Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1616/QĐ-BYT 2020 hướng dẫn phân loại lựa chọn bộ trang phục phòng chống Covid-19

Số hiệu: 1616/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 08/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19”.

Điều 2. Giao cho Viện Trang thiết bị và Công trình y tế và các tổ chức có năng lực được chỉ định khác xây dựng quy trình, tổ chức đánh giá, thử nghiệm Bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật tại hướng dẫn này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, TB-CT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

VỀ KỸ THUẬT, PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN BỘ TRANG PHỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(Ban hành kèm quyết định số …../QĐ-BYT ngày….tháng….năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Giới thiệu chung

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid 19 là phương tiện phòng hộ cá nhân để bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết cơ thể và giọt hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gân người bệnh. Phương tiện phòng hộ cá nhân cũng được sử dụng để bảo vệ người bệnh không bi nhiễm các vi sinh vật thường trú và vãng lai từ nhân viên y tế và môi trường trong bệnh viện hoặc hạn chế phát tán các mầm bệnh ra ngoài môi trường. Việc mang phương tiện phòng hộ cá nhân khi chăm sóc người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 là một trong các biện pháp quan trọng trong phòng ngừa lây nhiễm cho nhân viên y tế.

Nhiều tổ chức về an toàn trên thế giới đã công bố hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong môi trường y tế. Tài liệu này dựa trên hướng dẫn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa kỳ (ANSI) và Hiệp hội vì sự tiến bộ của Thiết bị y tế (AAMI): ANSI/AAMI PB 70:2012 mô tả hiệu suất rào cản chất lỏng và phân loại áo choàng phẫu thuật và cách ly để sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khoẻ. Đối với các sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn khác thì tham khảo “bảng tương đương về phân loại cấp độ hiệu suất rào cản của hướng dẫn này và các tiêu chuẩn quốc tế khác” tại bảng 3.

Phương tiện phòng hộ cá nhân được quy định trong Quyết định số 468/QĐ- BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 là một trong các phương tiện phòng hộ cá nhân với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trong phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn này nhằm mục đích: (1) Hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19; (2) Hướng dẫn về phân loại bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19; (3) Hướng dẫn lựa chọn Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 trong công tác chuyên môn. Hướng dẫn sẽ được bổ sung, sửa đổi khi có thêm dữ liệu.

Các đơn vị sản xuất, cung cấp bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 áp dụng hướng dẫn này để thực hiện đánh giá, phân loại cấp độ bảo vệ, in nhãn sản phẩm. Việc đánh giá, phân loại cấp độ bảo vệ, in nhãn sản phẩm phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ năng lực được Bộ Y tế chỉ định hoặc có tài liệu hợp pháp theo quy định để chứng minh việc đáp ứng theo các tiêu chí kỹ thuật được quy định trong hướng dẫn này.

Các đơn vị sử dụng áp dụng hướng dẫn để lựa chọn Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

2. Tài liệu viện dẫn

Hướng dẫn này được xây dựng, viện dẫn dựa trên các tiêu chuẩn phổ biến sau:

- Tiêu chuẩn ANSI AAMI PB 70:2012 Hiệu suất rào cản chất lỏng và phân loại quần áo bảo hộ và khăn trải dự định sử dụng trong cơ sở chăm sóc sức khỏe (Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in health care facilities).

- Tiêu chuẩn ISO 22609 Quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân truyền nhiễm - Khẩu trang y tế - Phương pháp thử khả năng chống thâm nhập của máu tổng hợp.

- Tiêu chuẩn ASTM F1670 / F1671 M-13 Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn về tính kháng xâm nhập của vật liệu quần áo bảo hộ đối với mầm bệnh truyền qua máu, sử dụng hệ thống xét nghiệm xâm nhập thể thực khuẩn Phi-X174 (Phi-X174 Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Blood-Borne Pathogens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration as a Test System1).

- Tiêu chuẩn EN 14126 Bộ quần áo bảo hộ -Yêu cầu về hiệu suất và phương pháp thử đối với quần áo bảo hộ chống lại các tác nhân lây nhiễm (Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents).

- Tiêu chuẩn AAMI TIR 11:2005 Lựa chọn và sử dụng quần áo bảo hộ và khăn trải phẫu thuật trong các cơ sở y tế.

- Tiêu chuẩn BS EN 13795-3:2019 Khăn trải, trang phục bảo hộ cách ly dùng trong y tế phẫu thuật và trang phục sạch không khí sử dụng cho bệnh nhân, đội ngũ lâm sàng và trang thiết bị – Phần 3: Yêu cầu hiệu năng và các mức hiệu năng.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 găng khám bệnh sử dụng 1 lần.

