Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 42/2016/TT-BTTTT danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Số hiệu: 42/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định như sau:

a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

2. Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn mới theo quy định nêu tại quy chuẩn kỹ thuật mới và các quy định về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sau ngày 01 tháng 10 năm 2017, các sản phẩm, hàng hóa đã thực hiện chứng nhận hợp quy vẫn được tiếp tục áp dụng Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,
Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 10:2010/BTTTT

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

1.2

Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

1.3

Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng

 

Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

QCVN 12:2015/BTTTT

QCVN 86:2015/BTTTT

Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz(a)

QCVN 13:2010/BTTTT

Máy di động CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz/ Thiết bị đầu cuối CDMA 2000-1x băng tần 450 MHz(a)

QCVN 47:2015/BTTTT

Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 15:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD trong băng tần 1800/2600 MHz

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

1.4

Thiết bị đầu cuối xDSL (trừ thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+)

QCVN 22:2010/BTTTT

TCVN 7189:2009

1.5

Thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+

QCVN 98:2015:BTTTT

2.

Thiết bị vô tuyến điện

2.1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên

2.1.1

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất

 

Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

QCVN 41:2016/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x(a)

QCVN 14:2010/BTTTT QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 16:2010/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Thiết bị trạm gốc thông tin di động LTE

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 23:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz

QCVN 25:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

QCVN 37:2011/BTTTT QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

QCVN 42:2011/BTTTT QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự

QCVN 43:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

QCVN 44:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA

QCVN 45:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA

QCVN 46:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA

QCVN 48:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA

QCVN 49:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

QCVN 65:2013/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị lặp thông tin di động GSM

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN 66:2013/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Thiết bị lặp thông tin di động LTE

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 75:2013/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 76:2013/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

QCVN 99:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất (TETRA)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 100:2015/BTTTT

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.2

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá

 

Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

QCVN 17:2010/BTTTT

Thiết bị phát hình quảng bá mặt đất sử dụng kỹ thuật số DVB-T

QCVN 31:2011/BTTTT

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.3

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá

 

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.4

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.5

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.6

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh (trừ các thiết bị di động dùng trong hàng hải và hàng không)

 

Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

QCVN 38:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku

QCVN 39:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz

QCVN 40:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.7

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

 

Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

QCVN 24:2011/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

QCVN 26:2011/BTTTT

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

QCVN 28:2011/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn

QCVN 50:2011/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông

QCVN 51:2011/BTTTT

Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

QCVN 52:2011/BTTTT

Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 57:2011/BTTTT

Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN 108:2016/BTTTT

Thiết bị gọi chọn số DSC

QCVN 58:2011/BTTTT

Điện thoại vô tuyến MF và HF

QCVN 59:2011/BTTTT

Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

QCVN 60:2011/BTTTT

Điện thoại vô tuyến UHF

QCVN 61:2011/BTTTT

Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

QCVN 62:2011/BTTTT

Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển

QCVN 67:2013/BTTTT

Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

QCVN 68:2013/BTTTT

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

QCVN 107:2016/BTTTT

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

2.1.8

Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

QCVN 56:2011/BTTTT

2.1.9

Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng không (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)

 

Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

QCVN 105:2016/BTTTT

QCVN 106:2016/BTTTT

Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 106:2016/BTTTT

Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không

QCVN 104:2016/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.2

Thiết bị Rađa (kể cả thiết Rađa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3

Thiết bị vô tuyến dẫn đường

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn(b)

2.4.1

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz - 25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.2

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz - 1 GHz

QCVN 73:2013/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.3

Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 GHz(c)

QCVN 74:2013/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.4

Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz

QCVN 95:2015/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.5

Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 94:2015/BTTTT

2.4.6

Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz(d)

QCVN 88:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4.7

Thiết bị truyền hình ảnh số không dây

QCVN 92:2015/BTTTT

QCVN 93:2015/BTTTT

2.4.8

Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

QCVN 91:2015/BTTTT

 

2.4.9

Thiết bị khác(e) có dải tần hoạt động 9 kHz – 40 GHz

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.10

Thiết bị khác(e) có dải tần hoạt động trên 40 GHz

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5

Thiết bị truyền dẫn viba số

 

2.5.1

Thiết bị vi ba số SDH Điểm – Điểm dải tần tới 15 GHz

QCVN 53:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5.2

Thiết bị khác(e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

3

Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

QCVN 72:2013/BTTTT

Ghi chú:

(a) Quy định chỉ áp dụng trong thời hạn có hiệu lực của các Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ CDMA.

