Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 95/2000QĐ/TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

"Tên hàng hoá là tên gọi cụ thể của hàng hoá, là tên đã được sử dụng trong tiêu chuẩn Việt Nam của hàng hoá đó. Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai mi li mét)".

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

"Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn (PDP)".

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau:

"Hàng hoá là thực phẩm đóng gói sẵn, mỹ phẩm, dược phẩm có cấu tạo từ 2 thành phần trở lên thì phải ghi thành phần cấu tạo lên nhãn hàng hoá"

4. Sửa đổi khoản 8 Điều 17 như sau:

"Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đã được pháp luật bảo hộ mà không được sự chấp thuận của chủ sở hữu".

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 19 như sau:

"Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:

"Các Bộ quản lý chuyên ngành căn cứ chức năng quản lý các yêu cầu cụ thể liên quan đến sử dụng và bảo quản đối với hàng hoá riêng biệt thuộc phạm vi ngành phụ trách, có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách ghi nhãn các hàng hoá riêng biệt, đồng thời xác định cụ thể hàng hoá riêng biệt có tính đặc thù cần được giảm thiểu về: nội dung bắt buộc ghi lên nhãn; về định lượng thành phần cấu tạo phải ghi lên nhãn; về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu quyết định giá trị sử dụng và an toàn; về ngày sản xuất, thời hạn bảo quản, thời hạn sử dụng; về hướng dẫn sử dụng và bảo quản của hàng hoá và công bố công khai để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện sau khi đã thống nhất với Bộ Thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.95/2000/QD-TTg

Hanoi, August 15, 2000

 

DECISION

ADJUSTING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF CONTENTS OF THE REGULATION ONTHE LABELING OF DOMESTICALLY CIRCULATED GOODS AS WELL AS EXPORT AND IMPORT GOODS, ISSUEDTOGETHER WITH THE PRIME MINISTER'S DECISION No.178/1999/QD-TTg OF AUGUST 30, 1999

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30,1992;
At the proposal of the Ministry of Trade,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement a number of Articles of theRegulation on the labeling of domestically circulated goods as well as export and importgoods, issued together with Decision No.178/1999/QD-TTg of August 30, 1999 of the PrimeMinister as follows:

1. To amend Clause 1, Article 6 as follows:

"Goods appellations are specific names of goods, names alreadyused in the Vietnamese standards of such goods. The names of goods shall be inscribed inletters with the height not shorter than 2 mm (two millimeters)''.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."The place for quantity inscription shall be in principal displaypanel (PDP)".

3. To amend Clause 1, Article 9 as follows:

"Goods being ready-packed foodstuffs, cosmetics, andpharmaceuticals, which are composed of two or more constituents, must have theirconstituents inscribed on the labels".

4. To amend Clause 8, Article 17 as follows:

"Using goods marks already protected by law without theirowners consents".

5. To amend Clause 1, Article 19 as follows:

"This Regulation takes effects as from January 1st, 2001".

6. To amend Clause 2, Article 19 as follows:

"The branch-managing ministries shall, basing themselves on theirrespective management functions and the requirements regarding the use and preservation ofparticular goods items under their charge, have to provide detailed guidance for thelabeling of such particular goods items, and at the same time, determine and, afterreaching agreement with the Ministry of Trade, publicly announce the particular goodsitems having special characteristics whose label inscriptions need to be minimized: oncontents to be compulsorily inscribed on the labels, constituents' quantity to beinscribed on the labels; major quality criteria which decide the use value and safety;manufacture date, preservation duration and use duration; guidance for goods use andpreservation, which shall serve as basis for implementation organization.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3. - The Minister of Trade shall have to guide and urgefunctional agencies to implement this Decision.

The ministers, the heads of ministerial-level agencies and agenciesattached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of theprovinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/08/2000 điều chỉnh Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.247

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74