- Tiêu chuẩn EN 166/2002 Thiết bị bảo vệ mắt – Yêu cầu kỹ thuật (Personal eye protection - Specifications).

- Danh mục các thiết bị bảo vệ cá nhân của WHO về kiểm soát nhiễm trùng và phòng ngừa (WHO list of Personal Protective Equipment for Infection and Prevention Control).

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế thông thường.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8389-2:2010 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

- Tiêu chuẩn EN 149 : 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D; NIOSH-42C FR84.

- Tiêu chuẩn EN 14683 : 2019 Khẩu trang y tế - Yêu cầu riêng và phương pháp thử (Medical face masks - Requirements and test methods)

- Tiêu chuẩn EN ISO 11737-1.

- Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng đối với bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn này không áp dụng cho bộ trang phục phẫu thuật, tấm trải giường hoặc bộ trang phục phòng hộ cá nhân khác.

4. Định nghĩa

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 là phương tiện phòng hộ cá nhân sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, bao gồm: thành phần chính là bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) và phụ kiện lựa chọn kèm theo (bao giầy, kính bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu trang, găng tay y tế) được trang bị với chức năng bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gân với người bệnh hoặc người có khả năng mang mầm bệnh.

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Quy định chung

- Bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) và bao giầy được sản xuất từ chất liệu vải không dệt, kháng thấm, có khả năng bảo vệ chống vi sinh vật xâm nhập theo đường dịch được chia các cấp độ quy định trong mục 5.2, dễ sử dụng, mặc thoáng mát, không gây khó chịu quá mức cho người sử dụng, phần mũ bo kín được khuôn mặt (hở phần mắt đảm bảo cho người sử dụng không bị giới hạn trường nhìn). Không gây dị ứng cho người mặc. Bề mặt phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ, các viền chắc chắn, kín khít và không có lỗi ngoại quan.

- Các phụ kiện[1] kèm theo phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại các mục từ 5.2.3 đến 5.2.6 trong tài liệu này.

5.2. Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

5.2.1. Cấu trúc: Gồm bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) và phụ kiện kèm theo (bao giầy, kính bảo hộ hoặc/và tấm che mặt, khẩu trang, găng tay y tế).

5.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời)

5.2.2.1. Kiểu dáng, kích thước: Theo thiết kế của từng khung chiều cao, cân nặng.

5.2.2.2. Độ sạch của vi sinh vật (Bioburden - theo EN ISO 11737-1):

Đối với các bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) + bao giầy, phụ kiện sử dụng trong các khu vực cần vô trùng (theo yêu cầu chuyên môn) phải được tiệt trùng, chỉ số bioburden đạt được phải ≤ 30 cfu/g.

5.2.2.3. Yêu cầu hiệu suất rào cản

Yêu cầu kỹ thuật hiệu suất rào cản của bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời) + bao giầy được quy định theo 4 cấp độ tại bảng sau:

Bảng 1. Yêu cầu hiệu suất rào cản theo các cấp độ[2]

Hiệu suất rào cản

Thử nghiệm

Kết quả

Yêu cầu AQL[3] (Alpha=0.5)

Yêu cầu RQL[4] (Beta=0.10)

Cấp độ 1

AATCC 42

≤ 4.5 g

4%

20%

Cấp độ 2

AATCC 42

AATCC 127

≤ 1.0 g

≥ 20 cm

4%

4%

20%

20%

Cấp độ 3

AATCC 42

AATCC 127

≤ 1.0 g

≥ 50 cm

4%

4%

20%

20%

Cấp độ 4

ASTM F1671

Đạt

4%

20%

5.2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với tấm che mặt.

- Vật liệu: làm bằng nhựa trong, dẻo. Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 01 lần)

- Đảm bảo trường nhìn: Chống mờ do hơi nước. Cung cấp tầm nhìn tốt cho người sử dụng.

- Kích thước: Che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn mặt.

5.2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với găng tay y tế: Đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6343-1:2007 và 6343-2:2007 găng khám bệnh sử dụng 1 lần.

5.2.5. Yêu cầu kỹ thuật đối với kính bảo hộ: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 166/2002 hoặc ANSI Z87 hoặc TCVN 5039:1990 .

- Vật liệu: Khung PVC linh hoạt, không gây kích ứng đối với da mặt, mắt kính trong suốt (loại không làm biến dạng hình ảnh). Có thể được làm sạch hoặc khử trùng (dùng nhiều lần hoặc dùng 1 lần).