(b) Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

(c) Không áp dụng đối với thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz và thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz.

(d) Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. Việc đo kiểm và đánh giá sự phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(e) Thiết bị khác là thiết bị cùng loại sản phẩm nhưng không được liệt kê tại Danh mục, hoặc thiết bị được liệt kê tại Danh mục nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

TÊN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG

1

Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer)

TCVN 7189:2009

2

Máy tính chủ (Server)

TCVN 7189:2009

3

Máy tính xách tay (Laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

4

Máy tính bảng (Tablet)(b)

TCVN 7189:2009

5

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

6

Thiết bị định tuyến (Router)

TCVN 7189:2009

7

Thiết bị tập trung (Hub)

TCVN 7189:2009

8

Thiết bị chuyển mạch (Switch)

TCVN 7189:2009

9

Thiết bị cổng (Gateway)

TCVN 7189:2009

10

Thiết bị tường lửa (Fire wall)

TCVN 7189:2009

11

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh (trừ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2)

TCVN 7600:2010

12

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2(b)

QCVN 80:2014/BTTTT

13

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số

TCVN 8666:2011

14

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV(b)

TCVN 7189:2009

15

Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2)

QCVN 63:2012/BTTTT

16

Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV)

QCVN 63:2012/BTTTT

17

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng

QCVN 20:2010/BTTTT QCVN 21:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

TCVN 7189:2009

18

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

19

Tổng đài PABX

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

20

Thiết bị truyền dẫn quang

QCVN 2:2010/BTTTT

QCVN 7:2010/BTTTT

21

Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng(a)

QCVN 101:2016 /BTTTT

22

Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải(b)

QCVN 97:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

23

Thiết bị định tuyến biên khách hàng IPv6(c)

QCVN 90:2015/BTTTT

24

Thiết bị nút IPv6(c)

QCVN 89:2015/BTTTT

Ghi chú:

(a) Chỉ bắt buộc phải công bố hợp quy đối với yêu cầu về đặc tính an toàn quy định tại điều 2.6 của QCVN 101:2016/BTTTT.

(b) Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

(c) Áp dụng đối với thiết bị bắt buộc hỗ trợ IPv6 theo quy định của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. Việc đo kiểm và đánh giá sự phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 42/2016/TT-BTTTT

Hanoi, December 26, 2016

 

CIRCULAR

ON THE LIST OF POTENTIALLY UNSAFE GOODS AND PRODUCTS UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

Pursuant to the Law on Product and Goods Quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Telecommunication dated November 23, 2009;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and goods quality;

Pursuant to the Government's Decree No. 25/2011/ND-CP dated April 06, 2011, detailing an guiding a number of articles of the Law on Telecommunications;

Pursuant to the Government’s Decree No.132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 defining functions, rights, responsibilities and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

Upon request of the Director of the Department of Science and Technology,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of governing

This Circular stipulates the list of potentially unsafe goods and products under the management of the Ministry of Information and Communications (hereinafter referred to as “the List of group-2 goods and products”).

Article 2.Subjects of application

This Circular applies to:

1. Entities manufacturing and trading group-2 goods and products on the List in Vietnam.

2. Entities engaging in activities related to the quality of group-2 goods and products on the List in Vietnam.

Article 3. The List of group-2 products and goods

1. The Management of group-2 products and goods:

a) “The list of specialized goods and products used in information and communications industry subject to declaration and certification of conformity” is presented in Annex I attached hereto.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Ministry of Information and Communications shall review, modify and supplement to the List in conformity with the State management policies.

Article 4. Principles for control of group-2 goods and product quality

1. The quality of group-2 goods and products on the List shall be controlled in accordance with the Circular No.30/2011/TT-BTTTT dated October 31, 2011 by the Ministry of Information and Communications on certification and declaration of conformity of information and communications-related products and goods, and respective national technical regulations and standards.

