Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg quy định tín dụng người lao động tại huyện nghèo làm việc ở nước ngoài

Số hiệu: 27/2019/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NLĐ ở huyện nghèo được vay đến 100% chi phí xuất khẩu lao động

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động (NLĐ) tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Theo đó, NLĐ được vay vốn với mức tối đa là 100% chi phí NLĐ đóng theo hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài mà không cần thực hiện bảo đảm tiền vay nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

- Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo;

- Có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài;

- Được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc;

- Đã ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thời hạn cho vay không quá thời hạn ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

NLĐ thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách xã hội về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần và trả lãi theo kỳ hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng (hoặc đề nghị trả lãi theo tháng).

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2019 và thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HUYỆN NGHÈO ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cNghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đi với người nghèo và các đi tượng chính sách khác;

Căn cNghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tín dụng đi với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tín dụng cho người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng;

b) Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được Nhà nước cho phép đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng (sau đây viết tắt là doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp);

c) Ngân hàng Chính sách xã hội;

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

Điều 2. Điều kiện cho vay

1. Người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tchức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 3. Mức vốn cho vay

1. Mức vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tchức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

2. Người lao động được vay vốn theo Khoản 1 Điều này mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Điều 4. Lãi suất cho vay

1. Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

2. Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 5. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp, tchức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 6. Lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt vốn vay

1. Người lao động lập hồ sơ vay vốn gửi trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đến Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, nơi người lao động có hộ khẩu thường trú.

2. Hồ sơ vay vốn bao gồm:

a) 01 bản chính Giấy đề nghị vay vốn (theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 kèm theo Quyết định này), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng được hưởng chính sách tín dụng theo quy định tại Quyết định này;

b) 01 Bản sao công chứng hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật;

c) 01 Bản sao công chứng hộ chiếu của người lao động còn đủ thời hạn đthực hiện hợp đồng đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện thẩm định và phê duyệt. Trường hp không phê duyệt, phải có văn bản gửi người lao động nêu rõ lý do.

Điều 7. Trả gốc, lãi vay và xử lý nợ

1. Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với người lao động về việc trả gốc nhưng tối đa không quá 12 tháng/lần. Trường hp đến hạn, người lao động không trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội theo dõi vào kỳ tiếp theo.

2. Lãi tiền vay được thu theo khạn đã thỏa thuận trong Hp đồng tín dụng hoặc S vay vn. Trường hợp, người lao động có nhu cu trả lãi theo tháng thì Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thu theo đề nghị của người lao động.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý nợ rủi ro vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng theo quy định pháp luật.

Điều 8. Nguồn vốn vay

Nguồn vốn vay được bố trí từ nguồn vốn tồn ngân của chính sách tín dụng ưu đãi cho người lao động tại huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg) đã được ngân sách nhà nước phê duyệt, chuyển sang thực hiện cho vay theo Quyết định này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện quy định tại Quyết định này;

b) Theo dõi, hướng dẫn giải quyết vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện quy định tại Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có huyện nghèo có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai quy định tại Quyết định này;

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thực hiện quy đnh tại Quyết đnh này.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn quy trình, phương thức thực hiện cho vay theo quy định tại Quyết định này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Điều khoản chuyển tiếp

a) Người lao động đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, đang trong thời hạn vay thì tiếp tục thực hiện theo hp đồng vay vốn đã ký kết.

b) Trường hợp người lao động đã ký kết hp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa vay vốn, được thực hiện cho vay theo quy định tại Quyết định này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c
a Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam
;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg
Ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Mu số 01

Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Cho vay trực tiếp người lao động)

Mu số 02

Giấy đề nghị vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng (Cho vay người lao động thông qua hộ gia đình)

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(Cho vay trực tiếp người lao động)

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ………….. (1)

Họ và tên: …………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: …../…./……………………

Dân tộc: ……………………………………….Giới tính: ………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………..

