3. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Management of apartment buildings means control and operation of technical equipment, security services, the environmental hygiene performance, risk management and provision of instructions on uses of apartment buildings to owners of apartments and users.

2. Training institution providing professional training courses in management of apartment buildings means an organization that is recognized as qualified for provision of professional training courses in management of apartment buildings by the Ministry of Construction under provisions of this Circular (hereinafter referred to as training institutions).

3. Professional training in management of apartment buildings means training courses that are provided to enhance knowledge about laws related to apartment buildings and professional management, the use and operation of technical equipment installed in apartment buildings (including systems of electricity, water supply, air ventilation, escalators, elevators and the environmental hygiene performance), security and risk management during the operation of apartment buildings.

4. Trainee means people who attend the professional training courses in management of apartment buildings under provisions hereof.

5. Certificate of completion of professional training courses in management of apartment buildings means a certificate that is granted to a trainee who finishes a professional training course in management of apartment buildings by a training institution under provisions hereof (hereinafter referred to as Certificates of Completion of Training Courses).

6. Member of the Management Board of an apartment building means apartment owners and users who are elected as a member of the management board at the apartment building meeting under regulations of management and uses of apartment building issued by the Ministry of Construction.

7. Management unit of an apartment building means every enterprise, cooperative or organization that performs functions, or has capabilities of management of apartment buildings under provisions of laws.

8. Tenured lecturer means every lecturer on the payroll of the training institution.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Criteria for recognition of training institutions

Organizations satisfying the following requirements shall be granted certificates of recognition of training institution as qualified for provision of training courses in management of apartment buildings by the Ministry of Construction:

1. Providing vocational programs or college, university or post-graduate programs under Vietnamese Laws.

2. Having facilities for training as follows:

a) The floor area designed for a trainee shall not less than 1.5 m2 with adequate devices necessary for teaching and learning;

b) Practice rooms shall be available at apartment buildings that come into operation and are managed by management units.

3. Having a training management department and person in charge of training activities in management of apartment buildings (hereinafter referred to as training activities).

4. Having teaching materials or syllabuses that is consistent with curricula specified in chapter II hereof.

5. Having at least 40% tenured lecturers of the total lecturers teaching at the training institution under Article 6 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An application for recognition of the training institution as qualified for provision of training courses in management of apartment buildings includes:

1. An application form for recognition as qualified for provision of training courses in management of apartment buildings using the form stipulated in Annex 01 to this Circular.

2. A certified true copy of the Certificate of Business Registration or decision on establishment of the organization having functions specified in clause 1 hereof.

3. Certified true copies of the certificate of ownership, certificates of rights to manage or use facilities, or agreements on leasing facilities for theoretical training for at least 01 year; contract or associate agreements on utilization of the apartment building for practical training.

4. A decision on establishment of the department specialized in management of training activities and a decision on appointments as the entity taking charge of management of training activities in management of apartment buildings.

5. Teaching materials or syllabuses stipulated Article 4 hereof enclosed with at least 03 sets of tests.

6. Training regulations which specify admission requirements, the length of every training course, number of lectures, duration of each period (including lectures other than those teaching compulsory specialized subjects specified hereof), final exams, evaluation criteria, classification of academic performances and requirements for obtaining the Certificates of Completion of Training Courses for entities specified in clauses 1 and 2, Article 2 hereof an 02 blank forms of such certificates.

7. A list of lecturers using the form presented in Annex 02 to this Circular and lecturers’ profiles, including:

a) Certified true copies of bachelor’s degrees or higher;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Certified true copies of the employment contract or decision on appointment (for lecturers); or enclosed with certified true copies of social insurance records whose insurance premiums are paid by the training institution.

Article 6. Requirements for lecturers teaching specialized subjects in management of apartment buildings at training institutions

1. The lecturer teaching specialized subjects in management of apartment buildings (hereinafter referred to as “teaching field”) shall be a bachelor or higher whose major is consistent with the specialized subjects specified in clause 2 hereof and has at least 03-year experience in the teaching field; for graduates whose majors is inconsistent with the teaching fields shall have at least 05-year experience in related fields.

