Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 95/2023/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 29/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thời hạn đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ngày 29/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

Thời hạn đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Theo đó, đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như sau:

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo khi vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

- Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và khả năng khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ quan ra quyết định xác định thời hạn đình chỉ nhưng không quá 24 tháng.

- Quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên tổ chức, người đại diện, trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; nguyên nhân đình chỉ; thời hạn đình chỉ; trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

- Thẩm quyền định chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc:

+  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ toàn bộ hoạt động đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

- Trước khi ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định nêu trên có trách nhiệm kiểm tra và kết luận về việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được ban hành, cơ quan nhà nước ban hành quyết định phải giao quyết định cho các cơ quan, tổ chức sau đây:

+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ;

+ Tổ chức thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với quyết định đình chỉ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với quyết định đình chỉ do cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ban hành.

+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi nhận được quyết định đình chỉ phải dùng tất cả hoạt động tôn giáo và có trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ trong thời gian bị đình chỉ.

Xem thêm nội dung tại Nghị định 95/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/03/2024. Nghị định 162/2017/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 30/03/2024, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định 162/2017/NĐ-CP.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình tín ngưỡng là công trình xây dựng theo quy định của pháp luật do:

a) Cộng đồng dân cư đầu tư xây dựng để làm cơ sở tín ngưỡng;

b) Cộng đồng dân cư đầu tư xây dựng để làm tượng đài, bia và tháp thuộc cơ sở tín ngưỡng;

c) Dòng họ đầu tư xây dựng để làm nhà thờ dòng họ.

2. Công trình tôn giáo là công trình xây dựng theo quy định của pháp luật do:

a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đầu tư xây dựng để làm cơ sở tôn giáo;

b) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đầu tư xây dựng để làm tượng đài, bia và tháp thuộc cơ sở tôn giáo.

3. Công trình phụ trợ là công trình xây dựng không sử dụng cho việc thờ tự của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo gồm nhà ở, nhà khách, nhà ăn, nhà bếp, tường rào và các công trình tương tự khác trong khuôn viên cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

4. Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp là văn bản, tài liệu về quyền sử dụng hợp pháp đối với đất đai, nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở và dân sự.

Chương II

SỬ DỤNG KINH SÁCH, BÀY TỎ NIỀM TIN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO; THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG; THAY ĐỔI TÊN, TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Mục 1. SỬ DỤNG KINH SÁCH, BÀY TỎ NIỀM TIN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO; THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NHÓM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Điều 4. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là người bị quản lý, giam giữ) được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và được bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân theo quy định của pháp luật về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là cơ sở quản lý, giam giữ).

2. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không trái với quy định của pháp luật có liên quan.

3. Việc bảo đảm và quản lý kinh sách; thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ được thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở quản lý, giam giữ. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc ban hành nội quy, quy chế của cơ sở quản lý, giam giữ thuộc phạm vi quản lý.

Điều 5. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1. Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm, họ và tên, nơi cư trú của người đại diện cũ và người đại diện mới của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;

b) Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới;

c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký;

d) Biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 6. Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1. Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, người đại diện nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi; địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo và dự kiến địa điểm mới;

b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung;

c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký.

3. Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác, người đại diện nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến có địa điểm mới.

Hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này kèm theo bản sao văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.

Văn bản thông báo nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.

Mục 2. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI VIỆT NAM

Điều 7. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

1. Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tôn giáo, tên nhóm; họ và tên, quốc tịch của người đại diện cũ; họ và tên, quốc tịch, nơi cư trú tại Việt Nam của người đại diện mới; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;

b) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện mới;

c) Biên bản họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 8. Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

1. Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một tỉnh, người đại diện nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tôn giáo; tên nhóm; họ và tên, nơi cư trú tại Việt Nam của người đại diện; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi; địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo và dự kiến địa điểm mới;

b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung;

c) Văn bản chấp thuận của người đại diện cơ sở tôn giáo đối với trường hợp sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo.

3. Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn tỉnh khác, người đại diện nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến địa điểm mới.

Hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này kèm theo bản sao văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo lập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.

Mục 3. THAY ĐỔI TÊN, TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Điều 9. Trình tự, thủ tục thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên tổ chức tôn giáo hoặc tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;

b) Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo;

c) Bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Bản sao văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

3. Thẩm quyền chấp thuận:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Trước khi thay đổi trụ sở, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi;

b) Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác;

c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm;

d) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi thay đổi trụ sở có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại điểm a, c và d khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh còn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức trước và sau khi thay đổi kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.

Chương III

ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI; ĐÌNH CHỈ, GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO; CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm được đề nghị; họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc được đề nghị cấp đăng ký;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

d) Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

đ) Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

3. Thẩm quyền cấp đăng ký:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 12. Đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo khi vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và khả năng khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ quan ra quyết định xác định thời hạn đình chỉ nhưng không quá 24 tháng.

3. Quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên tổ chức, người đại diện, trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; nguyên nhân đình chỉ; thời hạn đình chỉ; trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

4. Thẩm quyền đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ toàn bộ hoạt động đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

5. Trước khi ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này có trách nhiệm kiểm tra và kết luận về việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được ban hành, cơ quan nhà nước, ban hành quyết định phải giao quyết định cho các cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ;

b) Tổ chức thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với quyết định đình chỉ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với quyết định đình chỉ do cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ban hành.

7. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khi nhận được quyết định đình chỉ phải dừng tất cả hoạt động tôn giáo và có trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ trong thời gian bị đình chỉ.

Điều 13. Phục hồi toàn bộ hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 12 của Nghị định này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, ra kết luận về việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ toàn bộ hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian bị đình chỉ, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và yêu cầu phục hồi hoạt động tôn giáo cho tổ chức;

b) Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo.

2. Trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì được phục hồi toàn bộ hoạt động tôn giáo; trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì bị giải thể theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoĐiều 15 của Nghị định này.

Điều 14. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương

1. Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức đề nghị; tên, người đại diện, trụ sở, cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; lý do và dự kiến thời điểm giải thể;

b) Bản kê khai tài sản, tài chính;

c) Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có);

d) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

3. Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định sau đây:

a) Trên 05 số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh;

b) Trên 05 số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở địa phương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

4. Thẩm quyền chấp thuận giải thể:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Đối với tổ chức tôn giáo tự giải thể, thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này chấp thuận cho tổ chức giải thể là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

6. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này các văn bản sau đây:

a) Bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Bản chính văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp;

c) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể;

d) Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

7. Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này.

Văn bản thông báo nêu rõ tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị; tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; thời điểm giải thể.

Điều 15. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1. Trước 60 ngày dự kiến giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp và tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến bị giải thể.

Văn bản thông báo nêu rõ tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm giải thể; lý do, dự kiến thời điểm giải thể kèm theo kết luận của cơ quan nhà nước có chức năng thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo về việc tổ chức không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi văn bản giải trình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

Sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải trình, nếu tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hết thời hạn trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; bãi bỏ và thu hồi các văn bản sau đây:

a) Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp giải thể tổ chức tôn giáo;

b) Văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;

c) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc;

d) Giấy chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

5. Trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, tổ chức giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm nộp lại các văn bản và thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 14 của Nghị định này.

Điều 16. Đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

1. Cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ hoạt động đào tạo khi vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và khả năng khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ của cơ sở đào tạo tôn giáo, cơ quan ra quyết định xác định thời hạn đình chỉ nhưng không quá 24 tháng.

3. Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tên cơ sở đào tạo tôn giáo, người đại diện, trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo; nguyên nhân đình chỉ; thời hạn đình chỉ; trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo.

5. Trước khi ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm kiểm tra và kết luận về việc cơ sở đào tạo tôn giáo vi phạm nghiêm trọng một trong các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo được ban hành, cơ quan nhà nước ban hành quyết định phải giao quyết định cho các cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ;

b) Tổ chức tôn giáo thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ.

7. Cơ sở đào tạo tôn giáo khi nhận được quyết định đình chỉ phải dừng tất cả hoạt động đào tạo và có trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ trong thời gian bị đình chỉ.

Điều 17. Phục hồi hoạt động đào tạo cho cơ sở đào tạo tôn giáo

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung trong có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, lập biên bản kiểm tra, ra kết luận về việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo trong các trường hợp sau đây:

a) Trong thời gian bị đình chỉ, cơ sở đào tạo tôn giáo khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và yêu cầu phục hồi hoạt động đào tạo cho cơ sở đào tạo tôn giáo;

b) Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo.

2. Cơ sở đào tạo tôn giáo đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì được phục hồi hoạt động đào tạo. Trường hợp cơ sở đào tạo tôn giáo không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì bị giải thể theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoĐiều 19 của Nghị định này.

Điều 18. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

1. Tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

2. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo; tên, người đại diện, trụ sở, cơ cấu tổ chức của cơ sở đào tạo tôn giáo; lý do và dự kiến thời điểm giải thể;

b) Bản kê khai tài sản, tài chính;

c) Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan.

3. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm đăng thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định sau đây:

a) Trên 05 số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở trung ương đối với cơ sở đào tạo tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh;

b) Trên 05 số liên tiếp của báo in ra hàng ngày hoặc 05 ngày liên tiếp trên báo điện tử ở địa phương đối với cơ sở đào tạo tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày được chấp thuận việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo và nộp lại cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương các văn bản sau đây:

a) Bản chính văn bản chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Bản chính văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của tổ chức tôn giáo;

c) Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

6. Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Văn bản thông báo nêu rõ tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo; tên, người đại diện, trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể; thời điểm giải thể.

Điều 19. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1. Trước 60 ngày dự kiến giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm thông báo băng văn bản cho tổ chức tôn giáo và cơ sở đào tạo tôn giáo về việc cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể.

Văn bản thông báo nêu rõ tên, người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo; tên, người đại diện, trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể; cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương hoặc tổ chức tôn giáo chịu trách nhiệm giải thể; lý do, dự kiến thời điểm giải thể kèm theo kết luận của cơ quan nhà nước có chức năng thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo về việc cơ sở đào tạo tôn giáo không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung trong thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản giải trình đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải trình, nếu cơ sở đào tạo tôn giáo không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ thì cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hết thời hạn trên, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; bãi bỏ và thu hồi các văn bản sau đây:

a) Văn bản chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Bản chính văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của tổ chức tôn giáo;

c) Giấy chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan công an về việc đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

5. Trường hợp tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm nộp lại các văn bản và thông báo về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 18 của Nghị định này.

Điều 20. Trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc đình chỉ, phục hồi hoạt động, giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo

1. Việc đình chỉ, phục hồi hoạt động, giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo phải được công bố công khai trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo có trụ sở trong thời hạn 15 ngày sau khi bị đình chỉ, được phục hồi hoạt động hoặc giải thể.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ, phục hồi hoạt động, giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc chịu trách nhiệm việc công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này. Nội dung công bố gồm tên, trụ sở tổ chức, cơ sở bị đình chỉ, được phục hồi hoặc giải thể; lý do bị đình chỉ, được phục hồi hoặc giải thể; thời gian bị đình chỉ, được phục hồi hoặc giải thể.

Điều 21. Chấm dứt hoạt động của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị đình chỉ, giải thể

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo chấm dứt hoạt động theo quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo theo quy định tại Điều 12; cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ hoạt động đào tạo theo quy định tại Điều 16; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại Điều 15; giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này không đồng ý với quyết định đình chỉ, giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo không được thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động đào tạo tôn giáo.

