Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản

Số hiệu: 32/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN; DANH MỤC THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

Căn cứ Nghị định 01/2008/CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản.

2. Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật thuỷ sản và sản phẩm động vật thuỷ sản.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/9/2012.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố
trực thuộc T.Ư;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

-
Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra, Văn phòng, Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục QLCLNLS&TS (Bộ NN&PTNT);
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Công báo; Website Chính phủ (06);
- Lưu: VT, TY (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

DANH MỤC

ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. CÁC VI SINH VẬT, KÝ SINH TRÙNG GÂY BỆNH Ở THỦY SẢN.

Đối tượng kiểm dịch thủy sản bao gồm các vi sinh vật, ký sinh trùng gây ra các bệnh trên thủy sản dưới đây:

I. BỆNH Ở LOÀI GIÁP XÁC.

TT

Tên tiếng việt/Tên tiếng Anh

Tên tác nhân gây bệnh

Loài cảm nhiễm

1

Bệnh đốm trắng/White Spot Disease (WSD)

White spot syndrome virus

( WSSV)

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) và các loài giáp xác khác.

2

Hội chứng Taura/Taura Syndrome (TS)

Taura syndrome virus (TSV)

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei), Các loài tôm he (Penaeus setiferus, P. schmitti, P. monodon, P. chinensis, P. japonicus, P. aztecus, P. duorarum Metapenaeus ensis)

3

Bệnh đầu vàng/Yellow Head Disease (YHD/GAD)

Yellowhead complex virus (YHCV)

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

4

Bệnh MBV/Spherical Baculovirosis

Monodon baculovirus (MBV)

Tôm sú (Panaeus monodon)

5

Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu/Infectious Hypodermal and Haematopoetic Necrosis (IHHN)

Infectious hypodermal and haematopoetic necrosis virus (IHHNV)

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

6

Bệnh BP (Baculovirus penaei)/

Tetrahedral Baculovirosis

Nucleopolyherdovirus (BP)

Các loài tôm he (Penaeus spp)

7

Bệnh teo gan tụy/ Hepatopancreatic Parvovirus Disease (HPD)

Hepatopancreatic Parvovirus (HPV)

Tôm he (Penaeus spp) ở giai đoạn tôm giống

8

Bệnh trắng đuôi/White Tail Disease (WTD)

- Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV)

- Extra small virus (XSV)

Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

9

Bệnh hoại tử gan tụy/ Necrotising Hepatopancreatitis (NHP)

Vi khuẩn Proteobacteria

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei), Tôm xanh châu Á Thái Bình Dương (P. stylirostris), tôm sú (P.monodon) ở giai đoạn hậu ấu trùng, tôm giống và tôm trưởng thành

10

Bệnh nấm ở tôm/Crayfish Plague

Aphanomyces astaci

Tôm càng nước ngọt (Astacus astacus; Austropotamobius pallipes; Austopotmobiss torrentium; Astacus leptodactylus; Pacifasticus leniusculus; Procambarus clarkia)

11

Bệnh hoại tử tuyến ruột giữa do Baculovirus/Baculoviral Midgut gland Necrosis (BMN)

Baculoviral midgut gland necrosis virus (BMNV)

Tôm vua phương đông (Penaeus plebejus), Tôm Kuruma (P. japonicus), tôm trắng Trung Quốc (P. chinensis), Tôm sú (P. monodon), Tôm rằn (P. semisulcatus)

12

Bệnh hoại tử cơ (Bệnh đục cơ)/

Infectious Myonecrosis (IMN)

Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) (cảm nhiễm nhất), tôm sú (P. monodon) ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng

13

Bệnh phát sáng/Luminous Bacteria Disease

Vi khuẩn nhóm Luminescencet Vibrio: Vibrio harveyi

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei), tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) và các loài giáp xác khác.

14

Bệnh sữa trên tôm hùm/Milky Haemolymph Disease of Spiny Lobsters (MHD-SL)

Rickettsia-like organism

Tôm hùm (Panulirus spp)

15

Bệnh Rickettsia ở tôm he/ Rickettsial Disease of Penaeid Shrimp

Rickettsia

Các loài tôm he (Penaeus spp)

16

Bệnh run chân do Rickettsia ở cua

Rickettsia

Một số loài cua nước ngọt và cua biển

17

Bệnh vi khuẩn dạng sợi ở giáp xác/Filamentous Bacterial Disease

Vi khuẩn dạng sợi thuộc họ Cytophagcae: Leucothrix mucor, Cytophage sp, Flexibacter sp., Thiothrix sp., Flavobacterium sp

Các loài giáp xác nuôi

18

Hội chứng gây tử vong tôm bố mẹ/Spawner Mortality Syndrome

("Midcrop mortality Syndrome")

Vi rút thuộc họ Parvoviridae

Tôm he các loài Penaeus monodon, P. esculentus, P. japonieus, P. merguiensis Metapenaeu sensis

19

Bệnh còi do vi rút có nhân đa diện/Nuclear Polyhedrosis Baculovirosis (NPD)

Vi rút thuộc họ Baculoviridae: Baculovirus penaei, Monodon baculovirus

Các loài tôm he (Penaeus spp)

20

Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm/Black Gill Disease

Do các yếu tố vô sinh hoặc do nấm Fusarrium spp

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei), tôm hùm (Panulirus ornatus)

21

Bệnh đỏ thân trên tôm hùm/Red Body Disease

Do vi rút chưa xác định

Tôm hùm (Panulirus ornatus)