2. in case any amendment, supplement or replacement of applicable technical regulations and standards, the new one shall prevail. The effect of technical regulations and standards shall be conformable to the new regulations and standards and the Ministry of Information and Communications’ regulations.

Article 5. Effect and implementation

1. This Circular enters into force from October 01, 2017 and replaces the Circular No.05/2014/TT-BTTTT dated March 19, 2014 by the Minister of Information and Communications on potentially unsafe products and goods under the management of the Ministry of Information and Communications.

2. From October 01, 2017 onwards, the Circular No.05/2014/TT-BTTTT  dated March 19, 2014 on potentially unsafe products and goods under the management of the Ministry of Information and Communications will remain effective  to goods and products already certified conformable until the expire date  stipulated in the certificate of conformity.

3. The Chief of the Office, Directors of the Departments of Science and Technology, heads of affiliates of the Ministry of Information and Communications and relevant entities shall be responsible for implementing this Circular.

4. Any issue arising in connection with implementation of this Circular should be punctually reported to the Department of Science and Technology – Ministry of Information and Communications. /.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

MINISTER
Truong Minh Tuan

 

ANNEX I

LIST OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS-RELATED GOODS AND PRODUCTS SUBJECT TO CERTIFICATION AND DECLARATION OF CONFORMITY
(Issued together with Circular No./2016/TT-BTTTT dated 2016 by the Minister of Information and Communications)

No.

NAME OF PRODUCT/GOODS

APPLICABLE TECHNICAL REGULATIONS/STANDARDS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Terminal devices

1.1

Cordless telephone equipment (subscription extension)

QCVN 10:2010/BTTTT

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

1.2

Cordless telephone equipment (DECT subscription )

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

1.3

Land mobile communication terminal equipment

 

GSM mobile terminals

QCVN 12:2015/BTTTT

QCVN 86:2015/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 13:2010/BTTTT

450 MHz CDMA 2000-1x mobile station/450 MHz CDMA 2000-1x terminals (a)

QCVN 47:2015/BTTTT

W-CDMA FDD User Equipment

QCVN 15:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

1800/2600 MHz E-UTRA FDD  mobile terminal equipment

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

xDSL terminal equipment ( except for ADSL2 and ADSL2+ transceiver)

QCVN 22:2010/BTTTT

TCVN 7189:2009

1.5

ADSL2 and ADSL2+ transceivers

QCVN 98:2015:BTTTT

2.

Radio equipment

2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.1

Radio transceivers used in terrestrial mobile and fixed communications services

 

GSM base station

QCVN 41:2016/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Cellular mobile CDMA 2000-1x base station equipment (a)

QCVN 14:2010/BTTTT QCVN 18:2014/BTTTT

W-CDMA FDD base station

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 103:2016/BTTTT

LTE base station

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Angle-modulated 27 MHz citizens band radio equipment

QCVN 23:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Double side band and/or single side band amplitude modulated 27 MHz citizens band radio equipment

QCVN 25:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Land mobile radio equipment using an integral antenna intended primarily for analogue speech

QCVN 37:2011/BTTTT QCVN 18:2014/BTTTT

Land mobile radio equipment having an antenna connector intended for the transmission of data (and speech)

QCVN 42:2011/BTTTT QCVN 18:2014/BTTTT

Land mobile radio equipment having an antenna connector intended primarily for analogue speech

QCVN 43:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Land mobile radio equipment using an integral antenna intended for the transmission of data (and speech)

QCVN 44:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Point to Multi-point digital radio equipment below 1 GHz using TDMA

QCVN 45:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Point to Multi-point digital radio equipment below 1 GHz using FDMA

QCVN 46:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Point to Multi-point digital radio equipment below 1 GHz using DS-CDMA

QCVN 48:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 49:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Radio equipments operating in the 2.4 GHz band and using spread spectrum modulation techniques

QCVN 54:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Radio access equipment operating in the 5 GHz band