2. Requirements for lecturer's qualifications prescribed in clause 1 of this Article shall be specified as follows:

a) Every lecturer teaching background subjects specified in Article 8 hereof shall hold a bachelor’s degree or higher in laws, business administration or real estate;

b) Lecturers teaching specialized subjects specified in Article 9 hereof shall satisfy the following requirements:

- The lecturer teaching the specialized subject 1 shall be a bachelor of enterprise administration, business administration, laws, architecture, construction or real estate or higher;

- The lecturer teaching the specialized subject 2 shall obtain a bachelor's degree or higher in electrical engineering , mechanical engineering, water supply and drainage engineering;

- The lecturer teaching the specialized subject 3 shall hold a bachelor’s degree or higher in fire science, security management or police studies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The lecturer teaching the specialized subject 5 must hold a bachelor’s degree or higher in environmental engineering, water supply and drainage engineering, urban planning, or urban and construction management;

- The lecturer teaching the specialized subject 6 must hold a bachelor’s degree or higher in enterprise administration, business administration, urban development and construction management, insurance, laws, architecture, security science or police studies;

3. There shall be at least 02 lecturers who satisfy requirements stipulated in clauses 1 and 2 of this article teaching each specialized subject specified in article 8 and 9 hereof

Article 7. Procedures for recognition of training institutions

1. Procedures for recognition of a training institution shall be specified as follows:

a) The training institution wishing to provide training courses in management of apartment buildings (hereinafter referred to as “applicant”) shall submit the application to the Department of Housing and Real Estate Market Management - Ministry of Construction as prescribed in article 5 hereof;

b) Within 20 working days from the date of receipt of the complete application prescribed in Article 5 hereof, the receiving agency shall verify such application and report qualified applicant to the Ministry of Construction. In some necessary cases, the verifying agency shall directly verify the application or request the Department of Construction where the applicant intends to provide training courses to verify criteria specified in article 4 hereof.

2. The Decision on recognition of the training institutions shall be made using the form in Annex 04 to this Circular and shall be valid for 05 years; the Department of Housing and Real Estate Market Management shall submit such Decision to the qualified training institutions and the Department of Construction where the training course is provided, and publish such Decision on the web Portal of the Ministry of Construction and Department of Housing and Real Estate Market Management within 05 days from the day on which the Decision is signed. 06 months prior to the expiry date of the permission for provision of training courses, the training institutions wishing to keep providing such training courses shall submit the application for recognition to the Ministry of Construction as stipulated in Article 05 hereof.

3. After the recognition, any training institution wishes to change or add additional training locations or lecturers shall follow the following provisions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) With regard to changes or addition of lecturers, the training institution shall submit the Department of Housing and Real Estate Market Management a written request for changes enclosed with the lecturer’s profile as stipulated in clause 7, Article 5 hereof;

c) Consideration for approval for changes or addition specified in points a and b of this clause shall take maximum 10 days from the date of receipt of the valid application; in case of verification of criteria stipulated in point a of this clause, the duration for consideration for approval shall not last more than 30 days from the date of receipt of the valid application. The contents of the written consent to changes or addition shall be made publicly available on the Portals of the Ministry of Construction and Department of Housing and Real Estate Market Management.

Chapter III

CURRICULA OF TRAINING COURSES IN MANAGEMENT OF APARTMENT BUILDINGS

Article 8. Background subjects

The background subjects cover 12 periods, including the two following subjects:

1. Lectures about laws on housing; laws on land, civil and construction related to apartment buildings (08 periods).

2. Background subjects in laws on management and use of apartment building (04 periods).

Article 9. Specialized subjects of management of apartment buildings

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Specialized subject 1: management of the use of apartment building (08 periods)

b) Specialized subject 2: management and operation of electrical systems, water supply systems, air ventilation –heating systems (12 periods);

c) Specializes subject 3: management of firefighting equipment and system at apartment buildings (hereinafter referred to as fire prevention and firefighting) (08 periods);

d) Specialized subject 4: management and operation of elevators and escalators of apartment buildings (08 periods);

dd) Specialized subject 5: management of the environmental hygiene and landscape of apartment buildings, and sewerage water treatment (04 periods);

e) Specialized subject 6: management of risks and security, reactions to natural disasters at apartment buildings (04 periods).

