Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 18/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH DU LỊCH BẰNG TÀU BIỂN QUỐC TẾ TẠI CÁC CẢNG BIỂN VÀ KHU VỰC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH KHÁNH HOÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/4/2000;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế khu vực biên giới biển;
Căn cứ Quyết định số 167/2004/QĐ-BQP ngày 13/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại cảng biển và cảng chuyên dùng;
Để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc đón các tàu du lịch cập các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và thu hút khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa bằng đường biển;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch – Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định 79/2002/QĐ-UB ngày 29/5/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại Cảng Nha Trang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và các tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH DU LỊCH BẰNG TÀU BIỂN QUỐC TẾ TẠI CÁC CẢNG BIỂN VÀ KHU VỰC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH KHÁNH HOÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy chế này quy định về trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế và các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Sở Du lịch – Thương mại, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Kiểm dịch y tế, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an Khánh Hòa, Cảng vụ Nha Trang, Cục Hải quan Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện).

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức đón, phục vụ khách du lịch bằng tàu biển quốc tế gồm: Các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh Lữ hành Quốc tế (gọi tắt là doanh nghiệp du lịch), các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là doanh nghiệp cảng), các đại lý tàu biển, các tổ chức, cá nhân quản lý các điểm tham quan và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động, cung cấp dịch vụ liên quan đến tổ chức đón, phục vụ khách du lịch đến bằng tàu biển quốc tế.

Điều 3. Trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ

1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các cảng biển có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tàu và khách du lịch quốc tế đến và rời cảng an toàn, theo đúng chương trình đã định.

2. Các doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch quốc tế trong thời gian khách du lịch đi tham quan.

3. Các doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, quản lý các điểm tham quan và các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các nhu cầu cần thiết khác cho khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí.

4. Hàng năm, các doanh nghiệp du lịch phải gửi kế hoạch, lịch tàu biển quốc tế dự kiến đón của năm sau đến Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Du lịch – Thương mại và Ủy ban nhân dân cấp huyện có cảng biển tàu dự kiến đến, chậm nhất là ngày 15/10. Hàng quý nếu có sự thay đổi kế hoạch, cần thông báo ngay cho các cơ quan này để điều chỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ

Mục I. TRƯỚC KHI TÀU KHÁCH DU LỊCH ĐẾN CẢNG

Điều 4. Trách nhiệm của Đại lý tàu biển

1. Căn cứ lịch tàu đến các cảng hàng năm để thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các doanh nghiệp du lịch đón khách những thông tin cần thiết (Tên và quốc tịch tàu; tên và địa chỉ chủ tàu; trọng tải tàu; mớn nước, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của tàu; dự kiến thời gian đến Cảng và rời Cảng; số lượng và quốc tịch khách du lịch; số lượng và quốc tịch thuyền viên;…).

2. Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng, phải thông báo chính xác thời gian tàu đến và rời cảng, đồng thời gửi danh sách thuyền viên và danh sách hành khách cho các cơ quan chức năng.

3. Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu đến vị trí hoa tiêu phải thông báo cho Cảng vụ Nha Trang biết tình hình sức khoẻ của những người trên tàu. Trong trường hợp có người ốm, người chết ở trên tàu phải thông báo rõ tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu có liên quan khác.

4. Giải quyết thủ tục đến và rời cảng cho tàu, thuyền viên và hành khách.

5. Giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh liên quan đến tàu, thuyền viên và hành khách trước khi tàu đến cảng, trong thời gian tàu neo đậu tại cảng và sau khi tàu rời cảng.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch sau khi nhận giấy báo khách du lịch quốc tế đến các cảng bằng đường biển

1. Liên hệ với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng, doanh nghiệp cảng để làm thủ tục nhận giấy phép vào, ra cảng cho cán bộ điều hành, hướng dẫn viên, phục vụ viên, lái xe, phương tiện vận chuyển khách du lịch và khách mời tham quan hoặc các đoàn công tác khác (nếu có).