QCVN 65:2013/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

GSM repeater

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 103:2016/BTTTT

W-CDMA FDD repeater 

QCVN 66:2013/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

LTE repeater

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 103:2016/BTTTT

Low Data Rate data transmission equipment operating in the 5.8 GHz use in Road Transport Traffic

QCVN 75:2013/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

High Data Rate data transmission equipment operating in the 5.8 GHz band use in Road Transport Traffic

QCVN 76:2013/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Medium Data Rate data transmission equipment operating in the 5.8 GHz band use in Road Transport Traffic

QCVN 99:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) equipment

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 100:2015/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.2

Radio transceivers used for television broadcast

 

Transmitting equipment for the analogue television broadcasting service

QCVN 17:2010/BTTTT

Terrestrial digital television broadcast (DVB-T) transmitting equipment

QCVN 31:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 77:2013/BTTTT

Other equipment (e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.3

Radio transceivers used for voice broadcasting

 

Transmitting equipment for the amplitude modulated (AM) sound broadcasting service

QCVN 29:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 30:2011/BTTTT

Frequency modulated (FM) radio sound transmitting equipment operating in the frequency band 54 MHz to 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT

Other equipment (e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.4

Radio transceivers used for standard  broadcasting ( frequency, time)

QCVN 47:2015/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.5

Radio transceivers used for positioning and telemetry ( except for those used offshore in petroleum industry)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.1.6

Radio transceivers used in satellite broadcasting services ( except for those used in aviation and maritime)

 

VSAT equipment (C band)

QCVN 38:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VSAT equipment (Ku band)

QCVN 39:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Mobile Earth Stations for Global Non-Geostationary Mobile-Satellite Service Systems in the Bands 1 - 3 GHz

QCVN 40:2011/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

Other equipment (e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Radio transceivers  used in maritime mobile services ( including ancillary equipment and satellite equipment)

 

VHF transmitter and receivers as coast station for GMDSS

QCVN 24:2011/BTTTT

Two-way VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft

QCVN 26:2011/BTTTT

Inmarsat-C ship earth station equipment

QCVN 28:2011/BTTTT

VHF radiotelephone used on the survival craft

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VHF radiotelephone used on inland waterways

QCVN 51:2011/BTTTT

VHF radiotelephone for the maritime mobile service

QCVN 52:2011/BTTTT

Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406.0 MHz – 406.1 MHz frequency band

QCVN 57:2011/BTTTT

Personal Locator Beacon (PLB) operating in the 406.0 MHz to 406.1 MHz frequency band

QCVN 108:2016/BTTTT

Digital selective calling equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MF and HF radio telephone

QCVN 59:2011/BTTTT

Search and rescue radar transponders

QCVN 60:2011/BTTTT

UHF radio telephone

QCVN 61:2011/BTTTT

Radiotelex equipment operating in maritime MF/HF service

QCVN 62:2011/BTTTT

Inmarsat-F77 ship earth station equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shipborne equipment of the automatic identification systems (AIS)

QCVN 68:2013/BTTTT

AIS Search and Rescue Transmitter

QCVN 107:2016/BTTTT

Other equipment (e)

QCVN 47:2015/BTTTT

2.1.8

Radio amateur equipment

QCVN 56:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Radio transceivers  used in aeronautical mobile services ( including ancillary equipment and satellite equipment)

 

Ground-based radio equipment for aeronautical mobile service using amplitude modulation in the frequency band 117.975-137 MHz

QCVN 105:2016/BTTTT

QCVN 106:2016/BTTTT

Ground-based radio equipment for aeronautical mobile service in the frequency band 117.975-137 MHz

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 106:2016/BTTTT

Glidepath equipment for radio navigation aids

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 18:2014/BTTTT

Other equipment (e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.2

Radar equipment ( including radar used in maritime mobile services and aeronautical mobile service)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4

 Short-range radio transceivers

2.4.1

Short range devices - radio equipment in the frequency range 9 kHz - 25 MHz

QCVN 55:2011/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 73:2013/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.3

Short range devices - radio equipment in the frequency range 1 GHz - 40 GHz(c)

QCVN 74:2013/BTTTT

QCVN 96:2015/BTTTT

2.4.4

Radio Frequency Identification Equipment (RFID) operating in the band 866 MHz to 868 MHz

