Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 19/2006/TT-BTC hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô

Số hiệu: 19/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI MẶT HÀNG LINH KIỆN, PHỤ TÙNG Ô TÔ

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2005 như sau:

I. Quy định chung:

1. Danh mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC được áp dụng cho việc phân loại và tính thuế theo phụ tùng, linh kiện rời thay thế cho việc tính thuế theo bộ linh kiện CKD, IKD quy định tại Quyết định số 110/2005/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó mức thuế suất thuế nhập khẩu được quy định trên nguyên tắc:

- Những phụ tùng, linh kiện ô tô có thể dùng chung được cho các loại xe khác nhau thì được quy định một mức thuế suất thuế nhập khẩu thống nhất, không phân biệt theo chủng loại xe. Ví dụ: kính, gương, bộ dây điện...

- Những phụ tùng, linh kiện ô tô còn lại được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu phân biệt theo chủng loại xe (cơ bản theo 4 chủng loại xe chính: xe chở người dưới 16 chỗ ngồi;  xe chở người từ 16 chỗ trở lên; xe vận tải hàng hoá, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn và loại trên 5 tấn).

 2. Việc phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện ô tô theo hướng dẫn tại Thông tư này được áp dụng thống nhất cho hoạt động nhập khẩu phụ tùng, linh kiện không phân biệt để sản xuất, lắp ráp; bảo hành sửa chữa, kinh doanh thương mại và các loại hình khác.

II. Danh mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô

Danh mục và mức thuế suất thuế nhập khẩu của các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô được quy định ở Danh mục I và Danh mục II ban hành kèm theo Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (dưới đây gọi tắt là Danh mục), cụ thể như sau:

1. Danh mục I: được xây dựng trên cơ sở Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Trong nhóm hàng 4 số bao gồm nhiều phân nhóm hàng, nhưng trong đó  chỉ có một số phân nhóm hàng 6 số hoặc 8 số là chi tiết các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô. Để tạo điều kiện cho việc tra cứu, phân loại hàng hoá của người khai Hải quan cũng như cơ quan Hải quan, các nhóm hàng vẫn được chi tiết đầy đủ các phân nhóm 6 số hoặc 8 số thuộc nhóm hàng đó.

Ví dụ: trong nhóm 7007 (kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thuỷ tinh đã cán mỏng), chỉ có phân nhóm 8 số 7007.11.10 là loại phù hợp dùng cho xe ô tô. Nhưng để thuận lợi cho việc tra cứu, phân loại, trong Danh mục vẫn chi tiết đầy đủ các phân nhóm thuộc nhóm 7007.

2. Danh mục II: chi tiết một số phụ tùng, linh kiện ô tô theo quy định chung được phân loại theo Danh mục I, nhưng để phân biệt thuế suất áp dụng cho phụ tùng, linh kiện theo chủng loại xe Danh mục có phân loại riêng (xe chở người dưới 16 chỗ ngồi; xe chở người từ 16 chỗ ngồi trở lên, xe tải có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn và xe tải có tổng trọng lượng có tải trên 5 tấn). Theo đó, phải tách một số chủng loại phụ tùng, linh kiện thuộc một số phân nhóm hàng trong Danh mục I sang Danh mục II để quy định mức thuế suất phân biệt. Những phân nhóm hàng phải tách riêng sang Danh mục II được đánh dấu bằng dấu (*) bên cạnh mức thuế suất tại Danh mục I.

Ví dụ 1: Trong Danh mục I, phân nhóm 8 số 8409.99.41 (chế hoà khí và bộ phận của chúng), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% nhưng có đánh dấu (*), có nghĩa là: trong phân nhóm này có loại phụ tùng sẽ được chi tiết tại Danh mục II để quy định mức thuế suất khác với mức thuế suất 15%. Khi thực hiện phân loại cần phải xem Danh mục II quy định mức thuế suất khác với 15% cho loại chế hoà khí của chủng loại xe nào để phân loại, cụ thể:

- Danh mục II có quy định “chế hoà khí và bộ phận của chúng dùng cho xe vận tải hàng hoá và xe chở người từ 16 chỗ trở lên” chi tiết tại mục 4.1 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%. Như vậy trong trường hợp “chế hoà khí và bộ phận của chúng” là loại dùng cho xe vận tải hàng hoá và xe chở người từ 16 chỗ trở lên thì áp dụng mức thuế suất 10% theo Danh mục II, không áp dụng mức thuế suất 15% theo Danh mục I. Theo đó, “chế hoà khí và bộ phận của chúng” dùng cho xe chở người dưới 16 chỗ (không được chi tiết tại Danh mục II) có mức thuế suất 15% quy định tại phân nhóm 8409.99.41 của Danh mục I.

Ví dụ 2: Trong Danh mục I, phân nhóm 8708.99.99 (loại khác), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30%, có đánh dấu (*), có nghĩa là: trong phân nhóm nhóm này có loại phụ tùng sẽ được chi tiết tại Danh mục II để quy định mức thuế suất khác với mức thuế suất 30%, cụ thể:

- Mặt hàng “Nhíp” được chi tiết tại mục 20.1 của Danh mục II có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%; bộ phận, phụ tùng (không kể nhíp) thuộc nhóm 8708.99.99 thuộc mục 20.2, Danh mục II có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%. Còn lại khung xe không gắn động cơ có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% quy định tại phân nhóm 8708.99.99 tại Danh mục I.

Đối với các hàng hoá là bộ phận, phụ tùng khác của xe ô tô nhưng không được chi tiết trong các nhóm hàng thuộc Danh mục I và II nêu trên được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC và Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Ví dụ: mặt hàng “van từ dùng cho cửa xe ô tô con chở khách và xe buýt” không được chi tiết trong Danh mục I và Danh mục II, do vậy sẽ được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC. Theo đó mặt hàng này thuộc phân nhóm 8481.20.11, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

3. Một số nhóm hàng, phân nhóm hàng bao gồm phụ tùng, linh kiện ô tô và các mặt hàng khác đều áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Quyết định 57/2005/QĐ-BTC , nếu phân nhóm đó không tách ra quy định mức thuế suất riêng cho phụ tùng, linh kiện ô tô.

 Ví dụ 1: Phân nhóm 7009.10.00 “ Gương chiếu hậu dùng cho xe có động cơ”, quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30%, có nghĩa là mức thuế suất này được áp dụng cho gương chiếu hậu của các loại xe có động cơ như: ô tô, xe máy...

Ví dụ 2: Phân nhóm 8544.30.10 “ Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác dùng cho xe có động cơ”, quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%, có nghĩa là mức thuế suất này được áp dụng cho “bộ dây đánh lửa và bộ dây khác” của các loại xe có động cơ như: ô tô, xe máy...

4. Một số nhóm hàng trong Danh mục có những nhóm, phân nhóm hàng bao gồm phụ tùng, linh kiện ô tô và các mặt hàng khác, nhưng chỉ tách riêng phụ tùng, linh kiện ô tô để quy định mức thuế suất riêng ở Danh mục II, các mặt hàng khác vẫn áp dụng mức thuế suất quy định tại Danh mục I.

Ví dụ: Phân nhóm 8519.99.30, thiết bị âm thanh, loại dùng đĩa compact, chỉ có loại dùng cho ô tô được tách ra chi tiết tại mục 11, Danh mục II có mức thuế suất 30%, còn lại các loại thiết bị âm thanh khác thuộc phân nhóm này áp dụng mức thuế suất 50%, quy định tại Danh mục I.

III. Nguyên tắc phân loại:

Việc phân loại linh kiện, phụ tùng ô tô được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu. Một số trường hợp đặc thù được thực hiện theo các quy định cụ thể dưới  đây:

 1. Phân loại bộ linh kiện ô tô rời đồng bộ và không đồng bộ :

1.1. Bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô đều được phân loại tính thuế theo từng nhóm/phân nhóm với mức thuế suất quy định cho từng chi tiết, linh kiện quy định tại Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC và các văn bản có liên quan.

1.2. Điều kiện để được phân loại và tính thuế theo quy định tại điểm 1.1:

- Phụ tùng, linh kiện do các doanh nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu.

- Các chi tiết, linh kiện rời có thể là những sản phẩm đã hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của thành phẩm để lắp ráp với nhau với mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của bộ linh kiện ô tô quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.   

Đối với các trường hợp sản xuất, lắp ráp các loại xe chuyên dùng trên cơ sở khung gầm gắn động cơ (ô tô chassis) thì không phải áp dụng điều kiện quy định về mức độ rời rạc theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN.

1.3. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nhập khẩu bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ để sản xuất, lắp ráp ô tô có mức độ rời rạc thấp hơn mức độ rời rạc theo quy định tại Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN thì phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất của sản phẩm ô tô nguyên chiếc.   

 1.4. Việc phân loại linh kiện, chi tiết rời được thực hiện theo đúng mức độ rời rạc khi nhập khẩu. Nếu nhập rời từng chi tiết thì phân loại theo từng chi tiết; nếu nhập khẩu theo cụm chi tiết thì phân loại theo cụm chi tiết, không tách từng chi tiết trong cụm để phân loại và tính thuế riêng.

2. Phân loại cụ thể của một số phụ tùng, linh kiện ô tô:

a.  Mặt hàng khung xe đã gắn động cơ và khung xe không gắn động cơ:

 - Khung xe đã gắn động cơ được phân loại vào nhóm 8706, tuỳ theo chủng loại (khung xe tải, khung xe chở người, khung xe chuyên dụng...) sẽ được phân loại vào các phân nhóm khác nhau trong nhóm 8706.