22

Hội chứng hoại tử gan tụy/

Hepatopancreatitic Necrosis Syndorme (HNS)

Chưa xác định rõ được tác nhân gây bệnh

Tôm sú (Penaeus monodon), tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

II. BỆNH Ở LOÀI CÁ

TT

Tên tiếng việt/Tên tiếng Anh

Tên tác nhân gây bệnh

Loài cảm nhiễm

1

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do EHNV/Epizootic Haematopoietic Necrosis (EHN)

Epizootic haematopoietic necrosis virus- EHNV

Cá vược vây đỏ (Perca fluvitilis), cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss), cá vược Macquarie (Macquaria australasica), cá ăn muỗi (Gambussia affinis), cá rô bạc (Bidyanus Bidyanus), cá ngân hà miền núi (Galaxias olidus)

2

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do IHNV/Infectious Haematopoietic Necrosis disease (IHN)

Infectious haematopoietic necrosis virus - IHNV

Các loài cá hồi (Oncorhynchus spp), cá hồi Ðại Tây Dương (Salmo salar)

3

Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép/Spring Viraemia of Carp (SVC)

Spring viraemia of carp virus - SVCV

Cá chép (Cyprinus carpio), cá trắm cỏ Ctenopharyngodon idellus), cá mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix), cá mè hoa (Aristichthys nobilis), cá diếc (Carassius carassius), cá vàng (C. auratus), cá tin ca (Tinca tinca), cá nheo châu Âu (Silurus glanis)

4

Bệnh nhiễm trùng xuất huyết do vi rút/Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS)

Viral haemorrhagic septicaemia virus- VHSV

Các loài cá hồi (Oncorhynchus spp), cá cá hồi nâu (Salmo trutta), cá thyman (Thymallus thymallus), cá hồi trắng (Coregonus spp), cá chó (Esox lucius), cá bơn (Scophthalmus maximus), tuyết Thái Bình Dương (Gadus macrocephalus), cá trích Thái Bình Dương (Clupea pallasi), cá tuyết Ðại Tây Dương (Gadus morhua), cá vược châu Âu (Dicentrarchuslabrax), cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus), cá tuyết đá (Rhinonemus cimbrius), cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá trích (Clupea harengus), cá tuyết Na Uy (Trisopterus esmarkii), cá tuyết lam (Micromesistius poutassou), cá tuyết trắng (Merlangius merlangius), cá quế (Argentina sphyraena), cá bơn (Scophthalmus maximus)

5

Bệnh do RSIV/Red seabream iridoviral disease

 

Red seabream iridovirus (RSIV)

 

Cá tráp đỏ (Pagrus major), cá mùi đen (Acanthopagrus schlegeli), cá tráp vây vàng (Acanthopagrus latus), cá tráp đỏ (Evynnis japonica), Cá thu Nhật (Seriola quinqueradiata), cá thu lớn (Seriola dumerili), cá thu (Seriola lalandi), cá háo sọc (Pseudocaranx dentex), cá ngừ miền Bắc (Thunnus thynnus), cá thu Nhật Bản (Scomberomorus niphonius), Cá sa ba (Scomber japonicus), Cá Sòng Nhật Bản (Trachurus japonicus), Cá vẹt Nhật Bản (Oplegnathus fasciatus), cá trác đá (Oplegnathus punctatus), cá giò (Rachycentron canadum), cá sòng (Trachinotus blochii), cá Sạo xám (Parapristipoma trilineatum), cá Kẽm lang (Plectorhinchus cinctus), cá hè Trung Hoa (Lethrinus haematopterus), cá hè dài (Lethrinus nebulosus), largescale blackfish (Girella punctata), cá đá (Sebastes schlegeli), cá đỏ dạ lớn (Pseudosciaena crocea), cá Vược Nhật (Lateolabrax japonicus), Lateolabrax sp, cá vược (Lates calcarifer), cá vược đen (Micropterus salmoides), cá bơn vằn răng thưa (Paralichthys olivaceus), spotted halibut (Verasper variegatus), Cá nóc hổ (Takifugu rubripes), cá rô mo Trung Quốc (Siniperca chuatsi), cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus), cá đối mục (Mugil cephalus), cá mú các loài (Epinephelus spp)

6

Bệnh do KHV/Koi herpesvirus disease

Koi Herpesvirus (KHV)

Cá chép (Cyprinus carpio), cá chép koi (C. carpio koi)

7

Bệnh hoại huyết cá hồi/ Infectious Salmon Anaemia (ISA)

Infectious Salmon anaemia virus (ISAV)

Các loài cá hồi (Oncorhynchus spp)

8

Bệnh hoại tử thần kinh/Viral Nervous Necrosis/ Viral Encephalopathy and etinopathy

Betanodavirus

Cá chẽm con (Lates calcarifer), cá vược châu Âu (Dicentrarchus labrax), cá bơn (Scophthalmus maximus), cá bơn lưỡi ngựa (Hippoglossus hippoglossus), cá vẹt Nhật Bản (Oplegnathus fasciatus), cá mú chấm đỏ (Epinepheles akaara), cá háo vằn (Pseudocaranx dentex), cá nóc hổ (Takifugu rubripes), cá bơn Nhật Bản (Paralichthys olivaceus), cá mú tảo bẹ (Epinephelus moara), cá mú chấm nâu (Epinephelus malabaricus), cá mùi đá (Oplegnathus punctatus), một số loài cá nuôi biển khác

9

Bệnh do vi rút Oncorhynchus masou trên cá hồi Nhật Bản/

Oncorhynchus masou Virus Disease (OMVD)

Oncorhynchus masou

Các loài cá hồi (Oncorhynchus spp)

10

Bệnh xuất huyết do reovirus/

Grass Carp Haemorrhagic Disease (GCHD)

 

Reovirus/GCHV

Cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella), cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus), cá lòng tong clicker (Pseudorasbora parva), cá Mè hoa (Aristichthys nobilis), cá mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix), cá vàng (Carassius auratus), cá chép (Cyprinus carpio).