Ngày cấp: ……………………………………. Nơi cấp: ……………………………………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng:

- Thuộc hộ nghèo □

- Người dân tộc thiểu số □

- Người thường trú tại huyện nghèo □

Tôi có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn cho vay đối với người lao động tại huyện nghèo để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số ………………………………………… tại quốc gia/vùng lãnh thổ …………………………… ký ngày …/…/…………. với (doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài), địa chỉ …………………… trong thời hạn ………………………………… tháng.

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền: …………………………………………………………….. đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………..)

Thời hạn vay: ………………… tháng. Trả gốc: …………………….. Trả lãi: ……………………..

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ………………...(2)

Ông/bà: ……………………. có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng: …………… (3) trong danh sách do xã quản lý./.

..., ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày... tháng... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ tên huyện nơi người lao động có hộ khẩu thường trú

(2) Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi người lao động có hộ khẩu thường trú

(3) Ghi rõ người lao động là đối tượng thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(Cho vay người lao động thông qua hộ gia đình)

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ………………(1)

Họ và tên: …………………… Ngày, tháng, năm sinh: ……../ …….../ ………….

Dân tộc: ………………………… Giới tính: ……………………………………...………………………..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………………………

Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Là người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền đại diện cho hộ gia đình thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị vay vn từ nguồn vốn cho vay đối với người lao động tại huyện nghèo để đi làm việc ở nước ngoài cho Ông/bà: ………………………………………………………………………………… là thành viên của hộ gia đình.

Ngày, tháng, năm sinh:.../ …../....Dân tộc:……………………..Giới tính: ……………………………...

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: …………………………………………

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………

Quan hệ với người đại diện hộ gia đình: …………………………………………………………………

Thuộc đối tượng:

- Thuộc hộ nghèo □

- Người dân tộc thiểu số □

- Người thường trú tại huyện nghèo □

Để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số ……………… tại quốc gia/vùng lãnh thổ ……….... ký ngày …………………… với (doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài), địa chỉ ……………………….. trong thời hạn …………. tháng.

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền: …………………………………………………………………đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..)

Thời hạn vay: ………… tháng. Trả gốc: …………. Trả lãi: ……………………………………………..

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ………………...(2)
Ông/bà: ……………………… có hộ khẩu thường trú tại xã, thuộc đối tượng: …………… (3) trong danh sách do xã quản lý./.

..., ngày... tháng... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
(Ký và ghi rõ họ tên)

..., ngày... tháng... năm ...
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ tên huyện nơi người lao động có hộ khẩu thường trú.

(2) Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi người lao động có hộ khẩu thường trú.

(3) Ghi rõ người lao động là đối tượng thuộc hộ nghèo hoặc người dân tộc thiểu số hoặc đối tượng khác.

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 27/2019/QD-TTg

Hanoi, September 9, 2019

 

DECISION

CREDITS FOR WORKERS IN POOR DISTRICTS WORKING ABROAD UNDER CONTRACTS UNTIL 2020

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to Law on Vietnamese workers working abroad under contracts dated November 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 78/2002/ND-CP dated October 4, 2002 of Government on credits for poor people and other policy beneficiaries;

Pursuant to Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated December 29, 2008 of Government on rapid and sustainable poverty reduction program for 61 poor districts;

At request of Minister of Labor – War Invalids and Social Affairs;

Prime Minister promulgates Decision on credits for workers in poor district working abroad under contracts until 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Scope:

This Decision prescribes credits for workers in poor districts working abroad under contracts.

2. Regulated entities

a) Workers in poor districts having the need to work abroad under contracts;

b) Enterprises and service providers permitted by the state to bring Vietnamese abroad for working under contracts (hereinafter referred to as “enterprises and service providers”);

c) Vietnam Bank for Social Policy;

d) Entities and persons involved in provisions under Clause 1 Article 1 of this Decision.