- Khung xe chưa gắn động cơ được phân loại vào nhóm 8708, phân nhóm 8708.99.99.

b. Khung gầm gắn với cabin: được phân loại cùng nhóm với xe ô tô nguyên chiếc tương ứng thuộc các nhóm 8702, 8703, 8704, không phân loại vào nhóm 8706.

c. Mặt hàng hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, ly hợp dùng cho ô tô: được phân loại vào phân nhóm tương ứng thuộc nhóm 8708, không phân loại vào nhóm 8483.

d. Các bộ phận, phụ tùng khác... thuộc mục 20, Danh mục II: các bộ phận, phụ tùng thuộc mục này không phải bao gồm tất cả các phụ tùng, linh kiện ô tô còn lại chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác của Danh mục I, Danh mục II mà chỉ bao gồm những bộ phận, phụ tùng thuộc phân nhóm 8708.99.99, trong đó:

- Mặt hàng nhíp được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.

- Mặt hàng khung xe không gắn động cơ được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% theo quy định tại Danh mục I.

- Các bộ phận, phụ tùng còn lại thuộc phân nhóm 8708.99.99, có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

3. Các bộ phận, phụ tùng dùng cho xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn:

1.1. Các linh kiện, phụ tùng thuộc các nhóm 4011; 4012; 4013; 4016; 6813; 7007; 7009; 8414; 8415; 8421; 8481; 8482; 8484; 8507; 8511, 8512; 8519; 8539; 8544; 8708.29.13; 8708.29.17; 8708.29.93; 8708.29.17; 9029; 9104; 9401; Thùng xe thuộc các phân nhóm 8708.29.93, 8708.29.97; Khung xe không gắn động cơ thuộc phân nhóm 8708.99.99 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Danh mục I và Danh mục II.

1.2. Các linh kiện, phụ tùng còn lại (không bao gồm những linh kiện, phụ tùng đã chi tiết ở mục 1.1) chỉ được sử dụng cho vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu thống nhất 3%.

Ví dụ 1: Mặt hàng thùng xe của xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn được phân loại vào các phân nhóm 8708.29.93; 8708.29.97 (thuộc các linh kiện, phụ tùng được nêu tại mục 1.1.), do vậy sẽ được phân loại và áp dụng mức thuế suất 20% quy định cho thùng xe tải nói chung.

Ví dụ 2: Mặt hàng động cơ của xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải thuộc nhóm 8407.34.29 (không thuộc các linh kiện, phụ tùng chi tiết tại mục 1.1), sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 3%.

4. Các bộ phận, phụ tùng của xe vừa chở người vừa chở hàng

4.1. Bộ phận, phụ tùng của loại xe vừa chở người vừa chở hàng được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của bộ phận, phụ tùng của loại xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn.

Ví dụ: mặt hàng động cơ đốt trong kiểu chuyển động tịnh tiến của xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng, có công suất trên 1000cc, đã lắp ráp hoàn chỉnh được phân loại vào mục 2.2, Danh mục II cùng với xe vận tải hàng hoá, có thuế suất thuế nhập khẩu 20%.

4.2. Đối với các bộ phận, phụ tùng lắp trong khoang chở người mà không có trong xe vận tải hàng hoá thì được phân loại cùng với bộ phận, phụ tùng tương ứng của xe chở người thuộc nhóm 8703.

5. Các bộ phận, phụ tùng của xe chuyên dùng:

Bộ phận, phụ tùng của xe chuyên dùng (trừ thân xe chuyên dùng, các thiết bị, bộ phận chuyên dùng), được phân loại và áp dụng mức thuế suất theo bộ phận, phụ tùng của xe chở người và xe vận tải hàng hoá tương ứng với loại xe cơ sở làm nền sản xuất xe chuyên dùng, cụ thể:

- Nếu xe chuyên dùng được sản xuất từ nền xe cơ sở là xe vận tải hàng hoá thì các bộ phận, phụ tùng của xe chuyên dùng được phân loại và áp dụng mức thuế suất quy định cho phụ tùng, linh kiện của loại xe vận tải hàng hoá tương ứng:

Ví dụ 1: Xe đông lạnh được sản xuất, lắp ráp từ nền xe cơ sở là xe vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn thì phụ tùng, linh kiện xe đông lạnh đó được phân loại và áp dụng mức thuế suất của bộ phận, phụ tùng xe ô tô vận tải hàng hoá có tổng trọng lượng có tải không quá 5 tấn.

Các bộ phận chuyên dùng của xe đông lạnh: thiết bị làm lạnh, tấm cách nhiệt... được phân loại vào các mã số tương ứng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Ví dụ: thiết bị làm lạnh được phân loại tương ứng vào nhóm 8418.

- Nếu xe chuyên dùng được sản xuất từ nền xe cơ sở là xe chở người thì các bộ phận, phụ tùng của xe chuyên dùng được phân loại và áp dụng mức thuế suất quy định cho phụ tùng, linh kiện của loại xe chở người tương ứng: 

Ví dụ 2: Xe cứu thương được sản xuất, lắp ráp từ nền xe cơ sở là chở dưới 16 người (kể cả lái xe) thì phụ tùng, linh kiện xe cứu thương được phân loại và áp dụng mức thuế suất của bộ phận, phụ tùng xe ô tô chở dưới 16 người.

Các bộ phận chuyên dùng của xe cứu thương: băng ca, còi ủ, các thiết bị cấp cứu... được phân loại vào các mã số tương ứng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Ví dụ: băng ca được phân loại vào nhóm 9402, phân nhóm 9402.90.10, thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục phụ tùng, linh kiện ô tô thuộc các phân nhóm hàng trên cơ sở dữ liệu hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới để người khai Hải quan và cơ quan Hải quan tham chiếu.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những loại phụ tùng có thể dùng cho chung cho các loại xe khác nhau nhưng đang được quy định hai mức thuế suất khác nhau thì Hải quan địa phương báo cáo ngay về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan) để có hướng xử lý kịp thời.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để giải quyết./.

Nơi nhận:
Thủ tướng và các phó Thủ tướng
Văn phòng Chính phủ
Văn phòng TW Đảng
VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước
Viện kiểm sát NDTC, Toà án nhân dân tối cao
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Công báo
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
Lưu: VT, Vụ PC, TCHQ, CST (3)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

DANH MỤC PHỤ TÙNG, LINH KIỆN Ô TÔ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính)

Stt

Mô tả hàng hoá

Thuộc mã hàng

1

2

3

1

Các chi tiết bằng nhựa dùng trong trang trí nội thất xe ô tô

3926.30.xx

2

Bu lông bằng nhựa các loại (kể cả bu lông chữ U, đầu vít ...) dùng trong trang trí nội thất hoặc nội thất xe khách

3926.30.xx

3

Lốp cao su mới loại bơm hơi dùng cho ô tô con [kể cả xe hòm và xe đua]

4011.10.xx

4

Lốp cao su mới loại bơm hơi dùng cho xe ô tô tải, xe buýt

4011.20.xx

5

Vành lăn bằng cao su

4012.90.xx

6

Săm cao su dùng cho ô tô

4013.10.xx

7

Gioăng, đệm  cao su lưu hoá, trừ cao su cứng

4016.93.xx

8

Phớt dầu bằng cao su lưu hoá, trừ cao su cứng

4016.93.xx

9

Phớt bằng cao su lưu hoá, trừ cao su cứng

4016.93.xx

10

Tấm chắn bùn của ôtô làm bằng cao su lưu hoá, chưa làm cứng, không xốp

4016.99.xx

11

Đệm giảm chấn cao su  cho ôtô, lưu hoá, chưa làm cứng, không xốp

4016.99.xx

12

Đệm  cao su bàn đạp trên xe ôtô

4016.99.xx

13

Đầu nối bằng cao su lưu hoá, chưa làm cứng, chưa làm xốp

4016.99.xx

14

Đai giữ hành lý, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng

4016.99.xx

15

Đệm  cách bằng cao su lưu hoá dùng cho ô tô, trừ cao su cứng

4016.99.xx

16

Lưỡi gạt nước bằng cao su lưu hoá

4016.99.xx

17

Cao su dùng trên khung xe ô tô

4016.99.xx

18

Dây viền mép bằng cao su

4016.99.xx

19

Động cơ kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dùng cho ô tô thuộc chương 87 có dung tích xy lanh trên 250 cm3 nhưng không quá 1000 cm3.

8407.33.xx

20

Động cơ kiểu piston chuyển động tịnh tiến, dùng cho ô tô thuộc chương 87 có dung tích xy lanh trên  1000 cm3.