11

Bệnh đốm trắng nội tạng (bệnh gan thận mủ ) ở cá da trơn/Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)

 

Edwardsiella ictaluri

cá nheo (Ictalurus melas), cá trê Mỹ (Ictalurus furcatus), brown bullhead (Ictalurus nebulosus), cá trê sông (Ictalurus punctatus), glass knife fish (Eigenmannia virescens), cá hồng cam (Puntius conchonius), sind danio (Devario devario), cá tra (Pangasius hypophthalmus), cá trê trắng (Clarias batrachus), white catfish (Ictalurus cactus), yellow bullhead (Ictalurus natalis), cá ngựa vằn (Danio rerio), cá hồi Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)

12

Bệnh hoại tử tuyến tụy/Infectious Pancreatic Necrosis (IPN)

Infectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV)

Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar), cá hồi suối (Salvelinus fontinalis), cá hồi nâu (Salmo trutta), cá ngựa vằn (Danio rerio), cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss), cá cam sọc (Seriola lalandi)

13

Hội chứng bơi xoắn ở cá rô phi/

Spinning Tilapia Syndrome (STS)

Iridovirus

Các loài cá rô phi (Oreochoromis spp)

14

Bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus/Streptococcosis

Streptococcus

Các loài cá nước ngọt và nước mặn.

15

Bệnh vi khuẩn ở thận cá/Bacterial Kidney Disease of Fish (BKD)

Renibacterium salmoninarum

Cá thuộc họ cá hồi Salmonidae, các loài Oncorhynchus (cá hồi Thái Bình Dương và cá hồi vân)

16

Bệnh do vi khuẩn Flexibacter ở cá/Flexibacter Disease

Flexibacter spp

Cá chình (Anguilla japonica, A. anguilla), cá Misgurnus anguillicaudatus, cá diếc (Carassius auratus), cá chép (Cyprinus carpio), cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus), cá rô phi (Oreochromis mosambicus), cá trê vàng (Clarias macrocephalus), cá chẽm (Lates calcarifer), cá hồng (Lutjanus spp), cá mú (Epinephelus spp)

17

Bệnh nấm hạt Dermocystidiosis/

Dermocystidiosis–a gill disease due to Dermocystidium spp

Dermocystidium spp

Các loài cá nước ngọt và nước mặn

18

Bệnh nấm Ichthyophonosis/

Ichthyophonosis

Ichthyophonus spp

Cá hồi, cá trích (Clupea harengus), cá vây vàng (Limanda ferruginea)

19

Bệnh nấm mang/Gill Fungus Disease

Một số loài nấm thuộc giống Branchiomyces

Các loài cá nước ngọt

20

Bệnh u nang bạch huyết/

Lymphocystis

Iridovirus

Có ở các bộ: Perciformes, Pleuronectifomes, Tetraodontifomes, Clupeifomes, Salmonifomes, Opidiifomes, Cyprinodontifomes

21

Bệnh sán lá đơn chủ đẻ con/

Gyrodactylosis

Gyrodactylus salaris

Các loài cá nước ngọt và nước mặn

22

Bệnh sán lá 16 móc/Dactylogyrosis

Dactylogyrus spp

Các loài cá nước ngọt và nước mặn

23

Hội chứng lở loét/Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)

Aphanomyces invadans

Các loài cá nước ngọt và nước mặn

III. BỆNH Ở LOÀI THÂN MỀM (NHUYỄN THỂ).

TT

Tên tiếng việt/Tên tiếng Anh

Tên tác nhân gây bệnh

Loài cảm nhiễm

1

Bệnh do virus gây chết ở Bào ngư/Abalone Viral Mortality

Putative herpesvirus

Các loài bào ngư (Haliotis spp)

2

Bệnh do bào tử Bonamia exitiosa/ Infection with Bonamia exitiosa

Bonamia exitiosa

Ostrea chilensis

Ostrea angasi

3

Bệnh do bào tử Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreae

Bonamia ostreae

Các loài hàu (Ostrea spp)

4

Bệnh do Perkinsus olseni/

Infection with Perkinsus olseni

 

Perkinsus olseni

Sò, ngao (Anadara trapezia, Austrovenus stutchburyi, Tapes decussatus, Tapes philippinarum, Pitar rostrata), hầu (Crassostrea gigas, C. ariakensis, C. sikamea), trai (Pinctada margaritifera, P. martensii), bào ngư (Haliotis rubra, H. laevigata, H. scalaris, H. cyclobates)

5

Bệnh do Marteilia refringens/

Infection with Marteilia refringens

Marteilia refringens

Hầu (Ostrea spp), vẹm (Mytilus spp)

6

Bệnh do Perkinsus marinus/ Infection with Perkinsus marinus

Perkinsus marinus

Hầu (Crassostrea virginica, C. gigas, C. ariakensis, C. rhizophorae)