- Trường nhìn: Chống mờ do hơi nước, cung cấp tầm nhìn tốt cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

- Kích thước: Phù hợp với khuôn mặt.

5.2.6. Yêu cầu kỹ thuật đối với khẩu trang

- Khẩu trang có hiệu lực lọc cao đạt tiêu chuẩn EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D và EN 14683:2019 type I, II hoặc IIR, NIOSH-42C FR84 (ví dụ khẩu trang N95 hoặc FFP2 hoặc tương đương).

- Khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 Khẩu trang y tế thông thường hoặc tiêu chuẩn TCVN 8389-2:2010 Khẩu trang y tế phòng nhiễm khuẩn.

- Khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn theo Quyết định 870/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế.

6. Phân loại cấp độ của bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Phân loại cấp độ bảo vệ của bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 được căn cứ theo hiệu suất rào cản của bộ mũ, áo, quần dạng liền (hoặc rời), gồm 4 cấp độ từ thấp đến cao, cụ thể như sau:

Bảng 2. Phân loại cấp độ bảo vệ của bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Phân loại cấp độ bảo vệ của Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Khu vực A (mặt trước)

Đánh giá về cấp độ hiệu suất rào cản đạt được theo Bảng 1

Khu vực B (tay áo)

Đánh giá về cấp độ hiệu suất rào cản đạt được theo Bảng 1

Khu vực C (mặt sau)

Đánh giá về cấp độ hiệu suất rào cản đạt được theo Bảng 1

Cấp độ 1

Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 1

Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 1

Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 1

Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 1, 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 2

Cấp độ 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 2

Cấp độ 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 2

Cấp độ 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 2

Cấp độ 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 2, 3 hoặc 4

Cấp độ 3

Cấp độ 3 hoặc 4

Cấp độ 3 hoặc 4

Cấp độ 3

Cấp độ 3 hoặc 4

Cấp độ 3

Cấp độ 3 hoặc 4

Cấp độ 3

Cấp độ 3 hoặc 4

Cấp độ 3 hoặc 4

Cấp độ 4

Cấp độ 4

Cấp độ 4

Cấp độ 4

Chấp thuận tương đương về phân loại cấp độ hiệu suất rào cản tại hướng dẫn này đối với các tiêu chuẩn khác được quy định tại bảng sau:

Bảng 3. Bảng chấp thuận tương đương về phân loại cấp độ hiệu suất rào cản của bộ trang phục với tiêu chuẩn quốc tế phổ biến khác.

Hiệu suất rào cản

Tiêu chuẩn EN 14126 (Mục 4.1.4.1)

Cấp độ 1

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp độ 2; Cấp độ 3

Cấp độ 3

Cấp độ 4; Cấp độ 5

Cấp độ 4[5]

Cấp độ 6

7. Yêu cầu về thành phần của Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Việc sử dụng Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 phải đảm bảo việc bảo vệ toàn bộ bề mặt cơ thể người sử dụng trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết và giọt bắn đường hô hấp mang các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc gân với người bệnh hoặc người có khả năng mang mầm bệnh. Đơn vị sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cần đảm bảo các thành phần như bảng sau:

Bảng 4. Yêu cầu về thành phần của Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

 

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 1

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-cấp độ 2

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3

Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 4

Bộ mũ, áo, quần

+

+

+

+

Kính bảo hộ

+

+/-

Không

Không

Tấm che mặt

Không

+/-*

+

+

Găng tay y tế

+

+

+

+

Bao giầy

+/-

+

+

+

Khẩu trang

Khẩu trang 870 trở lên

Khẩu trang y tế theo TCVN 8389-1:2010 hoặc 8389-2:2010

Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683

Type I,II,IIR hoặc tương đương

Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683

Type I,II,IIR hoặc tương đương

Ghi chú:

+ : Có.

- : Không.

+/- : Có thể có hoặc không.

* : Nếu có thì không chọn thêm kính bảo hộ.

 Lưu ý:

a) Đối với bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3 và 4 thì quy cách của bộ mũ áo quần phải là dạng liền. Bộ trang phục phòng chống dịch covid-19 cấp độ 1 không nhất thiết phải có bao giày.

b) Đơn vị sử dụng chủ động việc quyết định thay thế khẩu trang y tế trong trường hợp khan hiếm khẩu trang N95, FFP2 hoặc tương đương.