Điều 22. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ

1. Việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích của địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

2. Việc xác định công trình phụ trợ thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Trường hợp quy định về các công trình được miễn giấy phép xây dựng tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung thì việc xác định công trình phụ trợ thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng sẽ thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung.

Chương IV

CHẤP THUẬN, ĐĂNG KÝ PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 23. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

1. Tổ chức tôn giáo có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức sắc, chức việc ở Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị; tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo nước ngoài; lý do đề nghị; họ và tên của người được đề nghị; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;

c) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

2. Tổ chức tôn giáo ở Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; lý do đề nghị; họ và tên, phẩm vị (nếu có), quốc tịch của người được đề nghị; phẩm vị được đề nghị;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị;

c) Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp;

d) Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài chưa được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.

Điều 24. Trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài

1. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

2. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên, địa bàn phụ trách, phẩm vị, chức vụ của người được đăng ký ở nước ngoài và ở Việt Nam;

b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăng ký;

c) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được đăng ký;

d) Văn bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt động của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Công dân Việt Nam đăng ký làm chức sắc, chức việc được hoạt động tôn giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc đăng ký.

Chương V

HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP; TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN TÀI TRỢ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI; HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO, HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ

Điều 25. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp; phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp.

3. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo:

a) Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp trong địa bàn một xã;

b) Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

c) Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.

4. Hoạt động quyên góp của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

5. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này, khi tiếp nhận thông báo quyên góp có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 1, 2, 4 và 5 Điều này.

7. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện hoạt động quyên góp không đúng quy định tại Điều này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo quyên góp có văn bản yêu cầu dừng tiếp nhận, sử dụng tài sản được quyên góp và xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động từ thiện xã hội sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 26. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức các nghi lễ tôn giáo hoặc cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, thực hiện theo quy định tại Điều này và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ.

2. Trước khi tiếp nhận tài trợ 20 ngày, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

3. Văn bản thông báo phải nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ; người đại diện, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; tên, trụ sở chính của tổ chức hoặc họ và tên, quốc tịch của cá nhân nước ngoài tài trợ; mục đích tiếp nhận tài trợ; thời gian, cách thức thực hiện tiếp nhận tài trợ; hình thức tài trợ (tiền hay hiện vật), giá trị tài trợ (đơn vị tính Việt Nam đồng); dự kiến thời gian sử dụng các khoản tài trợ; phương thức quản lý và sử dụng các khoản tài trợ; thông tin tài khoản tiếp nhận. Văn bản thông báo kèm theo bản cam kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn gốc các khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ.

4. Sau khi kết thúc việc tiếp nhận tài trợ (đối với hiện vật) và sử dụng các khoản tài trợ (đối với khoản tài trợ bằng tiền), trong thời hạn 20 ngày, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả sử dụng các khoản tài trợ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này. Báo cáo nêu rõ các khoản đã chi, thời gian chi (đối với các khoản tài trợ bằng tiền) và các nội dung được quy định trong văn bản thông báo quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với các khoản tài trợ tiếp nhận, sử dụng có thời hạn quá 12 tháng kể từ ngày tiếp nhận thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi báo cáo tiến độ sử dụng hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh báo cáo về việc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh gửi về cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này khi tiếp nhận thông báo về việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều này.

7. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ không đúng quy định tại Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo tài trợ có văn bản yêu cầu tổ chức dừng tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Các khoản tài trợ nêu tại Điều này không được xác định là viện trợ của nước ngoài cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam.

Điều 27. Hình thức tổ chức, hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ đã thông báo, đăng ký hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này khi thay đổi từ hình thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến thì thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc trước ngày thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ.

2. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ chưa thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký hoặc đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi lựa chọn hình thức thực hiện trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tuyến với hình thức trực tiếp thì tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại các điều, khoản tương ứng của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này.

3. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp hình thức trực tiếp với hình thức trực tuyến phải tuân thủ Hiến pháp, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định này, quy định của pháp luật về thông tin, truyền thông và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 28. Tiếp nhận hồ sơ

1. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ

a) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công chức tiếp nhận phải giao trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo cho người đến nộp hồ sơ và lưu 01 bản;

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công chức tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung đến tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật, công chức tiếp nhận phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ và lưu 01 bản;

d) Người được cơ quan, tổ chức, cá nhân cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.

4. Khi thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này, đối với các thủ tục quy định các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ là bản sao thì khi nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm xuất trình bản chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đối chiếu.

5. Phiếu lý lịch tư pháp quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Điều 29. Biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

1. Ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp

1. Điều khoản chuyển tiếp đối với khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định này

Đối với các công trình liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đã tồn tại trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, khi cải tạo, nâng cấp, xây dựng được thực hiện như sau:

a) Đối với các công trình do cộng đồng dân cư quản lý, khi cải tạo, nâng cấp, xây dựng thì người đại diện cộng đồng dân cư là đại diện chủ đầu tư để thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về cải tạo, nâng cấp, xây dựng như công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo;

b) Đối với các công trình do tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo quản lý, khi cải tạo, nâng cấp thì người đại diện cho tổ chức là đại diện chủ đầu tư để thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về cải tạo, nâng cấp như công trình tôn giáo.

2. Các thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại Điều 26 Nghị định này được thực hiện kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

1. Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo; các hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Trong việc thực hiện các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này, những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc quyết định theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cùng cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân hoặc quyết định theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, trừ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được quy định tại các Điều 13, 14 và Điều 15 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2024.

2. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định này.

Điều 33. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
(Kèm theo Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ)

Ký hiệu biểu mẫu

Tên biểu mẫu

Mẫu B1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Mẫu B2

Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Mẫu B3

Đăng ký tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi

Mẫu B4

Thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Mẫu B5

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mẫu B6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Mẫu B7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Mẫu B8

Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Mẫu A1

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Mẫu B9

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Mẫu A2

Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

Mẫu B10

Đăng ký sửa đổi hiến chương

Mẫu B11

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B12

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B13

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B14

Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B15

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu A3

Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu A4

Quyết định về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu A5

Quyết định phục hồi toàn bộ hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B16

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Mẫu A6

Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Mẫu A7

Quyết định về việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B17

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B18

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc

Mẫu B19

Đăng ký người được bổ nhiệm, bu cử, suy clàm chức việc

Mẫu B20

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Mẫu B21

Thông báo thuyên chuyển chức sc, chức việc, nhà tu hành

Mẫu B22

Đăng ký thuyên chuyển chc sc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

Mẫu B23

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Mẫu B24

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Mẫu B25

Đăng ký thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyn sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo

Mẫu B26

Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Mẫu B27

Đăng ký m lp bồi dưng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Mẫu A8

Quyết định về việc đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Mẫu A9

Quyết định phục hồi hoạt động đào tạo cho cơ sở đào tạo tôn giáo

Mẫu B28

Đề nghị giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Mẫu B29

Thông báo về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Mẫu A10

Quyết định về việc gii thể cơ sở đào tạo tôn giáo

Mẫu B30

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hng năm hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung

Mẫu B31

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên

Mẫu B32

Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B33

Đề nghị tổ chức đại hội

Mẫu B34

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Mẫu B35

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Mẫu B36

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Mẫu B37

Đăng ký thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Mẫu B38

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Mẫu B39

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

Mẫu B40

Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Mẫu B41

Đề nghị về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Mẫu B42

Đề nghị về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

Mẫu B43

Đề nghị về việc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Mẫu B44

Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Mẫu B45

Đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Mẫu B46

Đăng ký về việc công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc

Mẫu B47

Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Mẫu B48

Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Mẫu B49

Thông báo về việc tổ chức quyên góp

Mẫu B50

Thông báo về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

Mẫu B1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

....(1)..., ngày……tháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Kính gửi: …………(2)…………..

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):............................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Người đại diện(3):

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng ……(4)….. với các nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Nội dung

Quy mô

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) y ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

(4) Hoạt động tín ngưỡng hng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng b sung.

 

Mẫu B2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

....(1)..., ngày……tháng …. năm….

THÔNG BÁO

Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Kính gửi:…………(2)……………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):……………...........................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Người đại diện(3):………………………….

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ với các nội dung sau:

TT

Tên lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Nội dung

Quy mô

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình lễ hội; dự kiến thành viên ban tổ chức lễ hội và ghi rõ các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lhội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiu huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản thông báo.

 

Mẫu B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi

Kính gửi:…………………(2)……………………..

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):............................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Người đại diện(3):

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

Đăng ký về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng ……(4)……. với các nội dung sau:

TT

Tên lễ hội

Nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với trước

Quy mô

Thời gian

Đa điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành viên ban tổ chức lễ hội; ghi rõ các điều kiện cn thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ stín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội.

(3) Trường hp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

(4) Tên lễ hội tín ngưỡng.

 

Mẫu B4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

THÔNG BÁO

Về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Kính gửi:…………………(2)……………………..

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):............................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Người đại diện(3):

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

Thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu với nội dung sau:

TT

Tên lễ hội

Khoản thu(4)

Tổng khoản thu

Mục đích sử dụng khoản thu

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2)y ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trn; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiu xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phthuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản thông báo.

(4) Ghi rõ số tiền của từng khoản thu.

 

Mẫu B5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: …………(2)……………..

Tên tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (chữ in hoa):.......................................................

Trụ sở của tổ chức:……………(3)……………

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:.......................................................................

Người đại diện của nhóm:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Nội dung sinh hoạt tôn giáo:......................................................................................

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo (4):...................................................................................

Thời gian sinh hoạt tôn giáo:......................................................................................

Số lượng người tham gia:.........................................................................................

Hình thức thực hiện (5):...............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp đlàm nơi sinh hoạt tôn giáo; sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; bn tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(6)
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo; tchức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc nơi dự kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Địa chỉ nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung (ghi rõ số nhà, đường phố, thành ph, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh).

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp ctrực tiếp và trực tuyến.

(6) Người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đối với người đại diện của tổ chức tôn giáo phải ký tên và đóng dấu của tổ chức.

 

Mẫu B6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Kính gửi: ………………(2)…………………..

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:.......................................................................

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm:.........................................................

Họ và tên người đại diện(3):…………………….

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo:  

................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi người đại diện với các nội dung sau:

Người đại diện cũ của nhóm:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD: .................................................................................................

- Nơi cư trú (4):...........................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Người đại diện mới của nhóm:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD: .................................................................................................

- Nơi cư trú (4):...........................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Lý do thay đổi:..........................................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi:.......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tchức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về vic thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký; biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(4) Ghi rõ số nhà, đường ph, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh.

 

Mẫu B7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là người Việt Nam

Kính gửi: …………………(2)…………………..

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ......................................................................

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo (hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo):

................................................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Lý do thay đổi:..........................................................................................................

Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung:......................................................

Dự kiến địa điểm mới:...............................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi:.......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký. Đối với việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác, người đại diện còn có trách nhiệm gửi kèm bản sao văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của UBND cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

 

Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ………………(2)………………..

Tên tổ chức:.............................................................................................................

Họ và tên người đại diện:..........................................................................................

Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo vi các nội dung sau:

Tên tổ chức (chữ in hoa):...........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam:...............................................

Tôn chỉ, mục đích:.....................................................................................................

Nội dung hoạt động:.................................................................................................

Địa bàn hoạt động:....................................................................................................