7

Bệnh do Xenohaliotis californiensis/Infection with Xenohaliotis californiensis

Xenohaliotis californiensis

Các loài bào ngư (Haliotis spp)

8

Bệnh Mikrocytos/Mikrocytosis

Mikrocytos mackini, M. roughleyi

Hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas), hầu châu Âu (Ostrea edulis), hầu Olympia (O. conchaphila, O. lurida), hầu Mỹ (Crassostrea virginica), hầu đá Sydney (Saccostrea glomerata), Crassostrea commercialis, Saccostreacommercialis

9

Bệnh Haplosporidum/ Haplosporidiosis

Haplosporidium costale, H. nelsoni

Hầu Mỹ (Crassostrea virginica), hầu Thái Bình Dương (C. gigas)

10

Bệnh Marteilioides/ Marteilioidosis

Marteilioides chungmuenis, M. branchialis

Hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas), hầu đá Sydney (Saccostrea commercialis)

11

Bệnh màng áo ở hầu do vi rút/ Iridovirosis (Oyster Velar Virus Disease)

Iridovirus

Ấu trùng hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas)

IV. BỆNH Ở ĐỘNG VẬT LƯỠNG CƯ.

TT

Tên tiếng việt/Tên tiếng Anh

Tên tác nhân gây bệnh

Loài cảm nhiễm

1

Bệnh do ranavirus/ Infection with Ranavirus

Ranavirus

Ếch (Rana spp)

2

Bệnh do Batrachochytrium dendrobatidis/ Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

Batrachochytrium dendrobatidis

Ếch (Rana spp)

3

Bệnh do nấm Chytridiomyco/ Chytridiomycosis

Một số loài nấm thuộc ngành Chytridiomycota

Các loài ếch

V. BỆNH Ở LOÀI BÒ SÁT LƯỠNG CƯ.

TT

Tên tiếng việt/Tên tiếng Anh

Tên tác nhân gây bệnh

Loài cảm nhiễm

1

Bệnh đốm trắng trên ba ba/ White Spots Disease

Nấm AchlyaAeromonas hydrophila

Các loài ba ba

2

Bệnh đậu mùa trên cá sấu/ Crocodile Pox

Parapoxvirus

Các loài cá sấu

3

Bệnh viêm gan do Adenovirus trên cá sấu/ Adenoviral Hepatitis

Adenoviral hepatitis

Các loài cá sấu

4

Bệnh do Mycoplasma trên cá sấu/ Mycoplasmosis

Mycoplasma sp

Các loài cá sấu

5

Bệnh do vi khuẩn Dermatophilus trên cá sấu/ Dermatophilosis

Dermatophilus sp

Các loài cá sấu

6

Nhiễm trùng hô hấp ở ba ba/ Respiratory infections in tortoise

E. coli, Aeromonia, hoặc các vi khuẩn gram (-) khác; Retroviruses, Herpesvirus; nấm AspergillisCandida và các tác nhân vô sinh khác

Các loài ba ba

VI. BỆNH CHUNG CHO NHIỀU LOÀI THỦY SẢN.

TT

Tên tiếng việt/Tên tiếng Anh

Tên tác nhân gây bệnh

1

Bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn Aeromonas di động

Septicemia caused by motile Aeromonas

2

Bệnh do vi khuẩn Aeromonas không có khả năng di động

Infection with non-motile Aeromonas

3

Bệnh do Vibriosis ở thủy sản

Infection with Vibrio

4

Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas

Infection with Pseudomonas

5

Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium

Infection with Mycobacterium

B. CÁC SINH VẬT GÂY Ô NHIỄM.

1. Vi khuẩn hiếu khí: Streptococcus spp, Staphylococcus areus, Escherichia Coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella spp, Bacillus cereus, Campylobacter spp, Listeria monocytogenes, Yersinia spp, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Vibrio, Hepatitis và các loại vi khuẩn hiếu khí gây ô nhiễm khác.

2. Vi khuẩn kỵ khí: Clostridium spp và các loại vi khuẩn yếm khí khác.

3. Các loại vi sinh vật gây bệnh cho người và thủy sản.

4. Nấm mốc, nấm men.

C. CÁC CHẤT ĐỘC HẠI.

1. Nội độc tố và ngoại độc tố của vi trùng.

2. Các chất hormon: Kích thích sinh trưởng, kích dục tố và các loại hormon khác.

3. Chất kháng sinh: Chloramphenicol, Nitrofuran, Tetracycline, Streptomycin, Enrofloxacin và các loại kháng sinh khác.

4. Độc tố nấm: Aflatoxin và các loại độc tố nấm khác.

5. Chất phóng xạ.

6. Kim loại nặng: Thuỷ ngân (Hg), Chì (Pb), Cadimi (Cd), Asen (As), Kẽm (Zn) và các loại kim loại nặng khác.

7. Hoá chất bảo vệ thực vật: Carbaryl, Cypermethrin, Delramethrin, Coumaphos, DDT, 2,4 D, Lindan, Trichlorphon, Dichlorvos, Diazinon, Fenchlorphos, Chlopyrifos và các hoá chất bảo vệ thực vật khác.

8. Các chất bảo quản và phẩm màu cấm sử dụng.

D. CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC.

Các đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc tuỳ theo tình hình dịch bệnh động vật ở trong nước và trên thế giới.

