Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định về thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 264/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị quyết số 99/2019/QH14); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác PCCC giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn Giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 - 2018”.

2. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến,, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

3. Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, các phương án, đề án về PCCC và CNCH phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực tế của địa phương; đảm bảo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả; kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH;

2. Nâng cao hiệu lực công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH;

3. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH;

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC và CNCH;

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH;

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC;

7. Đảm bảo ngân sách cho công tác PCCC và CNCH;

8. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về PCCC và CNCH.

III. GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH; tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả triển khai còn hạn chế, bất cập.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC, thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân cùng tham gia giám sát.

- Tích cực xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC, hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.

- Chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương lập quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt; chú trọng phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC tại các địa bàn, khu vực trọng điểm.

- Đẩy nhanh tiến độ phân cấp, giao nhiệm vụ PCCC cho lực lượng Công an khu vực, Công an xã; chỉ đạo lực lượng Công an được phân công tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; nhất là địa bàn, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ lớn để tập trung các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Tăng cường kiểm tra công tác PCCC và CNCH đảm bảo số lần, số lượt theo quy định của pháp luật; nêu cao trách nhiệm tự kiểm tra an toàn PCCC của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông; việc thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong thẩm định nội dung đảm bảo an toàn về PCCC khi tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch các dự án, công trình trọng điểm, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ở các địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia và các phương án có huy động lực lượng và phương tiện của các tỉnh lân cận; đảm bảo phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa lực lượng Công an với Quân đội, Kiểm lâm và các lực lượng khác trong hoạt động PCCC và CNCH; hàng năm tổ chức ít nhất 01 phương án quy mô cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai Dự án đầu tư nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy điều hành PCCC và CNCH, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và của Bộ Công an. Chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Công an trang cấp, đầu tư các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH; huy động các doanh nghiệp trong và ngoài nước xã hội hóa công tác PCCC và CNCH, (bao gồm cả nguồn ODA, các nguồn viện trợ nước ngoài, các chương trình hợp tác kỹ thuật...).

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực (hoàn thành trong năm 2021).

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

- Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành. Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai trong Quý I/2021).

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, khu công nghiệp, làng nghề, cơ quan, đơn vị, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ, chính sách, động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

- Khi xem xét, phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng PCCC; tổ chức rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu PCCC và CNCH, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, chợ, nhà cao tầng có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật về PCCC. Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ rừng, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý của mình; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hàng năm, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền quản lý; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ huy, hiệp đồng, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, nhất là các vụ việc huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, như chữa cháy rừng...; hàng năm tổ chức thực tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp huyện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH, mức chi bồi dưỡng thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cơ sở quản lý trực tiếp các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo, xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH tại địa phương mình. Đầu tư mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định của Luật PCCC; phấn đấu đến năm 2025, đảm bảo đầy đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động hiệu quả; hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng các dự án, công trình đảm bảo tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, quan tâm phát hiện sơ hở thiếu sót trong công tác PCCC để yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục; trường hợp cần thiết, thông tin cho Công an tỉnh để phối hợp xử lý. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

4. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân lắp đặt hệ thống, thiết bị điện phù hợp với thực tế tại cơ sở theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển hóa chất (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện rà soát, lập danh sách và tham mưu UBND tỉnh kế hoạch, giải pháp cần di dời kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, hóa chất nguy hiểm (nếu có) ở khu dân cư, nơi tập trung đông người (hoàn thành trong Quý IV/2021).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư trên cơ sở đề xuất Công an tỉnh các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy điều hành PCCC và CNCH trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Tăng cường khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài, các chương trình, dự án hợp tác kỹ thuật, chia sẻ tri thức... để đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định các điều kiện an toàn về PCCC trước khi tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao.

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo),

6. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai các dự án đầu tư trang bị phương tiện, cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.

- Hàng năm, cân đối, bố trí kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên công tác PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cho các sở, ban, ngành, địa phương và tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH, cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát PCCC từ nguồn ngân sách địa phương phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và Luật PCCC.

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất đưa nội dung đảm bảo an toàn PCCC vào bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan công tác PCCC rừng tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng Kiểm lâm.

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là trong công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch huy động các lực lượng tham gia công tác chữa cháy rừng.

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình dành thời lượng tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về công tác PCCC và CNCH.

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với từng ngành học, cấp học theo quy định của Luật PCCC (bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 - 2022 và các năm tiếp theo).

10. Sở Khoa học và Công nghệ

- Cho ý kiến góp ý các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến PCCC, nhất là các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với loại hình cơ sở mới, quy mô lớn, cơ sở hóa chất; tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng của các thiết bị điện, điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng thực hiện quy chuẩn địa phương về PCCC (nếu thấy cần thiết)

(Các nội dung trên thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

11. Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

12. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí

Dành thời lượng, khung giờ phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

13. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chủ hộ gia đình

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác PCCC và CNCH; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH nhằm động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các thành viên trong gia đình thấy rõ trách nhiệm của mình, tự giác, tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH, chủ động tự kiểm tra, rà soát và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có cháy, nổ xảy ra. Bố trí kinh phí hợp lý cho công tác PCCC và CNCH, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của mình với công tác PCCC và CNCH phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của từng cơ sở (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

14. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các ban, đoàn thể cấp tỉnh

Tăng cường vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

15. Ban thi đua - khen thưởng tỉnh

Thường xuyên theo dõi, tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Công an tỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020; đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; định kỳ hàng năm, các đơn vị, địa phương tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C07);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Chánh VP, các PVP Phạm Xuân Phú;
- Trung tâm Thông tin, CB - TH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 264/KH-UBND ngày 07/07/2020 về thực hiện Quyết định về thực hiện Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


335

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server251