8407.34.xx

21

Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén dùng làm nguồn động lực cho xe ô tô thuộc chương 87

8408.20.xx

22

Thân của động cơ piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

23

Bộ chế hoà khí cho động cơ piston đốt trong kiểu đánh lửa bằng tia lửa điện

8409.91.xx

24

Ống lót (Sơ mi) xy lanh của động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

25

Tay biên của động cơ piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

26

Hộp các te của động cơ piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

27

Nắp quy lát của động cơ piston đốt trong

8409.91.xx

28

Xy lanh của động cơ piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

29

Thước đo dầu các te của động cơ ô tô nhóm 8407

8409.91.xx

30

Vòi phun nhiên liệu cho động cơ  piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

31

Bộ xéc măng dùng cho động cơ piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

32

Pít tông của động cơ piston đốt trong kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

33

Cụm ống hút của động cơ cháy do nén hay tia lửa điện

8409.91.xx

34

Xu páp cho động cơ kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện

8409.91.xx

35

Khối cân bằng của động cơ diesel

8409.99.xx

36

Bộ chế hoà khí của động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

37

Tay biên của động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

38

Hộp các te động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

39

Thân động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

40

Nắp quy lát của động cơ đốt trong kiểu  đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

41

Ống lót (semi) xylanh của động cơ diesel

8409.99.xx

42

Xy lanh của động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

43

Buồng nạp khí vào của động cơ diesel

8409.99.xx

44

Buồng khí xả của động cơ diesel

8409.99.xx

45

Nắp hộp số cho động cơ diesel

8409.99.xx

46

Thước đo dầu các te của động cơ ô tô thuộc nhóm 8408

8409.99.xx

47

Vòi phun nhiên liệu, của động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

48

Các te dầu động cơ diesel

8409.99.xx

49

Bộ xéc măng cho động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

50

Pít tông cho động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

51

Xu páp (nạp, xả) của động cơ đốt trong kiểu đốt cháy bằng sức nén

8409.99.xx

52

Bình nước làm mát có gắn bơm của động cơ diesel

8409.99.xx

53

Bơm nhiên liệu của ôtô

8413.30.xx

54

Bơm cao áp của động cơ đốt trong

8413.30.xx

55

Bơm dầu bôi trơn động cơ đốt trong kiểu piston

8413.30.xx

56

Máy nén khí dùng cho xe ô tô

8414.80.xx

57

Quạt gió ly tâm dùng cho ô tô

8414.80.xx

58

Máy nén của hệ điều hòa không khí dùng cho ô tô

8414.80.xx

59

Máy nén khí để bơm lốp ô tô

8414.80.xx

60

Quạt gió khử đọng sương không gồm bộ sưởi điện cho ô tô

8414.80.xx

61

Turbô tăng áp dùng cho ô tô lắp động cơ diesel

8414.80.xx

62

Hệ thống thông gió để xả bớt khí thừa của hệ sưởi ấm ra ngoài, gồm quạt gió điện và ống dẫn dùng cho ô tô

8414.80.xx

63

Rôto và cánh gạt của máy nén dùng cho ô tô

8414.90.xx

64

Rôto và cánh gạt của máy bơm không khí hoặc chân không

8414.90.xx

65

Cánh gạt của máy bơm không khí, máy nén khí, cánh quạt của quạt gió

8414.90.xx

66

Cánh quạt của quạt thông gió

8414.90.xx

67

Bộ cánh quạt (impellers) của máy bơm không khí, quạt gió hoặc máy nén khí

8414.90.xx

68

Các linh kiện của máy nén khí hoặc khí gas, chưa được chi tiết ở chỗ khác

8414.90.xx

69

Các linh kiện của bộ hút gió, chưa được chi tiết ở chỗ khác

8414.90.xx

70

Các linh kiện của quạt gió, chưa được chi tiết ở chỗ khác

8414.90.xx

71

Linh kiện máy bơm không khí, chưa được chi tiết ở chỗ khác

8414.90.xx

72

Linh kiện quạt gió kiểu cơ khí, chưa được chi tiết ở chỗ khác

8414.90.xx

73

Pit tông máy nén khí

8414.90.xx

74

Pit tông máy bơm không khí hoặc chân không

8414.90.xx

75

Pit tông máy bơm không khí, máy nén hoặc quạt gió

8414.90.xx

76

Rô to của máy bơm không khí, máy nén khí  hoặc quạt gió

8414.90.xx

77

Rô to quạt gió

8414.90.xx

78

Con lăn cánh gạt của máy nén khí

8414.90.xx

79

Con lăn cánh gạt của máy bơm không khí hoặc máy hút chân không

8414.90.xx

80

Con lăn cánh quạt của quạt gió

8414.90.xx

81

Xu páp máy nén khí

8414.90.xx

82

Xu páp máy bơm không khí hoặc chân không

8414.90.xx

83

Van hút, van áp suất của máy nén khí, gas

8414.90.xx

84

Cánh quạt của máy nén khí, máy hút chân không hoặc quạt gió

8414.90.xx

85

Máy điều hòa không khí gồm quạt gió chạy bằng mô tơ, các phụ kiện để thay đổi nhiệt độ và độ ẩm loại dùng cho hành khách trong xe

8415.20.xx

86

Bộ lọc nhiên liệu động cơ đốt trong

8421.23.xx

87

Bộ lọc dầu dùng cho ôtô

8421.23.xx

88

Bộ lọc gió dùng cho ô tô

8421.31.xx

89

Vách ngăn của bộ lọc

8421.99.xx

90

Màng lọc kiểu áp lực dùng cho  các bộ lọc không phải loại  ly tâm

8421.99.xx

91

Ruột của bộ lọc chất lỏng

8421.99.xx

92

Ruột để thay thế của bộ lọc dầu, gồm một hộp có lỗ bằng kim loại hoặc bằng carton

8421.99.xx

93

Vỏ bộ lọc khí

8421.99.xx

94

Van xả nước két nước động cơ

8481.80.xx

95

Van hằng nhiệt của két nước sưởi ấm trung tâm

8481.80.xx

96

Van lốp xe

8481.80.xx

97

Van  săm xe

8481.80.xx

98

Vòng đệm làm kín, gồm nhiều lớp lá kim loại kết hợp với vật liệu khác như amiăng, giấy cáctông, nỉ

8484.10.xx

99

Ổ bi

8482.10.xx

100

Vòng bi côn bao gồm cả cụm linh kiện vành côn và đũa côn

8482.20.xx

101

Vòng bi có con lăn hình trống

8482.30.xx

102

Vòng bi cầu

8482.30.xx

103

Vòng bi kim

8482.40.xx

104

Vòng bi lăn hình trụ, trừ vòng bia đũa

8482.50.xx

105

Ổ đũa trụ

8482.50.xx

106

Ổ đũa khác, trừ ổ bi cầu, bi kim, bi đũa

8482.80.xx

107

Ổ chặn bi hoặc đũa dùng cho bộ ly hợp

8482.80.xx

108

Ổ đỡ hỗn hợp bi đũa

8482.80.xx

109

Ổ đỡ gồm ổ lăn hỗn hợp

8482.80.xx

110

Bi kim của ổ bi

8482.91.xx

111

Viên bi cầu bằng kim loại của vòng bi

8482.91.xx

112

Viên bi bằng nhựa của vòng bi

8482.91.xx

113

Viên bi cầu bằng thép có kích thước định sẵn của vòng bi

8482.91.xx

114

Viên bi cầu bằng đồng có kích thước định sẵn của vòng bi

8482.91.xx

115

Viên bi cầu bằng nhựa có kích thước định sẵn của vòng bi

8482.91.xx

116

Con lăn vòng bi

8482.91.xx

117

Bi đũa dùng cho vòng bi

8482.91.xx

118

Bi côn dùng cho vòng bi

8482.91.xx

119

Bạc  (có bi, con lăn v.v..)

8482.99.xx

120

Vòng cách dùng cho vòng bi

8482.99.xx

121

Ca trong và ca ngoài dùng cho vòng bi

8482.99.xx

122

Các linh kiện khác dùng cho vòng bi

8482.99.xx

123

Trục truyền động của động cơ

8483.10.xx

124

Trục cam (động cơ)

8483.10.xx

125

Trục trung gian (động cơ)

8483.10.xx

126

Trục khuỷu (động cơ)

8483.10.xx

127

 Bộ trích công suất

8483.10.xx

128

Dây công tơ mét (ô tô)

