Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 55-NQ/TW 2020 định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam

Số hiệu: 55-NQ/TW Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 11/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 55-NQ/TW

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Sau 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW, ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu cụ thể đề ra.

Cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện. Công nghiệp khai thác dầu khí và lọc hoá dầu phát triển mạnh; sản lượng khai thác dầu khí tăng cao, hình thành được một số cơ sở lọc hoá dầu quy mô lớn. Đã đầu tư xây dựng nhiều dự án mỏ than có công suất lớn; sản lượng khai thác than thương phẩm tăng; thuỷ điện phát triển nhanh, gần đây điện gió và điện mặt trời bắt đầu phát triển với tốc độ cao. Đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện có sự phát triển mạnh mẽ, là điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm an ninh cung ứng điện. Đưa điện lưới quốc gia tới hầu hết mọi miền của đất nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo. Tiêu thụ năng lượng gia tăng đáng kể, cơ cấu tiêu thụ năng lượng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được quan tâm. Đã tích cực thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ chế thị trường; huy động được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước.

2. Tuy vậy, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn một số hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp. Cơ sở hạ tầng ngành năng lượng còn thiếu và chưa đồng bộ. Trình độ công nghệ trong một số lĩnh vực thuộc ngành năng lượng chậm được nâng cao, việc nội địa hoá và hỗ trợ thị trường từ các dự án trong ngành năng lượng cho hàng hoá cơ khí chế tạo sản xuất trong nước còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động trong một số lĩnh vực còn thấp. Thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội. Một số dự án năng lượng do doanh nghiệp nhà nước đầu tư còn thua lỗ; một số dự án năng lượng đầu tư ra nước ngoài tiềm ẩn nhiều khả năng mất vốn. Công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng có nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức, gây bức xúc xã hội.

3. Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng và mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia chưa đầy đủ, quan tâm chưa đúng mức; một số vấn đề về phát triển năng lượng chậm được tổng kết cả về lý luận và thực tiễn; chậm giải quyết những vướng mắc về phương hướng phát triển các nguồn năng lượng và cụ thể hoá cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực năng lượng. Quy định pháp luật của ngành năng lượng nói chung và từng phân ngành nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu thống nhất, chưa bảo đảm tính tương thích với pháp luật quốc tế. Một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với cơ chế thị trường, chưa thúc đẩy việc xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh. Chính sách về đầu tư phát triển, quản lý tài nguyên năng lượng còn thiếu, chưa đồng bộ. Chính sách khoa học và công nghệ đối với ngành năng lượng chậm đổi mới. Một số chiến lược, quy hoạch năng lượng chậm được hoàn thiện, chưa sát với tình hình thực tế và nguồn lực thực hiện, chưa thực sự gắn kết với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số ngành khác. Bộ máy quản lý nhà nước ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng thiếu ổn định; việc phân công, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong một số trường hợp chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ. Công tác nghiên cứu, dự báo còn yếu; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về năng lượng thiếu quyết liệt.

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ TẦM NHÌN

1. Quan điểm chỉ đạo

- Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế; nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hoá hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng.

- Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hoá thạch trong nước, chú trọng mục tiêu bình ổn, điều tiết và yêu cầu dự trữ năng lượng quốc gia; ưu tiên phát triển điện khí, có lộ trình giảm tỉ trọng điện than một cách hợp lý; chủ động nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài cho các nhà máy điện. Phân bổ tối ưu hệ thống năng lượng quốc gia trong tất cả các lĩnh vực trên cơ sở lợi thế so sánh của từng vùng, địa phương.

- Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành năng lượng; từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, tiến tới tự chủ sản xuất được phần lớn các thiết bị năng lượng.

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Tăng cường kiểm toán năng lượng; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng phát triển hài hoà giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN. Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Chủ động sản xuất được một số thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng; nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, hiện đại.

b) Một số mục tiêu cụ thể

- Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; trong đó, năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt khoảng 175 - 195 triệu TOE (tấn dầu quy đổi), đến năm 2045, đạt khoảng 320 - 350 triệu TOE; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125 - 130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 550 - 600 tỉ KWh.

- Tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045.

- Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đến năm 2030 đạt mức 105 - 115 triệu TOE, năm 2045 đạt mức 160 - 190 triệu TOE. Cường độ năng lượng sơ cấp năm 2030 đạt từ 420 - 460 kgOE/1.000 USD GDP, năm 2045 từ 375 - 410 kgOE/1.000 USD GDP.

- Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN.

- Các cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước; bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng. Đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) khoảng 8 tỉ m3 vào năm 2030 và khoảng 15 tỉ m3 vào năm 2045.

- Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045.

- Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

3. Tầm nhìn đến năm 2045: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các phân ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực và quốc tế được nâng cao; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học - công nghệ và năng lực quản trị ngành năng lượng đạt trình độ tiên tiến của một nước công nghiệp phát triển hiện đại.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hoá, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững

- Về dầu khí: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực tiềm năng, nước sâu, xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; nâng cao hệ số thu hồi, tận thu các mỏ nhỏ, khối sót cận biên. Rà soát, có chiến lược chủ động và hiệu quả trong hợp tác về tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Phát triển công nghiệp khí; ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ khí tự nhiên hoá lỏng (LNG). Tiếp tục thu hút đầu tư trong lĩnh vực lọc - hoá dầu theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm xăng dầu, chủ động đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu. Đối với dầu khí đá phiến, khí hydrate (băng cháy), tích cực nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về địa chất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để mở rộng phạm vi khảo sát; sớm triển khai đánh giá tổng thể, đẩy nhanh khai thác thử nghiệm khi điều kiện cho phép.

- Về than: Xây dựng mới chiến lược phát triển ngành than gắn với nhiệm vụ đầu tư hiệu quả ra nước ngoài và nhập khẩu than dài hạn. Thực hiện dự trữ than phù hợp, đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động sản xuất, đặc biệt là sản xuất điện. Mở rộng tìm kiếm, thăm dò, nâng cao chất lượng công tác đánh giá các cấp trữ lượng và tài nguyên. Đẩy mạnh khai thác than trong nước trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên; khẩn trương nghiên cứu công nghệ để có thể khai thác bể than đồng bằng Sông Hồng; nâng cao hệ số thu hồi than sạch trong khai thác hầm lò. Triển khai nhanh việc xây dựng hệ thống cảng, kho dự trữ và trung chuyển than quy mô lớn; tăng cường cơ giới hoá, hiện đại hoá thiết bị sàng, tuyển và khai thác than. Rà soát, đánh giá nhu cầu, xây dựng kế hoạch và tối ưu hoá các giải pháp cung cấp than ổn định cho sản xuất điện phù hợp với cơ chế thị trường.

- Về năng lượng tái tạo: Xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch. Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế. Sớm nghiên cứu, đánh giá tổng thể về tiềm năng và xây dựng định hướng phát triển năng lượng địa nhiệt, sóng biển, thuỷ triều, hải lưu; triển khai một số mô hình ứng dụng, tiến hành khai thác thử nghiệm để đánh giá hiệu quả. Thực hiện nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thử nghiệm sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung của thế giới.

- Về các nguồn năng lượng khác: Kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan để nghiên cứu, phát triển trong điều kiện cho phép về tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nguồn nhân lực, khả năng tài chính và những yếu tố cần thiết khác.

2. Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

- Xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam cho giai đoạn mới. Phát triển nhanh và bền vững các nguồn phát điện với cơ cấu và phân bố hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy, ổn định theo hướng đa dạng hoá, chú trọng nâng cao hệ số công suất khả dụng và có dự phòng công suất phù hợp; đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái.

Đối với thuỷ điện: Huy động tối đa các nguồn thuỷ điện hiện có. Phát triển có chọn lọc, bổ sung một số thuỷ điện nhỏ và vừa, thuỷ điện tích năng. Có chiến lược hợp tác phát triển thuỷ điện gắn với nhập khẩu điện năng dài hạn từ nước ngoài.

Đối với điện gió và điện mặt trời: Ưu tiên phát triển phù hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá thành điện năng hợp lý. Khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái và trên mặt nước. Xây dựng các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

Đối với nhiệt điện: Khuyến khích các dự án nhiệt điện đồng bộ từ khâu cung ứng, lưu trữ nhiên liệu và xây dựng nhà máy trên cơ sở giá bán điện xác định thông qua đấu thầu. Phát triển nhiệt điện khí theo hướng ưu tiên sử dụng nguồn khí trong nước. Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống.