Article 2. Credit eligibility

1. A worker having permanent residence registration from at least 12 months in poor districts and having the need to work abroad under contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Credit limit

1. Credit limit shall equal 100% of the payment paid by the workers under the contracts for sending workers for overseas employment signed by the enterprises or service providers as per the law.

2. The workers may obtain credit specified in Clause 1 of this Article without credit guarantee.

Article 4. Lending interest rate

1. The workers from poor households and workers who are ethnics may obtain credit with interest rate equals to 50% of interest rate applied to poor households according to Government.

2. Other workers living in the poor districts may obtain credit with interest rate equals to the interest rate applied to poor households according to Government.

3. Overdue interest equals 130% the lending interest rate specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 5. Credit period

The credit period must not be longer than the working period specified in the contracts for sending workers for overseas employment signed by the workers and the enterprises or service providers as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A worker shall file the credit application and send directly or via the enterprises or service providers to Vietnam Bank for Social Policy of the district where he/she registers permanent residence.

2. The credit application includes:

a) 01 master of credit application form (using Form No. 01 or Form No. 02 attached to this Decision) verified by Commune-level People’s Committee regarding beneficiaries of credit policy according to this Decision;

b) 01 verified copy of the contract for sending workers for overseas employment signed by the workers and the enterprises or service providers as per the law;

c) 01 verified copy of passport of the worker with adequate effective date to execute the contract signed with the enterprises or service providers as per the law.

3. Within 10 working days from the date on which a complete application is received, Vietnam Bank for Social Policy of the district shall appraise and approve. In case of rejection of approval, respond the worker in writing specifying reasons.

Article 7. Repayment of principal debt, interest and default provisions

1. Vietnam Bank for Social Policy shall enter into an agreement with the worker on repayment of principal debt but interval between 2 installments must not exceed 12 months. If a worker fails to repay the debt before the payment date, Vietnam Bank for Social Policy shall supervise on the next payment date.

2. The interest shall be repaid in payment date agreed in the credit agreement or loan book. If the workers request to pay by monthly installment, Vietnam Bank for Social Policy shall agree with the request of the workers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Credit source

The credit is allocated from remaining financing of policy on preferential credit for workers in poor district under Decision No. 71/2009/QD-TTg dated April 29, 2009 of Prime Minister on approval of scheme for assisting poor districts and boosting labor exports in order to sustainable reduce poverty in period of 2009 – 2020 (hereinafter referred to as “Decision No. 71/2009/QD-TTg”) approved for state budget, turing to credit obtaining according to this Decision.

Article 9. Implementation

1. Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs shall:

a) direct, encourage, examine and inspect implementation of this Decision;

b) monitor and provide guidelines for handling difficulties arising during the implementation of this Decision.

2. People’s Committees of provinces having poor districts shall:

a) publicize and provide guidelines for the implementation of this Decision;

b) direct, encourage, examine and inspect the implementation of this Decision by regulatory authorities and People’s Committees of districts and communes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Entry into force

1. This Decision comes into force from October 25, 2019 and shall be disbursed until December 31, 2020 inclusively.

Decision No. 71/2009/QD-TTg dated April 29, 2009 of Prime Minister on approval of scheme for assisting poor districts and boosting labor exports in order to sustainable reduce poverty in period of 2009 – 2020 expires from the effective date of this Decision.

2. Transition clauses

a) Workers obtaining credit at Vietnam Bank for Social Policy according to Decision No. 71/2009/QD-TTg before the effective date hereof and the credit is still effective shall continue to comply with the signed credit agreement.

b) If workers have signed contracts for contracts for overseas employment before the effective date hereof but have not obtained the credit, they may obtain the credit following provisions of this Decision.

Article 11. Implementation clause

Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant entities and persons shall implement this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

APPENDIX

(Attached to Decision No.27/2019/QD-TTg
dated September 9, 2019 of Prime Minister)

Form 01

Application for credit for working abroad under contracts (credit is granted directly to workers)

Form 02

Application for credit for working abroad under contracts (credit is granted to workers via households)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

APPLICATION FOR CREDIT FOR WORKING ABROAD UNDER CONTRACTS
(credit is granted directly to worker)

To: Vietnam Bank for Social Policy of ………. District (1)

First and last name …………………………………  Date of birth: ……/……/…….

