Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 100/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 100/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/ NĐ- CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Bộ Tài chính ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt như sau:

Điều 1. Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo bảng phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và phát triển nông thôn và khung giá quy định tại Điều 1 Thông tư này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể tại địa phương.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở TC, các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Hội cấp thoát nước VN;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước,
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục QLN&TCĐN; Cục TCDN; Vụ ĐT; Vụ HCSN;
- Lưu: VT (2), Cục QLG (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Loại

Giá tối thiểu
(đồng/m3)

Giá tối đa
(đồng/m3)

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1

3.000

12.000

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5

2.000

10.000

Nước sạch sinh hoạt nông thôn

1.000

8.000

Đối với nước sạch sinh hoạt tại khu công nghiệp: Khu công nghiệp nằm trong loại đô thị nào thì áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị đó.

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 100/2009/TT-BTC

Hanoi, May 20, 2009

 

CIRCULAR

PROMULGATING THE BRACKET OF DAILY-LIFE CLEAN WATER PRICES

THE MINISTRY OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 170/2003/ND-CP of December 25, 2003, detailing a number of articles of the Ordinance on Prices; and Decree No. 75/2008/ND-CP of June 9, 2008, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 170/2003/ND-CP;
Pursuant to the Government's Decree No. 117/2007/ND-CPofJuly 11, 2007, on clean water production, supply and consumption;
The Ministry of Finance promulgates the bracket of daily-life clean water prices as follows:

Article 1. To promulgate the bracket of daily-life clean water prices (inclusive of value-added tax) for resident households according to the Appendix to this Circular.

Article 2. Based on the principles and methods of determining clean water prices under the guidance of the Ministry of Finance, the Ministry of Construction and the Ministry of Agriculture and Rural Development and the price bracket prescribed in Article 1 of this Circular, provincial-level People's Committees shall decide on specific daily-life clean water prices to be applied in their localities.

Article 3. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing. All previous stipulations which are contrary to this Circular are annulled.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Hieu

 

APPENDIX

BRACKET OF DAILY-LIFE CLEAN WATER PRICES
(To the Finance Minister's Circular No. 100/2009/TT-BTC of May 20, 2009)

Type

Minimum price (VND/m3)

Maximum price (VND/m3)

Special urban centers and grade-I urban centers

3,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Urban centers of grades II, III, IV and V

2,000

10,000

Rural daily-life clean water

1,000

8,000

For daily-life clean water in industrial parks: Industrial parks located in a certain grade of urban centers are subject to daily-life clean water prices applicable to that grade of urban centers.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 100/2009/TT-BTC ngày 20/05/2009 ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87