Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2538/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 23/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2538/2010/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VÀO QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2196/2005/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2005 CỦA UBND TỈNH THANH HOÁ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Căn cứ Quyết định số 2196/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 426/TTr-STNMT ngày 28 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương IV của Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ban hành kèm theo Quyết định số 2196/2005/QĐ-UB ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể như sau:

"Điều 10a. Khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình không phải xin phép nhưng phải đăng ký:

1. Khai thác, sử dụng nước dưới đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong vùng mà tổng lượng nước khai thác vượt quá tổng lượng dòng ngầm trung bình mùa kiệt; chiều sâu giếng khai thác vượt quá mức quy định.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình được quy định:

Hộ gia đình có nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ phải nộp 02 Tờ khai đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất (theo Mẫu số 01/ĐKKTNDĐ kèm theo Quyết định này) về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

Việc đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình được thực hiện trong ngày nhận được Tờ khai đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất hợp lệ. Trường hợp hộ gia đình nộp Tờ khai đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất sau 3 giờ chiều thì việc đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo."

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 3 (để thực hiện);
 - Các Bộ: TN & MT, Tư pháp (để b/c);
 - TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, TCTTHĐA 30 tỉnh (02b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

 Mẫu số: 01/ ĐKKTNDĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Dùng cho hộ gia đình)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

I. Phần kê khai của người đăng ký

1. Họ và tên cá nhân đăng ký:     .........................................................................................

2. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………..

3. Số điện thoại (nếu có):…………........................; Fax (nếu có):…………………… Địa chỉ E-mail (nếu có):……………....................................................................................................

4. Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..........................................................

cơ quan cấp…………..………..………………….. cấp ngày ……… tháng ……… năm ………

5. Nội dung đăng ký khai thác nước dưới đất:

5.1. Mục đích khai thác, sử dụng nước: …………………………….…(sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp);

5.2. Số lượng giếng khoan khai thác nước dưới đất:…………………...(giếng);

5.3. Vị trí (các) giếng: khu đất hộ………………………………………………….……... (tên chủ hộ), thôn (bản, phố)……………………………..………………….……., xã (phường, thị trấn) ……………..…….…, huyện (thị xã, thành phố)……………………….., tỉnh Thanh Hóa, thuộc phạm vi đất được giao, được thuê hoặc được sử dụng để đặt công trình khai thác.

5.4. Tổng lượng nước khai thác:……………………………………(m3/ngày đêm).

Số hiệu thông số của từng giếng khai thác cụ thể như sau:

STT

Số hiệu giếng

Lưu lượng

(m3/ngày đêm)

Chế độ khai thác (giờ/ngày)

Chiều sâu đặt ống lọc (m)

* Chiều sâu mực nước tĩnh (m)

f (mm)

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xem xét, xác nhận việc đăng ký khai thác nước dưới đất của hộ gia đình chúng tôi.

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các nội dung trong Tờ khai đăng ký này và các quy định hiện hành của pháp luật./.

 

………………….……., ngày …….. tháng…….. năm ……..
TÊN CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

II. Phần xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

…………………………………. (tên cá nhân xin đăng ký) đã đăng ký khai thác nước dưới đất theo những nội dung kê khai trên.

Thời điểm đăng ký:….… giờ …….. phút, ngày ……… tháng ……… năm ……….

…………………………………., ngày …….. tháng …….. năm ……..

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

                                                                                              Giám đốc

Hướng dẫn kê khai:

 (*) Chiều sâu mực nước tĩnh: Là mực nước ổn định trong giếng trước khi bơm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2538/2010/QĐ-UBND ngày 23/07/2010 bổ sung nội dung vào quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh thanh hoá, ban hành kèm theo Quyết định 2196/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.460

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74