8. Hướng dẫn về lựa chọn việc sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

Việc sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện theo khuyến cáo tại bảng sau:

Bảng 5. Lựa chọn sử dụng bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 theo khu vực, đối tượng và hoạt động chuyên môn

Khu vực

Đối tượng sử dụng

Hoạt động chuyên môn

Cấp độ bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19

8.1. Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phòng khám sàng lọc

Nhân viên y tế

Tư vấn, khám thực thể bệnh nhân không có triệu chứng hô hấp.

Cấp độ 3 trở lên

Nhân viên y tế

Tư vấn, khám thực thể bệnh nhân có triệu chứng hô hấp.

Cấp độ 4

Nhân viên vệ sinh

Sau và giữa các cuộc tư vấn, khám thực thể với bệnh nhân có triệu chứng hô hấp.

Cấp độ 3 trở lên

Nhân viên y tế

Sàng lọc sơ bộ không tiếp xúc trực tiếp

Cấp độ 2

Khoa cấp cứu khi chưa khai thác được yếu tố nguy cơ nhiễm Covid-19

Nhân viên y tế

Thực hiện các thủ thuật có thể tạo khí dung hoặc phẫu thuật

Cấp độ 4

Nhân viên y tế

Mọi hoạt động

Cấp độ 3

Khu vực cách ly

Nhân viên y tế

Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân và không có nguy cơ tạo hạt khí dung.

Cấp độ 3 trở lên

Thực hiện các thủ thuật có thể tạo khí dung hoặc phẫu thuật

Cấp độ 4

Nhân viên vệ sinh

Vào phòng của bệnh nhân

Cấp độ 3 trở lên

Phòng xét nghiệm mẫu dịch đường hô hấp nghi ngờ, mẫu BN mắc covid 19

Nhân viên y tế

Mọi hoạt động

Cấp độ 4

Vận chuyển người bệnh mắc Covid 19

Tất cả nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế.

Mọi hoạt động

Cấp độ 3 trở lên

Các khu vực khác bệnh nhân đi qua trong khu vực cách ly

Tất cả nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế.

Bất kỳ hoạt động nào không liên quan đến việc tiếp xúc với bệnh nhân.

Cấp độ 3

Khoa chống nhiễm khuẩn

Nhân viên xử lý chất thải tại bệnh viện

Thu gom và xử lý chất thải tại bệnh viện

Cấp độ 3 trở lên

Khu xử lý, bảo quản thi hài

Tất cả nhân viên, bao gồm cả nhân viên y tế.

Mọi hoạt động

Cấp độ 4

8.2. Tại cộng đồng

Nhà ở trong trường hợp có bệnh nhân hô hấp

Nhân viên y tế

Cung cấp chăm sóc hoặc hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân hô hấp tại nhà

Cấp độ 2

8.3. Tại khu vực nhập cảnh

Khu hành chính

Tất cả nhân viên

Mọi hoạt động

Cấp độ 1-2 (Khi cần tiếp xúc gần)

Khu vực sàng lọc

Nhân viên

Sàng lọc đầu tiên (đo nhiệt độ) không tiếp xúc trực tiếp

Cấp độ 1-2

Nhân viên

Nhân viên sàng lọc lần thứ hai (phỏng vấn hành khách có triệu chứng bệnh hô hấp hoặc có lịch sử du lịch đến vùng dịch).

Cấp độ 2

Nhân viên vệ sinh

Làm sạch khu vực nơi hành khách bị sốt đang được sàng lọc.

Cấp độ 2

Khu vực cách ly tạm thời (trong khu vực nhập cảnh)

Nhân viên

Vào khu vực cách ly, nhưng không cung cấp hỗ trợ trực tiếp

Cấp độ 2

Nhân viên, Nhân viên y tế

Hỗ trợ hành khách được vận chuyển đến cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Cấp độ 2

Nhân viên vệ sinh

Vệ sinh khu vực cách ly

Cấp độ 2

Xe cứu thương hoặc xe trung chuyển

Nhân viên y tế

Vận chuyển người nghi ngờ đến cơ sở chăm sóc sức khỏe

Cấp độ 3

Lái xe

Chỉ tham gia vào việc lái xe cho người nghi ngờ mắc bệnh và khoang lái xe được tách ra khỏi khoang bệnh nhân.