Phát triển nhiệt điện than ở mức hợp lý theo hướng ưu tiên những tổ máy công suất lớn, hiệu suất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại như công nghệ siêu tới hạn trở lên; bảo đảm thực hiện đầy đủ pháp luật về an toàn môi trường sinh thái, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Rà soát tổng thể và có kế hoạch sớm triển khai nâng cấp công nghệ của các nhà máy điện than hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; kiên quyết đóng cửa đối với các nhà máy không thực hiện nâng cấp công nghệ theo quy định.

Đối với điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn: Khai thác tối đa nguồn điện sinh khối đồng phát; tăng cường phát triển các nguồn điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối.

- Đầu tư hiện đại hoá ngành điện từ khâu sản xuất, truyền tải đến phân phối đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường điện, có khả năng tích hợp quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo; nâng cao khả năng bảo đảm an ninh mạng lưới điện và chất lượng dịch vụ điện. Tích cực thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải; quản lý chặt chẽ hơn cường độ tiêu thụ điện năng; giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích và thúc đẩy triển khai tích trữ điện năng. Hiện đại hoá hệ thống điều độ điện, từng bước triển khai áp dụng những công nghệ giám sát kỹ thuật tự động, thông minh; nghiên cứu ứng dụng truyền tải siêu cao áp, truyền tải một chiều trong ngành điện.

- Nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế tài chính và huy động vốn đặc biệt cho đầu tư phát triển ngành điện. Rà soát, điều chỉnh các quy định về kiểm soát và điều phối thị trường điện lực. Có cơ chế cho phép phát triển các nhà máy điện sản xuất tại chỗ, tự cung cấp trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất...

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh, cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất và khách hàng tiêu thụ, cơ chế đấu thầu, đấu giá cung cấp năng lượng phù hợp, đặc biệt trong các dự án đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng mới; minh bạch giá mua bán điện. Có cơ chế khuyến khích thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư xây dựng vào hệ thống truyền tải điện quốc gia. Vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia độc lập dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

3. Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả

- Cơ cấu lại các ngành tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài để giảm thiểu cường độ năng lượng. Có chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng và có hiệu quả về kinh tế - xã hội.

- Rà soát, điều chỉnh phân bố các nguồn tiêu thụ năng lượng linh hoạt theo hướng phân tán, hạn chế việc tập trung quá mức vào một số địa phương, kết hợp chặt chẽ với phân bố lại không gian phát triển công nghiệp và đô thị trên phạm vi cả nước, từng vùng và địa phương.

- Rà soát, hoàn thiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030. Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng hiệu quả năng lượng đối với những lĩnh vực, ngành và sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao. Có chính sách khuyến khích các hộ tiêu thụ sử dụng năng lượng sạch, tái tạo, nhất là trong công nghiệp và giao thông; thúc đẩy phát triển các phương tiện giao thông sử dụng điện năng phù hợp với xu thế chung trên thế giới.

4. Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng

- Có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng xuất, nhập khẩu năng lượng, kết nối khu vực. Xác định danh mục hạ tầng năng lượng có thể dùng chung và xây dựng cơ chế dùng chung phù hợp với cơ chế thị trường. Xoá bỏ mọi độc quyền, rào cản bất hợp lý trong sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hạ tầng năng lượng; có cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện, tách bạch với độc quyền nhà nước về truyền tải điện. Thực hiện xã hội hoá tối đa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm cả hệ thống truyền tải điện quốc gia trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số trong ngành năng lượng; xây dựng và triển khai Chương trình quốc gia về phát triển hạ tầng năng lượng thông minh; hoàn thiện cơ chế, xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện thống kê năng lượng quốc gia phục vụ công tác quản lý, điều hành hiệu quả ngành năng lượng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển công nghiệp chế tạo và dịch vụ phục vụ ngành năng lượng theo hướng tăng cường nội lực, hướng đến xuất khẩu; ưu tiên phát triển các ngành chế tạo máy, thiết bị điện, dầu khí, dịch vụ dầu khí. Hoàn thiện khung pháp lý, khuyến khích và đẩy mạnh triển khai mô hình các công ty dịch vụ năng lượng. Khẩn trương xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách khuyến khích nâng cao tỉ lệ nội địa hoá trong ngành năng lượng; bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể về tỉ lệ nội địa hoá đối với các nhà máy điện nói riêng và dự án năng lượng nói chung. Hoàn thiện chính sách đặt hàng sản xuất của Nhà nước để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước thực hiện những công trình, dự án phức tạp, kỹ thuật cao trong ngành năng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

5. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hoá phát triển năng lượng

- Cơ cấu lại toàn diện các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng theo hướng tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh; tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước; áp dụng các mô hình và thông lệ quản trị tiên tiến, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc tế, triệt để thực hiện công khai, minh bạch hoá trong hoạt động; chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hạ tầng năng lượng quốc gia. Hoàn thiện các quy định về đánh giá các nguồn lực, tài sản phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn; xử lý, tái cơ cấu triệt để các dự án, doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ trong lĩnh vực năng lượng. Nghiên cứu, triển khai thí điểm cơ chế bán có thời hạn hoặc cho thuê dài hạn đối với các nhà máy điện, kho nhiên liệu, nhà máy lọc dầu... thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù cho một số dự án năng lượng quan trọng, đặc biệt đối với các dự án đầu tư nguồn điện cấp bách; bảo đảm đầy đủ vốn cho các doanh nghiệp năng lượng nhà nước thực hiện các mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch; công khai quy hoạch, danh mục các dự án đầu tư, xoá bỏ mọi rào cản để thu hút, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng trong và ngoài nước, chú trọng những dự án phát điện và các hoạt động bán buôn, bán lẻ điện theo cơ chế thị trường. Tiếp tục khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài có quy mô, chất lượng và hiệu quả cho ngành năng lượng. Đẩy nhanh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành điện; xây dựng cơ chế đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính để bảo đảm tiến độ các công trình điện.

6. Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa

- Phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông giữa các phân ngành điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo, kết nối với thị trường khu vực và thế giới. Xoá bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định; không thực hiện bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền; Nhà nước điều tiết hợp lý thông qua các công cụ thị trường (thuế, phí, các quỹ…) và chính sách an sinh xã hội phù hợp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, các công cụ có tính thị trường để đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, sử dụng mặt nước, chống đầu cơ, trục lợi, lợi ích nhóm trong lĩnh vực năng lượng. Đổi mới chính sách tài chính theo hướng khuyến khích, thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; khuyến khích các dự án đầu tư năng lượng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp năng lượng tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án năng lượng xanh. Hoàn thiện chính sách thuế khuyến khích sản xuất, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo. Xây dựng cơ sở pháp lý để có thể hình thành và vận hành hiệu quả các quỹ về phát triển năng lượng bền vững, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng xã hội hoá, bảo đảm độc lập về tài chính, không trùng lặp với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước và hạn chế việc làm tăng chi phí hoạt động, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện cơ chế và thực hiện chính sách về tiêu chuẩn tỉ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu đầu tư và cung cấp năng lượng.

- Sửa đổi, hoàn thiện các luật chuyên ngành về dầu khí, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các luật khác liên quan đến ngành năng lượng để làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn cơ chế thị trường. Nghiên cứu, thực hiện luật hoá việc điều hành giá điện và một số ưu đãi cho dự án được khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động kiểm soát và điều phối điện lực. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành luật về năng lượng tái tạo.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt trong phân ngành điện, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ và linh hoạt, gắn kết với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và một số ngành khác. Rà soát, điều chỉnh và sớm ban hành các quy hoạch liên quan đến phát triển năng lượng theo Luật Quy hoạch.

7. Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng

- Hình thành cơ chế liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng thông qua các chương trình khoa học và công nghệ; lồng ghép hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng. Tạo cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp năng lượng tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển; thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng. Tiếp tục triển khai chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng và ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, tiết kiệm năng lượng.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng lượng phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, có xét đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia liên quan đến việc tái chế, sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất năng lượng. Từng bước áp dụng các biện pháp khuyến khích và bắt buộc đổi mới công nghệ, thiết bị trong ngành năng lượng cũng như những ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng.

- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực tổng thể và các chương trình đào tạo cho những khâu then chốt của ngành năng lượng. Tăng cường đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước, hướng tới xuất khẩu. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo về năng lượng hạt nhân đi đôi với đào tạo nâng cao.

8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở nước ngoài

- Thực hiện chính sách đối ngoại năng lượng linh hoạt, hiệu quả, bình đẳng, cùng có lợi. Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác năng lượng với các đối tác chiến lược, đối tác quan trọng. Tăng cường quan hệ quốc tế về năng lượng trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực phù hợp với xu thế hội nhập, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại, các quan hệ chính trị - ngoại giao thuận lợi để phát triển năng lượng.