8483.10.xx

129

Trục bơm nước

8483.10.xx

130

Giá đỡ ổ bi, đã lắp sẵn vòng bi

8483.20.xx

131

Vòng bi bao gồm cả ổ đỡ

8483.20.xx

132

Ổ đỡ trục đã lắp vòng bi

8483.20.xx

133

Đĩa có gắn ổ bi hoặc được thiết kế để lắp vòng bi

8483.20.xx

134

Giá đỡ bạc của bộ truyền động có lắp bạc hoặc có chỗ để lắp bạc hoặc vòng bi

8483.20.xx

135

Ổ đỡ, chưa gắn vòng bi

8483.30.xx

136

Nắp đầu to tay biên 

8483.30.xx

137

Bạc tay biên

8483.30.xx

138

Bạc lót của một số chi tiết bên trong động cơ đốt trong

8483.30.xx

139

Bạc lót chuyên dùng cho trục truyền nằm ngang

8483.30.xx

140

Bạc lót chuyên dùng cho trục truyền thẳng đứng

8483.30.xx

141

Ổ bi đỡ trục khuỷu

8483.30.xx

142

Đĩa xích dùng cho động cơ đốt trong

8483.40.xx

143

Bánh tỳ xích dùng cho động cơ

8483.40.xx

144

Bánh  răng

8483.40.xx

145

Khớp nối thuỷ lực

8483.40.xx

146

Khớp nối có xích hoặc dây đai

8483.40.xx

147

Vành lăn cho bi hoặc con lăn

8483.40.xx

148

Khớp nối côn ma sát

8483.40.xx

149

Khớp nối đĩa ma sát

8483.40.xx

150

Vành răng dùng cho bánh đà

8483.40.xx

151

Bộ chuyển đổi  tốc độ kiểu thuỷ lực

8483.40.xx

152

Bánh vít

8483.40.xx

153

Bánh đà động cơ

8483.50.xx

154

Puli

8483.50.xx

155

Hộp puli

8483.50.xx

156

Tay quay có ngõng trục

8483.50.xx

157

Khớp Các đăng

8483.60.xx

158

Khớp nối trục kiểu mặt bích

8483.60.xx

159

Khớp nối trục thuỷ lực

8483.60.xx

160

Khớp nối trục

8483.60.xx

161

Bánh răng cam

8483.90.xx

162

Linh kiện và phụ tùng trục truyền động thuộc nhóm 8483

8483.90.xx

163

Linh kiện và phụ tùng bạc đỡ thuộc nhóm 8483

8483.90.xx

164

Linh kiện ố đỡ vòng bi

8483.90.xx

165

Linh kiện trục khuỷu

8483.90.xx

166

Linh kiện bánh đà

8483.90.xx

167

Linh kiện ổ bi đỡ trục

8483.90.xx

168

Linh kiện cụm  puli

8483.90.xx

169

Linh kiện puli

8483.90.xx

170

Linh kiện khớp nối trục

8483.90.xx

171

Linh kiện trục truyền động

8483.90.xx

172

Bộ linh kiện dùng để sửa chữa xylanh phanh ôtô

8484.90.xx

173

ắc quy chì

8507.xx.xx

174

ắc quy nickel cadmium

8507.30.xx

175

ắc quy nickel sắt

8507.40.xx

176

vỏ bình ắc quy

8507.90.xx

177

Nắp bình ắc quy

8507.90.xx

178

Bản cực ắc quy

8507.90.xx

179

Linh kiện của ắc quy

8507.90.xx

180

Tấm cách điện dùng trong ắc quy

8507.90.xx

181

Bu gi dùng cho động cơ đốt trong

8511.10.xx

182

Máy phát điện, dùng cho động cơ đốt trong

8511.20.xx

183

Mâm điện, dùng cho hệ thống đánh lửa của động cơ đốt trong

8511.20.xx

184

Cuộn dây điện, lõi từ dùng cho bộ đề, máy phát của ô tô

8511.30.xx

185

Cuộn dây, bu gi, dùng cho ô tô

8511.30.xx

186

Cuộn cao áp của hệ thống đánh lửa động cơ

8511.30.xx

187

Bộ chia điện dùng cho ô tô

8511.30.xx

188

Máy khởi động kiêm máy phát, dùng cho động cơ đốt trong

8511.40.xx

189

Máy khởi động, dùng cho động cơ đốt trong

8511.40.xx

190

Máy phát điện, dùng cho động cơ đốt trong

8511.50.xx

191

Cuộn cao áp, hệ thống đánh lửa động cơ đốt trong

8511.80.xx

192

Bugi sấy nóng để khởi động động cơ diesel

8511.80.xx

193

Bộ chuyển mạch dùng cho máy phát ô tô

8511.80.xx

194

Thiết bị chuyên dụng để sấy nóng khởi động động cơ

8511.80.xx

195

Bộ điền khiển điện tử (ECU) hệ thống đánh lửa

8511.80.xx

196

Bộ tiết chế máy phát

8511.80.xx

197

Bu gi sấy dùng cho động cơ đốt trong

8511.80.xx

198

Cuộn dây sấy động cơ

8511.80.xx

199

Cuộn dây sấy dùng để khởi động động cơ diesel

8511.80.xx

200

Tiếp điểm của má vít đánh lửa

8511.80.xx

201

Bộ sấy động cơ Diesel

8511.80.xx

202

Bộ chiết áp có gắn rơ le ngắt mạch, dùng cho máy phát, động cơ đốt trong

8511.80.xx

203

Tiếp điểm của bộ chia điện

8511.90.xx

204

Bộ chia, bộ ngắt, bộ tiếp điểm  dùng cho động cơ đốt trong

8511.90.xx

205

Cuộn dây bộ đề và máy phát động cơ

8511.90.xx

206

Phụ tùng và linh kiện trang thiết bị điện đánh lửa cho động cơ kiểu đốt cháy bằng tia lửa điện hoặc bằng sức nén.

8511.90.xx

207

Linh kiện bộ tiết chế

8511.90.xx

208

Linh kiện máy phát

8511.90.xx

209

Linh kiện bộ đánh lửa

8511.90.xx

210

Linh kiện của bugi sấy động cơ đốt trong

8511.90.xx

211

Linh kiện máy phát động cơ đốt trong

8511.90.xx

212

Linh kiện của máy khởi động

8511.90.xx

213

Rô to bộ chia điện

8511.90.xx

214

Đèn sương mù dùng cho ôtô

8512.20.xx

215

Đèn báo lùi dùng cho ô tô

8512.20.xx

216

Đèn báo nguy hiểm khi đèn phanh bị hỏng dùng cho ô tô

8512.20.xx

217

Đèn báo mức dầu phanh

8512.20.xx

218

Đèn báo phanh dùng cho ô tô

8512.20.xx

219

Đèn báo lắp trên thanh chống va (ba đờ sốc) của ô tô

8512.20.xx

220

Đèn chiếu sáng lắp ở cửa xe

8512.20.xx

221

Đèn báo lắp trên bảng táp lô

8512.20.xx

222

Đèn báo rẽ dùng cho ô tô

8512.20.xx

223

Đèn báo tốc độ động cơ quá cao

8512.20.xx

224

Đèn báo vị trí  giới hạn ngoài của ô tô

8512.20.xx

225

Đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu dùng cho ô tô

8512.20.xx

226

Đèn báo trạng thái động cơ

8512.20.xx

227

Đèn pha dùng cho ô tô

8512.20.xx

228

Bộ điều khiển và đèn báo bu gi sấy

8512.20.xx

229

Đèn nội thất trong xe ô tô

8512.20.xx

230

Đèn chiếu sáng biển số dùng cho ô tô

8512.20.xx

231

Đèn từ tính dùng cho ô tô

8512.20.xx

232

Đèn xin vượt dùng cho ô tô

8512.20.xx

233

Hộp bảng đèn trên mui xe của xe taxi, xe cảnh sát, xe chữa cháy…

8512.20.xx

234

Đèn báo đỗ dùng cho ô tô

8512.20.xx

235

Đèn hoa tiêu dùng cho ô tô

8512.20.xx

236

Đèn trần để chiếu sáng bên trong ôtô

8512.20.xx

237

Đèn rọi lắp trên ôtô

8512.20.xx

238

Đèn đọc sách trong ô tô

8512.20.xx

239

Đèn soi quét dùng cho xe cảnh sát hoặc mục đích tương tự

8512.20.xx

240

Đèn báo trạng thái của dây đai an toàn trên ô tô

8512.20.xx

241

Đèn báo bên sườn xe ô tô

8512.20.xx

242

Đèn báo phanh dùng cho rơ móc

8512.20.xx

243

Đèn hậu dùng cho ô tô

8512.20.xx

244

Đèn hậu dùng cho rơ móc

8512.20.xx

245

Đèn cảnh báo  dùng cho xe rơ móc

8512.20.xx

246

Đèn báo nguy hiểm hình tam giác dùng cho ô tô đang kéo rơmoóc

8512.20.xx

247

Còi hơi  chạy điện dùng cho ô tô

8512.30.xx

248

Hệ thống điện tử  chống trộm nối với hệ thống đánh lửa của xe ô tô

8512.30.xx

249

Thiết bị cảnh báo khi ô tô ra, vào gara

8512.30.xx

250

Cụm báo lùi xe gồm có đèn nháy báo lùi và tín hiệu âm thanh

8512.30.xx

251

Còi bíp dùng cho ô tô

8512.30.xx

252

Còi hú dùng cho ô tô

8512.30.xx

253

Còi điện

8512.30.xx

254

Thiết bị báo thời điểm đánh lửa của động cơ bằng âm thanh

8512.30.xx

255

Còi hơi dùng cho ô tô

8512.30.xx

256

Thiết bị báo trạng thái hoạt động của động cơ bằng âm thanh

8512.30.xx

257

Bộ sấy kính chắn gió làm tan băng dùng điện, dùng cho ô tô

8512.40.xx

258

Bộ sấy kính chắn gió chống đọng sương  dùng điện, dùng cho ô tô

8512.40.xx

259

Bộ gạt nước mưa kính chắn gió dùng điện, dùng cho ô tô

8512.40.xx

260

Cần gạt nước kính chắn gió, loại chạy bằng điện

8512.90.xx

261

Cần gạt nước có gắn lưỡi cao su

8512.90.xx

262

Cam bộ chia điện

8512.90.xx

263

Nắp bộ chia điện

8512.90.xx

264

Màng còi điện dùng cho ô tô

8512.90.xx

265

Bộ điều khiển điện tử (ECU) của đèn tín hiệu

8512.90.xx

266

Thanh tỳ tăng áp lực gạt nước lên kính chắn gió

8512.90.xx

267

Đèn cảnh báo nhấp nháy dùng cho ô tô

8512.90.xx

268

Linh kiện của bộ sấy kính làm tan băng bằng điện dùng cho ô tô, chưa chi tiết ở nơi khác

8512.90.xx

269

Linh kiện của đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu dùng cho xe ô tô

8512.90.xx

270

Linh kiện của bộ gạt nước kính chắn gió chạy bằng điện, dùng cho xe ô tô, chưa chi tiết ở nơi khác