2. Chậm nhất là 05 ngày trước khi tàu biển du lịch quốc tế đến các cảng, doanh nghiệp du lịch phải thông báo bằng văn bản đến Sở Du lịch – Thương mại, Công an tỉnh

a) Danh sách cán bộ điều hành, hướng dẫn viên, lái xe và phương tiện đón khách.

b) Tên và quốc tịch tàu, thời gian tàu đến và rời cảng, danh sách khách trên tàu, hoặc danh sách khách đi theo các chương trình tham quan.

Riêng đối với danh sách khách trên tàu, hoặc danh sách khách đi theo các chương trình tham quan, doanh nghiệp có thể gửi trước khi tàu biển du lịch quốc tế cập cảng.

c) Các nghi thức tổ chức đón khách do doanh nghiệp du lịch tự tổ chức được quy định tại Điều 13 bản Quy chế này (nếu có).

d) Các chương trình du lịch tổ chức cho khách tham quan.

3. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện có điểm tham quan đưa khách đến để có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tệ nạn xã hội tại các điểm tham quan du lịch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Đối với các tàu có số lượng từ 1.000 khách du lịch trở lên, hoặc các tàu lần đầu tiên đến Khánh Hòa: Chậm nhất là 10 ngày trước khi tàu biển du lịch quốc tế đến cảng, doanh nghiệp du lịch phải liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân cấp huyện của cảng biển tàu đến để cung cấp thông tin về thời gian tàu đến và rời cảng, số lượng khách và những thông tin cần thiết khác phục vụ cho công tác tổ chức đón khách.

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch sau khi đã có danh sách khách du lịch đăng ký đi theo các chương trình tham quan, doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm:

1. Phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng để:

a) Thông báo các thông tin liên quan đến đoàn khách, chậm nhất là 48 giờ trước khi tàu cập cảng bao gồm: Thời gian tàu đến và rời cảng, số lượng khách; số lượng khách xin cấp thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu cảng; danh sách cán bộ lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn viên, phục vụ viên, lái xe và các phương tiện vận chuyển khách và danh sách những thành viên xin phép được xuống tàu (nếu có); danh sách hướng dẫn viên, khách du lịch và chương trình tham quan các đảo (nếu có).

b) Làm thủ tục nhập cảnh hành khách theo quy định tại Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

2. Liên hệ với Cảng vụ Nha Trang

Xin phép cho thả các phương tiện trên tàu xuống để thực hiện các hoạt động hàng hải. Nếu trường hợp dùng các phương tiện để vận chuyển hành khách, thuyền viên thì phải có ý kiến đồng ý của Đồn Biên phòng cửa khẩu.

3. Liên hệ với Cục Hải quan

Nhận những thông tin có liên quan để thông báo cho thuyền viên và khách du lịch biết về danh mục các mặt hàng Nhà nước cấm và hạn chế xuất nhập khẩu, phương thức kê khai hành lý cá nhân hoặc hàng hoá lúc xuất cảnh, nhập cảnh .

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Du lịch - Thương mại

Là cơ quan đầu mối liên kết giữa các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp du lịch trong việc phối hợp tổ chức đón tàu biển du lịch quốc tế tại các cảng; theo dõi, giám sát tình hình phối hợp tổ chức đón khách du lịch bằng tàu biển; phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để giải quyết, xử lý các sự cố xảy ra trong suốt thời gian tàu đến và rời khỏi cảng; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết các vụ việc ngoài chức năng và vượt thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Điều 8. Trách nhiệm của Cảng vụ Nha Trang

Chậm nhất 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, Cảng vụ Nha Trang có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp du lịch và đại lý của chủ tàu về:

1. Vị trí tàu sẽ được neo đậu và địa điểm làm thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch và hàng hoá (nếu có);

2. Thời gian hoa tiêu Hàng hải dẫn tàu và cập tàu;

3. Các quy định cụ thể của bến và cầu tàu tiếp nhận tàu khách du lịch;

4. Các quy định, nội quy của Cảng biển có liên quan về đảm bảo trật tự, vệ sinh, an toàn đối với tàu khách du lịch quốc tế đến các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng

Doanh nghiệp cảng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị: Doanh nghiệp du lịch, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an chuẩn bị chu đáo địa điểm đón tàu, vị trí làm thủ tục nhập, xuất cảnh và kê khai hải quan cho khách du lịch tàu biển, các phương án bảo vệ, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách và hành lý trong khu vực cảng. Đồng thời làm tốt các khâu:

1. Vệ sinh khu vực cảng;

2. Nơi đậu xe để đón khách;

3. Đảm bảo trật tự, an toàn trong khu vực cảng;

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đón khách du lịch tàu biển tổ chức nghi thức đón phù hợp như: Treo cờ, băng rôn, đội trống thiếu nhi, ca nhạc, múa lân, vẫy hoa chào mừng,...;

5. Chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp các quầy hàng lưu niệm phục vụ khách trong khu vực cảng. Các quầy hàng phải đảm bảo tính mỹ quan, chất lượng hàng hoá, giá cả hợp lý và đặc biệt phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng

1. Khi tàu đi vào vùng biển do Biên phòng quản lý, Bộ đội Biên phòng thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ Nhà nước giao, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tàu và khách du lịch trong suốt thời gian tàu đến và rời khỏi vùng biển Khánh Hòa.

2. Nghiên cứu, xét duyệt cho phép các hoạt động của phương tiện nhỏ, người lên, xuống tàu, đi lại tại các khu vực vùng biển trong cuộc hành trình của tàu do Biên phòng quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan kiểm dịch y tế

1. Sau khi đã nhận được thông báo và được cung cấp đầy đủ thông tin (Tên, quốc tịch, lịch trình của tàu, số hành khách và các thành viên trên tàu, bản khai y tế theo mẫu quy định) cơ quan kiểm dịch y tế phải thực hiện đầy đủ các thể thức, trình tự kiểm dịch y tế theo quy định tại Điều 4 của điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ.

2. Sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra y tế, xử lý y tế, cơ quan kiểm dịch y tế cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế cho hành khách, các thành viên trên tàu và tàu được nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng.

Mục II. TRONG THỜI GIAN TÀU NEO ĐẬU TẠI CẢNG ĐỂ LÀM THỦ TỤC ĐƯA KHÁCH LÊN BỜ ĐI THAM QUAN

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch

1. Thông báo những yêu cầu của các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước và hướng dẫn giải thích các quy định của nhà nước Việt Nam cho thuyền trưởng, thuyền viên và khách du lịch quốc tế biết để chấp hành; giải quyết những yêu cầu khác liên quan đến doanh nghiệp du lịch.

2. Phải thường xuyên liên hệ với Cảng vụ Nha Trang và đại lý của chủ tàu để nắm tình hình về các mặt:

a) Sự thay đổi vị trí neo đậu do nguyên nhân thời tiết hoặc vì những lý do khác;

b) Tình hình khắc phục sự cố, tai nạn hàng hải (nếu có);

c) Các yêu cầu mới phát sinh đối với tàu và khách du lịch quốc tế trong thời gian lưu tại cảng.

3. Liên hệ với Doanh nghiệp cảng để:

a) Xin phép tiến hành tổ chức các nghi thức đón khách, các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao phục vụ khách du lịch tại khu vực cảng…

b) Hỗ trợ để chuẩn bị bàn, ghế làm việc, dù che nắng, mưa cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ theo đề nghị của cơ quan Biên phòng và Hải quan (trong khi cảng chưa sắp xếp được nơi để làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách đến và rời cảng).

4. Hỗ trợ khách du lịch quốc tế (theo chương trình du lịch) để làm thủ tục hải quan, nộp thuế, giao nhận hàng hoá được phép xuất nhập khẩu có số lượng lớn và hàng quà biếu (nếu có).

Điều 13. Quy định về tổ chức các nghi thức đón khách

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có cảng biển: Khi có tàu cập cảng có trách nhiệm chủ động, phối hợp với doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp cảng tổ chức các nghi thức đón khách đối các tàu có số lượng từ 1.000 khách du lịch trở lên, hoặc các tàu lần đầu tiên đến Khánh Hòa.

2. Doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm:

a) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức chu đáo các nghi thức đón khách đối với các tàu được quy định tại khoản 1, Điều này.

b) Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện có cảng biển, các cơ quan liên quan tổ chức chu đáo các nghi thức đón khách đối với các tàu không thuộc quy định tại khoản 1, Điều này.

