Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1435/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1435/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1435/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 về việc ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, điều chỉnh tăng lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng Đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 (theo Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc) từ 7,8%/năm lên 13%/năm, áp dụng đối với thời hạn thanh toán còn lại của tín phiếu.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện tính tiền lãi tăng thêm, thông báo và chuyển trả cho các tổ chức tín dụng; lập báo cáo quyết toán gửi Vụ Kế toán – Tài chính.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính: Hướng dẫn việc hạch toán lãi tăng thêm của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức bắt buộc phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, Vụ CSTT (3)

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
---------------------

No. 1435/QD-NHNN

Hanoi, June 26, 2008

 

DECISION

ON THE INTEREST RATE APPLICABLE TO REQUIRED BILL OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997 and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19/5/2003 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decision No. 362/1999/QD-NHNN1 dated 8 October 1999 on the issuance of the Regulation on issuance of State Bank bills;
- Upon the proposal of the Director of Monetary Policy Department,

DECIDES:

Article 1. From 1 July 2008, to increase interest rate applicable to State Bank bill in Vietnam Dong required to be issued on 17 March 2008 (in accordance with the Decision No. 346/QD-NHNN dated 13 February 2008 of the Governor of the State Bank on the issuance of required bills of State Bank) from 7.8% per annum to 13% per annum for the remaining payment period of the bill.

Article 2. Responsibilities of units of the State Bank:

1. Banking Operation Department of State Bank: to calculate the increased amount of interest, to give notice and transfer it to credit institutions; to make settlement report to the Finance- Accounting Department.

2. Finance- Accounting Department: to provide guidance on the accounting of additionally increased interests of State Bank bills required to be issued on 17 March 2008.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1435/QĐ-NHNN năm 2008 về việc lãi suất tín phiếu ngân hàng nhà nước bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.612
DMCA.com Protection Status

IP: 54.160.19.155