- Khẩn trương xây dựng chiến lược nhập khẩu năng lượng dài hạn song song với khuyến khích đầu tư, khai thác tài nguyên năng lượng ở nước ngoài để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư dự án năng lượng ở nước ngoài, trước hết là với các dự án nguồn điện tại một số nước láng giềng để chủ động nhập khẩu điện về Việt Nam. Mở rộng quan hệ đối tác với các công ty đầu tư năng lượng, phát triển công nghệ năng lượng tiên tiến.

- Tích cực tham gia hợp tác năng lượng tại tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và khu vực Đông Nam Á (ASEAN); liên kết lưới điện, hoàn thiện cơ chế mua bán điện với Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia. Tiếp tục nghiên cứu kết nối hệ thống khí trong khu vực, triển khai thực hiện khi điều kiện cho phép.

9. Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế các-bon thích hợp đối với việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Có cơ chế, chính sách triển khai việc thu hồi, sử dụng khí CO­2. Thực hiện đánh giá hiệu quả việc sử dụng, tái chế tro, xỉ phát sinh trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng tiêu thụ làm vật liệu xây dựng, nhất là tại khu vực miền Nam.

- Hoàn thiện khung chính sách, xây dựng và bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về khí thải và chất thải trong ngành năng lượng theo hướng tiệm cận với những tiêu chuẩn của các nước phát triển. Bổ sung quy định sàng lọc dự án đầu tư theo rủi ro về môi trường. Xây dựng quy chế tài chính về môi trường, bảo đảm tính đủ các chi phí về môi trường, xã hội trong đầu tư và giá thành sản phẩm. Tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn môi trường theo quy định của pháp luật. Thông tin tuyên truyền kịp thời và đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng.

- Xây dựng và triển khai Đề án tích hợp mô hình kinh tế tuần hoàn vào chiến lược phát triển các doanh nghiệp năng lượng. Phát triển hệ thống quản lý và xử lý chất thải trong sản xuất năng lượng với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện nước ta; bảo đảm năng lực tự xử lý các nguồn thải trong các doanh nghiệp năng lượng. Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp môi trường gắn với ngành năng lượng.

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung những nội dung liên quan đến ngành năng lượng trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, Chiến lược biển Việt Nam và các chiến lược khác có liên quan.

10. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng

- Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và cả hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng. Các cấp uỷ đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần xác định phát triển năng lượng quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Xây dựng cơ chế và khung pháp lý bảo đảm cho việc tuân thủ quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia. Xử lý nghiêm đối với các dự án đầu tư chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

- Rà soát, hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển năng lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật về năng lượng. Thực hiện tốt vai trò định hướng, xây dựng chính sách gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thực hiện.

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mở rộng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển năng lượng quốc gia.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho phát triển năng lượng quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết; tăng cường giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch và các chính sách phát triển năng lượng quốc gia.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và các chiến lược phát triển các phân ngành năng lượng, Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phù hợp với tinh thần của Nghị quyết; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết; khẩn trương triển khai các cam kết quốc tế trong việc nghiên cứu ứng dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hoà bình; sớm tổng kết rà soát Luật Điện lực và các luật có liên quan để trình Quốc hội sửa đổi những nội dung còn bất cập, nhất là vấn đề quy hoạch, truyền tải điện.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quán triệt thực hiện Nghị quyết.

6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

 

THE CENTRAL COMMITTEE
--------

THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM
---------------

No. 55-NQ/TW

Hanoi, February 11, 2020

 

POLITBURO’S RESOLUTION

ON ORIENTATIONS OF STRATEGY FOR NATIONAL ENERGY DEVELOPMENT BY 2030 WITH A VISION TOWARDS 2045

I- CIRCUMSTANCES AND CAUSES

1. After 15 years of implementation of Conclusion No. 26-KL/TW dated October 24, 2003 by the 9th Politburo on strategy and planning for Vietnam’s electricity sector and 10 years of implementation of Resolution No. 18-NQ/T dated October 25, 2007 by the 10th Politburo on orientations of strategy for national energy development by 2020 with a vision towards 2050, the energy sector in general and the electricity sector in particular have achieved rapid growth in all subsectors and areas, closely followed the orientations and accomplished many objectives.