2. Besides 6 specialized subjects specified in clause 1 of this Article, the training institution may provide extra specialized subjects according to trainees’ demands.

3. Field surveys and practice covers 12 periods, including the two following subjects:

a) Field surveys on management of the apartment building at locations specified in the application for recognition of the training institution promulgated in clause 3, Article 5 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Other practice related to apartment buildings according to trainees' demands;

d) After such practice and field survey, the trainee must do an achievement report which includes regulations on cooperation with relevant entities in management of apartment buildings; evaluation of security, fire prevention and firefighting and environmental hygiene performance of the surveyed apartment building.

Article 10. Outlines of background subjects

1. The subject specified in clause 1, Article 8 hereof shall include the following contents:

a) General provisions of laws on housing related to apartment buildings;

b) Regulations related to investment in construction, renovation and maintenance of apartment buildings;

c) Provisions of laws related to the land use right and ownership of apartment buildings;

d) Provisions of laws related to housing transactions, agreements on management of apartment buildings, agreements on maintenance of apartment buildings.

2. The subject specified in clause 2, Article 8 hereof shall include the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Terms of regulations on management and use of apartment buildings;

3. Besides contents specified in clause 1 and 2 of this Article, the training institution may provide extra according to trainees’ demands.

Article 11. Outlines of specialized subjects of management of apartment buildings

1. The outline of the specialized subject 1 includes:

a) Models of management of apartment buildings, and methods of cooperation with relevant entities in management of apartment buildings;

b) Management of use of shared areas and equipment;

c) Management of the access, noise, security, hygiene and environment of apartment buildings;

d) Instructions on use of public services of apartment buildings, and reception and processing of users’ feedbacks to improve public services quality;

dd) Procedures for taking delivery and management of materials and equipment of apartment buildings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Other respective topics according to trainees' demands;

2. The outline of the specialized subject 2 includes:

a) Management and maintenance of electricity systems, emergency alarms, lighting protection systems, earthing systems (specifying the location of systems, principles of operation, rules for maintenance of such systems and correction of technical errors);

b) Management and maintenance of water supply and drainage systems, both inside and outside the apartment building (specifying the location of systems, principles of operation, rules for maintenance of such systems and correction of technical errors);

c) Management and maintenance of air ventilation and heating systems, both inside and outside the apartment building (specifying the location of systems, principles of operation, rules for maintenance of such systems and correction of technical errors);

d) Responsibilities and regulations on cooperation between the management unit and Management Board of the apartment building, local government and contractors supplying equipment;

dd) Other respective topics according to trainees' demands;

3. The outline of the specialized subject 3 includes:

a) Management of machineries, fire protection systems, on-site rescue equipment (specifying the location of systems, principles of operation, rules for maintenance of such systems and correction of technical errors);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Other respective topics according to trainees' demands;

4. The outline of the specialized subject 4 includes:

a) Management of elevators and escalators inside the apartment building (specifying the location of systems, principles of operation, rules for maintenance of such systems and correction of technical errors);

d) Responsibilities and regulations on cooperation between the investor, Management Board of the apartment building, local government and contractors supplying escalators and elevators;

c) Other respective topics according to trainees' demands;

5. The outline of the specialized subject 5 includes:

a) Management of hygiene and environment of apartment buildings;

b) Management of sewerage treatment systems inside the apartment building (specifying the main parts of the system, principle of operation, rules for maintenance of such systems and correction of technical errors);

c) Ways to kill insects and grow plants;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Other respective topics according to trainees' demands;

6. The outline of the specialized subject 6 includes:

a) Management of risks inside apartment buildings (specifying types of risks of the management of the apartment building, and risk control), apartment building insurance policies for prevention of risks and types of insurance contracts;

b) Apartment building security control, both the inside and outside (specifying access control and plans to patrol the inside and outside of the apartment building);

c) The knowledge and skills in occupational safety, development of plans and estimates of costs for fire and natural disaster protection and rescue plans.

dd) Other respective topics according to trainees' demands;