Cấp độ 2

Hỗ trợ đưa lên hoặc xuống người nghi ngờ mắc bệnh covid 19

Cấp độ 3

 

Nhân viên vệ sinh

Vệ sinh sau và giữa vận chuyển người nghi ngờ mắc bệnh covid 19 đến cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Cấp độ 2

8.4. Tại khu vực cách ly tập trung người nghi nhiễm covid 19

Trạm gác

Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, y tế

Bảo vệ vòng ngoài

Cấp độ 1-2 (Khi cần tiếp xúc gần)

Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển

Nhân viên y tế, lực lượng vũ trang

Khử khuẩn phương tiện vận chuyển

Cấp độ 1-2

Khu vực tiếp đón đối tượng cách ly

Nhân viên y tế

Kiểm tra y tế ban đầu, phân loại người được cách ly khi được tiếp nhận

Cấp độ 2

Phòng cách ly tạm thời

Nhân viên y tế

Theo dõi sức khỏe người có triệu chứng nghi ngờ mắc

Cấp độ 2

8.5. Đội phản ứng nhanh

Bất cứ nơi nào

Nhân viên đáp ứng nhanh

Tất cả các hoạt động tiếp xúc gần, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đã nhiễm hợp nghi nhiễm

Cấp độ 3 trở lên

8.6. Tại khu vực lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Các phòng lấy mẫu xét nghiệm lưu động

Kỹ thuật viên, nhân viên y tế

Thao tác lấy các mẫu hô hấp

Cấp độ 4

Kỹ thuật viên, nhân viên y tế

Bảo quản, vận chuyển mẫu

Cấp độ 2

Các phòng lấy mẫu, xử lý mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế khác (các trung tâm CDC, các Viện nghiên cứu …)

Kỹ thuật viên, nhân viên y tế

Thao tác lấy các mẫu hô hấp, thực hành xét nghiệm mẫu nghi ngờ, mẫu BN mắc Covid 19

Cấp độ 4

9. Bao gói và ghi nhãn

9.1. Bao gói

Theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất[6], bộ trang phục sử dụng trong phòng mổ hoặc khu vực cần thiết (theo chỉ định chuyên môn) phải đóng gói tiệt trùng.

9.2. Ghi nhãn

- Theo quy định tại Nghị định số 43/2017 ngày 14/4/2017 của Thủ tướng chính phủ về nhãn hàng hóa.

- Nhà sản xuất phải ghi rõ những thông tin sau trên tem nhãn chính (hoặc phụ)

của sản phẩm:

a. Tiêu chuẩn áp dụng.

b. Phân loại cấp độ (được quy định tại Bảng 2)

c. Cỡ theo chiều cao hoặc cỡ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (ví dụ:

S,M,L,XL,…)

d. Ký hiệu "chống lại nguy cơ sinh học"

 [1] Kính bảo hộ, tấm che mặt, khẩu trang, găng tay y tế, bao giày.

[2] Tham chiếu theo phân loại cấp độ tại tiêu chuẩn ANSI AAMI PB 70:2012.

[3] AQL: mức chất lượng có thể chấp nhận.

[4] RQL: mức chất lượng không chấp nhận.

[5] Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM F1671 và thử nghiệm Phi-X174 được chấp thuận là đạt cấp độ 4.

[6] Trường hợp đóng gói của nhà sản xuất không có đủ thành phần theo yêu cầu tại Bảng 4, đơn vị sử dụng có trách nhiệm bổ sung các thành phần để đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ người sử dụng.

THE MINISTRY OF HEALTH
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1616/QD-BYT

Hanoi, April 08, 2020

 

DECISION

ON INTERIM GUIDELINES ON TECHNICAL REQUIREMENTS FOR COVID-19 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLASSIFICATION AND SELECTION THEREOF

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government’s Decree No.75/2017/ND-CP dated July 20, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Health;  

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 447/QD-TTg dated April 01, 2020 on COVID-19 epidemic declaration;

At the request of the Head of the Department of Medical Equipment and Health Works - Ministry of Health,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Promulgated together with this Decision are the interim guidelines on technical requirements for COVID-19 personal protective equipment and classification and selection thereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. This Decision takes effect from the date on which it is signed.

Article 4. Head of Office of the Ministry of Health; Head of Department of Medical Equipment and Health Works, Chief Inspector of the Ministry of Health; heads of affiliates of the Ministry of Health; Head of National Institute of Medical Device and Construction, heads of relevant units and relevant individuals shall implement this Decision./.