 

DANH MỤC

THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. THỦY SẢN

1. Cá: Các loài cá có vẩy, cá da trơn và các loài cá khác.

2. Giáp xác: Tôm, cua, ghẹ và các loài giáp xác sống dưới nước khác.

3. Thân mềm: Mực, bạch tuộc, ốc, trai, nghêu (ngao), sò, hầu và các loài thân mềm sống dưới nước khác.

4. Lưỡng cư: Ếch, nhái và các loài lưỡng cư khác.

5. Bò sát: Rùa, ba ba, đồi mồi, cá sấu, và các loài bò sát sống dưới nước hoặc bò sát lưỡng cư khác.

6. Xoang tràng: Sứa, thủy tức, san hô.

7. Da gai: Hải sâm, cầu gai.

8. Hải miên.

9. Động vật có vú sống dưới nước: Cá voi, hải cẩu, rái cá và các loài động vật có vú khác sống dưới nước.

10. Các loại thủy sản khác.

11. Các đối tượng thủy sản khác thuộc diện phải kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

II. SẢN PHẨM THỦY SẢN

1. Phôi, trứng, tinh trùng và ấu trùng của các loài thủy sản.

2. Thủy sản đã chết ở dạng nguyên con.

3. Sản phẩm thủy sản ở dạng tươi sống, sơ chế, đông lạnh, ướp lạnh.

4. Sản phẩm thủy sản ướp muối, sản phẩm đã qua xử lý (phơi khô, sấy khô, hun khói).

5. Sản phẩm thủy sản ở dạng chế biến, đóng hộp.

6. Nước mắm, mắm tôm.

7. Trứng tươi, trứng muối và các sản phẩm từ trứng thủy sản.

8. Bột cá, dầu cá, mỡ cá, bột tôm, bột sò và các sản phẩm từ thuỷ sản khác dùng làm nguyên liệu.

9. Dược liệu có nguồn gốc thủy sản: dầu cá và các loại dược liệu khác có nguồn gốc thủy sản.

10. Da, da lông, vây, vẩy, vỏ thủy sản ở dạng tươi, khô, ướp muối.

11. Thủy sản nhồi bông, bơm hơi.

12. Răng, móng, xương, mai, vỏ của động vật thủy sản chưa qua tinh chế.

13. Bệnh phẩm thủy sản.

14. Các đối tượng sản phẩm thủy sản khác thuộc diện phải kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

III. CÁC PHƯƠNG TIỆN, VẬT DỤNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN CHUYỂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM THỦY SẢN

1. Các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường xe lửa, đường sông, đường biển, đường hàng không: máy bay, tàu hoả, ô tô, tàu thuyền, và các phương tiện vận chuyển khác.

2. Các vật dụng, dụng cụ, bao bì chứa đựng liên quan đến vận chuyển, lưu giữ, bốc xếp thủy sản, sản phẩm thủy sản.

3. Chất độn, chất thải trong quá trình vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản.

 THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 32/2012/TT-BNNPTNT

Hanoi, July 20, 2012

 

CIRCULAR

PROMULAGATING THE LIST OF OBJECTS OF AQUATIC AND AQUATIC PRODUCT QUARANTINE; THE LIST OF FISHERIES, AQUATIC PRODUCTS SUBJECT TO QUARANTINE

Pursuant to the Government’s Decree No.01/2008/ND-CP,of January 03, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Agriculture and Rural Development; the Government’s Decree  No. 75/2009/ND-CP,of September 10, 2009 on amending article 3 of the Decree No.01/2008/ND-CP,of January 03, 2008;

Pursuant to the Ordinance on veterinary medicine No. 18/2004/PL-UBTVQH of the National Assembly Standing Committee approved on April 29, 2004;

Pursuant to the Government’s Decree No. 33/2005/ND-CP, of March 15, 2005 detailing the implementationa number of articles of the Ordinance on veterinary medicine, the Government’s Decree No. 119/2008/ND-CP, of November 28, 2008 amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 33/2005/ND-CP;

At the proposal of Director of the Department of Animal Health;

The Minister of Agriculture and Rural Development promulagates the list of objects of aquatic and aquatic product quarantine; the list of fisheries, aquatic products subject to quarantine:

Article 1. Promulgating together with this Circular:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The list of fisheries, aquatic products subject to quarantine.

Article 2. Annulling the Decision No. 110/2008/QD-BNNPTNT, of November 12, 2008 of the Minister of Agriculture and Rural Development promulagating the list of objects of aquatic animal and product’s aquatic animal quarantine.

Article 3. Effect

This Circular takes effect after 45 days from the day of signing.

Article 4. Organizating Implementation

The Chief of the Ministry Office, director of the Department of Animal Health, heads of Ministerial units and relevant organizations, individuals shall implement this Circular.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Diep Kinh Tan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE LIST OF

OBJECTS OF AQUATIC AND AQUATIC PRODUCT QUARANTINE
(Promulgated together with the Circular No. 32/2012/TT-BNNPTNT, of July 20, 2012 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

A. MICROORGANISMS, PARASITES CAUSING DISEASES TO FISHERIES

Objects of aquatic quarantine include microorganisms, parasites causing diseases to fisheries as follows:

I. DISEASES IN CRUSTACEANS

No.

