Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3482/QĐ-BKHCN 2017 công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2

Số hiệu: 3482/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3482/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;.

Căn cứ Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012;

Theo đề nghị ca Tng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, bao gồm các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý.

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 trong quá trình nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong quá trình thực hiện Quyết định này tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp với yêu cầu quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ hết hiệu lực ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viện dẫn tại Quyết định này trong quá trình thực hiện được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của văn bản mới ban hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua Tng cục Tiêu chuẩn Đo ờng Chất lượng để được hướng dẫn hoặc, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm
tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- C
ng Thông tin điện tử Chính phủ;
- C
ng Thông tin điện tử Bộ KHCN;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên hàng hóa

Tên QCVN

Mã HS

(theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC)

Tên văn bản áp dụng

Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu

1

Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

1.1

Xăng không chì

QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

2710.12.21

2710.12.23

2710.12.24

2710.12.26

- Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN

- Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định.

- Cơ quan kiểm tra: Cục Quản lý Chất lưng sản phm hàng hóa

1.2

Xăng không chì pha ethanol

2710.12.22

2710.12.25

1.3

Nhiên liệu điêzen (diesel)

2710.19.71

2710.19.72

1.4

Nhiên liệu điêzen (diesel) B5

2710.20.00

1.5

Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B 100) và các hỗn hợp của chúng

QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

3826.00.10

3826.00.21

3826.00.22

3826.00.30

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định.

- Cơ quan kiểm tra: Cục Quản lý Chất lượng sản phm hàng hóa

1.6

Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính.

 

 

a) Etanol nhiên liệu không biến tính

2207.10.00

b) Etanol nhiên liệu biến tính

2207.20.11

2207.20.19

2207.20.90

2

Khí dầu mdạng hóa lỏng (LPG)

QCVN 8:2012/BKHCN

2711.12.00

2711.13.00

2711.19.00

- Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN

- Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định.

- Cơ quan kiểm tra:

+ Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tnh, thành phố

3

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

QCVN 2:2008/BKHCN

6506.10.10

- Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN

- Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Nghị định số 87/2016/NĐ-CP

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về cht lượng trước khi thông quan

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng các tỉnh, thành phố

4

Đồ chơi trẻ em

(Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đchơi tương tự có bánh (có chiều cao, yên xe tối đa 435 mm); xe của búp bê; búp bê; đồ chơi khác; mẫu thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mẫu đồ chơi giải trí tương tự, có hoặc không vận hành; các loại đồ chơi đố trí (puzzles) có số miếng ghép dưới 500 miếng ghép).

QCVN 3:2009/BKHCN

9503.00.10

9503.00.21

9503.00.22

9503.00.29

9503.00.30

9503.00.40

9503.00.50

9503.00.60

9503.00.70

9503.00.91

9503.00.92

9503.00.93

9503.00.94

9503.00.99

- Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám đnh đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

5

Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện)

5.1

Dụng cụ điện đun nước nóng tc thời (Bình đun nước nóng nhanh) dùng trong gia dụng và các mục đích tương tự, được thiết kế để đun nước nóng đến nhiệt độ thấp hơn độ sôi của nước, có điện áp danh đnh không ln hơn 250 V đối với thiết bmột pha và 480 V đối với các thiết bị khác. Cụ thể:

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất; lượng sau khi thông quan

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám đnh của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

a) Bình đun nước nóng nhanh (Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời) dùng trong gia dụng

8516.10.19

b) Các thiết bị, dụng cụ đun nước nóng tức thời khác dùng trong gia dụng và các mục đích tương tự (như vòi có bộ phận đun nước nóng nhanh,...)

8516.10.19

5.2

Dụng cụ điện đun nước và chứa nước nóng (Bình đun nước nóng có dự trữ) dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, được thiết kế để đun nước nóng đến nhiệt độ thp hơn độ sôi của nước, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V, đối với thiết bị một pha và 480 V đối với các thiết bị khác. Bao gồm:

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố;

a) Bình đun nước nóng có dự trữ dùng trong gia dụng

8516.10.19

b) Thiết bị làm nóng lạnh nước có dự trữ (kể cả có bộ phận lọc nước); Máy lọc và làm nóng lnh nước;

8516.10.11

5.3

Thiết bị điện dùng để chăm sóc da hoặc tóc cho con người hoặc động vật, dùng trong gia dụng và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V. Bao gồm:

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhn, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

a) Máy sy tóc

8516.31.00

b) Lược uốn tóc; Kẹp uốn tóc; Lô uốn tóc có thiết bị gia nhiệt tách rời; Thiết bị gia nhiệt dùng cho phương tiện uốn tóc tháo rời được; Thiết bị tạo nếp tóc lâu dài; Máy hấp tóc (sử dụng hơi nước hấp tóc); Máy là tóc

