Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 110/KH-UBND 2018 Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Hà Nội

Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 17/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1533/QĐ-TTG NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt Đề án 1533) và Hướng dẫn số 401/HD-HNCT ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 27/9/2011 của UBND Thành phố về Chăm sóc phát huy vai trò người cao tui thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU

1. Mc đích

Triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố có hiệu quả, thiết thực, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhất là người cao tuổi nghèo, cận nghèo, khó khăn, người cao tuổi ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tui và Kế hoạch Chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi của Thành phố giai đoạn 2011-2020.

Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và thông qua cách tiếp cận liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để chăm sóc người cao tuổi và phát huy có hiệu quả vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là: 70% là hội viên Hội Người cao tuổi, 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 80% Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế.

- Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động theo Quy chế, có pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau do UBND xã, phường, thị trấn quyết định công nhận và do Hội Người cao tuổi cấp xã quản lý.

- Mỗi Câu lạc bộ liên thế hệ có số vốn ban đầu từ 50.000.000 đồng trở lên để làm cơ sở cho hoạt động tăng thu nhập, giảm nghèo.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Năm 2018: Xây dựng và duy trì hoạt động 30 Câu lạc bộ trở lên, ít nhất 5% số xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ. Thu hút khoảng 2.000 người tham gia Câu lạc bộ.

- Giai đoạn 2019-2020: Xây dựng và duy trì hoạt động 60 Câu lạc bộ của ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn. Thu hút trên 4.000 người tham gia.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ

1. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai tại các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

3. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ liên thế hệ

Tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên vay vốn làm kinh tế (gọi tắt là hoạt động tăng thu nhập); hoạt động văn hóa, thể thao; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nhà dựa vào đội ngũ tình nguyện viên; giúp đỡ lẫn nhau chăm lo và bảo vệ quyn và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi; tăng cường công tác truyền thông, nâng cao kiến thức toàn diện cho người cao tuổi; vận động xây dựng các nguồn lực, bảo đảm sự phát triển bền vững và lâu dài của các Câu lạc bộ.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền về Đề án

a) Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Thành phố.

b) Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Xây dựng quy định về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm tiêu chí, quy định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

d) Xây dựng, in ấn bộ tài liệu về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gồm: Sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các tài liệu (hướng dẫn hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hỏi đáp về quyền và lợi ích của người cao tuổi).

đ) Tuyên truyền về Đề án và mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (biên soạn tài liệu truyền thông, tổ chức hội thảo).

2. Tập huấn kỹ thuật để nhân rng Câu lc bliên thế h tgiúp nhau tại địa phương.

a) Phối hợp với Ban quản lý Đề án Quốc gia Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ triển khai Đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (dự kiến) và cán bộ liên quan của các huyện, thị xã (theo hình thức tập huấn cho giảng viên, tập huấn mẫu, tập huấn điểm) về phương pháp thành lập, quản lý, các hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tham quan mô hình.

b) Hướng dẫn triển khai các hoạt động tại các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, bảo vệ quyền, truyền thông...)

Các hoạt động trên được tiến hành ở một số quận, huyện, thị xã theo kế hoạch nhằm bảo đảm thành lập các Câu lạc bộ có chất lượng, sau đó nhân rộng ra toàn Thành phố.

3. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ liên thế h tgiúp nhau đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các Câu lạc bộ mới.

a) Tổ chức giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (giám sát mẫu, giám sát điểm...).

b) Tiến hành kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết (6 tháng, 1 năm).

IV. GIẢI PHÁP

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

a) Hợp tác với cơ quan truyền thông để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

b) Tổ chức các hội thảo, thăm quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phổ biến, xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và mô hình khác.

c) Tuyên truyền về gương điển hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

a) Trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm của Đề án, ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí.

b) Vận động nguồn lực từ các tổ chức chính trị, xã hội, các hội đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

c) Thúc đẩy UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Người cao tuổi các cấp tự quản, tự xây dựng, quản lý và huy động nguồn để nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

d) Phối hợp với Ban quản lý Đán Quốc gia, Trung ương Hội Người cao tuổi tổ chức tìm kiếm nguồn lực, dự án trong và ngoài nước.

3. Phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, Thành phố, cơ quan liên quan để tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

a) Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai đề án phù hợp với điều kiện của địa phương; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24 Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi); để các thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được vay vốn sản xuất giảm nghèo.

b) Ban đại din Hội Người cao tuổi Thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố để truyền thông, hướng dẫn Câu lạc bộ kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới.

c) Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố phối hợp với các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

d) Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách Thành phố hỗ trợ thực hiện các hoạt động sau

a) Quản lý Đề án, chỉ đạo, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

b) Tập huấn giảng viên và tập huấn ban đầu cho các địa phương, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng tài liệu hướng dẫn về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

c) Giám sát nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (thành lập, hoạt động, quản lý quỹ...).

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

a) Đẩy mạnh huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc tham gia thực hiện đề án.

b) Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án khác tại địa phương để hỗ trợ thực hiện đề án và chăm sóc người cao tuổi.