8512.90.xx

271

Vành đèn chiếu sáng phía trước

8512.90.xx

272

Radio Cassette dùng cho ô tô

8519.93.xx

273

Đầu đĩa CD dùng cho ô tô

8519.99.xx

274

Thiết bị âm thanh kiểu dùng đầu đọc tia laser khác, dùng cho ô tô

8519.99.xx

275

Đèn pha ô tô kiểu  liền khối, dùng cho ô tô

8539.10.xx

276

Đèn Halogen dùng cho ô tô

8539.21.xx

277

Bóng đèn ô tô

8539.29.xx

278

Bóng đèn Xenon

8539.39.xx

279

Bộ dây điện đánh lửa dùng cho ô tô

8544.30.xx

280

Dây cao áp nối bộ chia điện với bugi và các bộ dây khác dùng trong các phương tiện vận tải

8544.30.xx

281

Bộ dây điện dùng cho ô tô

8544.30.xx

282

Dây cáp ắc quy bọc cách điện, có gắn đầu nối

8544.41.xx

283

Bộ nối cấp nguồn điện nạp điện thoại di động từ bộ châm thuốc lá của ô tô

8544.41.xx

284

Khung gầm  ôtô khách có gắn động cơ

8706.00.xx

285

Khung gầm  ôtô tải có gắn động cơ

8706.00.xx

286

Khung gầm có gắn động cơ dùng cho ô tô chuyên dụng

8706.00.xx

287

Khung gầm có gắn động cơ dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8706.00.xx

288

Khung gầm xe cứu hoả có gắn động cơ

8706.00.xx

289

Khung gầm xe tải lớn có gắn động cơ

8706.00.xx

290

Khung gầm xe buýt chạy điện có gắn động cơ điện

8706.00.xx

291

Thân xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8703

8707.10.xx

292

Thân xe dùng cho phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe máy, trừ xe dưới 10 người)

8707.90.xx

293

Thân xe ô tô buýt

8707.90.xx

294

Cabin dùng cho ô tô trên 9 chỗ

8707.90.xx

295

Cabin dùng cho ô tô thuộc các nhóm 8702, 8704 và 8705

8707.90.xx

296

Thanh chống va (Ba đờ sốc) dùng cho ô tô

8708.10.xx

297

Tấm chắn dùng làm ba đờ sốc của ô tô

8708.10.xx

298

Dây đai an toàn dùng trong ô tô

8708.21.xx

299

Bộ cửa kính acrylic đã có khung, sẵn sàng để lắp lên ô tô

8708.29.xx

300

Tấm hướng gió, giá bảo vệ xe ô tô bằng vật liệu kết cấu 1 mảnh để bảo vệ nắp khoang động cơ (cabô) và kính chắn gió của xe

8708.29.xx

301

Nội thất thông gió xe ô tô

8708.29.xx

302

Tay nắm dùng cho xe ô tô

8708.29.xx

303

Bộ cửa hậu gồm đế gắn nhanh, vít kẹp bằng thép cácbon, tấm ốp dùng để lắp tấm ốp cửa hậu trên xe pick-up

8708.29.xx

304

 Phụ tùng thân xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

305

Dây cáp mở nắp khoang động cơ  và cáp mở nắp đậy ống rót nhiên liệu

870829/1xx

306

Nắp khoang động cơ dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

307

Thanh giằng dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

308

Móc khóa và ổ cắm của dây an toàn dùng cho ghế dành riêng cho trẻ em lắp cố định trên ô tô

8708.29.xx

309

Tấm chắn nắng cửa kính hậu, bằng polymer chịu nhiệt cao, dùng để bảo vệ hành khách ngồi phía sau và bên trong xe chống tia cực tím

8708.29.xx

310

Thảm trải khoang chở hàng hoặc đệm sàn  bằng nhựa đặc chuyên dùng để trải lên khu vực để hàng trên ôtô để bảo vệ khu vực chở hàng phía sau tránh hư hại và vấy bẩn

8708.29.xx

311

Máng, rãnh trượt dùng cho cửa sổ kiểu trượt trên ôtô

8708.29.xx

312

Mui xe ô tô, loại xếp lại đuợc

8708.29.xx

313

Bảng táp lô dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

314

Bộ sấy kính, loại không dùng điện, dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

315

Bộ sấy kính bằng không khí nóng, loại không dùng điện, dùng cho ô tô

8708.29.xx

316

Cửa xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

317

Khung cửa kính của máy kéo hoặc ôtô

8708.29.xx

318

Chắn bùn (khoang bánh xe) dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

319

Sàn xe cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

320

Tấm lót sàn xe bằng nhựa

8708.29.xx

321

Khung kính cửa sổ dùng cho ô tô

8708.29.xx

322

Kính chắn gió có gắn khung

8708.29.xx

323

Bộ sưởi ấm, không dùng điện (kết nối với và sử dụng nguồn nhiệt của động cơ) cho ôtô thuộc các nhóm từ 8702 đến 8705

8708.29.xx

324

Bảng tablô, không gắn các đồng hồ, dùng cho ô tô

8708.29.xx

325

Giá lắp biển số dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

326

Dầm dọc của khung xe ôtô

8708.29.xx

327

Khoang hành lý dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

328

Giá để hành lý bên ngoài ô tô

8708.29.xx

329

Bậc lên xuống cho máy kéo hoặc ôtô

8708.29.xx

330

Thảm, tấm lót dùng cho ô tô

8708.29.xx

331

Bộ linh kiện ô tô, trong đó thân xe chưa hoàn chỉnh

8708.29.xx

332

Chắn bùn dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705, trừ loại bằng cao su

8708.29.xx

333

Bộ bảo vệ đèn hậu bằng nhựa dùng bảo vệ có hiệu quả đèn hậu đắt tiền nhưng vẫn cho phép thấy được ánh sáng đèn phanh qua các lỗ thiết kế riêng

8708.29.xx

334

Giá lắp radio hoặc cassette trong ô tô

8708.29.xx

335

Lưới chắn két nước (Calăng) dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

336

Nắp két nước dùng cho ô tô

8708.29.xx

337

Tấm nối - vách ngăn sau xe tải đồng thời  là sàn nâng có hoặc không có cơ cấu nâng

8708.29.xx

338

Vách (panel) cửa sổ sau loại không nhìn qua được

8708.29.xx

339

Bộ phản quang cho xe tải

8708.29.xx

340

Giá chở hàng trên nóc xe

8708.29.xx

341

Tấm hướng gió dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

342

Tấm chắn nắng dùng cho ô tô

8708.29.xx

343

Cửa nóc mui xe ô tô

8708.29.xx

344

Lưới cửa sau bằng nhựa, dùng thay thế vách sau trên khoang chở hàng của xe tải pick-up

8708.29.xx

345

Dàn dốc bằng ở cửa sau xe/rơmoóc lắp vào xe tải có cửa sau dùng để tạo  sàn dốc bốc xếp hàng hoặc khi thêm bánh xe và móc kéo sẽ chuyển thành rơmoóc

8708.29.xx

346

Kính an toàn loại tôi có gắn khung dùng cho ôtô

8708.29.xx

347

Vòm che bánh xe tải

8708.29.xx

348

Tấm chắn có kết cấu chắc  khoẻ  tạo dáng khí động lực học dùng để khử tiếng huýt gió khi mở cửa nóc mui xe.

8708.29.xx

349

Máng thoát nước trên trần xe ô tô

8708.29.xx

350

Phần mở rộng khoang bánh xe, thiết bị tuỳ chọn cho ô tô

8708.29.xx

351

Khung cửa sổ dùng cho ô tô

8708.29.xx

352

Kính cửa sổ, có gắn điện trở sấy, dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.29.xx

353

Kính chắn gió có gắn bộ sấy kính bằng điện của ô tô

8708.29.xx

354

Kính chắn gió có gắn khung dùng cho phương tiện giao thông đường bộ

8708.29.xx

355

Hệ thống phanh cho ôtô và các linh kiện

8708.3x.xx

356

Bộ trợ lực phanh cho ôtô và các linh kiện

87083x.xx

357

Má phanh đã được gắn sẵn (mounted brake lining) dùng cho ô tô

8708.31.xx

358

Hệ thống phanh hơi của ô tô

8708.39.xx

359

Cáp phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

360

Bộ đầu nối hệ thống phanh dùng cho xe rơ móc

8708.39.xx

361

Xy lanh phanh dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.39.xx

362

Đĩa phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

363

Tang trống phanh dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.39.xx

364

Bình chứa dầu phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

365

Bánh răng phanh (và linh kiện của nó) dùng cho phương tiện giao thông đường bộ

8708.39.xx

366

Má phanh đĩa (brake pads) dùng cho ô tô

8708.39.xx

367

Đòn nối hệ thống phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

368

Bộ trợ lực phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

369

Hệ thống phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

370

Phanh động học, không phải loại dùng năng lượng điện dùng cho ô tô

8708.39.xx

371

Dây cáp phanh tay dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.39.xx

372

Cần phanh tay dùng cho ô tô

8708.39.xx

373

Hệ thống phanh thuỷ lực dùng cho ô tô

8708.39.xx

374

Hệ thống phanh cơ khí dùng cho ô tô

8708.39.xx

375

Bình chứa dầu phanh dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.39.xx

376

Bàn đạp phanh dùng cho ô tô

8708.39.xx

377

Phanh tang trống dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.39.xx

378

Bình chứa khí nén dùng cho hệ thống phanh ô tô

8708.39.xx

379

Bộ trợ lực phanh chân không dùng cho ô tô

8708.39.xx

380

Hộp số tự động dùng cho ô tô

8708.40.xx

381

Bộ biến đổi mô men dùng cho ôtô

8708.40.xx

382

Hộp số dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.40.xx

383

Núm cần sang số

8708.40.xx

384

Bánh răng dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.40.xx

385

Đòn nối cần sang số dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.40.xx

386

Bánh răng dùng cho ô tô

8708.40.xx

387

Bánh răng hộp số dùng cho ô tô

8708.40.xx

388

Hộp số thuỷ lực dùng cho ô tô

8708.40.xx

389

Cần sang số và cần phanh tay cho máy kéo hoặc ôtô

8708.40.xx

390

Cầu xe chủ động có gắn bộ vi sai dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.50.xx