8516.32.00

c) Máy sấy làm khô tay

8516.33.00

 

5.4

Thiết bị điện dùng để đun chất lỏng dùng trong gia dụng và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V. Bao gồm:

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước da trên kết quả chứng nhn giám định của tổ chức chứng nhận, giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

a) Nồi cơm điện

8516.60.10

b) Nồi nấu chậm;

8516.60.90

c) Nồi nấu (luộc) trứng;

d) Nồi hấp;

e) m sắc thuốc;

g) Bếp đun dạng tấm đun (Chảo điện);

h) Nồi áp suất có áp suất nấu danh định không quá 140 kPa và dung tích danh định không vượt quá 101 (lít);

 

i) Thiết bị pha cà phê

8516.71.00

k) Ấm đun nước

8516.79.10

l) Các thiết bị khác dùng để đun sôi nước, có dung tích danh đnh không quá 101 (lít) (bao gm cphích đun nước, bình đun nước, ca đun nước);

m) Thiết bị đun nóng chai chứa thức ăn;

n) Thiết bị đun sữa;

o) Thiết bị đun làm sữa chua;

p) Nồi giặt

8516.79.90

5.5

Quạt điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không vượt quá 250 V đối với quạt điện một pha và 480 V đối với quạt điện khác, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125W. Bao gồm:

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

Quạt bàn và quạt dạng hộp:

a) Quạt bàn (kể cả quạt phun sương);

b) Quạt có lp c quy, quạtch điện sử dụng năng lượng điện và năng lượng mặt trời;

c) Quạt điện làm mát không khí bằng bay hơi nước (Thiết bị làm mát không khí bằng bay hơi nước)

 

 

8414.51.10

Quạt cóới bảo vệ:

d) Quạt treo tường (kể cả quạt phun sương);

e) Quạt đng (kể cả quạt phun sương);

g) Qut thông gió dùng điện mt pha;

h) Quạt có ống dẫn dùng điện một pha;

i) Quạt điện làm mát bình thường được bố trí thêm sợi dây đốt để sưởi ấm khi có nhu cầu;

k) Quạt sàn

8414.51.91

Quạt loại khác (không có lưới bảo vệ):

l) Quạt trần;

m) Quạt đứng (kể cả quạt phun sương);

n) Quạt treo tường (kể cả quạt phun sương);

o) Quạt thông gió dùng điện một pha;

p) Quạt có ống dẫn dùng điện một pha;

q) Quạt sàn;

s) Quạt tháp (dạng hình tháp);

t) Quạt không cánh (bên ngoài)

8414.51.99

5.6

Bàn là điện (bao gồm các loại bàn là sau:

a) Bàn là điện không phun hơi nước;

b) Bàn là điện có phun hơi nước;

c) Bàn là điện có bình chứa nước hoặc nồi hơi tách rời có dung tích không lớn hơn 5 lít)

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

8516.40.90

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

5.7

Lò vi sóng (bao gồm cả lò vi sóng kết hợp nướng)

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

8516.50.00

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

5.8

Lò nướng điện, vỉ nướng điện (Dụng cụ nhiệt điện gia dụng) loại di động có khối lượng không quá 18 kg. Bao gồm:

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

a) Bếp đun dạng tấm đun (lò nướng tiếp xúc, vỉ nướng tiếp xúc)

b) Thiết bị kiểu vỉ nướng và tương tự (như lò quay thịt:..)

8516.60.90

c) Lò liền bếp;

d) Máy loại bớt nước trong thực phẩm;

e) Bếp điện;

g) Lò di động,

h) Lò nướng raclette;

i) Lò nướng bức xạ,

k) Lò quay thịt;

l) Lò nướng có chuyển động quay

 

m) Lò nướng bánh mỳ;

n) Lò nướng bánh xốp theo khuôn;

o) Thiết bị đun nấu có chức năng nướng bánh

8516.72.00

5.9

Dây và cáp điện hạ áp (không bao gồm dây và cáp điện có điện áp dưới 50V và trên 1000V)

QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

8544.11.20

8544.11.30

8544.11.40

8544.11.90

8544.19.00

8544.20.21

8544.20.29

8544.49.21

8544.49.22

8544.49.23

8544.49.24

8544.49.29

8544.49.41

8544.49.42

8544.49.49

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

5.10

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không lớn hơn 250 V (bao gồm cả que đun điện)

QCVN 4:2009/BKHCN

8516.10.30

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

6

Thiết bị điện và điện tử (tương thích điện từ)

6.1

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời (bao gồm bình đun nước nóng nhanh sử dụng với mục đích tắm rửa, vòi có bộ phận đun nước nóng nhanh. Không bao gồm các cây nóng lạnh hoặc bình đun nước nóng khác. Không bao gồm sản phẩm sử dụng điện 3 pha). Cụ thể:

QCVN 9:2012/BKHCN

 

- Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

a) Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời dùng trong gia đình (Bình thủy điện (water dispenser) đun nước nóng, loại gia dụng)

8516.10.11

b) Các thiết bị, dụng cụ đun nước nóng tức thời khác dùng trong gia đình và các mục đích tương tự (như vòi có bộ phận đun nước nóng nhanh,...)