Vietnamese name/English name

Name of agents causing diseases

The infected species

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh đốm trắng/White Spot Disease (WSD)

White spot syndrome virus

( WSSV)

Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei and other crustaceans

2

Hội chứng Taura/Taura Syndrome (TS)

Taura syndrome virus (TSV)

Litopenaeus vannamei, Penaeus setiferus, P. schmitti, P. monodon, P. chinensis, P. japonicus, P. aztecus, P. duorarum and Metapenaeus ensis

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Yellowhead complex virus (YHCV)

Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei

4

Bệnh MBV/Spherical Baculovirosis

Monodon baculovirus (MBV)

Panaeus monodon

5

Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu/Infectious Hypodermal and Haematopoetic Necrosis (IHHN)

Infectious hypodermal and haematopoetic necrosis virus (IHHNV)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Bệnh BP (Baculovirus penaei)/

Tetrahedral Baculovirosis)

Nucleopolyherdovirus (BP)

Penaeus spp

7

Bệnh teo gan tụy/ Hepatopancreatic Parvovirus Disease (HPD)

Hepatopancreatic Parvovirus (HPV)

Penaeus spp at stage of breeding shrimp  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh trắng đuôi/White Tail Disease (WTD)

- Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV)

- Extra small virus (XSV)

Macrobrachium rosenbergii

9

Bệnh hoại tử gan tụy/ Necrotising Hepatopancreatitis (NHP)

Proteobacteria

Litopenaeus vannamei, P. stylirostris, P.monodon at the stage of post- larvae, breeding shrimp, mature shrimp

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Aphanomyces astaci

Giant freshwater prawn (Astacus astacus; Austropotamobius pallipes; Austopotmobiss torrentium; Astacus leptodactylus; Pacifasticus leniusculus; Procambarus clarkia)

11

Bệnh hoại tử tuyến ruột giữa do Baculovirus/Baculoviral Midgut gland Necrosis (BMN)

Baculoviral midgut gland necrosis virus (BMNV)

Penaeus plebejus, Kuruma (P. japonicus), P. chinensis, P. monodon, P. semisulcatus

12

Bệnh hoại tử cơ (Bệnh đục cơ)/

Infectious Myonecrosis (IMN)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Litopenaeus vannamei (be infected at the most), P. monodon at all stages of growth

13

Bệnh phát sáng/Luminous Bacteria Disease

Bacteria under Luminescencet Vibrio group: Vibrio harveyi

Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei,Macrobrachium rosenbergii and other crustaceans.

14

Bệnh sữa trên tôm hùm/Milky Haemolymph Disease of Spiny Lobsters (MHD-SL)

Rickettsia-like organism

Panulirus spp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh Rickettsia ở tôm he/ Rickettsial Disease of Penaeid Shrimp

Rickettsia

Penaeus spp

16

Bệnh run chân do Rickettsia ở cua/ Rickettsia-like organism

Rickettsia

Several of freshwater crabs and sea crabs

17

Bệnh vi khuẩn dạng sợi ở giáp xác/Filamentous Bacterial Disease

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

18

Hội chứng gây tử vong tôm bố mẹ/Spawner Mortality Syndrome

("Midcrop mortality Syndrome")

Parvoviridae Virus

Penaeus monodon, P. esculentus, P. japonieus, P. merguiensis Metapenaeu sensis

19

Bệnh còi do vi rút có nhân đa diện/Nuclear Polyhedrosis Baculovirosis (NPD)

Baculoviridae virus: Baculovirus penaei, Monodon baculovirus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Bệnh đen mang trên tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm/Black Gill Disease

Due to azoic elements or  mushrooms Fusarrium spp

Penaeus monodon , Litopenaeus vannamei, Panulirus ornatus

21

Bệnh đỏ thân trên tôm hùm/Red Body Disease

Due to undefined virus

Panulirus ornatus

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hepatopancreatitic Necrosis Syndorme (HNS)

Undefined clearly the agents causing diseases

Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei

II. DISEASES IN FISH

No.

Vietnamese name/English name

Name of agents causing diseases

The infected species

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Epizootic haematopoietic necrosis virus- EHNV

Perca fluvitilis,Oncorhynchus mykiss, Macquaria australasica,Gambussia affinis, Bidyanus Bidyanus, Galaxias olidus

2

Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu do IHNV/Infectious Haematopoietic Necrosis disease (IHN)

Infectious haematopoietic necrosis virus - IHNV

Oncorhynchus spp, Salmo salar

3

Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép/Spring Viraemia of Carp (SVC)

Spring viraemia of carp virus - SVCV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Bệnh nhiễm trùng xuất huyết do vi rút/Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS)

Viral haemorrhagic septicaemia virus- VHSV

Oncorhynchus spp, Salmo trutta, Thymallus thymallus, Coregonus spp, Esox lucius, Scophthalmus maximus, Gadus macrocephalus, Clupea pallasi, Gadus morhua, Dicentrarchuslabrax, Melanogrammus aeglefinus, Rhinonemus cimbrius, Sprattus sprattus, Clupea harengus, Trisopterus esmarkii, Micromesistius poutassou, Merlangius merlangius, Argentina sphyraena, Scophthalmus maximus

5

Bệnh do RSIV/Red seabream iridoviral disease

 

Red seabream iridovirus (RSIV)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Bệnh do KHV/Koi herpesvirus disease

Koi Herpesvirus (KHV)

Cyprinus carpio, C. carpio koi

7

Bệnh hoại huyết cá hồi/ Infectious Salmon Anaemia (ISA)

Infectious Salmon anaemia virus (ISAV)

Oncorhynchus spp

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Betanodavirus

Lates calcarifer, Dicentrarchus labrax, Scophthalmus maximus, Hippoglossus hippoglossus, Oplegnathus fasciatus, Epinepheles akaara, Pseudocaranx dentex, Takifugu rubripes, Paralichthys olivaceus, Epinephelus moara, Epinephelus malabaricus, Oplegnathus punctatus, several of other reared sea fishes

9

Bệnh do vi rút Oncorhynchus masou trên cá hồi Nhật Bản/

Oncorhynchus masou Virus Disease (OMVD)

Oncorhynchus masou

Oncorhynchus spp

10

Bệnh xuất huyết do reovirus/

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Reovirus/GCHV

Ctenopharyngodon idella, Mylopharyngodon piceus, Pseudorasbora parva, Aristichthys nobilis, Hypophthalmichthys molitrix, Carassius auratus, Cyprinus carpio.