Chapter IV

PROVISION OF TRAINING, EXAMINATION AND GRANT OF CERTIFICATES OF COMPLETION OF TRAINING COURSES

Article 12. Entities receiving training courses in management of apartment buildings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Entities prescribed in clause 2, Article 2 hereof shall take the following subjects besides those specified in Article 10 and points a and b, clause 1, Article 11 hereof (14 periods):

a) Basic terms of agreements on apartment building management services and agreements on apartment building maintenance; classification of disputes and jurisdiction to settle disputes over hereinabove agreements (04 periods);

b) Potential legal consequences in case disputes over agreements on apartment building management services and agreements on apartment building maintenance occur (02 periods);

c) Background knowledge of documents and drawings of apartment buildings, including the content of documents and types of drawings (02 periods);

dd) Other respective topics according to trainees' demands;

Article 13. Rules for provision of training courses in management of apartment buildings.

1. Only training institutions recognized by the Ministry of Construction as stipulated in Article 7 hereof are eligible for provision of training courses in management of apartment buildings.

2. The provision of professional training in management of apartment buildings shall comply with the following provisions:

a) The training institution shall submit a notification of the time and location of provision of the training course, timetable, schedule of final examination and list of lecturers delivering lectures for the training course that is provided to entities specified in clauses 1 and 2, Article 2 hereof within 05 working days prior to the starting time of the training course.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Trainees specified in clause 1, Article 2 hereof shall do field surveys, practice and achievement reports as prescribed in clause 3, Article 9 hereof and shall take the final exam as promulgated in Article 14 hereof, after the completion of theory. After having the results of the final exam, the Director of the training institution shall set up a Council for evaluation of academic performances as a basis for grant of Certificates of Completion of the Training Course;

d) After completion of the training course specified in clause 2, Article 12 hereof, trainees specified in clause 2, Article 2 of this Circular shall be granted the Certificate of Completion of the Training Course.

Article 14. Final exams

1. Entities specified in clause 1, Article 2 hereof shall be entitled to take the final exam if they satisfy the following requirements:

a) Attend at least 80% of theoretical periods;

b) Participate in practical periods and submit achievement reports stipulated in clause 3, Article 9 hereof.

2. Any trainee who drops out of his/her training course must fulfill unfinished specialized subjects as promulgated in this Circular before taking the final exam.

3. The final exam may be multiple choice questions or the combination of multiple choice and essay questions and shall last for 90 minutes. The exam shall be marked by lecturers.

4. Where the trainee fails the final exam, the training institution shall hold the final exam one more time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Certificates of Completion of Training Courses

The grant of Certificates of Completion of Training Courses shall be specified as follows:

a) If the trainee specified in clause 1, Article 2 hereof passes the final exam and his/her academic performance is recognized as satisfactory by the Council for Evaluation of Academic Performances, such trainee shall be granted a Certificate of Completion of the Training Course using the form prescribed in Annex 05 to this Circular within 15 days from the day on which the exam is taken;

b) If the trainee specified in clause 2, Article 2 hereof attending all periods prescribed in clause 2, Article 12 hereof shall be granted the Certificate of Completion of the Training Course in management of apartment buildings for Members of Management Board using the form in Annex 6 to this Circular within 15 days from the date of termination of the training course;

c) For any trainee specified in clause 1 and clause 2, Article 2 hereof attending training courses that are provided to both aforesaid entities may be granted 02 certificates stipulated in point a and point b of this Article.2. The training institution shall be responsible for publication, management and grant of Certificates of Completion of Training Courses to trainees specified in clause 1 of this Article. The Certificate of Completion of the Training Course shall be valid for 05 years from the date of registration; after the effective period of such Certificate, the trainee shall attend an additional training course to update novel knowledge and skills which has been changed in comparison with that in the curriculum specified in Chapter III hereof and such trainee shall be granted a Certificate of Completion of the Training Course according to new Curriculum under provisions of this Circular.4. Within 05 days from the date of grant of the Certificate of Completion of the Training Course, the training institution shall submit a report on training results using the form in Annex 07 hereof to the Ministry of Construction and Department of Construction where the training course is provided.

Article 16. Re-grant of Certificates of Completion of Training Courses in case the valid Certificate of Completion of the Training Course is damaged or torn, the Certificate holder shall submit an application for re-grant of the Certificate of Completion of the Training Course, 02 photos (3x4) and the original Certificate of Completion of the Training Course to the training institution; the training institution shall state “re-grant” on the new Certificate of Completion of the Training Course.