8516.10.19

6.2

y khoan cầm tay hoạt động bng động cơ, sử dụng trong gia dụng (không bao gồm máy gắn liền với động cơ điện hoạt động bằng pin/pin sạc).

QCVN 9:2012/BKHCN

8467.21.00

6.3

Bóng đèn có balat lp liền (Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng): Bóng đèn huỳnh quang com-pắc đã có chấn lưu lắp liền (SEN)

QCVN 9:2012/BKHCN

8539.31.30

6.4

Máy hút bụi có động cơ gắn liền (bao gồm cả máy hút bụi dùng trong thương mại). Bao gồm:

QCVN 9:2012/BKHCN

 

a) Máy hút bụi có động cơ gắn liền, công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít

8508.11.00

b) Máy hút bụi có động cơ gắn liền, loại khác phù hợp dùng cho mục đích gia dụng

8508.19.10

c) Máy hút bụi có động cơ gn liền khác

8508.19.90

6.5

Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện;m nhiệt dùng trong gia dụng và các mục đích tương tự (Không bao gồm sản phẩm sử dụng điện 3 pha). Bao gồm:

QCVN 9:2012/BKHCN

 

a) Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. Loại sử dụng trong gia đình, dung tích không quá 230 lít

8418.10.11

b) Tkết đông lạnh liên hp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. Loại sử dụng trong gia đình dung tích lớn hơn 230 lít

8418.10.19

c) Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. Loại có dung tích không quá 350 lít.

8418.10.20

d) Tủ kết đông lạnh liên hp (dạng thiết bị có buồng m đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. Loại dung tích trên 350 lít

8418.10.90

e) Tủ lạnh loại sử dụng trong gia đình, sử dụng máy nén, có dung tích không quá 230 lít

8418.21.10

g) Tủ lạnh loại sử dụng trong gia đình, sử dụng máy nén, loại khác (như tủ làm mát, tủ bảo quản,…)

8418.21.90

h) Tủ lạnh dùng trong gia đình, loại không sử dụng máy nén

8418.29.00

i) Tủ kết đông loại cửa trên, dung tích không quá 200 lít

8418.30.10

k) Tủ kết đông loại cửa trên, dung tích từ 200 lít đến không quá 800 lít

8418.30.90

l) Tủ kết đông loại cửa trước, dụng tích không quá 200 lít

8418.40.10

m) Tủ kết đông loại cửa trước, dung tích từ 200 lít đến không quá 900 lít

8418.40.90

n) Loại có kiểu dáng nội thất khác để bảo quản và trưng bày: quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít (không phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm)

8418.50.19

o) Loại có kiểu dáng nội thất khác: tủ, tngăn và các loại tương tự để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị làm lạnh hoặc kết đông (không phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm)

8418.50.99

q) Thiết bị làm lạnh đuống

8418.69.10

s) Thiết bị cấp nước lạnh (cold water dispenser)

8418.69.30

6.6

Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy chcó chức năng sy khô hoặc máy giặt có chức năng sấy khô (không bao gồm các sản phẩm sử dụng điện 3 pha)

QCVN 9:2012/BKHCN

 

- Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

a) Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt

8450.11.10

b) Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt

8450.11.90

c) Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, có sức chứa, không quá 06 kg vải khô một lần giặt

8450.12.10

d) Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt

8450.12.90

e) Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt

8450.19.11

g) Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt

8450.19.19

6.7

Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, sử dụng trong gia dụng và các mục đích tương tự (có giới hạn dòng điện không quá 25 A; không bao gồm các sản phẩm sử dụng điện 3 pha):

 

a) Loại thiết kế để lắp vào cửa s, tường, trần hoặc sàn; kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc "hệ thống nhiều khối chức năng" (cục nóng, cục lạnh tách biệt), Công suất làm mát không quá 26,38 kW

8415.10.10

b) Điều hòa không khí loại kèm, theo một bộ phận làm lạnh và một van đo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều) khác, công suất làm mát không quá 21,10 kW

8415.81.93

c) Điều hòa không khí loại có kèm theo bộ phận làm lạnh, công suất làm mát không quá 26,38 kW

8415.82.91

d) Điều hòa không khí loại không gắn kèm theo bộ phận làm lạnh, công suất làm mát không quá 26,38 kW