 

 

 

P.P. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Truong Quoc Cuong

 

INTERIM GUIDELINES

ON TECHNICAL REQUIREMENTS FOR COVID-19 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AND CLASSIFICATION AND SELECTION THEREOF
(Enclosed with Decision No.
…../QD-BYT dated …/.../2020 by Minister of Health)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COVID-19 personal protective equipment (hereinafter referred to as “COVID-19 PPE”) is a type of personal protective equipment (PPE) that protects health care workers against the risk of infection when they come into contact with blood, bodily fluids and droplets containing infectious agents from patients. PPE can also protect patients against residential and transient microorganisms from health care workers and the hospital environment or limit the spread of pathogens to the environment. Use of PPE when caring for confirmed or suspected COVID-19 cases is one important precaution against transmission for health care workers.

Many safety organizations around the world have published guidelines for use of PPE in healthcare settings. These documents are formulated based on the ANSI/AAMI PB 70:2012 standard for liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in health care facilities from the American National Standards Institute (ANSI) and Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). For products of other standards, acceptable equivalents to levels of barrier performance from other common international standards are provided for in Table 3.

PPE is elaborated in Decision No. 468/QD-BYT dated February 19, 2020 by the Minister of Health on guidelines for infection prevention and control for COVID-19 acute respiratory disease in healthcare establishments. COVID-19 PPE is a type of PPE that protects all skin surfaces of the user against COVID-19.

These guidelines aim to provide guidelines on (1) technical standards for COVID-19 PPE; (2) classification of COVID-19 PPE; and (3) selection of COVID-19 for professional operations. These guidelines may be amended as more data becomes available.

COVID-19 PPE manufacturers and providers shall follow these guidelines when assessing and classifying levels of protection and labeling. Such assessment and classification of levels of protection and labeling must be carried out by sufficiently competent units designated by the Ministry of Health or possessing documentary proof of their capabilities to meet the technical criteria stated herein that are valid according to regulations.

COVID-19 PPE using units shall choose the type of PPE suitable for their professional operations based on these guidelines.

2. References

These guidelines are formulated based on the following common standards:

- ANSI AAMI PB 70:2012. Liquid barrier performance and classification of protective apparel and drapes intended for use in health care facilities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- ASTM F1670 / F1671 M-13. Standard Test Method for Resistance of Materials Used in Protective Clothing to Penetration by Blood-Borne Pathogens Using Phi-X174 Bacteriophage Penetration as a Test System.

- EN 14126. Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents.

- AAMI TIR 11:2005. Selection and use of protective apparel and surgical drapes in health care facilities.

- BS EN 13795-3:2019. Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – Performance requirements and performance levels.

- TCVN 6343-1:2007 and 6343-2:2007. Single-use medical examination gloves.

- EN 166/2002. Personal eye protection - Specifications.

- WHO list of Personal Protective Equipment for Infection and Prevention Control.

- TCVN 8389-1:2010. Normal medical face mask.

- TCVN 8389-2:2010: Medical face mask preventing bacteria.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- EN 14683 : 2019. Medical face masks - Requirements and test methods.

- EN ISO 11737-1.

- Decision No. 468/QD-BYT dated February 19, 2020 on guidelines for infection prevention and control for COVID-19 acute respiratory disease in healthcare establishments.

3. Scope

These guidelines are applicable to COVID-19 PPE.

These guidelines are not applicable to surgical apparel, drapes or other types of PPE.

4. Definition

COVID-19 PPE is a type of PPE used in COVID-19 prevention and control. Its main components consist of one-piece or separate head cover and protective clothing, and protective gear (shoe covers, safety goggles and/or face shields, masks and medical gloves) capable of protecting all skin surfaces of the user against the risk of infection upon contact with blood, bodily fluids and droplets containing pathogens from patients or potential carriers.

5. Technical requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- One-piece or separate head cover and protective clothing, and shoe covers must be made of non-woven and non-absorbent fabrics capable of protecting against microorganisms in bodily fluids and classified according to Section 5.2, be easy to use and airy, and not cause great discomfort or any allergic reaction for the user. The head cover must fit the user’s face and leave the eyes uncovered to prevent obstructing the user’s view. The surface must be clean, have tight seams and have no loose thread or visible defect.

- Protective gear[1] must comply with the standards provided for from Section 5.2.3 to Section 5.2.6 of this document.

5.2. COVID-19 personal protective equipment

5.2.1. Components: one-piece or separate head cover and protective clothing, and protective gear (shoe covers, safety goggles or/and face shields and medical masks and gloves).

5.2.2. Technical requirements for one-piece or separate head cover and protective clothing

5.2.2.1. Design and size: based on body height/weight.

5.2.2.2. Bioburden (according to EN ISO 11737-1):

One-piece or separate head cover and protective clothing + shoe covers and protective gear used in sterile areas (according to professional requirements) must be sterilized and have a bioburden of ≤ 30 cfu/g.

