Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2003/QĐ-UB qui định mức tiền lương, tiền công bình quân áp dụng để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài quốc doanh do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 66/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 15/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66 /2003/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 15 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUI ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG BÌNH QUÂN ÁP DỤNG ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NGOÀI QUỐC DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998; Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ qui định và sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 20/TT-LN ngày 30/6/2003;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay qui định mức tiền lương, tiền công bình quân là 600.000 đồng/người/tháng ( sáu trăm ngàn đồng/người/tháng ) áp dụng để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong trường hợp chưa xác định đơn giá tiền lương theo qui định của Nhà nước, chưa thực hiện chế độ hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể.

Điều 2. Quyết định này áp dụng để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài quốc doanh kể từ ngày 01/01/2003. Trong trường hợp do tình hình kinh tế - xã hội phát triển, quy định của Nhà nước về tiền lương tối thiểu tăng cao, dẫn đến biến động lớn về tiền lương và thu nhập của người lao động thì Liên ngành Cục Thuế - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu trình UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2001/QĐ-UB ngày 11/7/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận
- TVTU, TTHĐND, UBND UBMTTQVN tỉnh
- Như điều 3
- Liên đoàn Lao động tỉnh,
Sở TCVG
- Anh Minh-PVP
- Lưu VT, KTTH

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2003/QĐ-UB qui định mức tiền lương, tiền công bình quân áp dụng để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài quốc doanh do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.731

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144