8415.83.91

6

Thép cốt bê tông

(Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán)

QCVN 7:2011/BKHCN

 

- Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN

- Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoạt động hoặc được thừa nhận.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

a) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán. Loại có răng khía, rãnh, gân hoặcc dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoc xoắn sau khi cán, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng, có mặt cắt ngang hình tròn

7214.20.31

b) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công qmức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xon sau khi cán. Loại có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng, có mặt cắt ngang - khác

QCVN 7:2012/BKHCN

7214.20.41

c) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán. Loại có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán khác, có mặt cắt ngang hình tròn

7214.20.51

d) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán. Loại có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán khác, loại có mặt cắt ngang khác

7214.20.61

e) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác. Loại khác, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

7215.50.91

g) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác. Loại khác

7215.90.10

h) Dây của sắt hoặc thép không hp kim, không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng, có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng, dạng dây loại sử dụng để làm dây tao cho bê tông dự ứng lực

7217.10.22

i) Dây của sắt hoặc thép không hợp kim, không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng, có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, dạng dây loại sử dụng để làm dây tao cho bê tông dự ứng lực

7217.10.33

k) Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm, dùng làm thép cốt bê tông

7213.91.20

l) Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng. Có đường kính mặt cắt ngang khác, dùng làm thép cốt bê tông

7213.99.20

m) Dây bện tao, thừng, cáp, băng tết, dây treo và các, loại tương tự, bằng sắt hoặc thép, chưa cách điện. Loại dây thép bện tao cho bê tông dự ứng lực

7312.10.91

7

Thép các loi (bao gồm các loại thép thuộc Phụ lục II và Phụ lục III của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN)

Các tiêu chuẩn công bố áp dụng được quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

 

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

- Thông tư số 18/2017/TT-BCT

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

- Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

- Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan.

- Căn cứ để kiểm tra nhà nước dựa trên kết quả tự đánh giá và cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp.

- Cơ quan kiểm tra: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

Sắt và thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc các dạng thô khác (trừ sắt thuộc nhóm 72.03)

7206.10.10

7206.10.90

7206.90.00

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.

7207.11.00

7207.12.10

7207.12.90

7207.19.00

7207.20.10

7207.20.21

7207.20.29

7207.20.91

7207.20.92

7207.20.99

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được n nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng

7208.27.11

7208.27.19

7208.27.91

7208.27.99

7208.39.10

7208.39.90

7208.40.00

7208.54.10

7208.54.90

7208.90.10

7208.90.20

7208.90.90

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng

7209.15.00

7209.16.10

7209.16.90

7209.25.00

7209.26.10

7209.26.90

7209.90.10

7209.90.90

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng

7210.11.10

7210.11.90

7210.12.10

7210.12.90

7210.20.10

7210.20.90

7210.30.11

7210.30.12

7210.30.19

7210.30.91

7210.30.99

7210.41.11

7210.41.12

7210.41.19

7210.41.91

7210.41.99

7210.49.11

7210.49.12

7210.49.13

7210.49.19

7210.49.91

7210.49.99

7210.50.00

7210.61.11

7210.61.12

7210.61.19

7210.61.91

7210.61.99

7210.69.11

7210.69.12

7210.69.19

7210.69.91

7210.69.99

7210.70.11

7210.90.10

7210.90.90

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng

7212.10.11

7212.10.13

7212.10.19

7212.10.92

7212.10.93

7212.10.99

7212.20.10

7212.20.20

7212.20.90

7212.30.11

7212.30.12

7212.30.13

7212.30.14

7212.30.19

7212.40.11

7212.40.12

7212.40.19

7212.40.91

7212.40.92

7212.40.99

7212.50.13

7212.50.14

7212.50.19

7212.50.23

7212.50.24

7212.50.29

7212.50.93

7212.50.94

7212.50.99

7212.60.11

7212.60.12

7212.60.19

7212.60.91

7212.60.99

St hoc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng

7213.10.10

7213.10.90

7213.20.00

7213.91.10

7213.91.90

7213.99.10

7213.99.90

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán.

7214.10.11

7214.10.19

7214.10.21

7214.10.29

7214.20.39

7214.20.49

7214.20.59

7214.20.69

7214.30.10

7214.30.90

7214.91.11

7214.91.12

7214.91.19

7214.91.21

7214.91.29

7214.99.11

7214.99.19

7214.99.91

7214.99.92

7214.99.93

7214.99.99

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.

7215.10.10

7215.10.90

7215.50.10

7215.50.99

7215.90.90

Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.

7216.21.10

7216.21.90

7216.40.10

7216.40.90

7216.61.00

7216.69.00

7216.91.10

7216.91.90

7216.99.00

Dây của st hoặc thép không hợp kim.