391

Cầu sau chủ động có gắn bộ vi sai dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.50.xx

392

Bạc đỡ trục dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.60.xx

393

Dầm cầu xe dùng cho ô tô

8708.60.xx

394

Moay ơ, loại dùng cho cầu bị động, dùng cho ô tô (trừ môtô)

8708.60.xx

395

Cầu bị động dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.60.xx

396

Giá đỡ trục láp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.60.xx

397

Trục láp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.60.xx

398

Nắp đầu trục xe ô tô

8708.70.xx

399

Moay ơ bánh bị động dùng cho ô tô

8708.70.xx

400

nắp che moay ơ bánh xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.70.xx

401

Nan hoa bánh xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.70.xx

402

Bộ truyền động bánh xích dùng cho ô tô

8708.70.xx

403

Trang trí bánh xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.70.xx

404

Miếng kẹp cân bằng bánh xe

8708.70.xx

405

Vành bánh xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.70.xx

406

Moay ơ dùng cho ô tô

8708.70.xx

407

Bánh xe đã lắp lốp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.70.xx

408

Bánh xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.70.xx

409

Bánh xe có nan hoa  dùng cho ô tô

8708.70.xx

410

Các cụm của hệ thống treo khí dùng cho ô tô

8708.80.xx

411

Bộ giảm chấn kiểu ma sát, lắp cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.80.xx

412

Các linh kiện của hệ thống treo  kiểu khí- thuỷ lực dùng cho ô tô

8708.80.xx

413

Giảm chấn dạng đòn bẩy dùng cho ô tô

8708.80.xx

414

Bộ giảm chấn kiểu khí dùng cho ô tô

8708.80.xx

415

Giảm chấn dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.80.xx

416

Bộ giảm chấn của cơ cấu lái của ô tô

8708.80.xx

417

Bộ giảm chấn của hệ thống treo dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.80.xx

418

Bộ giảm chấn kiểu ống lồng dùng cho ô tô

8708.80.xx

419

Hệ thống sưởi ấm ôtô không dùng điện mà lấy nhiệt từ động cơ của xe

8708.91.xx

420

Két nước làm mát dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.91.xx

421

ống xả dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.92.xx

422

Bộ giảm thanh ống xả dùng cho ô tô

8708.92.xx

423

Bộ ly hợp tự động dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

424

Dây cáp ly hợp cắt theo chiều dài thích hợp để nối cân chân côn với ly hợp của ôtô

8708.93.xx

425

Cơ cấu chấp hành điều khiển ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

426

Vỏ bộ ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

427

Chụp hình nón của ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

428

Nắp bộ ly hợp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

429

Càng cắt ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

430

Đĩa ly hợp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

431

Vỏ bộ ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

432

Đĩa ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

433

Linh kiện bộ ly hợp dùng cho ô tô

8708.93.xx

434

Đòn nối bộ ly hợp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

435

Đĩa ly hợp có lắp tấm ma sát dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

436

Bàn đạp ly hợp dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

437

Ly hợp hình nón dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

438

Đòn dẫn động hệ thống ly hợp dùng cho ô tô thuộc 8702 đến 8705

8708.93.xx

439

Ly hợp vấu dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

440

Ly hợp kiểu cơ khí dùng cho ôtô thuộc nhóm 87.02 đến 8705

8708.93.xx

441

Ly hợp kiểu thuỷ lực dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

442

Cơ cấu ngắt ly hợp cơ khí chuyên dùng cho ôtô thuộc nhóm 87.02 đến 8705

8708.93.xx

443

Bộ ly hợp dạng đĩa dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.93.xx

444

Hệ thống lái kỹ thuật số, thiết bị điều khiển bổ trợ lái để gắn với ôtô tạo thuận lợi khi lái cho người tàn tật

8708.94.xx

445

Hệ thống lái trợ lực dầu dùng cho ô tô

8708.94.xx

446

Hộp cơ cấu lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.94.xx

447

Cột lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.94.xx

448

Vành tay lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.94.xx

449

Vành tay lái gồm cả trục vôlăng cho ôtô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.94.xx

450

Dây ga dùng cho ô tô

8708.99.xx

451

Bàn đạp ga dùng cho ô tô

8708.99.xx

452

Cửa ống thông gió dùng cho ô tô

8708.99.xx

453

ống dẫn không khí dùng cho ô tô

8708.99.xx

454

Thanh chống lật xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

455

Trục các đăng ôtô

8708.99.xx

456

Trục lái dạng khớp nối dùng cho ô tô

8708.99.xx

457

Trục láp cầu chủ động

8708.99.xx

458

Trục láp của  cầu xe ô tô

8708.99.xx

459

Giá treo cầu xe  ô tô

8708.99.xx

460

Rô tuyn  trên cầu xe dùng cho ô tô

8708.99.xx

461

Khớp nối cầu của cơ cấu lái dùng cho ô tô

8708.99.xx

462

Khớp nối cầu của cơ cấu móc kéo dùng cho ô tô

8708.99.xx

463

Tấm che két nước làm mát dùng cho ô tô (loại không nhìn qua được)

8708.99.xx

464

Cụm giá chuyển hướng cho ô tô

8708.99.xx

465

Biểu tượng gắn trên nắp khoang động cơ ô tô

8708.99.xx

466

Giá đỡ các loại dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

467

Đòn dẫn động cơ cấu phanh dùng cho ô tô

8708.99.xx

468

Đòn nối cơ cấu phanh dùng cho ô tô

8708.99.xx

469

Trục bàn đạp phanh dùng cho ô tô

8708.99.xx

470

Bàn đạp phanh dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

471

Bạc đồng dùng cho ô tô

8708.99.xx

472

Bạc lót dùng cho ô tô, không phải loại dùng cho động cơ đốt trong

8708.99.xx

473

Nắp bình xăng, gồm cả loại có khóa, dùng cho ô tô

8708.99.xx

474

Cơ cấu kết nối chế hòa khí dùng cho ô tô

8708.99.xx

475

Trục các đăng dùng cho ô tô

8708.99.xx

476

Vỏ hộp số dùng cho ô tô

8708.99.xx

477

Đĩa xích dùng cho ô tô, không phải loại dùng trong động cơ đốt trong

8708.99.xx

478

Khung gầm xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705, chưa gắn động cơ hoặc có cabin

8708.99.xx

479

ổ đỡ chặn ly hợp dùng cho ô tô, trừ ổ bi và ổ đũa

8708.99.xx

480

Đòn dẫn động phanh dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

481

Cánh tản nhiệt dùng cho ô tô

8708.99.xx

482

Bình nước làm mát phụ dùng cho ô tô

8708.99.xx

483

Dầm ngang của khung xe ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

484

Biểu tượng gắn trên nắp khoang động cơ ô tô

8708.99.xx

485

Vòi  sấy kính dùng cho ô tô

8708.99.xx

486

Vỏ vi sai dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

487

Bộ vi sai dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

488

Bán trục có khớp nối ở 2 đầu

8708.99.xx

489

Bán trục dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705 (không thuộc chi tiết của động cơ)

8708.99.xx

490

Giá treo động cơ và hộp số ô tô

8708.99.xx

491

Giá treo động cơ

8708.99.xx

492

Tấm chắn bụi cho động cơ ô tô

8708.99.xx

493

Bánh răng các loại dùng trong ôtô

8708.99.xx

494

Bộ phản xạ nhiệt dùng cho ống xả ô tô

8708.99.xx

495

Bình chứa phụ nước làm mát dùng cho ô tô

8708.99.xx

496

Đầu nối mâm kéo moóc dùng cho máy kéo

8708.99.xx

497

Khớp nối thuỷ lực dùng cho ô tô

8708.99.xx

498

Bình chứa dầu phanh dùng cho ô tô

8708.99.xx

499

Bậc lên xuống xe, loại gấp lại được, dùng cho ô tô

8708.99.xx

500

Nắp cửa lấy gió trời, không phải loại bằng cao su, dùng cho ô tô

8708.99.xx

501

Nắp bình nhiên liệu (loại có khóa) dùng cho ô tô

8708.99.xx

502

Bình xăng dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

503

Bàn đạp ga dùng cho ô tô

8708.99.xx

504

Bình gas dùng cho ô tô

8708.99.xx

505

Giá treo hộp số dùng cho ôtô

8708.99.xx

506

Cần sang số dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

507

Hộp để vật dụng, có nắp, dùng cho ô tô

8708.99.xx

508

Bán trục dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

509

Cơ cấu lái thuỷ tĩnh dùng cho ô tô

8708.99.xx

510

Quang treo nhíp ô tô

8708.99.xx

511

Bình chứa gas LPG dùng cho ô tô

8708.99.xx

512

Chắn bùn bằng nhựa dùng cho ô tô

8708.99.xx

513

Két  làm mát dầu dùng cho ô tô

8708.99.xx

514

Chụp bàn đạp, không phải bằng cao su, dùng cho ô tô

8708.99.xx

515

Bàn đạp các loại dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

516

Bình nhiên liệu dùng cho ô tô

8708.99.xx

517

Vòng bi trục trơn dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

518

Sàn lắp trên xe ôtô tải có cơ cấu ben nâng hạ để đổ hàng

8708.99.xx

519

Trục các đăng dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

520

Thước lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

521

Nắp két nước làm mát dùng cho ô tô

8708.99.xx

522

Thân két nước làm mát dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

523

Bình chứa phụ nước làm mát dùng cho ô tô

8708.99.xx

524

Bộ cánh tản nhiệt của  két nước dùng cho ô tô

8708.99.xx

525

Cái chụp bao két nước làm mát dùng cho ô tô

8708.99.xx

526

Chụp bao két nước dùng cho ô tô

8708.99.xx

527

Các ống của két nước làm mát, đã chế sẵn để lắp  dùng cho ô tô

8708.99.xx

528

Mành xếp che két nước dùng cho ô tô (loại không nhìn qua được)