2. In case of loss of the valid Certificate of Completion of the Training Course, the Certificate holder shall submit an application for re-grant of the Certificate of Completion of the Training Course, 02 photos (3x4) and the original Certificate of Completion of the Training Course to the training institution; the training institution shall state “re-grant” on the new Certificate of Completion of the Training Course.

3. Within 10 days from the date of receipt of the complete application specified in clause 1 and clause 2 of this Article, the training institution that granted the Certificate of Completion of the Training Course shall re-grant a new Certificate of Completion of the Training Course to the applicant according to the training record. The effective period of the new Certificate shall be the remaining effective period of the torn or lost Certificate.4. In case the training institution is dissolved or shut down, the applicant shall submit an application enclosed with documents specified in clauses 1 and 2 of this Article to the Department of Housing and Real Estate Market Management.5. Charges for re-grant of the Certificate of Completion of the Training Course shall be equal to that for grant of the Certificate of Completion of the Training Course and shall be paid by the applicant.

Article 17. Retention of training records

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A training record includes:

a) A list of trainees attending the training course and a list of trainees granted the Certificate of Completion of the Training Course;

b) A teaching log stipulated in point b, clause 2, Article 13 hereof;

c) A list of lecturers teaching in each registered training course;

d) Syllabuses and teaching materials;

 dd) A record of grant and re-grant of the Certificate of the Training Course;

e) Achievement reports, final exam papers ( including second final exam papers (if any)) and record of evaluation of academic performance by the Council (for those specified in clause 1, Article 2 hereof).3. The period of preservation of the training course specified in clause 2 of this Article shall comply with laws on document retention.

Chapter V

EXAMINATION, INSPECTION AND HANDLING OF VIOLATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Department of Housing and Real Estate Market Management shall periodically and surprisingly inspect the provision of training courses in management of apartment buildings of training institutions nationwide.

2. The Department of Construction shall carry out the inspection of provision of training courses in management of apartment buildings of recognized training institutions nationwide periodically, surprisingly or on request.

3. Authorities competent to carry out inspection of housing shall inspect the provision of training courses in management of apartment buildings of recognized training institutions in accordance with provisions of laws.

Article 19. Violations against laws on provision of management of apartment buildings.
Violations against laws on provision of management of apartment buildings include:
1. Leasing or allowing someone else to use the legal status to provide training courses.

2. Providing training courses after the expiry date or in locations other than those specified in the Decision on recognition of the training institution or written consent to adjustment to provisions of this Circular.

3. Employing lecturers other than those registered with the Ministry of Construction; providing training courses without teaching logs, using teaching materials or syllabuses that mismatch the curriculum specified in Chapter III hereof.

4. Providing training courses in management of apartment buildings before being recognized by the Ministry of Construction:

5. Shortening the teaching duration stipulated in chapter II hereof.

6. Granting Certificates of Completion of Training Courses in contravention of provisions hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Handling of violations

1. Violations shall be dealt with as follows:

a) The training institution committing one of violations specified in clauses 1, 2 and 3, Article 19 hereof shall have their provision of training suspended for 01 year from the day on which such violation is found. With regard to repeated violations specified in clauses 1, 2 and 3, Article 19 hereof, the defaulting training institution shall have their provision of training courses permanently suspended and have their name removed from the web Portals of the Ministry of Construction and Department of Housing and Real Estate Management; the Head of the defaulting training institution and involved entities shall be subject to administrative penalties or criminal prosecution depending on the severity of violation under provisions of laws; or shall compensate for damage (if any);

b) The training institution that commits one of violations specified in clauses 4, 5 or 6, Article 9 hereof shall have their training results unrecognized and have their violating training courses and certificates related to such courses published on the web Portals of the Ministry of Construction and Department of Housing and Real Estate Market Management;

c) The training institution that commits violations specified in clause 7, Article 19 hereof shall complete their records or submit absent reports in accordance with provisions of laws; in case of failures to complete training records or submit such reports, the certificates of completion of the violating training courses shall not be recognized.