7217.10.10

7217.10.29

7217.10.39

7217.20.99

7217.30.35

7217.30.39

7217.90.10

7217.90.90

Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

7219.32.00

7219.33.00

7219.34.00

7219.35.00

7219.90.00

Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rng dưới 600 mm

7220.20.10

7220.20.90

7220.90.10

7220.90.90

Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

7224.10.00

7224.90.00

Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên

7225.50.90

7225.91.90

7225.92.90

7225.99.90

Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phng, có chiều rộng dưi 600 mm.

7226.91.90

7226.92.90

7226.99.19

7226.99.11

7226.99.91

7226.99.99

Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.

7227.90.00

Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.

7228.30.10

7228.30.90

7228.40.10

7228.50.10

7228.60.10

7228.70.10

7228.70.90

Dây thép hợp kim khác.

7229.90.91

7229.90.99

Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng khác, bng sắt hoặc thép (ví dụ, nối hở hoặc hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)

7306.50.91

7306.50.99

 

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 3482/QD-BKHCN

Hanoi, December 08, 2017

 

DECISION

LIST OF GROUP-2 PRODUCTS AND GOODS UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on technical regulations and standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Law on quality of goods and products dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of the Law on technical regulations and standards;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 on detailing the implementation of a number of articles of the Law on products and goods quality;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2017/ND-CP dated August 16, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the General Director of the Directorate for Standards, Metrology and Quality and the Chief of Department of Legislation;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The list of group-2 products and goods under the management of the Ministry of Science and Technology is provided in the Appendix enclosed herewith, in which names, HS codes, applicable national technical regulations and legislative documents are also specified.

The import of group-2 products and goods must comply with the Circular No. 27/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 and the Circular No. 07/2017/TT-BKHCN dated June 16, 2017 of the Minister of Science and Technology.

Article 2. During the implementation of this Decision, the General Director of the Directorate for Standards, Metrology and Quality is assigned to cooperate with relevant authorities/entities in requesting the Minister of Science and Technology to make suitable amendments to the List of group-2 products and goods under the management of the Ministry of Science and Technology.

Article 3. This Decision comes into force as from the date on which it is signed.

1. The Decision No. 1171/QD-BKHCN dated May 27, 2015 of the Minister of Science and Technology announcing the List of imported goods subject to quality inspection under National technical regulation before customs clearance within the management of the Ministry of Science and Technology shall be null and void from the effective date of this Decision.

2. If legislative documents, technical regulations and/or standards referred to in this Decision are amended, supplemented or superseded in the course of implementation of this Decision, the new ones shall apply.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Decision should be reported to the Ministry of Science and Technology (via the Directorate for Standards, Metrology and Quality) for consideration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Tung

 

APPENDIX

LIST OF GROUP-2 PRODUCTS AND GOODS UNDER THE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Enclosed with the Decision No. 3482/QD-BKHCN dated December 08, 2017 of the Minister of Science and Technology)

No.

Name of products/goods

Applicable national technical regulations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(as regulated in Circular No. 65/2017/TT-BTC)

Applicable legislative document

Methods for managing imported goods

 

 

1

Gasoline, diesel fuel oils and biofuels

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unleaded gasoline

QCVN 1:2015/BKHCN and its amendment 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

2710.12.21

2710.12.23

2710.12.24

2710.12.26

- Circular No. 10/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN

- Circular No. 22/2015/TT-BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 04/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality before customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by designated certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authority: Department for Management of Goods and Product Quality

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unleaded gasoline, with ethanol

2710.12.22

2710.12.25

 

 

1.3

Diesel fuel oils

2710.19.71

2710.19.72

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.4

B5 diesel fuel

2710.20.00

 

 

1.5

Pure biodiesel B100 and its compounds

QCVN 1:2015/BKHCN and its amendment 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3826.00.21

3826.00.22

3826.00.30

- State inspection of quality before customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by designated certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authority: Department for Management of Goods and Product Quality

 

 

1.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

a) Undenatured fuel ethanol

2207.10.00

 

 

b) Denatured fuel ethanol

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2207.20.19

2207.20.90

 

 

2

 Liquefied petroleum gases (LPG)

QCVN 8:2012/BTNMT

2711.12.00

2711.13.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 10/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN

- Circular No. 22/2015/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 04/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality before customs clearance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspecting authorities:

+ Department for Management of Goods and Product Quality

+ Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities

 

 

3

Protective helmets for motorcycle and moped users

QCVN 2:2008/BTNMT

6506.10.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 02/2014/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Decree No. 87/2016/ND-CP:

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality before customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Toys for kids

(Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys (with a maximum saddle height of not exceeding 435 mm); dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not; puzzles of less than 500 pieces).