3. Nghi thức tổ chức đón khách: Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp du lịch căn cứ vào tính chất, số lượng khách du lịch trên tàu và các điều kiện khác để tổ chức hình thức đón tiếp cho phù hợp, thể hiện văn minh, lịch sự, thân thiện và hiếu khách.

Điều 14. Trách nhiệm của Hải quan

1. Làm thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu du lịch đến cảng.

2. Làm thủ tục cho hàng hoá, hành lý của khách du lịch mang theo khi rời tàu để đi tham quan du lịch và hàng hóa mua tại Việt Nam khi xuất cảnh.

3. Hướng dẫn và thông tin cho doanh nghiệp du lịch các quy định về chính sách đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập cảnh tại thời điểm làm thủ tục.

Điều 15. Trách nhiệm của Công an tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng

1. Công an tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Doanh nghiệp cảng có nhiệm vụ quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu và hành khách trong thời gian tàu neo đậu tại cảng.

2. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng có trách nhiệm giải quyết nhanh các thủ tục nhập xuất cảnh, tạo điều kiện thuận lợi để khách nhanh chóng lên bờ tham quan du lịch.

Điều 16. Trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham gia giữ gìn an ninh trật tự và giải quyết thủ tục liên quan đối với khách

1. Doanh nghiệp du lịch và các hãng du lịch nước ngoài phải nộp đầy đủ và đúng thời hạn các khoản phí, lệ phí, thuế và các khoản tiền khác đúng theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn du lịch và các tuyến điểm tham quan phục vụ khách du lịch tàu biển, các doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm trao đổi, bàn bạc với các đơn vị tham gia giữ gìn an ninh trật tự để thống nhất phương thức phối hợp và hỗ trợ hợp lý cho các lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

3. Phối hợp với các ngành, địa phương về ý tưởng và hỗ trợ kinh phí cho việc duy trì, bảo dưỡng để xây dựng điểm tham quan đạt chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

Mục III. TỔ CHỨC ĐƯA KHÁCH ĐI THAM QUAN THEO CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

Điều 17. Trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch trong quá trình thực hiện các chương trình du lịch

1. Thông báo kịp thời, thường xuyên cho cơ quan công an, biên phòng về tình hình hoạt động của khách du lịch có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan hữu quan trong việc quản lý hoạt động của khách du lịch nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và các lợi ích chính đáng của khách du lịch.

3. Khảo sát, kiểm tra, chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả các dịch vụ, hàng hoá cung cấp cho khách du lịch tại điểm du lịch mà doanh nghiệp đưa khách đến tham quan theo chương trình.

4. Sử dụng hướng dẫn viên để hướng dẫn cho khách du lịch phải là hướng dẫn viên quốc tế được cấp thẻ theo quy định. Chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng với doanh nghiêp. Quản lý mọi hoạt động của khách du lịch quốc tế đi theo chương trình du lịch.

5. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vận chuyển khách du lịch đảm bảo tiêu chuẩn quy định để thực hiện đúng các chương trình du lịch đã đề ra.

6. Chấp hành và hướng dẫn khách du lịch quốc tế chấp hành nội quy của các khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch. Nếu phát hiện những trường hợp khách du lịch vi phạm pháp luật phải báo cáo cho người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có liên quan để xử lý.

7. Nếu phát hiện những hành vi gây phiền hà cho khách từ phía các cơ quan, tổ chức tại các tuyến điểm du lịch, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo về Sở Du lịch – Thương mại để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời, nhằm bảo vệ uy tín của địa phương và tạo được ấn tượng tốt đối với khách du lịch.

8. Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến tính mạng hoặc tài sản của du khách quốc tế (kể cả khách đi theo chương trình và khách đi tham quan tự do), phải khẩn trương tiến hành khắc phục hậu quả, đồng thời báo ngay cho các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết theo đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, quản lý các điểm tham quan du lịch

1. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị tốt các dịch vụ, điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ du khách.

2. Tăng cường lực lượng bảo vệ tại chỗ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

Điều 19. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch có khách đến; đảm bảo an toàn cho khách du lịch; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội tại các điểm tham quan du lịch và địa bàn du lịch.