Số lượng người tin theo:...........................................................................................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở:......................................................................................

Văn bn kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quy chế hoạt động của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi dự kiến có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

Mẫu A1

………………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: ……./CN-....(2)

(3)…., ngày tháng …. năm….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hoạt động tôn giáo

……………………(1)……………………………………………………….……chứng nhận:

Tên tổ chức (chữ in hoa):...........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế của tổ chức (nếu có):...............................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát trin ở Việt Nam:...............................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:.....................................................................................

Địa bàn hoạt động:....................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Nơi nhận:
- ………….;
- ………….;
-
Lưu: VT,...

…………….(4)
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tắt tên cơ quan chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(3) Địa danh nơi cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

....(1)..., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ………………(2)………………..

Tên tổ chức đề nghị (chữ in hoa): ……….……………….……(3)……………………………

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo vi các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Số lượng tín đồ:.......................................................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị:.................................................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bn tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bn tóm tt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương của tổ chức; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp đđặt trụ sở.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiu tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Mẫu A2

………………(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: ……./-....(2)

(3)…., ngày tháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo

………(4)……….

Căn cứ Điều 21 và Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ ………….………………………(5)……………………………………………………..;

Theo đề nghị của.......................................................................................................

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:......................................................................................

Tên tôn giáo:.............................................................................................................

Năm hình thành tại Việt Nam:.....................................................................................

Tôn ch, mục đích hoạt động:.....................................................................................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Địa bàn hoạt động:....................................................................................................

Điều 2. …………………….….. (6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiến chương của tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………….;
-
Lưu: VT,.........

…..….(4)………
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đi với việc công nhận tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc công nhận tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

 

Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày tháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Sửa đổi hiến chương

Kính gửi: ……………………(2)…………………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:......................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Đăng ký sửa đổi hiến chương với các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Lý do sửa đi:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Văn bản kèm theo: Hiến chương sửa đổi.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc sa đi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

Mẫu B11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gi: …………(2)………….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo:......................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Đề nghị về việc thay đổi tên của tổ chức ……(3)…. với các nội dung sau:

Lý do thay đổi:..........................................................................................................

Tên của tổ chức trước khi thay đổi(3):.........................................................................

Tên giao dịch quốc tế trước khi thay đổi (nếu có):......................................................

Tên của tổ chức sau khi thay đổi(3):............................................................................

Tên giao dịch quốc tế sau khi thay đổi (nếu có):.........................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi:.......................................................................................

Văn bản kèm theo gm: Bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản sao văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

Mẫu B12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ………………(2)……………

Tên tổ chức (chữ in hoa):…………………………(3)............................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức...(3)... với các nội dung sau:

Trụ sở của tổ chức trước khi thay đổi:.......................................................................

Trụ sở của tổ chức sau khi thay đổi:..........................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi:.......................................................................................

Lý do thay đổi:..........................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm; bản sao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nht tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ scủa tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.

(3) Tổ chc tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

Mẫu B13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……………(2)……………..

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):...........................

Trụ sở:......................................................................................................................

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:.....................................................

Địa điểm dự kiến đặt trsở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập:............

Người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:......................................................................................

Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập:.....................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Lý do thành lập:........................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, du)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị thành lp tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

Mẫu B14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……………(2)……………..

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):

................................................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

1. Lý do chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:.............................................................

2. Tchc tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức:.............................................................................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:……………………………..…Số lượng tín đồ......................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

3. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức:.............................................................................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ………………………….Số lượng tín đồ............................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của ngưi đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; bn kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

 

 

TM. T CHC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nht tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiu tỉnh; Ủy ban nhân dân cp tỉnh đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

 

Mẫu B15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gi: …………(2)……………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:.................................................................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................................

Số CMTND/CCCD:....................................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):........................................................................................

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc:.....................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc:...................................................

Cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc:........................................................

Số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm được đề nghị cấp đăng ký:................................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:.................................................................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):.................................................................................

S CMTND/CCCD:....................................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):........................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

Mẫu A3

………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

........................... (4)

Căn cứ Điều 30 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều .... Nghị định s..../2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ..................................................................... (5).............................................. ;

Theo đề nghị của...............................................................................................................

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho……………………………(6)…………

Thuộc tổ chức tôn giáo:............................................................................................

Trụ sở ………..(6):......................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo………….(6):......................................................................

Điều 2. ... (6)... được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiến chương ca tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …………….
- Lưu: VT,...

……………(4)………..
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương đối với việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nưc có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc được cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại.

 

Mẫu A4

………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

………………. (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều .... Nghị định số.... /2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ…………………(5)........................................................................................... ;

Căn cứ Biên bản kiểm tra, Kết luận............................................................................ ,

Theo đề nghị của.......................................................................................................

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của…………………………(6)………………

Trụ sở(7):...................................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Nguyên nhân bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo:..................................................

Trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bđình chỉ:.....................................

Điều 2. Thời hạn bị đình chỉ: từ ngày .... tháng.... năm.... đến ngày .... tháng.... năm….

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên (8)..............................................

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ………….;
- Lưu: VT,…..

…………(4)………….
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà ớc về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương đối với việc đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức n giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cp tỉnh đối với việc đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi có trụ sở của cơ quan ban hành Quyết định.

(4) Th trưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ.

(7) Trụ sở tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị đình chỉ.

(8) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tôn giáo, tchức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

 

Mẫu A5

………………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-…..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Phục hồi toàn bộ hoạt động tôn giáo cho ……..……(4)

……………….(5)………………….

Căn cứ Điều .... Nghị định số.... /2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ...................................................................... (6)............................................

Căn cứ Kết luận kim tra việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của        (4)         

Theo đề nghị của.......................................................................................................

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi toàn bộ hoạt động tôn giáo đối với:

Tên (4).......................................................................................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Đã bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo theo Quyết định sốngàytháng .... nămcủa……………(7)…………..

Điều 2. ………(4)…….. được hoạt động tôn giáo trlại từ ngày …. tháng .... năm ….

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên (8)..............................................

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ………….;
- Lưu: VT,…..

…………(5)………….
(Chữ ký, dấu)

(1) Tên cơ quan ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi có trụ sở của cơ quan ban hành Quyết đnh.

(4) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc được phục hồi hoạt động.

(5) Thủ trưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định.

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định

(7) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(8) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

 

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ………………(2)………………

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):...........................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Đề nghị chấp thuận cho giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể:.............

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Lý do giải thể:...........................................................................................................

Dự kiến thời điểm giải thể:.........................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bn kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị gii thể.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghgiải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tnh đối với đề nghgiải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

 

Mẫu A6

…………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

…………….…….. (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều.... Nghị định số.... /2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ …………………………………………(5)............................................................. ;

Theo đề nghị của.......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho.............................................. (6)............................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Cơ cấu tổ chức:........................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:......................................................................................

Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ ngày ……. tháng ……. năm ……..

Điều 2. …………..(6) trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ đề nghị giải thể ngày... tháng... năm.... của tổ chức.

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên (7)..............................................

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ………….;
- Lưu: VT,…..

…………(4)………….
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc chấp thuận giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(7) Cng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

 

Mẫu A7

………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

…………………… (4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều .... Nghị định số.... /2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ…………………………….……(5)........................................................................ ;

Theo đề nghị của.......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể………………………….……(6)...............................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo:......................................................................................

Điều 2. Lý do giải thể:...............................................................................................

Điều 3. Quyết định này được công bcông khai trên (7)..............................................

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ………….;
- Lưu: VT,…..

…………(4)………….
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tchức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc gii thtổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(2) Viết tt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

(7) Cng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trụ sở.

 

Mẫu B17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ………………(2)……………….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo (chữ in hoa):    (3)         

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Căn cứ văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... của …………(2)……… về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;

Căn cứ văn bản số ... ngày ... tháng ... năm ... của tổ chức tôn giáo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Thông báo về việc đã giải thể …(4)…….. với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể:......................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Thời điểm giải thể:.....................................................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với thông báo giải thtổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với thông báo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên của tổ chức có trách nhiệm thông báo việc giải thể.

(4) Tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

 

Mẫu B18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Thông báo việc phong phẩm hoặc suy cử chức sắc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị trước và sau khi được phong phẩm hoặc suy cử

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước và sau khi được phong phẩm hoặc suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo; sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của chức sc.

 

 

TM. T CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Đa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị theo quy định tại khoản 2 Điền 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Mẫu B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ……………(2)………………

Tên tổ chức (chữ in hoa): …………………………..……(3)……………………….………..…

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy clàm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị

Chc vụ trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, du)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyn quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đi với trường hợp bổ nhiệm, bu c, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

 

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ……………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa):………………….…………(3)...................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị

Chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Địa bàn phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về n ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, n giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

 

Mẫu B21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Kính gửi: ……………(2)…………….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………………(3)...................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Người được thuyên chuyển:

- Họ và tên: ..............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................................

- Số CMTND/CCCD: .................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có): .....................................................................................

Lý do thuyên chuyển: ...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: .................................................

................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến: ....................................

Dự kiến thời điểm thuyên chuyển: .............................................................................

 

 

TM. T CHC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi thuyên chuyển đi và nơi thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

Kính gửi: ……………(2)……………

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..........................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Người được thuyên chuyển:

- Họ và tên: ..............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có): .....................................................................................

Lý do thuyên chuyn: ...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển: .................................................

................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến: ....................................

................................................................................................................................

Thời điểm dự kiến thuyên chuyển: .............................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ scủa tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

 

Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Kính gửi: ……………(2)……………

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..........................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc với các nội dung sau:

Người bị cách chức, bãi nhiệm: ................................................................................

- Họ và tên: ..............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................................

- Số CMTND/CCCD: .................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có): .....................................................................................

Lý do cách chức, bãi nhim: .....................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Thời điểm cách chức, bãi nhiệm: ...............................................................................

Văn bản kèm theo: Văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách chức, bãi nhiệm.

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2)quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức sc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

 

Mẫu B24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

(1)…., ngày tháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ……………(2)………………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ............................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: .....................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .................................................................................

Địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo: ........................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên: ..............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................................

- Số CMTND/CCCD: .................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có): .....................................................................................

Sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo: ..........................................................

................................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo tôn giáo; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (gồm các nội dung cơ bn: Tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ cu tổ chức, nn sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng dạy và chuẩn đào tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản); dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo; giấy tờ chứng minh có đa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đm cho việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

 

Mẫu B25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ……………(2)………………

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): ..................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo: ...........................................................................

Đăng ký thay đổi quy chế(3)của cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Nội dung thay đổi:.....................................................................................................

Lý do thay đổi:..........................................................................................................

Thời điểm thực hiện quy chế sửa đổi:........................................................................

Văn bản kèm theo: Quy chế sửa đổi.

 

 

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh.

 

Mẫu B26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ……………(2)………………

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa):...................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo:............................................................................

Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Khóa đào tạo:...........................................................................................................

Hình thc đào tạo:………………………………(3)...........................................................

Năm tốt nghiệp:........................................................................................................

Số lượng học viên tốt nghiệp:...................................................................................

Văn bản kèm theo: Danh sách học viên tốt nghiệp (họ và tên, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc).

 

 

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐĂNG KÝ

Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ……………(2)……………

Tên tổ chức (chữ in hoa):...........................................................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên lớp:....................................................................................................................

Địa điểm mở lớp (4):...................................................................................................

Lý do mở lớp: ..........................................................................................................