QCVN 3:2009/BTNMT

9503.00.10

9503.00.21

9503.00.22

9503.00.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9503.00.40

9503.00.50

9503.00.60

9503.00.70

9503.00.91

9503.00.92

9503.00.93

9503.00.94

9503.00.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

State inspection of quality after customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authority: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electrical and electronic appliances (electrical safety)

 

 

5.1

 Electric instantaneous water heating appliances (Instant water heaters) for household use or similar purposes, intended for heating water below boiling temperature, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. To be specific:

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspection authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities

 

 

a) Instant water heaters (Electric instantaneous water heating appliances) for household use

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

b) Other instantaneous water heating appliances and devices for household and similar purposes (such as water taps/faucets with instant water heating units, etc.)

8516.10.19

 

 

5.2

Electric water heaters and hot water storage tanks (Storage water heaters) for household and similar purposes, intended for heating water below boiling temperature, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances. Including:

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspection authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a) Storage water heaters for household use

8516.10.19

 

 

b) Storage water heating/cooling appliances (including those incorporating water filters); water filtering, heating/cooling machines;

8516.10.11

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electric appliances for the case of skin or hair of persons or animals and intended for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. Including:

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspection authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities

 

 

a) Hairdryers

8516.31.00

 

 

b) Curling combs; curling irons; curling rollers with separate heaters; heaters for detachable curlers; permanent-wave appliances; hair steamers; hair straighteners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

c) Hand dryers

8516.33.00

 

 

 

5.4

Electrical appliances for heating liquids for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. Including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

a) Rice cookers

8516.60.10

 

 

b) Slow cookers;

8516.60.90

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Egg boilers;

d) Steam cookers;

e) Decoction kettles;

g) Cooking plates (Cooking pans);

h) Pressure cookers having a rated cooking pressure not exceeding 140 kPa and a rated capacity not exceeding 10 l;

 

 

 

i) Coffee-makers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

k) Kettles

8516.79.10

 

 

l) Other appliances for boiling water, having a rated capacity not exceeding 10 l (including electric kettles, jar pots, mugs and cups);

m) Feeding-bottle heaters;

n) Milk heaters;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

p) Wash boilers

8516.79.90

 

 

5.5

Electric fans for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase fans and 480 V for other fans, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W. Including:

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Table fans (including misting fans);

b) Fans incorporating accumulators or other electric charge storage units using electrical and solar energy;

c) Evaporative air cooling fans (Evaporative air coolers)

 

 

8414.51.10

 

 

Fans with protective screen:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Pedestal fans (including misting fans);

g) Single-phase ventilation fans;

h) Single-phase duct fans;

i) Normal electric fans with a heating element for warming purposes;

k) Floor fans

8414.51.91

 

 

Other fans (without protective screen):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

m) Pedestal fans (including misting fans);

n) Wall-mounted fans (including wall-mounted misting fans);

o) Single-phase ventilation fans;

p) Single-phase duct fans;

q) Floor fans;

s) Tower fans;

t) Bladeless fans (no external blades)

8414.51.99

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6

Electric irons (including the following types:

a) Electric dry irons;

b) Steam irons;

c) Electric irons with a separate water reservoir or boiler having a capacity not exceeding 5 l)

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

8516.40.90

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

 

5.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

8516.50.00

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

 

5.8

Roasting and grilling electric appliances (electro-thermic appliances for household purposes) of portable kinds with a weight not exceeding 18 kg. Including:

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Barbecues and similar appliances (roasters, etc.)

8516.60.90

 

 

c) Cookers;

d) Food dehydrators;

e) Hotplates;

g) Portable ovens;

h) Raclette grills;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Roasters;

l) Rotary grills

 

 

 

m) Toasters;

n) Waffle irons;

o) Cooking appliances having baking function

8516.72.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.9

Low voltage wire and cables (excluding wire and cables of voltages rating under 50 V or above 1,000 V)

QCVN 4:2009/BKHCN and its amendment 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

8544.11.20

8544.11.30

8544.11.40

8544.11.90

8544.19.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8544.20.29

8544.49.21

8544.49.22

8544.49.23

8544.49.24

8544.49.29

8544.49.41

8544.49.42

8544.49.49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 21/2016/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10

Electric immersion heaters for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V (including portable immersion heaters)

QCVN 4:2009/BTNMT

8516.10.30

- Circular No. 21/2009/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

 

6

Electrical and electronic appliances (electromagnetic compatibility)

 

 

6.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 9:2012/BTNMT

 

- Circular No. 11/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

 

a) Electric instantaneous water heating appliances for household purposes (water dispensers, water heaters, household use)

8516.10.11

 

 

b) Other instantaneous water heating appliances and devices for household and similar purposes (such as water taps/faucets with instant water heating units, etc.)

