Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2056/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng

Số hiệu: 2056/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 18/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2056/2006/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHẦN XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo tờ trình số 136/TTr-HĐĐG ngày 11/5/2006 của Hội đồng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình tnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng.

Điều 2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng là cơ sở đ xác định giá trị tổng dự toán, dự toán xây lp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, qun lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá xét thầu xây dựng các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khi có biến động về tiền lương, giá ca máy do cơ quan có thẩm quyền ban hành, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây Dựng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bn điều chỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Đơn giá xây dựng công trình tnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng thay thế cho Đơn giá xây dựng cơ bản tnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 3120/1999/QĐ.UB ngày 02/6/1999; Đơn giá xây dựng cơ bản Tnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 8187/2003/QĐ.UB ngày 09/9/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính; Tư pháp; Công nghiệp; Giao thông - Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch - Đầu tư; Lao động Thương binh - Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp (Cc KTVB);
-
Bộ Xây dựng;
-
Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh;
- U
B Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
-
Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
-
Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
-
Hội đồng đơn giá XDCT;
-
Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2056/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.864

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.28.250