Thời gian học: ..........................................................................................................

Nội dung học: ..........................................................................................................

Thành phần, số lượng tham dự:.................................................................................

Hình thức mở lp bồi dưỡng (5): ...............................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; danh sách giảng viên.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chc tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cp tnh nơi mở lớp.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Đối với các lớp học trực tiếp tại nơi diễn ra hoạt động bồi dưỡng.

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu A8

…………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

…………… (4)

Căn cứ Điều .... Nghị định số.... /2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo;

Căn cứ……………………….……(5)..............................................................................

Căn cứ Biên bản kiểm tra, Kết luận............................................................................ ;

Theo đề nghị của.......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ hoạt động đào tạo của………………………(6)......................................

Thuộc……………………………………………(7).............................................................

Người đại diện cơ sở đào tạo bị đình chỉ:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................................

- Số CMTND/CCCD: .................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có): .....................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Nội dung đình chỉ: ....................................................................................................

Nguyên nhân bị đình chỉ: ...........................................................................................

Trách nhiệm khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ:……………………………

Điều 2. Thời hạn đình chỉ: từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm……

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai (8)....................................................

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- …………….;
- Lưu: VT,….

…………(4)………..
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi có trụ sở cơ quan ban hành Quyết định.

(4) Thủ tng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ.

(7) Tên tổ chức tôn giáo thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo bị đình chỉ.

(8) Cng hoặc Trang thông tin điện tcủa cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc đa phương nơi cơ sở đào tạo tôn giáo có trụ sở.

 

Mẫu A9

…………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Phục hồi hoạt động đào tạo cho…………(4)………

………….…….…..(5)……………..……..

Căn cứ Điều .... Nghị định số.... /2023/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ…………………………..………(6).......................................................................

Căn cứ Kết luận kim tra việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động đào tạo của …………………………….…………(4)............................................................................

Theo đnghị của.......................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phục hồi hoạt động đào tạo đối với:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (4):...................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Đã bị đình chỉ hoạt động đào tạo theo Quyết định số .... ngày .... tháng … năm …. của …………………………(7)……………………….

Điều 2. ……..(4)... được hoạt động đào tạo trở lại từ ngày …. tháng …. năm …..

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai (8)…………………………………..

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……………..;
- Lưu: VT,…..

………(1)……….
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi có trụ sở của cơ quan ban hành Quyết định.

(4) Tên cơ sở đào tạo tôn giáo được phục hồi hoạt động.

(5) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyn ban hành Quyết định.

(6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(7) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định đình chhoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo.

(8) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi cơ sở đào tạo tôn giáo có trụ sở.

 

Mẫu B28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

ĐỀ NGHỊ

Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……………(2)……………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

Người đại diện của tổ chức tôn giáo:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo:......................................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo:.........................................................................................

Người đại diện của cơ sở đào tạo tôn giáo:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Cơ cấu tổ chức của cơ sở đào tạo tôn giáo:..............................................................

Lý do giải thể:...........................................................................................................

Dự kiến thời điểm giải thể:.........................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xlý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản n (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tchức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngàytháng …. năm….

THÔNG BÁO

Về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: …………(2)……………

Tên tổ chức tôn giáo:................................................................................................

Người đại diện của tổ chức tôn giáo:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Căn cứ văn bản sốngày.... tháng .... năm .... của ………(2) ………… về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức;

Căn cứ văn bản số …… ngày....tháng...năm.... của tổ chức tôn giáo về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo,

Thông báo về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể:.......................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể:............................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Lý do giải thể:...........................................................................................................

Thời điểm giải thể:.....................................................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước vtín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

 

Mẫu A10

…………..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QĐ-……..(2)

(3)…., ngàytháng …. năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo

………………… (4)

Căn cứ................................................................... (5)...............................................

Căn cứ Điều 42 Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều .... Nghị định số ... /2023/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Theo đề nghị của………………………………(6)............................................................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể …………………………….………..(6).....................................................

Thuộc............................................................... (7).....................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể:............................................................

Được chấp thuận thành lập theo Quyết định số ….. ngày... tháng... năm... của………(1)……. và văn bản thành lập ...(6)... ngày... tháng... năm... của……………………(7)…………………..

……………………(6)…………..…….. bị giải thể từ ngàytháng.... năm ….

Điều 2. Lý do bị giải thể ...........................................................................................

Điều 3. Quyết định này được công bố công khai trên (8)..............................................

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định).

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ……………..;
- Lưu: VT,……

………(4)……….
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cu tổ chức của quan ban hành Quyết định.

(6) Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể.

(7) Tên tổ chức tôn giáo.

(8) Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ra quyết định; 01 số báo in hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi cơ sở đào tạo tôn giáo có trụ sở.

 

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung

Kính gửi: ……………(2)……………..

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………………………(3)......................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Thông báo danh mục hoạt động …(4)... với các nội dung sau:

TT

Tên các hoạt động tôn giáo

Thi gian tổ chức

Địa điểm diễn ra hoạt động tôn giáo

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

TM. TCHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đi vi việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

 

Mẫu B31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Tổ chức hội nghị thường niên

Kính gửi: …………(2)……………

Tên tổ chức (chữ in hoa):………………………………….…(3)..........................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức hội nghị thưng niên với các nội dung sau:

Nội dung: .................................................................................................................

Thời gian: ................................................................................................................

Địa điểm: .................................................................................................................

Hình thức tổ chức: …………………………………………(4).............................................

Văn bản kèm theo gm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình tổ chức hội nghị thường niên.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cp huyện đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa)…………………………..……(3)................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị...(4)... với các nội dung sau:

Lý do tổ chức:..........................................................................................................

Nội dung: .................................................................................................................

Thời gian: ................................................................................................................

Địa điểm: .................................................................................................................

Hình thức tổ chức: ...................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự.

 

 

TM. T CHC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở ca tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2)quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tchức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hi nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Tổ chức đại hội …….……

Kính gửi: ………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………………..…(3)...............................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Đề nghị tổ chức đại hội với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: .........................................................................................................

Thời gian: ................................................................................................................

Địa điểm: .................................................................................................................

Thành phần: .............................................................................................................

Nội dung: .................................................................................................................

Hình thức tổ chức: ………….…………(4)......................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đi (nếu có).

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có đa bàn hoạt động ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B34

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………….……(3)..................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đề nghị tổ chức cuộc lễ …(4)... với các nội dung sau:

Tên cuộc lễ: .............................................................................................................

Người chủ trì: ...........................................................................................................

Thời gian thực hiện: ..................................................................................................

Địa điểm thực hiện: ..................................................................................................

Nội dung: .................................................................................................................

Quy mô: ..................................................................................................................

Hình thức tổ chức (5) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lđối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

(4) Tên cuộc lngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: …………(2)……………

Họ và tên người đề nghị: ..........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị: ....................................................................................................

Địa bàn phụ trách: ....................................................................................................

Thuộc tổ chức...(3): ...................................................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đăng ký giảng đạo …(4)… với các nội dung sau:

Lý do: ......................................................................................................................

Thời gian: ................................................................................................................

Địa điểm thực hiện: ..................................................................................................

Hình thức tổ chức (5) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.

 

 

NGƯỜI Đ NGH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến giảng đạo đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: …………(2)…………

Người đại diện:

Họ và tên:……………………….…... Tên gọi khác:………………..…….. Năm sinh: .........

Quốc tịch: …………………………………….……. Số hộ chiếu: .....................................

Tôn giáo: .................................................................................................................

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nưc ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam với các nội dung sau:

Lý do: ......................................................................................................................

Nội dung sinh hoạt tôn giáo: .....................................................................................

Thời gian: ................................................................................................................

Cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo: .........................................

Số lượng người tham gia: ........................................................................................

................................................................................................................................

Hình thức tổ chức (3) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đsinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2)y ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hp pháp đsinh hoạt tôn giáo tập trung.

(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐĂNG KÝ

Thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: ……………(2)……………

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ......................................................................

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm: ........................................................

Họ và tên người đại diện (3): ......................................................................................

Tên tôn giáo: ............................................................................................................

Đăng ký thay đổi người đại diện với các nội dung sau:

Người đại diện cũ của nhóm:

Họ và tên: ……………………………………………………. Năm sinh: .............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ................................................................................

Quốc tịch:…………………………..Số hộ chiếu: ...........................................................

Nơi cư trú tại Việt Nam: ............................................................................................

Người đại diện mới:

Họ và tên: ……………………………………………………. Năm sinh: .............................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ................................................................................

Quốc tịch:…………………………..Số hộ chiếu: ...........................................................

Nơi cư trú tại Việt Nam: ............................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): .......................................................................................

Lý do thay đổi: .........................................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: ......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện mới; biên bản họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài.

(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài.

 

Mẫu B38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: …………(2)………….

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ......................................................................

Họ và tên người đại diện: …………………….Năm sinh: ..............................................

Quốc tịch:……………………………… Số hộ chiếu: .....................................................

Nơi cư trú tại Việt Nam: ............................................................................................

Tên tôn giáo: ............................................................................................................

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: .........................................................................................................

Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung: .....................................................

Dự kiến địa điểm mới: ..............................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: ......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung; văn bản chấp thuận của người đại diện cơ sở tôn giáo đối với trường hợp sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm người nước ngoài đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

 

Mẫu B39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

Kính gửi: ………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa):…………………………(3)........................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện ……(4)…. với các nội dung sau:

Tên tổ chức, cá nhân được mời:…………………………(5).............................................

Mục đích: .................................................................................................................

Nội dung các hoạt động: ..........................................................................................

Thời gian tổ chức: ....................................................................................................

Địa điểm tổ chức: .....................................................................................................

Hình thức tổ chức (6) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động quốc tế về tôn giáo hoặc hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

(5) Đối với tổ chức được mời cn nêu rõ: Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì; đi với cá nhân được mời cn nêu rõ: Họ và tên; tên gọi khác, năm sinh, quốc tịch, shộ chiếu, tôn giáo (nếu có). Nếu có nhiều tổ chức, cá nhân đồng thời được mi thì lập danh sách đính kèm với đầy đủ các thông tin như trên.

(6) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………..…(3)........................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo với các nội dung sau:

Họ và tên:........................................................ Năm sinh:.........................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ................................................................................

Quốc tịch: ……………………………………. Số hộ chiếu: .............................................

Thuộc tổ chức tôn giáo: ...........................................................................................

Trụ sở tại: ................................................................................................................

Mục đích mời: ..........................................................................................................

Nội dung các hoạt động: ..........................................................................................

Thời gian tổ chức: ....................................................................................................

Địa điểm tổ chức: .....................................................................................................

Hình thức tổ chức (4) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bn giới thiệu tóm tt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài ging đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tên tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành.

(4) Trc tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Kính gửi: …………(2)…………..

Tên nhóm: ................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên:......................................................................... Năm sinh: .......................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ................................................................................

Quốc tịch:................................................................... Shộ chiếu: .........................

Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo với các nội dung sau:

Chức sắc, nhà tu hành được mời:

- Họ và tên........................................................................ Năm sinh: .......................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ..............................................................................

- Quốc tịch:................................................................. Số hộ chiếu:..........................

- Thuộc tổ chức tôn giáo: .........................................................................................

- Trụ sở tại: ..............................................................................................................

Mục đích mời: ..........................................................................................................

Nội dung các hoạt động: ..........................................................................................

Thời gian tổ chức: ....................................................................................................

