Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 39/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 39/2000/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 QUY ĐỊNH TẠM THỜI ƯU ĐÃI VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày10/05/1997 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997;
Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời ưu đãi về thuế đối với tổ chức, cá nhân sau đây hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán:

- Công ty chứng khoán;

- Công ty quản lý quỹ;

- Tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết;

- Cá nhân đầu tư chứng khoán.

Điều 2. Về thuế giá trị gia tăng.

Tạm thời không thu thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán trong thời gian ba năm (từ năm 2000 đến hết năm 2002); hoạt động kinh doanh không thu thuế giá trị gia tăng trên đây chỉ bao gồm những hoạt động kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của Chính phủ.

Điều 3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài việc được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật hiện hành thì:

1. Đối với Công ty chứng khoán và Công ty quản lý quỹ còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thêm một năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm tiếp theo.

2. Đối với tổ chức phát hành có chứng khoán được niêm yết, còn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm tiếp theo kể từ khi niêm yết chứng khoán lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Điều 4.Các cá nhân đầu tư chứng khoán được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cho phần thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán.

Điều 5. Các quy định khác về thuế ngoài những ưu đãi tại Điều 2, 3 và 4 của Quyết định này, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 39/2000/QD-TTg

Hanoi, March 27, 2000

 

DECISION

STIPULATING TEMPORARY TAX PREFERENCES FOR SECURITIES TRADING ACTIVITIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Value Added Tax Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997 and Enterprise Income Tax Law No. 03/1997/QH9 of May 10, 1997;
Pursuant to Domestic Investment Promotion Law No. 03/1998/QH10 of May 20, 1998 (amended);
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To temporarily provide tax preferences for the following organizations and individuals conducting business activities in the field of securities:

- The securities companies;

- The fund-managing companies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Securities investing individuals.

Article 2.- On the value added tax

Temporarily not to collect the value added tax on the business activities of the securities companies for three years (from 2000 to the end of 2002); the above-mentioned business activities, on which the value added tax is not collected, include only the securities trading activities specified in Clause 2, Article 29 of the Governments Decree No. 48/1998/ND-CP of July 11, 1998.

Article 3.- On the enterprise income tax

Apart from the enjoyment of preferential enterprise income tax according to the current regulations:

1. The securities companies and the fund-managing companies shall be entitled to enterprise income tax exemption for one more year and 50% reduction of payable enterprise income tax for two subsequent years.

2. The issuing organizations with listed securities shall be entitled to 50% reduction of payable enterprise income tax for two subsequent years as from the time the securities are firstly listed at the securities trading center.

Article 4.- Securities investing individuals shall be exempt from income tax on high-income earners for the incomes from devidend, bond interests and differences between securities purchase and sale.

Article 5.- Securities trading organizations or individuals shall comply with other current law provisions on tax apart from the preferences specified in Articles 2, 3 and 4 of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- The Minister of Finance shall have to guide the implementation of this Decision.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/03/2000 về việc quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.466

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!