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường có điểm tham quan đưa khách đến, có kế hoạch:

1. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; giải quyết triệt để tình trạng bán hàng rong, ăn xin, cò mồi đu bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

2. Tham mưu, đề xuất các giải pháp duy tu, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường dẫn đến các điểm tham quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các chương trình tham quan.

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Văn hoá – Thông tin

1. Bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo an ninh trật tự tại các di tích, thắng cảnh do mình quản lý.

2. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội quy, quy định của Nhà nước về thuyết minh, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ tốt khách du lịch đến tham quan các di tích, thắng cảnh.

3. Soạn thảo, in ấn và phát hành các loại ấn phẩm giới thiệu di tích lịch sử, văn hoá, các danh lam, thắng cảnh và nội dung thuyết minh để các doanh nghiệp du lịch làm cơ sở thuyết minh cho khách.

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn và kiểm tra xử lý các vi phạm về đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cảng và các điểm tham quan du lịch (Kể cả đối với các chất thải của tàu biển du lịch được mang lên bờ để xử lý).

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết, ngăn chặn không để tệ nạn ăn xin diễn ra tại các điểm tham quan du lịch.

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Y tế

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn và kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm du lịch có tổ chức phục vụ dịch vụ ăn uống, giải khát cho du khách.

Điều 25. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch, các phương tiện vận chuyển phục vụ du khách lưu thông thuận tiện trong quá trình tham quan theo các chương trình du lịch; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách ở bên ngoài khu vực cửa khẩu các cảng của Khánh Hòa. Đảm bảo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông của các phương tiện vận chuyển đưa, đón khách du lịch không đi theo chương trình tổ chức tham quan của các doanh nghiệp du lịch đón khách tàu biển.

Mục IV. TRƯỚC VÀ SAU KHI TÀU BIỂN DU LỊCH QUỐC TẾ RỜI CẢNG KHÁNH HOÀ

Điều 26. Trách nhiệm của Doanh nghiệp du lịch

1. Trước khi tàu rời cảng

a) Thực hiện đúng chương trình tham quan theo hợp đồng và đưa khách về tới cảng an toàn, đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian quy định.

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan để đảm bảo trật tự an toàn khi tiễn tàu và khách du lịch quốc tế rời cảng.

2. Sau khi tàu rời cảng

Chậm nhất là 05 ngày sau khi tàu biển du lịch quốc tế rời cảng, doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm lập báo cáo gửi về Sở Du lịch – Thương mại theo quy định, với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện chung, công tác đón tiếp, số lượng khách du lịch tàu biển đi tham quan các chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức thực hiện, số lượng khách lên bờ tham quan tự do.

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng Cảng

1. Trước khi tàu rời cảng

Chịu trách nhiệm giải quyết nhanh chóng các thủ tục xuất cảnh, đảm bảo cho khách xuống tàu được thuận lợi, nhanh chóng an toàn (trừ một số trường hợp khách có vi phạm pháp luật Việt Nam cần phải lưu giữ để xử lý).

2. Khi tàu nhổ neo rời cảng

Chịu trách nhiệm theo dõi tình hình an ninh trong khu vực cảng và quản lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu rời khỏi cảng và vùng biển Khánh Hòa.

Điều 28. Trách nhiệm của Cảng vụ Nha Trang

Chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Hàng hải tiến hành làm thủ tục rời Cảng cho tàu nhanh chóng và thuận tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Trách nhiệm thi hành Quy chế của các cơ quan, tổ chức

1. Các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động du lịch và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc bản Quy chế này.

2. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà hoặc làm ảnh hưởng đến việc phối hợp hoạt động giữa doanh nghiệp du lịch và các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cảng biển đón khách du lịch tàu biển quốc tế của Khánh Hòa, hoặc gây tổn thất cho doanh nghiệp và uy tín của địa phương. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ để kinh doanh trái phép, gây tình trạng lộn xộn tại Cảng và các điểm du lịch. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế phải chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

2. Việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan có thẩm quyền khác đối với hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

3. Người có thẩm quyền, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm thì căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế

Sở Du lịch – Thương mại Khánh Hòa chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hướng dẫn thực hiện quy chế này; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 32: Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh đón, phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế phải kịp thời báo cáo về Sở Du lịch - Thương mại để xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.898
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85