Địa điểm giảng đạo: .................................................................................................

Hình thức tổ chức (3) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm dự kiến tổ chức giảng đạo của nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

Kính gửi: ……………(2)…………….

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): ..................................................................

Thuộc tổ chức tôn giáo:............................................................................................

Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại...(3)... với các nội dung sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Khóa học

Thời gian theo học

Hình thức đào tạo (4)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo: Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng.

 

 

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở đào tạo tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưng, tôn giáo trung ương.

(3) Tên cơ sở đào tạo.

(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Về việc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức (chữ in hoa):.............................................................. (3).........................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Đề nghị về việc cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia...(4)... với các nội dung sau:

Người được cử tham gia:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Mục đích:..................................................................................................................

Thời gian:.................................................................................................................

Địa điểm:..................................................................................................................

Hình thức tham gia hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động đào tạo (5):.............................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B44

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................   

Trụ sở: .....................................................................................................................   

Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam với nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài:..............................................................................

Trụ sở:......................................................................................................................

Người được đề nghị:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:......................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Lý do đề nghị:...........................................................................................................

Phẩm vị, chức vụ trước khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

................................................................................................................................

Phẩm vị, chức vụ sau khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

................................................................................................................................

Địa bàn phụ trách trước khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

................................................................................................................................

Địa bàn phụ trách sau khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

................................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bn tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

 

Mẫu B45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: …………(2)…………

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Đề nghị cho phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hp pháp tại Vit Nam với nội dung sau:

Người được đề nghị:

Họ và tên: ………………………….. Tên gọi trong tôn giáo: …………… Năm sinh:.........

Quốc tịch:.................................................................................................................

Phẩm vị trong tổ chức tôn giáo (nếu có):....................................................................

Lý do đề nghị:...........................................................................................................

Phẩm vị được đề nghị:..............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị; bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp; bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ scủa tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, n giáo ở trung ương.

 

Mẫu B46

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐĂNG KÝ

Về việc công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc

Kính gửi: ……………(2)……………

Tên tổ chức (chữ in hoa):……………………..……(3)......................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc với các nội dung sau:

Người được đăng ký:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Phm vị, chức vụ được phong ở nước ngoài:............................................................

Địa bàn phụ trách ở nước ngoài:................................................................................

Phẩm vị, chức vụ đăng ký ở Việt Nam:......................................................................

Địa bàn phụ trách ở Việt Nam:...................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăng ký; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được đăng ký; văn bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt động của người được phong phm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

 

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi đặt trụ scủa tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc ở Việt Nam.

 

Mẫu B47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

ĐỀ NGHỊ

Về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Kính gửi: ……………(2)…………….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở của tổ chức:...................................................................................................

Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài gia nhập:................................................................

(Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì)

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức tôn giáo nước ngoài:..................................

................................................................................................................................

Mục đích gia nhập:....................................................................................................

Thời điểm gia nhập:...................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mi gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài; hiến chương của tổ chức tôn giáo nước ngoài.

 

 

TM. T CHC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

 

Mẫu B48

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Kính gửi: ……………(2)……………….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa):.............................................................................

Trụ sở: .....................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chm dt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài với nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài đã gia nhập: ..........................................................

(Thuộc nước nào, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động)

Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài:...........................................................

Lý do chấm dứt:.......................................................................................................

Thời điểm bắt đầu chấm dứt:.....................................................................................

 

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

 

Mẫu B49

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: …………(2)…………….

Tên (chữ in hoa):……………………..…………(3)............................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Người đại diện..........................................................................................................

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- S CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức vụ, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp:.................................................................................................

Địa bàn tổ chức quyên góp:......................................................................................

Cách thức quyên góp:...............................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp:..................................................................................

Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:........................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Hình thức tổ chức (4)..................................................................................................

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã đối vi trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.

(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.

(4) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

Mẫu B50

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

(1)…., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Kính gửi: …………(2)……………

Tên (chữ in hoa):…………………………..………(3)........................................................

Trụ sở chính:.............................................................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Số CMTND/CCCD:..................................................................................................

- Chức v, phẩm vị (nếu có):......................................................................................

Thông báo về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài với các nội dung sau:

Tên của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ (chữ in hoa):...........................................

Trụ sở của tổ chức nước ngoài tài trợ:.......................................................................

Người đại diện:

- Họ và tên:...............................................................................................................

- Năm sinh:...............................................................................................................

- Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):...............................................................................

- Quốc tịch:...............................................................................................................

- Số hộ chiếu:...........................................................................................................

Mục đích tiếp nhận tài trợ:.........................................................................................

Thời gian thực hiện tiếp nhận tài trợ:..........................................................................

Cách thức thực hiện tiếp nhận tài trợ:.........................................................................

Hình thức tài trợ (tiền hay hiện vật):............................................................................

Giá trị tài trợ(4):..........................................................................................................

Dự kiến thời gian sử dụng các khoản tài trợ: .............................................................

Phương thức quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: ..................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Thông tin tài khoản tiếp nhận: ...................................................................................

Tại ngân hàng: .........................................................................................................

Hình thức tổ chức (5) .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bn cam kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ về nguồn gốc các khoản tài trợ đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và tuân thủ quy định của pháp luật của nước sở tại trước khi thực hiện hoạt động tài trợ.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ.

(4) Đơn vị tính Việt Nam đồng.

(5) Trực tiếp hoặc trực tuyến; kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

 

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 95/2023/ND-CP

Hanoi, December 29, 2023

 

DECREE

ELABORATING SOME ARTICLES AND MEASURES FOR EXECUTION OF LAW ON RELIGION AND FOLK BELIEF

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on amendments to some Articles of Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Religion and Folk Belief dated November 18, 2016;

At the request of the Minister of Home Affairs;

The Government promulgates Decree elaborating some Articles and measures for execution of the Law on Religion and Folk Belief.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.This Decree provides for some Articles of the Law on Religion and Folk Belief on exercise of rights to use scriptures and manifest their faith of religion or folk belief by people subject to temporary detention or custody according to the law on temporary detention and custody, people serving imprisonment sentences, people sent to reformatories, compulsory education institutions or compulsory rehabilitation centers; procedures for registration of non-commercial juridical person of a religious affiliate; procedures for dissolution of religious organizations and religious affiliates; procedures for dissolution of religious educational institutions; procedures for approval and registration of ordination, appointment, election and selection that involve foreign elements; religious organizations' and religious affiliates' receipt and management of financial aids from foreign organizations and individuals; fundraising by folk religious establishments, religious organizations and religious affiliates and measures for execution of this Law.

Article 2. Regulated entities

This Decree applies to agencies, organizations and individuals that maintain and exercise the right to freedom of religion and belief as prescribed by the Law.

Article 3. Definition of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. “Folk religious building” means a building invested in and constructed as per law provisions by:

a) the residential community to serve as a folk religious establishment;

b) the residential community to serve as a monument, stela or tower of a folk religious establishment;

c) the family line to serve as an ancestral house.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) a religious organization or a religious affiliate to serve as a religious establishment;

b) a religious organization or a religious affiliate to serve as a monument, stela or tower of a religious establishment;

3. “Auxiliary work” means a work not used for the worship by a folk religious establishment or religious establishment and includes residential house, guesthouse, canteen, kitchen, fence and other similar works within such folk religious establishment or religious establishment.

4. “Written evidence of the availability of a legitimate location” means a document on the legal right to use land, house or construction work of an organization or individual according to regulations of the law on land, construction, housing and the civil law.

Chapter II

USE OF SCRIPTURES AND MANIFESTATION OF FAITH OF RELIGION OR FOLK BELIEF; CHANGE OF REPRESENTATIVES OF CONGREGATIONAL PRACTICING GROUPS AND LOCATIONS FOR CONGREGATIONAL RELIGIOUS PRACTICE; CHANGE OF NAMES AND RELOCATION OF BASES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS AND RELIGIOUS AFFILIATES

Section 1. USE OF SCRIPTURES AND MANIFESTATION OF FAITH OF RELIGION OR FOLK BELIEF; CHANGE OF REPRESENTATIVES AND LOCATIONS FOR CONGREGATIONAL RELIGIOUS PRACTICE OF CONGREGATIONAL PRACTICING GROUPS OF VIETNAMESE PERSONS

Article 4. Use of scriptures and manifestation of faith of religion or folk belief prescribed in Clause 5 Article 6 of the Law on Religion and Folk Belief

1. People subject to temporary detention or custody according to the law on temporary detention and custody, people serving imprisonment sentences, people sent to reformatories, compulsory education institutions or compulsory rehabilitation centers (hereinafter referred to as “people under detention”) are entitled to use scriptures legally published in the form of printed books to serve the practice of folk belief or religion and to manifest their faith of folk belief or religion by their speech or behaviors in accordance with regulations of law on detention centers, custody centers, prisons, reformatories, compulsory education institutions and compulsory rehabilitation centers (hereinafter referred to as “detention centers”).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Assurance about and management of scriptures; time and locations for use of scriptures and manifestation of faith of folk belief or religion for people under detention at detention centers shall comply with internal rules and regulations of such detention centers. The Minister of Public Security, Minister of National Defense and Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall provide specific guidance on issuance of internal rules and regulations of detention centers under their management.

Article 5. Procedures for change of representative of a congregational practicing group

1. Before the change of the representative, the congregational practicing group shall submit an application for registration to the People’s Committee of the commune where the location for congregational religious practice exists.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name of the religious organization or organization issued with the certificate of registration of religious activities; the name of the religion; the name of the group; full name and residence of the old representative and the new representative of the group; reason for and expected date of change;

b) A resume of the new representative;

c) A written approval for change of the representative of the congregational practicing group registered by the organization, which is granted by the religious organization or organization issued with the certificate of registration of religious activities;

d) Minutes of the new representative election meeting (if any).

3. The People’s Committee of the commune shall respond in writing within 15 days from the receipt of the satisfactory application. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Before the change of the location for congregational religious practice within a commune, the representative of the group shall submit an application specified in Clause 2 of this Article to the People’s Committee of the commune.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name of the religious organization or organization issued with the certificate of registration of religious activities; the name of the religion; the name of the group; full name of the representative of the group; reason for and expected date of change; location where the group is practicing religion and expected new location;

b) Written evidence of the availability of a legitimate location for religious practice;

c) A written approval for change of the location of the congregational practicing group registered by the organization, which is granted by the religious organization or organization issued with the certificate of registration of religious activities.

3. Before the change of the location for congregational religious practice to another commune, the representative of the group shall submit an application to the People’s Committee of the commune where the new location exists.

The application prescribed in Clause 2 of this Article shall be enclosed with a copy of the written approval for registration of congregational religious practice granted by the People’s Committee of the commune where the initial location for congregational religious practice is located.

4. The People’s Committee of the commune where the expected new location for congregational religious practice exists shall respond in writing to the change of the location within 20 days from the receipt of the satisfactory application. In the case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

5. Within 10 days from the date on which the new location is approved, the congregational practicing group shall terminate its religious practice at the old location and give a notification to the People’s Committee of the commune where the old location for congregational religious practice exists.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Section 2. CHANGE OF REPRESENTATIVES AND LOCATIONS FOR CONGREGATIONAL RELIGIOUS PRACTICE OF CONGREGATIONAL PRACTICING GROUPS OF FOREIGNERS LEGALLY RESIDING IN VIETNAM

Article 7. Procedures for change of representative of a congregational practicing group of foreigners legally residing in Vietnam

1. Before the change of the representative, the congregational practicing group of foreigners legally residing in Vietnam shall submit an application for registration to the People’s Committee of the province where the location for congregational religious practice exists.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name of the religion; the name of the group; full name and nationality of the old representative; full name, nationality and residence in Vietnam of the new representative of the group; reason for and expected date of change;

b) Certified true copy of a document proving lawful residence in Vietnam of the new representative;

c) Minutes of the new representative election meeting (if any).