Ethnic group: ………………………………….. Gender: ……………………………………….

ID card/Passport/Citizen Identity Card No. …………………………………….

Date of issue: .................................................................. Place of issue: …………………………………………………

Permanent resident address: ……………………………………………………

Phone: ……………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Residents in poor households o

- Ethnics o

- Permanent residents in poor districts o

I have the need to obtain credit from the financing for workers in poor districts working abroad under contracts No. .......................................................... in ................................................ (country/territory) signed on ......../......../........ with ..............……………………. (enterprise or service provider bringing workers abroad for overseas employment), address ……………………………………… in …………………………. months.

Hereby I request a credit amount of: VND ……………………………………………………

(In words: ……………………………………………………………………………………………………)

Credit period: …………………..months. Principal repayment: ………………………………. Interest repayment: ……………………………….

I hereby guarantee to use the credit for the right purpose and repay the principal and interest within the time limit, if fail to do so, I will be legally responsible./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mr/Ms. ……………………………. registering permanent residence in commune, is ………………. (eligibility) (3) under the list managed by the commune./.

..., (Location and date)
Credit applicant
(Signature and full name)

..., (Location and date)
PP. People’s Committee
chairperson

(Signature, stamp and full name)

 

 

Note:

(1) Specify name of the district where the worker register permanent residence

(2) Specify name of the commune, ward and town where the worker register permanent residence

(3) Specify whether the worker is living in poor households, ethnics or of other eligibility

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form 02

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

APPLICATION FOR CREDIT
FOR WORKING ABROAD UNDER CONTRACTS

(credit is granted to worker via household)

To: Vietnam Bank for Social Policy of (1)………. District

Full name: ………………………………… Date of birth: ……/....../.........

Ethnic group: ………………………………….. Gender: ……………………………………….

ID card/Passport/Citizen Identity Card No. …………………………………….

Date of issue: .................................................................. Place of issue: …………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I am authorized by members of household to represent the household permanently residing at: ………………………………………………………………………………………….

I apply for an amount of credit extracted from the financing for workers in poor districts working abroad on behalf of Mr/Ms: …………………………………………………………….. who is a member of my household.

Date of birth: ……/……/…… Ethnic group: ……………………………. Gender: ……….

ID card/Passport/Citizen Identity Card No. …………………………………….

Date of issue: ...................................... Place of issue: ……………………………………..

Relationship with the representative of the household: …………………………………………….

Eligibility:

- Resident in poor households o

- Ethnics o

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To be able to work abroad under contracts No. .......................................................... in ................................................ (country/territory) signed on ......../......../........ with ..............……………………. (enterprise or service provider bringing workers abroad for overseas employment), address ……………………………………… in …………………………. months.

Hereby I request a credit amount of: VND ……………………………………………………

(In words: ……………………………………………………………………………………………………)

Credit period: …………………..months. Principal repayment: ………………………………. Interest repayment: ……………………………….

I hereby guarantee to use the credit for the right purpose and repay the principal and interest within the time limit, if fail to do so, I will be legally responsible./.

 

Confirmation of people’s committee of …………………..Commune, Ward, Town (2)
Mr/Ms. ……………………………. registering permanent residence in the commune, is ………………. (eligibility) (3) under the list managed by the commune./.

..., (Location and date)
CREDIT APPLICANT
(Signature and full name)

..., (Location and date)
PP. PEOPLE’S COMMITTEE
CHAIRPERSON
(Signature, stamp and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Note:

(1) Specify name of the district where the worker register permanent residence

(2) Specify name of the commune, ward and town where the worker register permanent residence

(3) Specify whether the worker is living in poor households, ethnics or of other eligibility

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/09/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.420

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!