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương.

a) Phối hợp với chính quyền các cấp sử dụng nguồn lực từ các Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác ở các cấp (Trung ương, Thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn) để hỗ trợ nguồn quỹ ban đầu cho các Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau nhằm mục đích giảm nghèo cho các thành viên Câu lạc bộ.

b) Huy động sự đóng góp của cá nhân và cộng đồng, của hội viên Hội Người cao tuổi và các thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

4. Vận động nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức quốc tế

a) Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế để xây dựng các dự án về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

b) Vận động sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, cá nhân để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

(Dự toán phụ lục kinh phí đính kèm)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch; triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện tại địa phương, tổ chức huy động nguồn lực và hỗ trợ thực hiện.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hội Chữ thập đỏ các cấp phối hợp vận động nguồn lực cho việc nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, sử dụng nguồn quỹ vì người nghèo và các nguồn hợp pháp khác.

- Hướng dẫn Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tham mưu đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố: xây dựng kế hoạch thực hiện; phối hợp giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, đề xuất UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố hướng dẫn việc thu, chi, thanh quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố triển khai thực hiện kế hoạch những nội dung về chăm sóc sức khỏe cho người cao tui, khám sức khỏe định kỳ, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe tại gia đình, cử y, bác sĩ tham gia các tổ, nhóm tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi ở cơ sở và các Câu lạc bộ liên thế hệ.

5. Sở Văn hóa, Thể thao

Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi ở cơ sở; các Câu lạc bộ liên thế hệ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp chỉ đạo về tuyên truyền và nâng cao nhận thức về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, về huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ tham gia các chương trình khuyến nông, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các Câu lạc bộ liên thế hệ.

8. SKế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố vận động các nguồn hỗ trợ phát triển ODA cho hoạt động của các Câu lạc bộ và lồng ghép các nội dung kế hoạch này vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố hàng năm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động, tuyên truyền, triển khai, thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở cơ sở phối hợp với Hội Người cao tuổi cùng cấp để thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ và vận động các nguồn lực cho Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

10. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện kế hoạch có hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng mô hình.

- Phối hợp chặt với Hội Người cao tuổi cùng cấp để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, thiết thực, bền vững.

- Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Vận động các nguồn lực từ các chương trình, dự án trên địa bàn nhằm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị gửi Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

10. Các cơ quan báo chí Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Tăng thêm thời lượng thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Thành phố theo nội dung Kế hoạch này. Thường xuyên tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân có những hoạt động góp phần xây dựng các Câu lạc bộ có hiệu quả, thiết thực.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc trin khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;
- UBQG về Người cao tuổi VN;
- Trung ương Hội Người cao tuổi;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch: Lê Hồng S
ơn, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Ủy ban MTTQVN Th
ành phố;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP P.C.C
ông, Đ.H.Giang, phòng NC, TKBT, KGVX;
- Lưu VT, KGVX
(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Kế hoạch: 110/KH-UBND ngày 17/05/2018 của UBND thành phHà Nội)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Nội dung

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Tng kinh phí

Dự kiến nguồn kinh phí 4 năm

Đơn vị thực hiện

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Ngân sách Thành phố

Huy động đóng góp từ các tổ chức cá nhân

Huy động đóng góp hội viên, các nguồn quỹ địa phương

Nguồn viện trợ tài trợ các tổ chức quốc tế

1

Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền về Đề án

20

20

20

60

60

 

 

 

Ban Đại diện Hội người cao tui Thành phố

 

Xây dựng kế hoạch, Hội nghị triển khai Đề án, Kế hoạch...

20

20

20

60

60

 

 

 

Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố (Chủ trì) Sở Lao động -TBXH (Phối hợp)

 

Tuyên truyền về Đề án và mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương

30

30

20

80

80

 

 

 

Sở Thông tin truyền thông ch trì Sở Lao động -TBXH, Ban Đại diện HNCT phối hợp

2

Tập huấn Kỹ thuật đnhân rộng mô hình câu lc bLiên thế h ti 30 qun, huyn, th

50

50

50

150

150

 

 

 

Ban Đại diện Hội người cao tui Thành phố

3

Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ

40

40

40

120

120

 

 

 

Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố

 

Kiểm tra, giám sát

20

20

20

60

60

 

 

 

 

 

Sơ kết, Tổng kết

20

20

20

60

80

 

 

 

 

4

Kinh phí hỗ trợ vốn ban đầu cho mỗi câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (90 CLB x 50 triệu đồng = 4,5 tỷ )

1.000

1.500

1.500

4.000

 

 

4.000

 

Hội NCT quận, huyện, thị xã

 

- Huy động, đóng góp...: 90 CLB x 50 triệu đồng/ 1 CLB = 4,5 tỷ

1.000

1.500

1.500

4.000

 

 

4.000

 

 

5

Tuyên truyền, in ấn tài liệu....

30

30

20

80

80

 

 

 

Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố

 

Tổng cộng

1.140

1.640

1.630

4.410

410

 

4.000

 

 

(Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm mười triệu đồng chẵn)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 17/05/2018 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!