3. The People’s Committee of the province shall respond in writing within 30 days from the receipt of the satisfactory application. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

Article 8. Procedures for change of location for congregational religious practice of foreigners legally residing in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name of the religion; the name of the group; full name and residence in Vietnam of the representative; reason for and expected date of change; location where the group is practicing religion and expected new location;

b) Written evidence of the availability of a legitimate location for religious practice;

c) Written approval granted by the representative of a religious establishment in case of congregational religious practice at the religious establishment.

3. Before the change of the location for congregational religious practice to another province, the representative of the group shall submit an application to the People’s Committee of the province where the new location exists.

The application prescribed in Clause 2 of this Article shall be enclosed with a copy of the written approval for registration of congregational religious practice granted by the People’s Committee of the province where the initial location for congregational religious practice is located.

4. The People’s Committee of the province where the expected new location for congregational religious practice exists shall respond in writing to the change of the location within 30 days from the receipt of the satisfactory application. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

5. Within 10 days from the date on which the new location is approved, the congregational practicing group shall terminate its religious practice at the old location and give a notification to the People’s Committee of the province where the old location for congregational religious practice exists.

The written notification shall specify the name of the religion; the name of the group; full name of the representative of the group; date of change; new location for congregational religious practice; date of termination of religious practice at the old location.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 9. Procedures for change of name of a religious organization or religious affiliate

1. Before changing name of a religious organization or religious affiliate, the religious organization shall submit an application to the competent authority specified in Clause 3 of this Article.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name, base and representative of the religious organization; name of the religious organization or religious affiliate before and after the change; reason for and expected date of change;

b) A copy of the decision on accreditation of the religious organization issued by the competent authority in case of change of the religious organization’s name;

c) A copy of the written approval for establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate or a written confirmation granted by the competent authority;

d) A copy of written statement of establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate of the religious organization or the supervisory religious organization in case of change of the religious affiliate’s name.

3. Power to approve the change of name of a religious organization or religious affiliate:

a) The People’s Committee of the province shall, within 30 days from the receipt of the satisfactory application, respond in writing to the change of the name of the religious organization or religious affiliate operating within a province. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 10. Procedures for relocation of the base of a religious organization or religious affiliate

1. Before the relocation of the base, the religious organization or religious affiliate operating within multiple provinces shall submit an application to the People’s Committee of the province where its new base is located.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name, base and representative of the religious organization or religious affiliate; reason for and expected date of relocation; the base of the religious organization or religious affiliate before and after the relocation;

b) A copy of the decision on accreditation of the religious organization in case of relocation of its base to another province or a copy of the written approval for establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate granted by the competent authority and the written statement of establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate of the religious organization or supervisory religious organization in case of relocation of the religious affiliate's base to another province;

c) A written approval for change of the location granted by the religious organization or the supervisory religious organization;

d) Written evidence of the availability of a legitimate location for the new base;

3. The People’s Committee of the province where the new base is located shall, within 30 days from the receipt of the satisfactory application, respond in writing to the relocation of the base of the religious organization or religious affiliate operating within multiple provinces. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

4. When relocating the base, the religious organization or religious affiliate operating within a province shall submit an application according to regulations in Points a, c and d Clause 2 of this Article to the People’s Committee of the province.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Within 10 days from the date of relocation to the new base, the religious organization or religious affiliate specified in Clauses 1 and 4 of this Article shall send a written notification of the relocation of its base to the central government’s religion and folk belief authority.  The religious organization or religious affiliate operating within multiple provinces shall send a written notification of the relocation of its base to the People’s Committee of the province where its old base is located.

The notification shall specify the name of the religious organization or religious affiliate; full name of its representative; reason for and date of relocation; its base before and after the relocation and be enclosed with a certified true copy of the written approval granted by the People’s Committee of the province where its new base is located.

Chapter III

REGISTRATION OF NON-COMMERCIAL JURIDICAL PERSON; SUSPENSION OF ACTIVITIES OF, DISSOLUTION OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS, RELIGIOUS AFFILIATES AND RELIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTIONS; FOLK RELIGIOUS BUILDINGS, RELIGIOUS BUILDINGS AND AUXILIARY WORKS

Article 11. Procedures for issuance of certificate of registration of non-commercial juridical person to a religious affiliate

1. The religious organization applying for issuance of the certificate of registration of non-commercial juridical person to its religious affiliate shall submit an application to the competent authority specified in Clause 3 of this Article.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name, base and representative of the religious organization; the name, base, location for operation, organizational structure, quantity of followers, dignitaries, sub-dignitaries and monastics of the religious affiliate at the time of application; full name of the representative of the religious affiliate to which the certificate of registration applied for is issued;

b) A written summary of the religious affiliate’s religious activities from the date of establishment, full division, partial division, merger or consolidation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Written declaration of and documentary evidences for the religious affiliate's legitimate assets;

dd) Charter, regulations or equivalent documents of the religious affiliate.

3. Power to issue certificate of registration of non-commercial juridical person:

a) The People’s Committee of the province shall, within 60 days from the receipt of the satisfactory application, issue the certificate of registration of non-commercial juridical person to the religious affiliate operating within a province. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided;

b) The central government’s religion and folk belief authority shall, within 60 days from the receipt of the satisfactory application, issue the certificate of registration of non-commercial juridical person to the religious affiliate operating within multiple provinces. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

Article 12. Suspension of all activities of a religious organization or religious affiliate

1. The religious organization or religious affiliate has its activities suspended when committing one of the serious violations specified in Clause 4, Clause 5 Article 5 of the Law on Religion and Folk Belief.

2. Depending on nature and extent of violation committed by of the religious organization or religious affiliate and the ability of the religious organization to rectify the situation that leads to the suspension, the decision-making authority shall determine the duration of suspension which must not exceed 24 months.

3. The decision to suspend all religious activities shall be made in writing. It shall specify the name of the organization, the representative, the base of the religious organization or religious affiliate; situation and duration of suspension; responsibilities for rectification of the situation that leads to the suspension.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) The People’s Committee of the province has the power to suspend all religious activities of the religious organization or religious affiliate operating within a province;

b) The central government’s religion and folk belief authority has the power to issue a decision to suspend all religious activities of the religious organization or religious affiliate operating within multiple provinces.

5. Before issuing the decision to suspend all religious activities of the religious organization or religious affiliate, the competent authority specified in Clause 4 of this Article shall conduct inspection and conclude that the religious organization or religious affiliate commits one of the serious violations specified in Clauses 4 and 5 Article 5 of the Law on Religion and Folk Belief.

6. Within 05 working days from the date of issuance of the decision to suspend all religious activities of the religious organization or religious affiliate, the competent authority issuing the decision shall transfer it to:

a) the religious organization or religious affiliate that has its activities suspended;

b) the organization establishing, fully dividing, partially dividing, merging or consolidating the religious affiliate that has its activities suspended;

c) the central government’s religion and folk belief authority (with regard to the suspension decision issued by the People’s Committee of the province);

d) the People’s Committee of the province where the base of the religious organization or religious affiliate is located (with regard to the suspension decision issued by the central government’s religion and folk belief authority).

7. When receiving the suspension decision, the religious organization or religious affiliate shall suspend all religious activities and take responsibility for rectification during suspension.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The competent authority specified in Clause 4 Article 12 of this Decree shall organize inspection, make an inspection record and give conclusion on rectification of the situation that leads to the suspension of all activities of the religious organization or religious affiliate in the following cases:

a) During suspension, the religious organization or religious affiliate rectifies the situation that leads to the suspension and requests resumption of its religious activities;

b) Within 30 days before the expiration of the deadline for suspension of all religious activities.

2. If the religious organization or religious affiliate has rectified the situation that leads to the suspension, its religious activities shall be resumed; if the religious organization or religious affiliate fails to rectify the situation that leads to the suspension, it shall be dissolved according to regulations in Point c Clause 1 Article 31 of the Law on Religion and Folk Belief and Article 15 of this Decree.

Article 14. Procedures for dissolution of a religious organization or religious affiliate in accordance with its charter

1. A religious organization that dissolves itself or a religious organization or religious affiliate that dissolves its religious affiliate in accordance with its charter shall submit an application to the competent authority specified in Clause 4 of this Article.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name, representative and base of the applicant; name, representative, base and organizational structure of each religious affiliate that is dissolved; reason for and expected date of dissolution;

b) A written declaration of assets and finance;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) List of religious affiliates.

3. The religious organization that dissolves itself or the dissolved religious affiliate shall notify relevant organizations and individuals of the deadline for repayment of debts (if any) on:   

a) 05 consecutive issues of a central government’s printed newspaper or online newspaper if the religious organization/religious affiliate operates within multiple provinces;

b) 05 consecutive issues of a local printed newspaper or online newspaper if the religious organization/religious affiliate operates within a province;

4. Power to grant approval for dissolution:

a) The People’s Committee of the province shall grant approval for dissolution of the religious organization/religious affiliate operating within a province within 45 days from the expiration of the deadline for repayment of debts (if any) and liquidation of assets and finance specified in the notification without any complaint lodged. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided;

b) The central government’s religion and folk belief authority shall grant approval for dissolution of the religious organization/religious affiliate operating within multiple provinces within 45 days from the expiration of the deadline for repayment of debts (if any) and liquidation of assets and finance specified in the notification without any complaint lodged. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

5. Regarding the religious organization that dissolves itself, the date on which the competent authority specified in Clause 4 of this Article grants approval to the dissolved organization is the date on which the organization is required to return the original of the decision on accreditation of the religious organization and the police authority’s document certifying that the religious organization's seal has been returned or destroyed as prescribed.

6. Regarding the religious organization or religious affiliate that dissolves its religious affiliate, the religious organization or religious affiliate shall, within 05 working days from the date on which the competent authority grants approval for dissolution, dissolve its religious affiliate and return the following documents to the competent authority specified in Clause 4 of this Article:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) The original of the written statement of establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate of the religious organization or the supervisory religious organization;

c) List of religious affiliates of the dissolved religious affiliate;

d) The police authority’s document or statement certifying that the dissolved religious affiliate's seal has been returned or destroyed as prescribed.

7. Within 20 days from the date on which the religious affiliate is dissolved, the religious organization or supervisory religious organization shall notify the competent authority specified in Clause 4 of this Article of the dissolution of the religious affiliate.

The notification shall specify the name, base and full name of representative of the religious organization or religious affiliate that applies for dissolution; the name, base and full name of the representative of the religious organization or religious affiliate that has been dissolved; date of dissolution.

Article 15. Procedures for dissolution of a religious organization or religious affiliate in accordance with Points b and c Clause 1 Article 31 of the Law on Religion and Folk Belief

1. 60 days before the expected date on which the religious organization or religious affiliate is dissolved as prescribed in Points b and c Clause 1 Article 31 of the Law, the central government's religion and folk belief authority shall notify the religious organization or supervisory religious organization and religious affiliate expected to be dissolved in writing of dissolution of the religious organization or religious affiliate operating within multiple provinces; the People’s Committee of the province shall notify the religious organization or supervisory religious organization and religious affiliate expected to be dissolved in writing of dissolution of the religious organization or religious affiliate operating within a province.