11

Bệnh đốm trắng nội tạng (bệnh gan thận mủ ) ở cá da trơn/Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)

 

Edwardsiella ictaluri

Ictalurus melas, Ictalurus furcatus, brown bullhead (Ictalurus nebulosus), Ictalurus punctatus, Eigenmannia virescens, Puntius conchonius, sind danio (Devario devario), Pangasius hypophthalmus, Clarias batrachus, white catfish (Ictalurus cactus), yellow bullhead (Ictalurus natalis), Danio rerio, salmon Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), Oncorhynchus mykiss

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Infectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV)

Salmo salar, Salvelinus fontinalis, Salmo trutta, Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Seriola lalandi

13

Hội chứng bơi xoắn ở cá rô phi/

Spinning Tilapia Syndrome (STS)

Iridovirus

Oreochoromis spp

14

Bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus/Streptococcosis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

freshwater and salt water fishes

15

Bệnh vi khuẩn ở thận cá/Bacterial Kidney Disease of Fish (BKD)

Renibacterium salmoninarum

Salmonidae, Oncorhynchus (pacific salmon Oncorhynchus mykiss)

16

Bệnh do vi khuẩn Flexibacter ở cá/Flexibacter Disease

Flexibacter spp

Anguilla japonica, A. anguilla, Misgurnus anguillicaudatus, Carassius auratus, Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idellus, Oreochromis mosambicus, Clarias macrocephalus, Lates calcarifer, Lutjanus spp, Epinephelus spp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh nấm hạt Dermocystidiosis/

Dermocystidiosis–a gill disease due to Dermocystidium spp

Dermocystidium spp

freshwater and salt water fishes

18

Bệnh nấm Ichthyophonosis/

Ichthyophonosis

Ichthyophonus spp

Clupea harengus, Limanda ferruginea

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh nấm mang/Gill Fungus Disease

a few of musrooms under Branchiomyces

Freshwater fishes

20

Bệnh u nang bạch huyết/

Lymphocystis

Iridovirus

Including: Perciformes, Pleuronectifomes, Tetraodontifomes, Clupeifomes, Salmonifomes, Opidiifomes, Cyprinodontifomes

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Gyrodactylosis

Gyrodactylus salaris

freshwater and salt water fishes

22

Bệnh sán lá 16 móc/Dactylogyrosis

Dactylogyrus spp

freshwater and salt water fishes

23

Hội chứng lở loét/Epizootic Ulcerative Syndrome (EUS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

freshwater and salt water fishes

III. DISEASES IN MOLLUSCS

No.

Vietnamese name/English name

Name of agents causing diseases

The infected species

1

Bệnh do virus gây chết ở Bào ngư/Abalone Viral Mortality

Putative herpesvirus

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Bệnh do bào tử Bonamia exitiosa/ Infection with Bonamia exitiosa

Bonamia exitiosa

Ostrea chilensis

Ostrea angasi

3

Bệnh do bào tử Bonamia ostreae/Infection with Bonamia ostreae

Bonamia ostreae

Ostrea spp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh do Perkinsus olseni/

Infection with Perkinsus olseni

 

Perkinsus olseni

Anadara trapezia, Austrovenus stutchburyi, Tapes decussatus, Tapes philippinarum, Pitar rostrata, Crassostrea gigas, C. ariakensis, C. sikamea, Pinctada margaritifera, P. martensii, Haliotis rubra, H. laevigata, H. scalaris, H. cyclobates

5

Bệnh do Marteilia refringens/

Infection with Marteilia refringens

Marteilia refringens

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Bệnh do Perkinsus marinus/ Infection with Perkinsus marinus

Perkinsus marinus

Crassostrea virginica, C. gigas, C. ariakensis, C. rhizophorae

7

Bệnh do Xenohaliotis californiensis/Infection with Xenohaliotis californiensis

Xenohaliotis californiensis

Haliotis spp

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mikrocytos mackini, M. roughleyi

Crassostrea gigas, Ostrea edulis, O. conchaphila, O. lurida, Crassostrea virginica, Saccostrea glomerata, Crassostrea commercialis, Saccostreacommercialis

9

Bệnh Haplosporidum/ Haplosporidiosis

Haplosporidium costale, H. nelsoni

Crassostrea virginica, C. gigas

10

Bệnh Marteilioides/ Marteilioidosis

Marteilioides chungmuenis, M. branchialis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Bệnh màng áo ở hầu do vi rút/ Iridovirosis (Oyster Velar Virus Disease)

Iridovirus

Crassostrea gigas

IV. DISEASES IN AMPHIBIANS

No.