5.2.2.3. Barrier performance requirements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Table 1. Levels of barrier performance[2]

Level of barrier performance

Test

Result

AQL[3] (Alpha=0.5)

RQL[4] (Beta=0.10)

Level 1

AATCC 42

≤ 4.5 g

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20%

Level 2

AATCC 42

AATCC 127

≤ 1.0 g

≥ 20 cm

4%

4%

20%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 3

AATCC 42

AATCC 127

≤ 1.0 g

≥ 50 cm

4%

4%

20%

20%

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ASTM F1671

Pass

4%

20%

5.2.3. Technical requirements for face shields

- Material: disposable or reusable clear and flexible plastic that can be cleaned or disinfected.

- Visual field: capable of preventing fogging and providing sufficient visibility for users.

- Size: cover both ears and extend below the chin.

5.2.4. Technical requirements for medical gloves: meet TCVN 6343-1:2007 and 6343-2:2007 standards for single-use medical examination gloves.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Material: the frame shall be made of flexible PVC that does not cause any allergic reaction to the face; the glasses must be transparent and not cause visual distortion. The reusable or disposable goggles must be cleanable and disinfectable.

- Visual field: capable of preventing fogging and providing sufficient visibility for both health care workers and patients.

- Size: fit the face.

5.2.6. Technical requirements for masks

- Respirator masks must meet the EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR D and EN 14683:2019 type I, II or IIR, NIOSH-42C FR84 standards (e.g. masks meeting the N95 or FFP2 standard or equivalent).

- Medical masks must meet the TCVN 8389-1:2010 or TCVN 8389-2:2010 standard.

- Anti-droplet and antibacterial cloth masks must meet the requirements stated in Decision No. 870/QD-BYT dated March 12, 2020 by the Ministry of Health.

6. Classification of COVID-19 personal protective equipment

Table 2 provides for the 4 levels of protection of COVID-19 PPE, which are determined based on the level of barrier performance of the one-piece or separate protective clothing and head cover and sorted from lowest to highest.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level of protection of COVID-19 personal protective equipment

Area A (front side)

Level of barrier performance according to Table 1

Area B (sleeves)

Level of barrier performance according to Table 1

Area C (back side)

Level of barrier performance according to Table 1

Level 1

Level 1, 2, 3 or 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 1

Level 1, 2, 3 or 4

Level 1

Level 1, 2, 3 or 4

Level 1

Level 1, 2, 3 or 4

Level 1, 2, 3 or 4

Level 2

Level 1, 2, 3 or 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 2

Level 1, 2, 3 or 4

Level 2

Level 2, 3 or 4

Level 2

Level 2, 3 or 4

Level 2, 3 or 4

Level 3

Level 3 or 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 3

Level 3 or 4

Level 3

Level 3 or 4

Level 3

Level 3 or 4

Level 3 or 4

Level 4

Level 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 4

Table 3 describes the acceptable equivalents to the levels of barrier performance stated in these guidelines from other common international standards.

Table 3. Acceptable equivalents to levels of barrier performance from other common international standards

Barrier performance

EN 14126 standard (Section 4.1.4.1)

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2; Level 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 4; Level 5

Level 4[5]

Level 6

7. Required components of COVID-19 personal protective equipment

COVID-19 PPE must be used in a manner that protects all skin surfaces of the user against the risk of infection upon contact with blood, bodily fluids and droplets containing pathogens from patients or potential carriers. Table 4 describes the components that are required for each level of COVID-19 PPE.

Table 4. Required components of COVID-19 personal protective equipment

 

Level 1 COVID-19 personal protective equipment

Level 2 COVID-19 personal protective equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 4 COVID-19 personal protective equipment

Head cover and clothing

+

+

+

+

Safety goggles

+

+/-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

None

Face shield

None

+/-*

+

+

Medical gloves

+

+

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+

Shoe covers

+/-

+

+

+

Masks

Masks meeting the requirements stated in Decision No. 870/QD-BYT or higher standards

Medical masks of TCVN 8389-1:2010 or 8389-2:2010 standard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type I,II,IIR or equivalent

Masks of N95, FFP2 or EN 14683 standard

Type I,II,IIR or equivalent

Note:

+ : Required.

- : Not required.

+/- : Might or might not require.

.* : If used, safety goggles are not required.

 Note:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) PPE-using units may decide to use alternatives to medical masks in case of shortage of masks of N95/FFP2 standard or equivalent.