The notification shall specify the name, base and full name of the representative of the religious organization or religious affiliate that has been dissolved; the competent authority or religious organization or supervisory religious organization responsible for the dissolution; reason for and expected date of dissolution and shall be enclosed with the conclusion given by the regulatory authority licensed to carry out inspection of religion and folk belief that the religious organization/affiliate fails to rectify the situation that leads to the suspension of its religious activities in the case specified in Point c Clause 1 Article 31 of the Law.

2. Within 50 days from the date on which the competent authority notifies the dissolution in the case specified in Point b Clause 1 Article 31 of the Law, the religious organization or supervisory religious organization shall provide written explanations to the competent authority specified in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Within 60 days from the date on which the competent authority notifies the dissolution in the case specified in Point c Clause 1 Article 31 of the Law, the religious organization or religious affiliate that has been dissolved shall fulfill all its asset-related obligations according to the civil law. Upon the expiration of the aforementioned deadline, the competent authority shall issue a decision on dissolution of the religious organization or request the religious organization or religious affiliate to dissolve its religious affiliate.

4. The competent authority specified in Clause 1 of this Article shall issue a decision on dissolution of the religious organization or religious affiliate and repeal and revoke the following documents:

a) The decision on accreditation of the religious organization in case of dissolution of the religious organization;

b) The written approval for establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate granted by the competent authority; the written statement of establishment, full division, partial division, merger or consolidation of the religious affiliate of the religious organization or supervisory religious organization in case of dissolution of the religious affiliate;

c) List of religious affiliates.

d) The police authority’s document or statement certifying that the seal has been returned or destroyed as prescribed.

5. In case a religious organization or religious affiliate dissolves its religious affiliate at the request of the competent authority, within 05 working days from the date on which the request is made, the religious organization/affiliate that dissolves its religious affiliate shall return documents and notify the dissolution of its religious affiliate as prescribed in Clauses 6 and 7 Article 14 of this Decree.

Article 16. Suspension of educational activities of religious educational institutions

1. A religious educational institution has its educational activities suspended when committing one of the serious violations specified in Clause 4, Clause 5 Article 5 of the Law on Religion and Folk Belief.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The decision to suspend educational activities of the religious educational institution shall be made in writing. It shall specify the name of the religious organization establishing the religious educational institution, the name of the religious educational institution, the representative, the base of the religious educational institution; situation and duration of suspension; responsibilities for rectification of the situation that leads to the suspension.

4. The central government’s religion and folk belief authority has the power to issue a decision to suspend educational activities of the religious educational institution.

5. Before issuing the decision to suspend educational activities of the religious educational institution, the central government’s religion and folk belief authority shall conduct inspection and conclude that the religious educational institution commits one of the serious violations specified in Clauses 4 and 5 Article 5 of the Law on Religion and Folk Belief.

6. Within 05 working days from the date of issuance of the decision to suspend educational activities of the religious educational institution, the competent authority issuing the decision shall transfer it to:

a) the religious educational institution that has its educational activities suspended;

b) the religious organization establishing the religious educational institution that has its educational activities suspended;

c) the People’s Committee of the province where the religious educational institution that has its educational activities suspended is headquartered.

7. When receiving the suspension decision, the religious educational institution shall suspend all educational activities and take responsibility for rectification during suspension.

Article 17. Resumption of educational activities of religious educational institutions

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) During suspension, the religious educational institution rectifies the situation that leads to the suspension and requests resumption of its educational activities;

b) Within 30 days before the expiration of the deadline for suspension of all educational activities.

2. If the religious educational institution has rectified the situation that leads to the suspension, its educational activities shall be resumed; if the religious educational institution fails to rectify the situation that leads to the suspension, it shall be dissolved according to regulations in Point c Clause 1 Article 42 of the Law on Religion and Folk Belief and Article 19 of this Decree.

Article 18. Procedures for dissolution of a religious educational institution under a religious organization’s decision

1. The religious organization dissolving a religious educational institution under its decision shall submit an application to the central government’s religion and folk belief authority.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name, representative and base of the applicant; name, representative, base and organizational structure of the religious educational institution; reason for and expected date of dissolution;

b) A written declaration of assets and finance;

c) Methods for disposal of assets and financial settlement and deadline for repayment of debts (if any); methods for settlement of benefits of students and relevant persons.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) 05 consecutive issues of a central government’s printed newspaper or online newspaper if the religious educational institution operates within multiple provinces;

b) 05 consecutive issues of a local printed newspaper or online newspaper if the religious educational institution operates within a province. 

4. The central government’s religion and folk belief authority shall grant the religious organization approval for dissolution of the religious educational institution within 45 days from the expiration of the deadline for repayment of debts (if any) and liquidation of assets and finance specified in the notification without any complaint lodged. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

5. Within 05 working days from the date of receipt of approval for dissolution of the religious educational institution, the religious organization shall dissolve the religious educational institution and return the following documents to the central government’s religion and folk belief authority:

a) The original of the written approval for establishment of the religious educational institution granted by the competent authority;

b) The original of the written statement of establishment of the religious educational institution granted by the religious organization;

c) The police authority’s document or statement certifying that the dissolved religious educational institution's seal has been returned or destroyed as prescribed;

6. Within 20 days from the date on which the religious educational institution is dissolved, the religious organization shall notify the central government’s religion and folk belief authority of the dissolution of the religious educational institution.  The notification shall specify the name, base and full name of representative of the religious organization; the name, base and full name of the representative of the religious educational institution that has been dissolved; date of dissolution.

Article 19. Procedures for dissolution of a religious educational institution under Points b and c Clause 1 Article 42 of the Law on Religion and Folk Belief

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The notification shall specify the name, base and full name of the representative of the religious organization; the name, base and full name of representative of the religious educational institution that has been dissolved; the central government’s religion and folk belief authority or religious organization responsible for the dissolution; reason for and expected date of dissolution and shall be enclosed with the conclusion given by the regulatory authority licensed to carry out inspection of religion and folk belief that the religious educational institution fails to rectify the situation that leads to the suspension of its educational activities in the case specified in Point c Clause 1 Article 42 of the Law

2. Within 50 days from the date on which the central government’s religion and folk belief authority notifies the dissolution in the case specified in Point b Clause 1 Article 42 of the Law, the religious educational institution shall provide written explanations to the central government’s religion and folk belief authority.

10 days after the expiration of the deadline for providing explanation, if the religious educational institution fails to rectify the situation that leads to the suspension, the central government’s religion and folk belief authority shall issue a decision on dissolution or request the religious organization to dissolve the religious educational institution

3. Within 60 days from the date on which the central government’s religion and folk belief authority notifies the dissolution in the case specified in Point c Clause 1 Article 42 of the Law, the religious educational institution that has been dissolved shall fulfill all its asset-related obligations according to the civil law.  Upon the expiration of the aforementioned deadline, the central government’s religion and folk belief authority shall issue a decision on dissolution or request the religious organization to dissolve the religious educational institution.

4. The central government’s religion and folk belief authority shall issue a decision on dissolution of the religious educational institution and repeal and revoke the following documents:

a) The written approval for establishment of the religious educational institution granted by the competent authority;

b) The original of the written statement of establishment of the religious educational institution granted by the religious organization;

c) The police authority’s document or statement certifying that the seal has been returned or destroyed as prescribed;

5. In case a religious organization dissolves a religious educational institution at the request of the central government’s religion and folk belief authority, within 05 working days from the date on which the request is made, the religious organization that dissolves the religious educational institution shall return documents and notify the dissolution of the religious educational institution as prescribed in Clauses 5 and 6 Article 18 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Within 15 days after the date of suspension/resumption of activities and dissolution, the suspension/resumption of activities and dissolution of a religious organization, religious affiliate or religious educational institution shall be published on the web portal or website of the decision-issuing authority; some printed newspapers or online newspapers of the central government or local government of the area where the base of such religious organization, religious affiliate or religious educational institution exists.

2. Each authority that has the power to suspend/resume activities or dissolve a religious organization, religious affiliate or religious educational institution; a religious organization/religious affiliate that has the right to dissolve its religious affiliate shall publish the suspension and resumption of activities and dissolution as prescribed in Clause 1 of this Article. The published contents include the name and base of the organization/institution that has its activities suspended/resumed or has been dissolved; reason for and duration of suspension, resumption or dissolution.

Article 21. Shutdown of a religious organization, religious affiliate or religious educational institution and its right to file complaints

1. The religious organization, religious affiliate or religious educational institution shall shut down from the date on which the competent authority issues a decision on the dissolution.

2. Any religious organization or religious affiliate that has its all religious activities suspended according to Article 12; any religious educational institution that has its educational activities suspended according to Article 16; any religious organization/religious affiliate that is dissolved according to Article 15 or any religious educational institution that is dissolved according to Article 19 of this Decree but disagrees with the suspension/dissolution decision granted by the competent authority has the right to lodge a complaint in accordance with regulations of the law on complaints. Pending the complaint settlement, the religious organization, religious affiliate or religious educational institution shall not carry out any religious activities or provide religious education.

Article 22. Renovation, upgradation and construction of folk religious buildings, religious buildings and auxiliary works

1. The repair, renovation and construction of folk religious buildings, religious buildings and auxiliary works shall comply with regulations of the law on construction. Regarding folk religious buildings, religious buildings and auxiliary works that are historical and cultural sites/monuments, scenic landscapes or works included in the list of local monuments and sites, the repair, renovation and construction shall comply with regulations of the law on cultural heritage.

2. The determination of auxiliary works which are exempted from construction permits shall comply with regulations in Clause 30 Article 1 of the Law on amendments to the Law on Construction No. 62/2020/QH14 dated June 17, 2020.

In case regulations on works which are exempted from construction permits in the Law on Construction No. 62/2020/QH14 are amended, the determination of auxiliary works which are exempted from construction permits shall comply with new regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.APPROVAL FOR AND REGISTRATION OF ORDINATION, APPOINTMENT, ELECTION AND SELECTION THAT INVOLVE FOREIGN ELEMENTS

Article 23. Procedures for granting approval for ordination, appointment, election and selection that involve foreign elements in Vietnam

1. In case a religious organization has a follower who holds Vietnamese citizenship and is expected to be ordained, appointed, elected or selected as a dignitary or sub-dignitary in Vietnam by a foreign religious organization, such organization shall submit an application to the central government’s folk belief and religion authority. An application includes:

a) An application form, which specifies the applicant’s name and base; the foreign religious organization's name and base; reason for application; full name of the proposed person; his/her rank, position and area of operation before and after being ordained, appointed, elected or selected;

b) The written summary of religious activities of the person to be ordained, appointed, elected or selected;

c) The resume and judicial record of the person to be ordained, appointed, elected or selected;

2. The religious organization that ordains or selects a foreigner residing lawfully in Vietnam for a hierarchical rank shall submit an application to the central government’s folk belief and religion authority. An application includes:

a) An application form, which specifies the religious organization’s name and base; reason for application; full name, hierarchical rank (if any) and nationality of the proposed person; hierarchical rank to be proposed;

b) The written summary of religious activities of the proposed person;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) A copy of the passport, original or certified true copy of the judicial record or a document certifying that the proposed person is not an offender or does not incur criminal prosecution, which is granted by the foreign competent authority and consularly legalized, except for the cases in which consular legalization is exempted under the treaty to which Vietnam is a signatory according to the principle of reciprocity. In case the proposed person has resided in Vietnam for 06 consecutive months, an original of the judicial record issued by a Vietnamese competent authority is required.