2. The training institution committing violations specified in Article 19 hereof shall be subject to administrative penalties under laws on action against administrative penalties in addition to penalties stipulated in clause 1 of this Article.

3. The competence to handle such violations specified in clause 1 of this Article shall be prescribed as follows:

a) The Ministry of Construction has the power to suspend or permanently suspend the provision of management of apartment buildings of the training institution that commits violations specified in clause 1, 2 and 3, Article 19 hereof;

b) The Department of Housing and Real Estate Market Management shall have the power to refuse to recognize the training results of training courses in management of apartment buildings of the training institution that commits violations specified in clauses 4, 5, 6 and 7, Article 19 hereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 21. Case transfer

1. Within 06 months from the effective date of this Circular, every recognized training institution under Circular No.14/2011/TT-BXD on provision of training in management of apartment buildings dated November 25, 2011 (hereinafter referred to as Circular No.14/2011/TT-BXD) shall submit their complete application for recognition of training institution in accordance with provisions hereof; in case of failure to submit the complete application on time, such training institution shall not be allowed to provide training courses in management of apartment buildings and shall have their name removed from the web Portals of the Ministry of Construction and Department of Housing and Real Estate Market Management.

2. The Certificates of Completions of Training Courses granted under the Circular No.14/2011/TT-BXD shall be valid for 05 years from the effective date of this Circular; in the event that such certificate is torn or lost, it shall be re-granted in accordance with provisions of this Circular.

3. Where the training course in management of apartment building under provision of Circular No. 14/2011/TT-BXD still lasts after the effective date of this Circular, such training course shall be continued to provided as stipulated in the Circular No.14/2011/TT-BXD (except that the training institution wishing to follow the curriculum specified in this Circular); the grant of Certificates of Completion of Training Courses shall comply with provision hereof.

4. If the training course provided under the Circular No. 14/2011/TT-BXD finishes by the effective date of this Circular but the Certificate of Completion of the Training Course has not been granted yet, such certificate shall be granted in accordance with provision of this Circular .

Article 22. Responsibilities of People’s Committees of provinces and Departments of Construction

1. The People’s Committee of the province shall direct functional agencies of the province to inspect the provision of training courses in management of apartment buildings of training institutions within their province, and deal with violations within their jurisdiction or request competent authorities to deal with violations in accordance with provisions hereof;

2. The Department of Construction shall support the People’s Committee of the province to manage the provision of training courses in management of apartment buildings of training institutions within their province, and aggregate and submit status reports on provision of training courses in management of apartment buildings using the form in Annex 08 hereof to the Ministry of Construction half-yearly, yearly or surprisingly or upon request;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Receive applications for recognition of training institutions as qualified for provision of training courses in management of apartment buildings and request the Ministry of Construction to carry out the recognition in accordance with provisions hereof.

2. Receive, inspect and process requests for changes or supplements of training institutions recognized by the Ministry of Construction.

3. Instruct, expedite and inspect the provision of training courses in management of apartment buildings of apartment building nationwide and deal with violations within the jurisdiction.

4. Cooperate with the Information Center – Ministry of Construction to publish lists of recognized training institutions (including changes or addition of teaching locations and lecturers), remove or publish information of violating training institutions and individuals on the Portal of the Ministry of Construction.

5. Publish information specified in clause 4 of this Article on the Portal of the Department of housing and real estate market management;

6. Periodically aggregate and report the implementation of this Circular and request the Minister of Construction to amend the Circular.

7. Perform tasks assigned by the Minister of Construction.

Article 24. Responsibilities of training institutions

1. Provide training courses in accordance with provisions hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Inform trainees granted the Certificate of Completion of the Training Course under the Circular No. 14/2011/TT-BXD of the effective period of such certificate stipulated in provision of this Circular.

4. Obey the Decision on handling of violations made by competent authorities under provisions of this Circular and relevant laws.

5. Comply with other provisions of this Circular and relevant laws.

Article 25. Implementation

1. This Circular comes into effect from February 15, 2016.

2. The Circular No.14/2011/TT-BXD on provision of training in management of apartment buildings dated November 25, 2011 shall be null and void from the effective date of this Circular.

Any arising issues or concerns during the implementation of this Circular shall be promptly reported to the Ministry of Construction ./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.514

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!