8708.99.xx

529

Đòn nối cong dùng cho ô tô

8708.99.xx

530

Cụm bánh răng giảm tốc dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

531

Đòn dẫn động trong cơ cấu lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

532

Cơ cấu trợ lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

533

Sườn thân xe, xương khung sườn xe dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

534

Giá  để dụng cụ trượt tuyết bằng kim loại, lắp bên ngoài ô tô

8708.99.xx

535

Vỏ che ống xả

8708.99.xx

536

Trục chữ thập của hệ trục các đăng dùng cho ô tô

8708.99.xx

537

Quang treo nhíp ô tô

8708.99.xx

538

Vỏ hộp cơ cấu lái dùng cho ô tô

8708.99.xx

539

Rô tuyn lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

540

Thanh răng cơ cấu lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

541

Trục cơ cấu lái dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

542

Bọc vành tay lái

8708.99.xx

543

Bánh răng mặt trời, hành tinh (vi sai) dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

544

Giá lắp hệ thống treo dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

545

Bàn đạp chân ga dùng cho ô tô

8708.99.xx

546

Rô tuyn dùng cho ô tô

8708.99.xx

547

Bộ chuyển đổi momen dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

548

Trục truyền động/ trục các đăng dùng cho ô tô

8708.99.xx

549

Thanh xoắn dùng cho ô tô

8708.99.xx

550

Đòn nối dùng để kéo xe

8708.99.xx

551

Khớp nối kéo xe

8708.99.xx

552

Móc kéo xe

8708.99.xx

553

Cụm bánh xích dùng cho xe thuộc các nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

554

Trục truyền dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705 ( không thuộc chi tiết bên trong động cơ)

8708.99.xx

555

Tấm phản quang hình tam giác dùng cho ô tô

8708.99.xx

556

Khớp vạn năng thuộc hệ truyền động dùng cho ô tô thuộc nhóm 8702 đến 8705

8708.99.xx

557

Nắp cửa thông gió dùng cho ô tô, không phải loại bằng cao su

8708.99.xx

558

Cửa thoát hiểm bằng nhựa dùng cho ô tô

8708.99.xx

559

Đồng hồ đo quãng đường đã chạy của ô tô

9029.10.xx

560

Máy đếm km

9029.10.xx

561

Đồng hồ đo quãng đường theo dặm (mile)

9029.10.xx

562

Đồng hồ đo quãng đường

9029.10.xx

563

Đồng hồ đo tốc độ

9029.10.xx

564

Máy ghi  dùng cho ô tô

9029.10.xx

565

Đồng hồ đo số vòng quay của động cơ

9029.10.xx

566

Đồng hồ  taxi

9029.10.xx

567

Hệ thốngdùng bộ vi xử lý lắp trên xe để ghi quãng đường chạy, tốc độ, thời gian chạy thời gian chờ v.v.. 

9029.20.xx

568

Đồng hồ đo số vòng quay kiểu tia chớp

9029.20.xx

569

Đồng hồ đo thời gian, tốc độ

9029.20.xx

570

Linh kiện đồng hồ đo tốc độ

9029.90.xx

571

Linh kiện đồng hồ đo số vòng quay

9029.90.xx

572

Linh kiện đồng hồ taxi

9029.90.xx

573

Ghế dài dùng  trên ôtô

9401.20.xx

574

Ghế băng dùng cho xe ôtô

9401.20.xx

575

Ghế dùng cho ô tô

9401.20.xx

576

Ghế dành cho trẻ em  ngồi trên ôtô

9401.20.xx

Ghi chú:

1. Phụ tùng, linh kiện ô tô theo Danh mục này được chi tiết theo phân nhóm 6 số hoặc nhóm 4 số. Các chữ số "xx" sau mã HS 6 số là ký hiệu 2 chữ số của phân nhóm 8 số. Sau khi xác định mặt hàng thuộc phân nhóm 6 số cần xác định mặt hàng đó (xx) thuộc phân nhóm 8 số nào trong phân nhóm 6 số đó để phân loại.

Ví dụ: mặt hàng nhập khẩu là "Bình chứa dầu phanh dùng cho ô tô 24 chỗ ngồi". Theo Danh mục trên, được xác định vào phân nhóm 6 số 8708.39 (số thứ tự 378). Sau đó căn cứ vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, mặt hàng này được phân loại vào phân nhóm 8 số 8708.39.30.

2. Những loại phụ tùng, linh kiện được dùng cho xe nhưng không được nêu chi tiết trong Danh mục này thì sẽ dựa trên Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hoá tại Thông tư này để xác định mã số chi tiết của mặt hàng đó.

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 19/2006/TT-BTC

Hanoi, March 15, 2006

 

CIRCULAR

GUIDING THE CLASSIFICATION OF AUTOMOTIVE PARTS AND ACCESSORIES

Pursuant to Export Duty and Import Duty Law No. 45/2005/QH11 of June 14, 2005,
Pursuant to Customs Law No. 29/2001/QH10 of June 29, 2001, and June 14, 2005 Law No. 42/2005/QH11 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Customs Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;
The Ministry of Finance guides the classification of imported automotive parts and accessories for application of preferential import duty rates prescribed in Decision No. 57/2005/QD-BTC of August 10, 2005, as follows:

I. GENERAL PROVISIONS:

The list and import duty rates of automotive parts and accessories issued together with Decision No. 57/2005/QD-BTC shall apply to the classification and calculation of payable tax of parts and accessories in knock-down sets in replacement of the calculation of payable tax  of parts in CKD and IKD forms stipulated in the Finance Minister’s Decision No. 110/2005/QD-BTC of July 25, 2003. Accordingly, the import duty rates are prescribed on the following principles:

- Automotive parts and accessories that may be used for different kinds of automobiles are subject to a uniform import duty rate irrespective of kinds of automobile. For example: glass, mirrors, electric wire sets, etc.

- Other automotive parts and accessories are subject to import duty rates varying according to kinds of automobiles (basically four major kinds: automobiles for the transport of under 16 persons; automobiles for the transport of 16 persons or more; cargo trucks with a maximum loaded tonnage not exceeding 5 tons and those of a maximum loaded tonnage exceeding 5 tons).

2. The classification of and application of import duty rates to automotive parts and accessories under the guidance of this Circular uniformly apply to imported accessories and parts irrespective of whether they are used for manufacture, assembly, maintenance, repair, business or other purposes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The list and import duty rates of automotive parts and accessories are stipulated in List I and List II issued together with Decision No. 57/2005/QD-BTC of August 10, 2005, of the Minister of Finance (hereinafter collectively referred to as List), specifically as follows:

1. List I has been formulated on the basis of the Preferential Import Tariffs. Each 4-digit commodity heading consists of many sub-headings but only some of 6-digit or 8-digit sub-headings cover automotive parts and accessories. To facilitate the commodity reference and classification by customs declarers and customs offices, the commodity headings still include all of their 6-digit and 8-digit sub-headings.

Example: In heading 7007 (safety glass, of hardened glass or rolled glass), only 8-digit sub-heading 7007.11.10 covers safety glass of a kind used for automobiles. However, in order to facilitate reference and classification, the list still contains all sub-headings of heading 7007.

2. List II covers a number of automotive accessories and parts already classified according to general regulations in List I. However, in order to distinguish the duty rates applicable to accessories and parts of each kind of automobile, the List makes separate classifications (automobiles for the transport of under 16 persons; automobiles for the transport of 16 persons or more; cargo automobiles with a maximum loaded tonnage not exceeding 5 tons and those with a maximum loaded tonnage exceeding 5 tons). Accordingly, some categories of accessories and parts in several sub-headings in List I must be transferred to List II for application of different import duty rates. The sub-headings of commodities transferred to List II are marked with asterisks at the duty rates in List I.

Example 1: In List I, 8-digit sub-heading 8409.99.41 (carburetors and parts thereof) has the preferential import duty rate of 15% marked with an asterisk (*), which means that this sub-heading covers some automotive parts to be specified in List II which are subject to a duty rate other than 15%. Upon classification, it is necessary to refer to List II which stipulates a duty rate other than 15% for carburetors of which kinds of automobiles, specifically:

- List II specifies “carburetors and parts thereof of a kind used for cargo trucks and automobiles for the transport of 16 persons or more” at Item 4.1. with the preferential import duty of 10%. So, if carburetors and parts thereof are of a kind used for cargo trucks and automobiles for the transport of 16 persons or more, the duty rate of 10% specified in List II shall apply instead of the duty rate of 15% in List I. Accordingly, “carburetors and parts thereof” of a kind used for automobiles for the transport of under 16 persons (not specified in List II) are subject to the duty rate of 15% specified in sub-heading 8409.99.41 of List I.

