Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HÓA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trong thời gian qua, nhiều Bộ, ngành đã chỉ đạo tốt việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo Quy chế ghi nhãn hàng hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã bảo đảm cho người tiêu dùng có được những thông tin cần thiết về hàng hóa lưu thông trên thị trường, góp phần tạo cơ sở cho công tác chống hàng giả, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ở một số Bộ, ngành, việc hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chế này còn chậm, thiếu cụ thể, có điểm còn chưa phù hợp với những quy định của Quy chế ghi nhãn hàng hóa đã được ban hành.

Để thực hiện tốt, khẩn trương và kịp thời Quy chế ghi nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi trách nhiệm của mình, cần khẩn trương rà soát để bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn hàng hóa riêng biệt, đặc thù, phù hợp với Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

2. Các Bộ, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Thương mại khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để triển khai, phổ biến, hướng dẫn Quy chế ghi nhãn hàng hóa đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các Sở, Ban, ngành, địa phương, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cả nước.

3. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2001, nghiêm cấm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh in ấn, nhập khẩu nhãn hàng hóa không phù hợp với Quy chế ghi nhãn hàng hóa đã được ban hành theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Đối với số hàng hóa có nhãn cũ đã được in ấn trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 hiện còn tồn đọng, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm khai báo và phải được các cơ quan quản lý ngành ở Trung ương và địa phương, kiểm tra, xác nhận mới được tiếp tục lưu thông nhưng phải dán bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt với những nội dung thông tin mà nhãn hàng hóa cũ còn thiếu so với quy định của Quy chế ghi nhãn hàng hóa.

5. Đối với loại hàng hóa là thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, hóa chất có ghi hạn sử dụng từ trước ngày 01 tháng 3 năm 2000 và được đóng gói trong các loại bao bì thương phẩm chắc chắn bằng các vật liệu như kim loại, thủy tinh, sành, sứ và có nhãn hàng hóa cũ được in trực tiếp lên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm mà không thể thay đổi bằng bao bì có nhãn mới, nếu còn hạn sử dụng thì được phép lưu thông đến thời điểm hết hạn sử dụng, nhưng phải bổ sung những nội dung thông tin mà trên nhãn hàng hóa cũ còn ghi thiếu.

6. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu mà khách hàng nước ngoài có yêu cầu ghi nhãn hàng hóa riêng, trước mắt giao cho cơ quan hải quan giải quyết cho thông quan nhưng hàng hóa phải được bổ sung nội dung : "sản phẩm chế tạo tại Việt Nam" hoặc "sản phẩm của Việt Nam"; các nội dung khác được phép ghi theo yêu cầu ghi nhãn của khách hàng nhập khẩu.

7. Bộ Thương mại có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hóa trong cả nước; tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 28/2000/CT-TTg

Hanoi, December 27, 2000

 

DIRECTIVE

ON THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON GOODS LABELING, ISSUED TOGETHER WITH THE PRIME MINISTER’S DECISION No. 178/1999/QD-TTg OF AUGUST 30, 1999

Recently, many ministries and branches have well directed the provision of guidance for goods labeling under the Regulation on goods labeling, issued together with the Prime Minister’s Decision No. 178/1999/QD-TTg of August 30, 1999, initially ensuring that customers are provided with necessary information on goods circulated on the market, thus contributing to creating the basis for combating fake goods activities, creating an environment for fair competition and protecting legitimate interests of producers and customers as well.
However, in a number of ministries and branches, the guidance and inspection of the implementation of this Regulation remain slow, general and incompatible with the provisions of the already promulgated Regulation on goods labeling.
In order to well, promptly and timely implement the Regulation on goods labeling, issued together with Decision No. 178/1999/QD-TTg of August 30, 1999 and Decision No. 95/2000/QD-TTg of August 15, 2000, the Prime Minister hereby instructs:

1. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and the heads of the agencies attached to the Government, within their respective responsibilities, to expeditiously revise, supplement and finalize documents detailing the labeling of separate and specific goods in compatibility with the Regulation on goods labeling.

2. The concerned ministries, branches and People’s Committees of the provinces and centrally-run cities to coordinate with the Ministry of Trade in expeditiously taking necessary measures in order to popularize and guide the Regulation on goods labeling to specialized State management agencies, the provincial/municipal Services, departments, branches and localities as well as production and business individuals, organizations and enterprises throughout the country.

3. As from January 01, 2001, production and business individuals, organizations and enterprises are forbidden to print or import goods labels which are not compatible with the Regulation on goods labeling already promulgated under the Prime Minister’s decisions.

State management functional agencies shall have to enhance the inspection and control of the labeling of goods circulated on the market and handle the violating cases in strict accordance with current legal documents.

4. The goods with old labels printed before January 01, 2001 and kept in stock must be declared by the production and business individuals, organizations and enterprises and inspected and certified by central and local branch-managing agencies before they are permitted for continued circulation, but such goods must be stuck with additional auxiliary labels in Vietnamese with the information not available on the old labels, as prescribed by the Regulation on goods labeling.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. For goods made in Vietnam for export, for which foreign customers request separate labeling of goods, in the immediate future, the customs offices shall be assigned to settle the customs procedure clearance, but such goods must be added with the following contents: "Made in Vietnam" or "products of Vietnam"; other contents may be inscribed at the importing customers’ request.

7. The Ministry of Trade to monitor the implementation of the Regulation on goods labeling throughout the country; synthesize the implementation situation and report it to the Prime Minister for supplement or adjustment of current regulations so that they conform with and meet the enterprises’ production and business requirements.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to organize the implementation of this Directive.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.187

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!