Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 47/2017/TT-BTC hỗ trợ ngân sách với cơ sở giáo dục đại học nghề nghiệp công đổi mới

Số hiệu: 47/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 15/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 47/2017/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước cho trường đại học công lập, trung tâm dạy nghề công lập.

1. Hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các trung tâm dạy nghề công lập và các trường đại học công lập

Cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề công lập thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tương ứng với số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các cơ sở giáo dục đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 47/BTC.

Trước ngày 15/5 hàng năm, cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề công lập gửi báo cáo Bộ Tài chính sau khi đã quyết toán thuế để đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ.

2. Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp

Theo Thông tư 47/2017, các cơ sở giáo dục nghề công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi cho những nhiệm vụ không thường xuyên.

Các trường đại học công lập, các trung tâm dạy nghề công lập được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động sau:

a) Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp như:

- Mua sắm trang thiết bị;

- Nâng cao tiến bộ khoa học, công nghệ;

- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;

- Góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Lập quỹ hỗ trợ sinh viên, bao gồm:

- Học bổng khuyến khích học tập;

- Các hoạt động hỗ trợ thường xuyên hoặc đột xuất;

- Chi hỗ trợ nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào;


Thông tư 47/2017/TT-BTC quy định về hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 77/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017, Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về Phiên hp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016, Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc cấp hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 77/NQ-CP).

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 cho đến hết thời gian thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP.

Đối với các cơ sở giáo dục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động sau ngày 01 tháng 01 năm 2016 thì thời gian thực hiện từ thời điểm được phê duyệt cho đến hết thời gian thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP.

Điều 2. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ các cơ sở giáo dục

1. Các cơ sở giáo dục thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý thuế đối với thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn, thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Ngân sách nhà nước cấp kinh phí để hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã thực nộp vào ngân sách nhà nước nêu trên.

2. Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp nêu tại khoản 1 điều này (số thuế đã được quyết toán năm trước có xác nhận của cơ quan thuế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thuế), các cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan chủ quản (các Bộ, cơ quan trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đtổng hợp chung gửi Bộ Tài chính hoặc báo cáo Bộ Tài chính (đối với các cơ sở giáo dục hoạt động theo mô hình không có cơ quan chủ quản) trước ngày 15/5 hàng năm đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục.

Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc cấp hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm hiện hành cho các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đcấp cho các cơ sở giáo dục trực thuộc) hoặc cấp hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở giáo dục hoạt động theo mô hình không có cơ quan chủ quản.

Điều 3. Quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp

1. Khoản kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở giáo dục quy định tại Điều 2 là nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho nhiệm vụ không thường xuyên (kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao) của các cơ sở giáo dục.

2. Các cơ sở giáo dục sử dụng số kinh phí được ngân sách nhà nước cấp để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc lập quỹ hỗ trợ sinh viên. Nội dung chi cụ thể, số tiền (số tuyệt đối hoặc tỷ lệ) sử dụng cho từng nội dung do các cơ sở giáo dục quyết định và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm phù hợp với hoạt động thực tế của cơ sở, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển cơ sở: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong cơ sở giáo dục; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định) đtổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có).

- Chi lập Quỹ hỗ trợ sinh viên: chi học bổng khuyến khích học tập và các hình thức học bổng, khen thưởng, hỗ trợ thường xuyên hoặc đột xuất khác theo quy định của cơ sở giáo dục; các khoản chi trực tiếp khác cho học sinh, sinh viên (nghiên cứu khoa học; các hoạt động phong trào, hoạt động ngoại khóa...) và các khoản chi khác đhỗ trợ học sinh, sinh viên.

3. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán các khoản kinh phí được ngân sách nhà nước cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- TTCP và các Phó TTCP;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 47/2017/TT-BTC

Hanoi, May 15, 2017

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR PROVISION OF STATE FUNDING FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND PUBLIC VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS THAT CARRY OUT PILOT INNOVATION OF THE OPERATION MECHANISM ACCORDING TO THE GOVERNMENT’S RESOLUTION NO. 77/NQ-CP DATED OCTOBER 24, 2014

Pursuant to the Government’s Decree No.163/2016/ND-CP dated December 21, 2016 on guidelines for the Law on State Budget;

Pursuant to the Government’s Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 on functions, tasks, powers and organization structure of the Ministry of Finance;

Implementing the Government’s Resolution No. 77/NQ-CP dated October 24, 2014 on pilot renovation of the operation mechanism of public higher education institutions during 2014-2017, Government’s Resolution No. 59/NQ-CP dated July 07, 2016 on the Government’s Regular Meeting – June 2016, Government's Resolution No. 40/NQ-CP dated May 10, 2017 on the Government’s Regular Meeting - April 2017;

At the request of the Director General of Department of Public Expenditure;

The Minister of Finance herby promulgates a Circular on guidelines for provision of state funding for higher education institutions and public vocational education institutions that carry out pilot innovation of operation mechanism according to the Government’s Resolution No. 77/NQ-CP dated October 24, 2014.

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regulated entities: Higer education institutions and public vocational education institutions (hereinafter referred to as “educational institutions”) allowed by the Prime Minister to carry out pilot innovation of the operation mechanism according to the Resolution No. 77/NQ-CP.

3. Duration: from January 01, 2016 to the ending date specified in the Resolution No. 77/NQ-CP is completed.

Regarding the educational institutions allowed by the Prime Minister to carry out pilot innovation of the operation mechanism after January 01, 2016, the duration is from the date of allowance to the ending date specified in Resolution No. 77/NQ-CP.

Article 2. State funding for educational institutions

1. Educational institutions shall declare and pay corporate income tax in accordance with applicable regulations of the law on administration of tax on income from services, short-term training courses and deposit interest.

State funding shall be provided for educational institutions equivalent to the abovementioned corporate income tax already paid to state budget.

2. According to the paid corporate income tax mentioned in Clause 1 of this Article (the tax settled in previous year and certified by the competent tax authority in accordance with regulations of the Tax Law), educational institutions shall submit a report to the supervisory authority (Ministries, central government authorities or People’s Committees of provinces), which will submit a consolidated report to the Ministry of Finance or submit a report to the Ministry of Finance (for the educational institution operating without any supervisory authority) to request funding before May 15.

The Ministry of Finance shall make a decision within its power or request a competent authority to decide to provide state funding for educational institutions in accordance with applicable regulations on allocation of state budget (provide additional funding in the current year to Ministries, central government authorities and local governments, which will allocate it to affiliated educational institutions) or provide direct assistance for the educational institution operating without any supervisory authority.

Article 3. Management and use of state funding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Educational institutions shall transfer state funding to the fund for school development or establish a student assistance fund. Specific expenditures (specific amount or ratio) shall be decided by the institution and specified in regulations on internal expenditures to ensure conformity with actual operations of such institutions, including:

- Expenditures on development of educational institutions: expenditures on construction of facilities and procurement of working equipment and instruments; expenditures on improvement of capability of administrative operations; expenditures on application of technological and scientific advances; expenditures on provision of advanced training for employees in educational institutions; contributions of capital under joint venture or association agreements with other domestic and foreign entities (for the entity granted capital) to provide services in conformity with the assigned functions and tasks and other expenditures (if any).

- Expenditures on establishment of a student assistance fund: expenditures on encouragement scholarship and forms of scholarships, rewards, other regular or unscheduled assistance in accordance with regulations of educational institutions; other expenditures on activities by students (scientific research; movements, extracurricular activities, etc.) and other assistance provided for students.

3. The management, use and settlement of the state funding shall be in compliance with the Law on State Budget and applicable regulations.

Article 4. Implementation

1. This Circular comes into force from July 01, 2017 and applies from the 2016 tax period.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 47/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.859
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39