Example 2: In List I, sub-heading 8708.99.99 (others) has the preferential import duty rate of 30% marked with an asterisk (*), which means that this sub-heading covers some kinds of accessories to be specified in List II which are subject to a duty rate other than 30%, specifically:                   

- The commodity “Leaf springs” at Item 20.1 of List II is subject to the preferential import duty rate of 20%; parts and accessories (excluding leaf springs) in sub-heading 8708.99.99 at Item 20.2 of List II are liable to the preferential duty rate of 5%. Meanwhile, chassis not fitted with engines are liable to the preferential import duty rate of 30% specified in sub-heading 8708.99.99 in List I.

Other automotive parts and accessories that are not specified in any headings in Lists I and II above shall be classified and liable to import duty rates specified in the Preferential Import Tariffs issued together with the Finance Minister’s Decision No. 110/2003/QD-BTC of July 25, 2003, decisions amending and supplementing Decision No. 110/2003/QD-BTC, and Circular No.  85/2003/TT-BTC of August 29, 2003, guiding the classification of goods according to the List of Imports and Exports, the Preferential Import Tariffs and the Export Tariffs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A number of headings and sub-headings covering automotive accessories and parts and other commodities are all liable to the import duty rates specified in Decision No. 57/2005/QD-BTC, unless such sub-headings separate automotive accessories and parts for application of different duty rates.

Example 1: Sub-heading 7099.10.00 “Rear-view mirrors of a kind used for motor vehicles” has the preferential import duty rate of 30%, which means that this duty rate is applicable to rear-view mirrors of all kinds of motor vehicles, such as automobiles, motorbikes, etc.   

Example 2: Sub-heading 8544.30.10 “Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used for motor vehicles” has the preferential import duty rate of 20%, which means that this duty rate is applicable to ignition wiring sets and other wiring sets of all kinds of motor vehicles, such as automobiles, motorbikes, etc.      

4. Though a number of headings in the List include headings and sub-headings covering automotive accessories and parts and other commodities, only automotive accessories and parts are separated and liable to different duty rates in List II and other commodities are still liable to duty rates specified in List I.

Example: In sub-heading 8519.99.30 of audio equipment of a kind using compact discs, only those of a kind used for automobiles are separated and specified at Item 11 of List II and are liable to the duty rate of 30%. Other audio equipment of this sub-heading are liable to the duty rate of 50% specified in List I.

III. CLASSIFICATION PRINCIPLES:

The classification of automobile parts and accessories shall comply with Circular No.  85.2003/TT-BTC of August 29, 2003, guiding the classification of goods according to the List of Imports and Exports, the Preferential Import Tariffs and the Export Tariffs. Following are specific regulations for a number of particular cases:

1. Classification of automotive parts in complete or incomplete knock-down sets:

1.1. Imported parts in complete or incomplete knock-down sets for automobile manufacture or assembly are all classified and taxed according to each heading/sub-heading at the duty rate prescribed for each detail and part specified in Decision No. 57/2005/QD-BTC and relevant documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Accessories and parts are imported directly or through entrustment by enterprises that satisfy the standards of automobile manufacture or assembly enterprises stipulated by the Ministry of Industry.

- Details and parts in knock-down forms may be finished products which must, however, have basic characteristics of component products for assembly together at the knock-down degree at least equal to the knock-down degree of automotive part sets stipulated in Decision No. 05/2005/QD-BKHCN of May 11, 2005, of the Minister of Science and Technology.

The condition on the knock-down degree stipulated in Decision No. 05/2005/QD-BKHCN is not applicable to the cases of manufacture and assembly of special-use automobiles on the basis of automotive chassis fitted with engines (chassis automobiles).

1.3. When an automobile manufacture or assembly enterprise imports automotive parts in the incomplete or complete knock-down form for automobile manufacture or assembly with the knock-down degree lower than that stipulated in Decision No. 05/2005/QD-BKHCN, it shall pay an import duty thereon at the duty rate applicable to automobiles in complete units.

1.4. The classification of parts and details in knock-down forms shall be effected according to the knock-down degree upon importation. If each detail is imported in the knock-down form, classification shall be made according to details; if detail assemblies are imported, classification shall be applied according to detail assemblies; it is not allowed to separate details in each assembly for classification and application of different tax rates.

2. Specific classification of a number of automotive accessories and parts:

a/ Chassis fitted with engines and chassis not fitted with engines:

- Chassis fitted with engines are classified in heading 8706; depending on their types (chassis of cargo trucks, automobiles for the transport of persons, special-use automobiles, etc.,), they shall be classified in different sub-headings of heading 8706.

- Chassis not fitted with engines are classified in sub-heading 8708.99.99 of heading 8707.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Gear boxes and other speed acceleration structures and clutches of a kind used for automobiles are classified into corresponding sub-headings of heading 8708 but not in heading 8483.

d/ Other parts and accessories in Item 20 of List II: Parts and accessories in this item do not cover all other automotive parts and accessories not yet specified or included elsewhere in List I and List II but only cover parts and accessories in sub-heading 8708.99.99, including:

- Leaf springs, which are liable to the preferential import duty rate of 20%.

- Chassis not fitted with engines, which are liable to the preferential import duty rate of 30% specified in List I.

- Other parts in sub-heading 8708.99.99, which are liable to the preferential import duty of 5%.

3. Parts used for cargo trucks with a total loaded tonnage exceeding 20 tons:

1.1. Parts and accessories of headings 4011; 4012;4013; 4016; 6813; 7007; 709; 8415; 8421; 8481; 8482; 8484; 8507; 8511; 8512; 8519; 8539; 8544; 8708.29.13; 8708.29.17; 8708.29.93; 8708.29.17; 9029; 9104 and 9401; automotive bodies in sub-headings 8708.29.93 and 8708.29.87; chassis not fitted with engines in sub-heading 8708.99.99 are liable to the preferential import duty rates specified in Lists I and II.

1.2. Other parts and accessories (not including parts and accessories specified in Item 1.1) which may only be used for cargo transport with a total loaded tonnage exceeding 20 tons are liable to the uniform import duty rate of 3%.

Example 1: Bodies of cargo trucks with a total loaded tonnage exceeding 20 tons are classified in sub-headings 8708.29.93; 8708.29.97 (among parts and accessories specified in Item 1.1.). So they are liable to the import duty rate of 20% prescribed for bodies of trucks in general.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Parts and accessories of automobiles for the transport of both persons and cargo:

4.1. Parts and accessories of automobiles for the transport of both persons and cargo are classified and liable to the preferential import duty rate applicable to parts and accessories of cargo trucks with a total unloaded tonnage not exceeding 5 tons.

Example: Reciprocating internal combustion engines of automobiles for the transport of both persons and cargo with a capacity of over 1,000 cc and completely assembled are classified in Section 2.2 of List II together with cargo trucks and liable to the import duty rate of 20%.

4.2. For parts and accessories fit in compartments for the transport of persons but not used in cargo trucks shall be classified as similar parts and accessories of automobiles for the transport of persons in heading 8703.

5. Parts and accessories of special-use automobiles:

Parts and accessories of special-use automobiles (excluding special-use automotive bodies and special-use equipment and parts) are classified as and liable to rates applicable to parts and accessories of automobiles for the transport of persons and of cargo trucks corresponding to automobiles of base types used for manufacture of special-use automobiles, specifically:

- If special-use automobiles are manufactured from base automobiles being cargo trucks, their parts and accessories shall be classified as and liable to duty rates prescribed for accessories and parts of cargo trucks of corresponding type:

Example 1: For freezing automobiles manufactured and assembled from base automobiles being cargo trucks with a total loaded tonnage not exceeding 5 tons, their accessories and parts shall be classified as and liable to import duty rates applicable to parts and accessories of cargo trucks with a total loaded tonnage not exceeding 5 tons.

Special-use parts of freezing automobiles: freezing equipment, insulation panels, etc., are classified into relevant codes in the Preferential Import Tariffs. For example: freezing equipment is classified in heading 8418.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Example 2: For ambulances manufactured and assembled from base automobiles being automobiles for the transport of under 16 persons (including driver), their accessories and parts shall be classified as and liable to import duty rates applicable to accessories and parts of automobiles for the transport of under 16 persons.

Special-use parts of ambulances: stretches, horns, emergency medical treatment equipment, etc., are classified in relevant codes in the Preferential Import Tariffs. For example: stretches are classified in heading 9402, sub-heading 9402.90.10 with the import duty rate of 0%.             

IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION:

1. Issued together with this Circular is a list of automotive parts and accessories of sub-headings based on the commodity database of the World Customs Organization for reference by customs declarers and customs offices.

2. In the course of implementation, if appear parts that may be commonly used for different kinds of cars but are subject to two different import duty rates, local customs offices shall immediately report them to the Ministry of Finance (the Tax Policy Department and the General Department of Customs) for timely handling.

3. This Circular takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO”. In the course of implementation, any arising problems should be promptly reported by units, organizations and individuals to the Ministry of Finance for settlement.

 

 

FOR THE MINISTER
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2006/TT-BTC ngày 15/03/2006 hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.410

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!