8516.10.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.2

Hand-held motor-operated drills for household purposes (excluding those incorporating electric motor, battery/rechargeable battery operated).

QCVN 9:2012/BTNMT

8467.21.00

 

 

6.3

Self-ballasted lamps (fluorescent lamps, hot cathode): Self-ballast compact fluorescent lamps (SEN)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8539.31.30

 

 

6.4

Vacuum cleaners with self-contained electric motor (including those for commercial purposes). Including:

QCVN 9:2012/BTNMT

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8508.11.00

 

 

b) Other vacuum cleaners with self-contained electric motor, for household purposes

8508.19.10

 

 

c) Other vacuum cleaners with self-contained electric motor

8508.19.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.5

Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric; heat pumps for household and similar purposes (excluding 3-phase appliances). Including:

QCVN 9:2012/BTNMT

 

 

 

a) Combined refrigerator-freezers (with separate ice-making and freezing compartments), fitted with separate external doors. Of household type, of a capacity not exceeding 230 l

8418.10.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

b) Combined refrigerator-freezers (with separate ice-making and freezing compartments), fitted with separate external doors. Of household type, of a capacity exceeding 230 l

8418.10.19

 

 

c) Combined refrigerator-freezers (with separate ice-making and freezing compartments), fitted with separate external doors. Of a capacity of not exceeding 350 l.

8418.10.20

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8418.10.90

 

 

e) Refrigerators, for household use, of compression type, of a capacity not exceeding 230 l

8418.21.10

 

 

g) Refrigerators, for household use, of compression type, other (e.g. cooling cabinets, storage cabinets, etc.)

8418.21.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

h) Refrigerators, for household use, of non-compression type

8418.29.00

 

 

i) Freezers of the chest type, not exceeding 200 l capacity

8418.30.10

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8418.30.90

 

 

l) Freezers of upright type, not exceeding 200 l capacity

8418.40.10

 

 

m) Freezers of the upright type, of a capacity of 200 l or more but not exceeding 900 l

8418.40.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

n) Other furniture for storage and display such as display counters, show-cases and the like, incorporating refrigerating equipment, exceeding 200 l capacity (of a kind not suitable for medical, surgical or laboratory use)

8418.50.19

 

 

o) Other furniture (such as chests, cabinets and the like) for storage and display, incorporating refrigerating or freezing equipment (of a kind not suitable for medical, surgical or laboratory use)

8418.50.99

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8418.69.10

 

 

s) Cold water dispenser

8418.69.30

 

 

6.6

Household or laundry-type washing machines, including machines which only dry or machines which both wash and dry (excluding 3-phase machines)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Circular No. 11/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

- The state inspection shall be conducted on the basis of certifications and/or inspection results provided by duly registered or accredited certification bodies/ inspection bodies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

a) Fully-automatic washing machines, each of a dry linen capacity not exceeding 06 kg

8450.11.10

 

 

b) Fully-automatic washing machines, each of a dry linen capacity of 06 kg or more but not exceeding 10 kg

8450.11.90

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Other machines, with built-in centrifugal drier, each of a dry linen capacity not exceeding 06 kg

8450.12.10

 

 

d) Other machines, with built-in centrifugal drier, each of a dry linen capacity of 06 kg or more but not exceeding 10 kg

8450.12.90

 

 

e) Other washing machines, electrically operated, each of a dry linen capacity not exceeding 06 kg

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

g) Other washing machines, electrically operated, each of a dry linen capacity of 06 kg or more but not exceeding 10 kg

8450.19.19

 

 

6.7

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated, for household and similar purposes (for a current of less than 25 A; excluding 3-phase machines):

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a) Of a kind designed to be fixed to a window, wall, ceiling or floor, self-contained or “split-system”, of a cooling capacity not exceeding 26.38 kW

8415.10.10

 

 

b) Air conditioning machines incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps), of a cooling capacity not exceeding 21.10 kW

8415.81.93

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8415.82.91

 

 

d) Air conditioning machines not incorporating a refrigerating unit, of a cooling capacity not exceeding 26.38 kW

8415.83.91

 

 

6

Steel for concrete reinforcement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 7:2011/BTNMT

 

- Circular No. 21/2011/TT-BKHCN

- Circular No. 13/2013/TT-BKHCN

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 28/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 02/2017/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

 

 

a) Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling, containing by weight less than 0.6% of carbon, of circular cross-section

7214.20.31

 

 

b) Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling, containing by weight less than 0.6% of carbon, of other cross-section

QCVN 7:2012/BTNMT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

c) Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling, of circular cross-section

7214.20.51

 

 

d) Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling, of other cross-section

7214.20.61

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Other, not further worked than cold-formed or cold-finished