8. Guidelines on selection and use of COVID-19 personal protective equipment

Table 5 provides recommendations on selection of COVID-19 PPE.

Table 5. Selection and use of COVID-19 personal protective equipment by location, user and professional operation

Location

User

Professional operation

Level of COVID-19 personal protective equipment

8.1. In healthcare establishments

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Health care workers

Consultation with and physical examination of patients with no respiratory symptoms

Level 3 or higher

Health care workers

Consultation with and physical examination of patients with respiratory symptoms

Level 4

Cleaning staff

After and during consultations and physical examination of patients with respiratory symptoms

Level 3 or higher

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Preliminary screening with no direct contact

Level 2

Emergency departments receiving patients with undetermined COVID-19 transmission risks

Health care workers

Procedures potentially capable of generating aerosols or surgeries

Level 4

Health care workers

All activities

Level 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Health care workers

Direct patient care without aerosol generation

Level 3 or higher

Procedures potentially capable of generating aerosols or surgeries

Level 4

Cleaning staff

Entering patient rooms

Level 3 or higher

Laboratories testing samples of confirmed or suspected COVID-19 cases

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

All activities

Level 4

Transport of COVID-19 cases

All staff, including health care workers

All activities

Level 3 or higher

Other areas with patient presence in the isolation area

All staff, including health care workers

Any activity without contact with patients

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Departments of infection control

Handlers of waste in hospitals

Collection and handling of waste in hospitals

Level 3 or higher

Morgues

All staff, including health care workers

All activities

Level 4

8.2. In communities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Health care workers

Direct assistance or care for patients with respiratory diseases at home

Level 2

8.3. Ports of entry

Administrative areas

All staff

 All activities

Level 1-2 (upon close contact)

Screening areas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

First round of screening (taking temperature) with no direct contact

Level 1-2

Staff

Second round of screening (interviewing passengers with respiratory symptoms or coming from infected areas).

Level 2

Cleaning staff

Cleaning of areas where patients with fever are being screened

Level 2

Temporary isolation areas (in ports of entry)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Entering the isolation area but not providing direct assistance

Level 2

Staff and health care workers

Assisting passengers being transported to healthcare establishments

Level 2

Cleaning staff

Cleaning of isolation areas

Level 2

Ambulances or shuttle buses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transport of suspected cases to healthcare establishments

Level 3

Drivers

Only driving suspected cases and the driver compartment is separated from the patient compartment

Level 2

Assisting suspected cases with entering or exiting the vehicle

Level 3

 

Cleaning staff

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 2

8.4. In quarantine zones

Guard booths

Police, military forces, militia and self-defense forces and health care workers

Outdoor security

Level 1-2 (upon close contact)

Vehicle disinfection points

Health care workers and armed forces

Vehicle disinfection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Areas for reception of quarantined persons

Health care workers

Initial health check and classification of quarantined persons upon reception

Level 2

Temporary quarantine rooms

Health care workers

Monitoring health of persons with symptoms suspicious of COVID-19

Level 2

8.5. Quick response teams

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quick response team members

All activities with close or direct contact with suspected or confirmed cases

Level 3 or higher

8.6. Sample collecting areas and sample preservation and transport outside of healthcare establishments

Mobile sampling units

Technicians and health care workers

Respiratory specimen collection

Level 4

Technicians and health care workers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Level 2

Sample collecting and processing rooms in other healthcare facilities (CDCs, research institutes, etc.)

Technicians, health care workers

Collection of respiratory specimens and testing of samples of confirmed or suspected cases

Level 4

9. Packaging and labeling

9.1. Packaging

Based on the manufacturer’s packaging specification, PPE used in operating rooms or other locations requiring PPE use (according to professional indications) must be packaged in a sterile manner[6].

9.2. Labeling

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Manufacturers must specify the following information on the main (or sub) labels of their products:

a. Applicable standard(s).

b. Level of protection (according to Table 2)

c. Size based on body height or manufacturer's size (e.g. S,M,L,XL, etc.)

d. The “biohazard prevention” symbol

 

[1] Safety goggles, face shields, masks, medical gloves and shoe covers.

[2] Reference classification of barrier performance in the ANSI AAMI PB 70:2012 standard.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[4] RQL: rejectable quality level.

[5] Classified as level 4 if passes the ASTM - F1671 penetration of Phi-X174 bacteriophage test.

[6] If any component required by Table 4 is missing from the packages provided by the manufacturer, the PPE-using unit shall supplement such component to ensure protection of the users.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1616/QĐ-BYT ngày 08/04/2020 hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.025

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!