Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 63/2011/NQ-HĐND thông qua Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 63/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 10/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2011/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY CHẾ THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM ĐỂ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thng nht thông qua T trình s 46/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Tháp v việc ban hành Quy chế thc hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đ xây dựng kết cu htng ca các xã, phưng, th trn trên đa bàn tnh Đồng Tháp, với những nội dung chính sau:

1. Phm vi áp dụng: Quy chế nầy áp dụng đi vi tt cả các xã, phưng, th trấn trên đa bàn tnh Đng Tháp.

2. Đối tưng vận đng đóng góp ng n nước xây dựng kết cu hạ tng các công trình, bao gồm: Các t chức, h gia đình, cá nhân trên đa bàn xã, phưng, th trn nơi xây dng công trình hoặc có hưng lợi trc tiếp t công trình.

3. Các loi công trình vn đng đóng p vn nhà nước và vốn nhân dân, gm:

- Ti xã: Vận động người dân đóng góp xây dng kết cu h tng đi vi các công trình cp nước sinh hot, thoát nước thải khu dân cư; đưng giao thông m, p; giao thông ni đồng và kênh mương ni đồng; phát triển sn xut và dịch v; nhà văn hóa xóm, p; công trình ththao xóm, p; htng các khu sn xuất tập trung, tiu th công nghip, thủy sản.

- Ti phường, thị trn: Vận đng ngưi dân đóng góp xây dng kết cu h tng đi với các công trình phc v giao thông ni b, vỉa hè, chiếu sáng và thoát nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh t chức trin khai thc hin Nghquyết này; hàng năm báo cáo kết qu với Hi đồng nhân dân tỉnh, kịp thời đxuất sửa đổi, b sung hoặc thay thế khi có phát sinh những vn đề mới trong quá trình thc hin.

Điều 3. Thưng trc Hi đồng nhân dân, các Ban Hội đng nhân dân, các đại biểu Hi đồng nhân dân tỉnh giám sát vic thc hin Ngh quyết y.

Ngh quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, khp th 3 tng qua ngày 10 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lc sau 10 ngày kt ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT/TU, UBND tnh, UBKTTU;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, th, tnh ph;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 63/2011/NQ-HĐND thông qua Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.220.225