7215.50.91

 

 

g) Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Other

7215.90.10

 

 

h) Wire of iron or non-alloy steel, not plated or coated, whether or not polished, containing by weight 0.25% or more but less than 0.6% of carbon, wire of a kind used for making strands for prestressed concrete

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

i) Wire of iron or non-alloy steel, not plated or coated, whether or not polished, containing by weight 0.6% or more of carbon, wire of a kind used for making strands for prestressed concrete

7217.10.33

 

 

k) Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter, of a kind used for concrete reinforcement (rebars)

7213.91.20

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l) Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. Of other cross-section, of a kind used for concrete reinforcement (rebars)

7213.99.20

 

 

m) Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated. Stranded steel wire for prestressed concrete

7312.10.91

 

 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Announced applied standards specified in Article 3 of the Joint Circular No. 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

 

- Joint Circular No. 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

- Circular No. 18/2017/TT-BCT

- Circular No. 27/2012/TT-BKHCN

- Circular No. 07/2017/TT-BKHCN

- State inspection of quality after customs clearance.

- The state inspection shall be conducted on the basis of self-assessment results and commitments of quality of imports given by importers.

- Inspecting authorities: Branches of Directorate for Standards, Metrology and Quality in provinces and cities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)

7206.10.10

7206.10.90

7206.90.00

 

 

Semi-finished products of iron or non-alloy steel.

7207.11.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7207.12.90

7207.19.00

7207.20.10

7207.20.21

7207.20.29

7207.20.91

7207.20.92

7207.20.99

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of at least 600 mm in width, hot rolled, not clad, plated or coated

7208.27.11

7208.27.19

7208.27.91

7208.27.99

7208.39.10

7208.39.90

7208.40.00

7208.54.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7208.90.10

7208.90.20

7208.90.90

 

 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated

7209.15.00

7209.16.10

7209.16.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7209.26.10

7209.26.90

7209.90.10

7209.90.90

 

 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of at least 600 mm in width, clad, plated or coated

7210.11.10

7210.11.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7210.12.90

7210.20.10

7210.20.90

7210.30.11

7210.30.12

7210.30.19

7210.30.91

7210.30.99

7210.41.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7210.41.19

7210.41.91

7210.41.99

7210.49.11

7210.49.12

7210.49.13

7210.49.19

7210.49.91

7210.49.99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7210.61.11

7210.61.12

7210.61.19

7210.61.91

7210.61.99

7210.69.11

7210.69.12

7210.69.19

7210.69.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7210.70.11

7210.90.10

7210.90.90

 

 

Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated

7212.10.11

7212.10.13

7212.10.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7212.10.93

7212.10.99

7212.20.10

7212.20.20

7212.20.90

7212.30.11

7212.30.12

7212.30.13

7212.30.14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7212.40.11

7212.40.12

7212.40.19

7212.40.91

7212.40.92

7212.40.99

7212.50.13

7212.50.14

7212.50.19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7212.50.24

7212.50.29

7212.50.93

7212.50.94

7212.50.99

7212.60.11

7212.60.12

7212.60.19

7212.60.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel

7213.10.10

7213.10.90

7213.20.00

7213.91.10

7213.91.90

7213.99.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.

7214.10.11

7214.10.19

7214.10.21

7214.10.29

7214.20.39

7214.20.49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7214.20.69

7214.30.10

7214.30.90

7214.91.11

7214.91.12

7214.91.19

7214.91.21

7214.91.29

7214.99.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7214.99.91

7214.99.92

7214.99.93

7214.99.99

 

 

Other bars and rods of iron or non-alloy steel.

7215.10.10

7215.10.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7215.50.99

7215.90.90

 

 

Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.

7216.21.10

7216.21.90

7216.40.10

7216.40.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7216.69.00

7216.91.10

7216.91.90

7216.99.00

 

 

Wire of iron or non-alloy steel.

7217.10.10

7217.10.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7217.20.99

7217.30.35

7217.30.39

7217.90.10

7217.90.90

 

 

Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more.

7219.32.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7219.34.00

7219.35.00

7219.90.00

 

 

Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm

7220.20.10

7220.20.90

7220.90.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel.

7224.10.00

7224.90.00

 

 

Other flat-rolled products of alloy steel, of at least 600 mm in width

7225.50.90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7225.92.90

7225.99.90

 

 

Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm.

7226.91.90

7226.92.90

7226.99.19

7226.99.11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7226.99.99

 

 

Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel.

7227.90.00

 

 

Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel.

7228.30.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7228.40.10

7228.50.10

7228.60.10

7228.70.10

7228.70.90

 

 

Wire of other alloy-steel.

7229.90.91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel

7306.50.91

7306.50.99

 

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 về công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


94.999

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!