QCVN 95:2015/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.5

Ultra Wide Band communication equipment

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 94:2015/BTTTT

2.4.6

Wireless access equipments operating at Multiple-Gigabit data rates in the 60 GHz band

QCVN 88:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 92:2015/BTTTT

QCVN 93:2015/BTTTT

2.4.8

Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2000 MHz

QCVN 91:2015/BTTTT

 

2.4.9

Other equipment (e) operating in the range 9 kHz – 40 GHz

QCVN 47:2015/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.10

Other equipment (e) operating in the range of exceeding  40 GHz

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5

 Radio equipments 

 

2.5.1

Point-to-point SDH radio equipments operating in the frequency  bands up to15 GHz

QCVN 53:2011/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.2

Other equipment (e)

QCVN 47:2015/BTTTT

QCVN 18:2014/BTTTT

3

Equipments in cabled distribution systems for television signal

QCVN 72:2013/BTTTT

Notes:

(a) This provision shall only apply within the effective period of the License to establish communicatins network and provide terrestrial mobile services using CDMA.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) This provision shall not apply to radio transceivers using spread spectrum modulation techniques operating in 2.4 GHz band and radio access equipment operating in 5 GHz band.

(d) This provision herein comes into effect from October 01, 2015. Inspection and assessment of conformity shall be carried out in accordance with the Ministry of Information and Communications’s directives.

(e) Other equipment means any device in the same category but not mentioned in the List or any equipment specified in the List but not governed by the respective applicable technical regulations and standards.

 

ANNEX II

LIST OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS-RELATED GOODS AND PRODUCTS SUBJECT TO DECLARATION OF CONFORMITY
(Issued together with Circular No./2016/TT-BTTTT dated 2016 by the Minister of Information and Communications)

No.

NAME OF PRODUCT/GOODS

APPLICABLE TECHNICAL REGULATIONS/STANDARDS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Desktop computer

TCVN 7189:2009

2

Server

TCVN 7189:2009

3

Laptop and portable computer

TCVN 7189:2009

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7189:2009

5

Personal Digital Assistant (PDA)

TCVN 7189:2009

6

Router

TCVN 7189:2009

7

Hub

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Switch

TCVN 7189:2009

9

Gateway

TCVN 7189:2009

10

Fire wall

TCVN 7189:2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Satellite television Set Top Box  ( except for satellite television DVB-S/S2 Set Top Box )

TCVN 7600:2010

12

DVB-S /S2 Digital Satellite Television set top box(b)

QCVN 80:2014/BTTTT

13

Digital cable television set top box

TCVN 8666:2011

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7189:2009

15

digital terrestrial television set Top Box DVB-T2

QCVN 63:2012/BTTTT

16

Digital receiver used in DVB-T2 digital terrestrial televisiobroadcasting (iDTV)

QCVN 63:2012/BTTTT

17

Terminal Equipments connected to the Public Telecommunications Networks using Digital Leased Circuits

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 22:2010/BTTTT

TCVN 7189:2009

18

Terminal Equipments to be connected to an two-line analogue subscriber interface

QCVN 19:2010/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

19

PABX Switchboard

QCVN 19:2010/BTTTT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Optical transmission equipment

QCVN 2:2010/BTTTT

QCVN 7:2010/BTTTT

21

Lithium batteries for laptops, mobile phones and tablets (a)

QCVN 101:2016:BTTTT

22

Shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling operating in the MF, MF/HF and VHF bands of maritime mobile service (b)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 18:2014/BTTTT

23

 IPv6 Router (c)

QCVN 90:2015/BTTTT

24

IPv6 nodes (c)

QCVN 89:2015/BTTTT

Notes:

(a) Only safety features of products and goods are required to undergo conformity declaration as stipulated in Article 2.6 of QCVN 101:2016/BTTTT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(c) Apply to equipment to which IPv6 is mandatory as stipulated by the Government and the Ministry of Information and Communications from October 01, 2018. Inspection and assessment of conformity shall be carried out in accordance with the Ministry of Information and Communications’s directives.

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.384

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!