Vietnamese name/English name

Name of agents causing diseases

The infected species

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bệnh do ranavirus/ Infection with Ranavirus

Ranavirus

Rana spp

2

Bệnh do Batrachochytrium dendrobatidis/ Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

Batrachochytrium dendrobatidis

Rana spp

3

Bệnh do nấm Chytridiomyco/ Chytridiomycosis

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Frogs

V. DISEASES IN AMPHIBIOUS REPTILES

No.

Vietnamese name/English name

Name of agents causing diseases

The infected species

1

Bệnh đốm trắng trên ba ba/ White Spots Disease

Mushroom Achlya and  Aeromonas hydrophila

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Bệnh đậu mùa trên cá sấu/ Crocodile Pox

Parapoxvirus

Crocodiles

3

Bệnh viêm gan do Adenovirus trên cá sấu/ Adenoviral Hepatitis

Adenoviral hepatitis

Crocodiles

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mycoplasma sp

Crocodiles

5

Bệnh do vi khuẩn Dermatophilus trên cá sấu/ Dermatophilosis

Dermatophilus sp

Crocodiles

6

Nhiễm trùng hô hấp ở ba ba/ Respiratory infections in tortoise

E. coli, Aeromonia, or other bacteria gram (-); Retroviruses, Herpesvirus; mushrooms Aspergillis and Candida and other azoic agents  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. GENERAL DISEASES TO MANY AQUATIC SPECIES 

No.

Vietnamese name/English name

Name of agents causing diseases

1

Bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn Aeromonas di động / Septicemia caused by motile Aeromonas

Motile Aeromonas

2

Bệnh do vi khuẩn Aeromonas không có khả năng di động/ Infection with non-motile Aeromonas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Bệnh do Vibriosis ở thủy sản/ Infection with Vibrio

Vibrio

4

Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas/ Infection with Pseudomonas

Pseudomonas

5

Bệnh do vi khuẩn Mycobacterium/ Infection with Mycobacterium

Mycobacterium

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Aerobic bacteria: Streptococcus spp, Staphylococcus areus, Escherichia Coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella spp, Bacillus cereus, Campylobacter spp, Listeria monocytogenes, Yersinia spp, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Vibrio, Hepatitis and other Aerobic bacteria causing pollution.

2. Anaerobic bacteria: Clostridium spp and other anaerobic bacteria.

3. Micro-organisms causing diseases in human and fisheries.

4. Mould and yeast.

C. TOXIC SUBSTANCES

1. Endotoxin and Exotoxins of microbe.

2. Hormone: growth hormone, aphrodisiac hormone and other hormones.

3. Antibiotics: Chloramphenicol, Nitrofuran, Tetracycline, Streptomycin, Enrofloxacin and other antibiotics.

4. Mycotoxin: Aflatoxin and other mycotoxins.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Heavy metals: Mercury (Hg), Lead (Pb), Cadmium (Cd), Arsenic (As), Zinc (Zn) and other heavy metals.

7. Plant protection chemicals: Carbaryl, Cypermethrin, Delramethrin, Coumaphos, DDT, 2,4 D, Lindan, Trichlorphon, Dichlorvos, Diazinon, Fenchlorphos, Chlopyrifos and others.

8. Preservative substances and colorings prohibited for use.

D. OTHER OBJECTS

Other objects of aquatic and aquatic product quarantine are required by import country or prescribed by treaties of which Vietnam concluded or is member or depend on animal epidemic diseases status in country and world. 

 

THE LIST OF

FISHERIES, AQUATIC PRODUCTS SUBJECT TO QUARANTINE
(Promulgated together with the Circular No. 34/2012/TT-BNNPTNT, of July 20, 2012 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

I. FISHERIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Crustaceans:  Shrimps, crabs, flower crabs and other underwater living crustaceans.

3. Molluscs: Squids, octopus, snails, shellfishes, mussels, oysters and other underwater living mollusks.

4. Amphibians: Frogs and other amphibans.

5. Reptile: Turtles, tortoises, eretmochelys imbricate, crocodiles and underwater living reptiles or other amphibious reptiles.

6. Cnidaria: Jellyfish, hydra, corals.

7. Echinoderms: Holothurian, sea urchin.

8. Sponge.

9. Underground living mammals:  Whales, seals, otters and underground living mammals.

10. Other aquatic species.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. AQUATIC PRODUCTS

1. Embryos, eggs, sperms and larvae of aquatic species.

2. Fisheries died in whole form.

3. Aquatic products in fresh, preliminary processed, frozen, chilled forms.

4. Aquatic products salted, processed (drying, freeze-drying, fumigating).

5. Aquatic products in processed forms, canned.

6. Fish sauce, shrimp paste.

7. Fresh eggs, salted eggs and products made from aquatic eggs.

8. Fish powder, fish oil, fish grease, shrimp powder, oyster powder and products from other fisheries used as material. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Skin, plumose skin, fin, opercle, shell of fisheries in fresh, dried, salted form.

11. Inflatable or waded aquatic products.

12. Teeth, claws, bones, shells of aquatic animals not refined yet.

13. Aquatic swabs

14. Objects of other aquatic products subject to quarantine at the request of import country or as prescribed in International treaties of which Vietnam concluded or is member.

III. MEANS, OUTFITS RELATED TO AQUATIC AND AQUATIC PRODUCT TRANSFER

1. The means for transport in roadway, railway, waterway, seaway and airway: Airplanes, trains, automobiles, vessels and other means for transport.

2. Outfits, tools, packages to contain relating to transporting, storing, loading fisheries, aquatic products.

3. Buffers, wastes during the process of transporting fisheries, aquatic products.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/07/2012 về danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.207.90