3. The central government’s folk belief and religion authority shall respond in writing to the ordination, appointment, election or selection prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article within 60 days from the receipt of the satisfactory application. In the case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

4. The person for whom ordination, appointment, election or selection that involves foreign elements is proposed but is yet to be approved by the central government’s folk belief and religion authority shall not use the title to be ordained, appointed, elected or selected to carry out religious activities in Vietnam.

Article 24. Procedures for registration as a dignitary or sub-dignitary by a Vietnamese citizen ordained, appointed, elected or selected abroad

1. The religious organization or religious affiliate that directly manages a Vietnamese citizen ordained, appointed, elected or selected abroad by a foreign religious organization shall send an application to the central government's folk belief and religion authority for such person’s return to Vietnam to assume the role of a dignitary or sub-dignitary.

2. An application includes:

a) An application form, which specifies the name and base of the religious organization or religious affiliate; full name, area of operation, rank and position of the applicant in the foreign country and Vietnam;

b) The resume and judicial record of the applicant;

c) The applicant’s written summary of religious activities carried out abroad;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The central government’s folk belief and religion authority shall respond in writing within 60 days from the receipt of the satisfactory application. In case of rejection of the application, written explanation shall be provided.

4. Any Vietnamese citizen applying for registration as a dignitary or sub-dignitary shall carry out religious activities according to their rank and position after the central government’s folk belief and religion authority grants approval for the registration.

Chapter V

FUNDRAISING; RECEIPT AND MANAGEMENT OF FINANCIAL AIDS FROM FOREIGN ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS; FORMS OF ORGANIZATION OF RELIGIOUS ACTIVITIES, FUNDRAISING AND RECEIPT OF FINANCIAL AIDS

Article 25. Fundraising by folk religious establishments, religious organizations and religious affiliates

1. The representative or management board of a folk religious establishment; religious organization or religious affiliate shall organize fundraising to carry out religious activities and practice folk beliefs on a voluntary basis in accordance with this Decree and relevant regulations of law.

2. The representative or management board of a folk religious establishment; religious organization or religious affiliate shall notify the competent authority specified in Clause 3 of this Article of the fundraising in writing. The notification shall specify purpose, location, methods and time for the fundraising; methods for managing and using collected property.

3. Power to receive notification:

a) 05 working days before the fundraising, the representative or management board of the folk religious establishment, religious organization or religious affiliate shall send a written notification to the People’s Committee of the commune where the fundraising is conducted in case it is conducted within a commune;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) 15 days before the fundraising, the representative or management board of the folk religious establishment, religious organization or religious affiliate shall send a notification to the People’s Committee of the province where the fundraising is conducted, regarding the case not mentioned in Points a and b Clause 3 of this Article.

4. The fundraising by the representative or management board of the folk religious establishment, religious organization or religious affiliate shall be recorded in a public and transparent manner. The collected property shall be managed and used for the purposes included in the notification, and serve religious activities and folk belief practice.

5. It is not allowed to take advantage of the name of a folk religious establishment, religious organization or religious affiliate to conduct fundraising for personal gain or for illegal purposes.

6. When receiving notification of the fundraising, the competent authority specified in Clause 3 of this Article shall inspect the compliance with Clauses 1,2,4 and 5 of this Article.

7. If the representative or management board of the folk religious establishment; religious organization or religious affiliate conducts fundraising in contravention of this Article, the competent authority receiving the notification of fundraising shall make a written request for termination of receipt and use of the collected property and settlement according to regulations of law.

8. The representative or management board of the folk religious establishment; religious organization or religious affiliate shall organize fundraising to do charity work according to the Government’s regulations on mobilization, receipt, allocation and use of voluntary contributions for covering costs of natural disaster, epidemic and incident recovery and supporting patients with fatal disease and relevant regulations of law.

Article 26. Receipt and management of financial aids from foreign organizations and individuals by religious organizations or religious affiliates for provision of support for religious education for religious practitioners; repair, renovation, upgradation and construction of religious establishments; organization of religious rites or ceremonies; publication and import of scriptures and religious cultural products and articles

1. Receipt and management of financial aids from foreign organizations and individuals by religious organizations or religious affiliates for provision of support for religious education for religious practitioners; repair, renovation, upgradation and construction of religious establishments; organization of religious rites or ceremonies; publication and import of scriptures and religious cultural products and articles shall be public, transparent, appropriate to intended purposes and conformable to regulations of this Article and relevant laws.  Religious organizations or religious affiliates shall be responsible to the law for receipt and management of financial aids.

2. 20 days before the date of receipt of financial aids, the religious organization or religious affiliate operating within multiple provinces shall send a written notification to the central government’s folk belief and religion authority; the religious organization or religious affiliate operating within a province shall send a written notification to the provincial folk belief and religion authority.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. After receiving financial aids (in kind) and using financial aids (in cash), within 20 days the religious organization or religious affiliate that receives financial aids shall send a report on use of such financial aids to the competent authority specified in Clause 2 of this Article.  The report shall specify expenditures and expenditure time (for in cash aids) and contents included in the notification as stipulated in Clause 3 of this Article.  If the duration for receipt and use of financial aids exceeds 12 months from the receipt date, the religious organization or religious affiliate shall submit annual reports on use of financial aids to the competent authority specified in Clause 2 of this Article.

5. Before November 30 every year, the provincial folk belief and religion authority shall submit a report on receipt and management of financial aids by the religious organization or religious affiliate operating within a province to the central government’s folk belief and religion authority.

6. When receiving the report on receipt of financial aids by the religious organization or religious affiliate, the competent authority specified in Clause 2 of this Article shall inspect compliance with regulations in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article.

7. If the religious organization or religious affiliate receives, manages and uses financial aids in contravention of this Article and relevant regulations of law, the competent authority receiving the notification of financial aids shall make a written request for termination of receipt, management and use of financial aids and settlement according to regulations of law.

8. Aids specified in this Article are not considered as foreign aids provided for the State or the Government of Socialist Republic of Vietnam or agencies/organizations legally established in Vietnam according to regulations of the law on foreign non-refundable aids to Vietnam.

Article 27. Forms of organization of religious activities, fundraising and receipt of financial aids

1. In the event of a change from direct method to online method or a combination of the two methods for implementation of religious activities, fundraising and receipt of financial aids that have been notified, registered or approved by the competent authority according to regulations of the Law on Religion and Folk Belief and this Decree, a written notification shall be sent to the competent authority within 05 working days before the date of implementation of religious activities, fundraising and receipt of financial aids. 2. When selecting the online method or the combination of the direct and online methods for implementation of religious activities, fundraising and receipt of financial aids whose procedures for notification, registration or proposal to the competent authority have not been yet carried out, relevant organizations and individuals shall carry out procedures specified in respective clauses and articles of the Law on Religion and Folk Belief and this Decree.

3. The implementation of religious activities, fundraising and receipt of financial aids by the online method or the combination of the direct and online methods shall comply with the Constitution of Vietnam, the Law on Religion and Folk Belief, this Decree, the law on information and communications and other regulations of relevant laws.

Chapter VI

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 28. Receipt of applications

1. When carrying out administrative procedures according to regulations in the Law on Religion and Folk Belief and this Decree, each organization or individual shall submit an application to the competent authority:

a) in person at the one-stop shop of the competent authority;

b) by online at the public service portal of the competent authority;

c) by post, or service provided by an enterprise or individual or authorization as prescribed by law;

2. Notification of application receipt results

a) If the application is submitted in person at the one-stop shop of the competent authority, the recipient shall directly give an acknowledgement of application receipt to the applicant and retain 01 copy;

b) If the application is submitted via the public service portal of the competent authority, the recipient shall send a notification of application receipt or instruction on application revision to the applicant via email or text message;

c) If the application is submitted by post or the service of an enterprise and individual or authorization as per the law, the recipient shall send an acknowledgement of application receipt to the applicant and retain 01 copy;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. If the application is unsatisfactory, the competent authority shall instruct the applicant to complete it according to regulations of law. The time for completing the application excludes the time limit for returning the result.

4. If copies of documents are required to complete certain procedures specified in Law on Religion and Folk Belief and this Decree, the original documents must be presented upon submission of these copies for verification by the competent authorities.

5. The judicial record specified in the Law on Religion and Folk Belief and this Decree shall be issued by the competent authority within 06 months before the time for submission of the application.

Article 29.  Forms used in the field of folk belief and religion

1. The List of forms used in the field of folk belief and religion is promulgated together with this Decree.

2. Relevant agencies, organizations and individuals shall use the forms used in the field of folk belief and religion promulgated together with in this Decree.

Article 30. Transitional provisions

1. Transitional provisions for Clause 1, Clause 2 Article 3 of this Decree

Buildings related to folk belief and religion that exist before the effective date of this Decree shall be renovated, upgraded and constructed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Upon renovation and upgradation of buildings considered as religious buildings and managed by the organization issued with the certificate of registration of religious activities, the representative of organization is also the representative of the investor for implementation of procedures according to regulations of the law on renovation and upgradation.

2. Administrative procedures related to folk belief and religion whose applications are received by the competent authorities before the effective date of this Decree shall continue to be conducted according to regulations in the Government’s Decree No. 162/2017/ND-CP dated December 30, 2017.

3. Financial aids will be received by religious organizations/religious affiliates specified in Article 26 of this Decree from the effective date of this Decree.

Article 31. Responsibilities of the Ministry of Home Affairs and relevant authorities

1. The Ministry of Home Affairs is a central government’s folk belief and religion authority responsible to the Government for state management of religion, religious activities and folk religious establishments not prescribed in Clause 2 of this Article.

2. The Ministry of Culture, Sports and Tourism is responsible to the Government for state management of folk belief festivals and folk religious establishments that are historical and cultural sites/monuments, scenic landscapes that have been ranked or included in the list of local monuments and sites by the People’s Committee of the province.

3. Relevant Ministries and ministerial agencies shall, within their jurisdiction, assist the Government in state management of folk belief and religion.

4. During the implementation of regulations specified in the Law on Religion and Folk Belief and this Decree, in the cases that are within the power of the Ministry of Home Affairs, the Government Committee for Religious Affairs (the Ministry of Home Affairs) shall receive applications and take charge and cooperate with relevant ministries and local governments in submitting them to the Minister of Home Affairs or making decision under delegation/authorization by the Minister of Home Affairs.  In the cases that are within the power of People's Committees at all levels, the folk belief and religion authorities at the same level shall receive applications and take charge and cooperate with relevant authorities in submitting them to the People’s Committee or making decision under delegation/authorization by the People’s Committee, except for the organization of folk belief festivals, and management and use of revenues from the organization of folk belief festivals prescribed in Articles 13, 14 and 15 of the Law.

Article 32. Entry into force

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The Government’s Decree No. 162/2017/ND-CP dated December 30, 2017 will cease to be effective from the effective date of this Decree, except for cases specified in Clause 2 Article 30 of this Decree.

Article 33. Responsibility for implementation

1. The Ministry of Home Affairs shall preside over and cooperate with relevant ministries and central government authorities in providing guidance on, urging and organizing implementation of this Decree.

2. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central- affiliated cities, and related organizations and individuals shall be responsible for implementing this Decree./.

 

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Luu Quang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.156

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!