Provision of energy, especially basic electricity provision for socio-economic development, has gradually improved. The petrochemical industry has experienced great growth with high throughput and appearance of a number of large-scale petrochemical establishments. Many high-capacity coal mines have received investments; commercial coal throughput has increased; hydropower achieves fast growth while wind and solar energy got off to a good start. Construction of electricity supply infrastructure has earned great investments, which is of utmost importance to electricity security. The national power grids have reached almost every part of the country, including remote and isolated areas, borders and islands. Energy consumption has increased significantly while the energy consumption structure is shifting towards the industry sector. Economical and efficient use of energy is receiving more and more attention. The energy sector is operated based on the market mechanism with different types of ownership where state-owned enterprises take the leading role. The dynamic energy sector is contributing greatly to socio-economic development and national defense and security throughout the country.

2. However, Vietnam’s energy sector is encountering many difficulties. National energy security faces substantial challenges; domestic supply falls short of demand; the need for energy import increases rapidly; many electricity projects are behind schedule; and a number of energy security parameters are turning negative. A number of problems in energy management and use persist. Energy efficiency remains low. Energy infrastructure is insufficient and unsynchronized. Certain aspects of technological capacity are inadequate while localization and market support from energy projects for domestically manufactured products of mechanical engineering are in difficulties. Quality of workers and productivity of some areas are low. The competitive energy market grows inconsistently while lacking connection between subsectors and between electricity generation and transmission; energy pricing policies remain unsuitable to the market mechanism and not separated from social security policies. A number of state-invested energy projects suffer loss while outward investment faces the risk of losing capital. Environmental protection in the energy sector is often neglected, leading to social disapproval.

3. There are multiple causes behind the abovementioned difficulties and problems but subjective causes take the center stage. There are a lack of perception and attention concerning the roles, position and importance of the energy sector and national energy security; delay in theoretical and empirical conclusions of some matters of energy development; late resolution of problems involving energy development orientations and insufficient explanation on how the socialist-oriented market mechanism is applied to the energy sector. Regulations of laws on the energy sector in general and on each subsector in particular are limited, inconsistent and in conflict with international laws. Some policies and mechanisms are not suitable to the market mechanism and unable to promote building of the competitive energy market. Policies on investment in development and management of energy resources are inadequate and inconsistent. Scientific and technological policies for the energy sector require renovation. Some energy planning and strategies are not yet completed, appropriate to the current situation and available resources or connected with planning for local and sectorial socio-economic development. State management apparatus for the energy sector in general and the electricity sector in particular is unstable; task assignment and cooperation between regulatory bodies and local governments lack clarity and/or close connection in some cases. Research and forecasting are not yet satisfactory while direction and organization of implementation of energy policies and laws are lackluster.

II- DIRECTION VIEWPOINTS, OBJECTIVES AND VISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- National energy security is both a foundation and an important premise for socio-economic development. Prioritize fast and sustainable energy development in connection with environmental protection, national defense and security and social equality and progress, which shall be one major mission of industrialization and modernization.

- National energy development must be in line with the socialist-oriented market economy and international integration; facilitate establishment of a consistent, competitive and transparent energy market with diverse types of ownership and businesses; and apply market-based pricing to all types of energy. Encourage and enable all types of ownership, especially private ownership, to participate in energy development; and effectively eliminate subsidization, monopoly, unfair competition and lack of transparency in the energy sector.

- Generate synchronized and suitable growth, diversify types of energy; prioritize utilization of renewable energy, new energy and clean energy; extract and use domestic fossil fuels reasonably, focusing on stabilization, regulation and required national energy reserves; prioritize LNG, formulate a roadmap to suitable reduction of coal-fired power; and actively import fuels for power plants. Optimize distribution from the national power system to all areas based on the comparative advantages of each locality.

- Focus on studying and applying achievements from the fourth industrial revolution to development of all energy subsectors and areas; boost digital transformation in the energy sector; and gradually grasp modern technology and strive for self-production of most energy equipment.

- Economical and efficient use of energy and environmental protection are the national policy and responsibility of the whole society. Enhance energy audit; formulate consistent policies and mechanisms and strict and feasible sanctions to encourage investment in and use of energy-efficient and eco-friendly technologies and equipment, contributing to productivity improvement and renovation of growth models.

2. Objectives

a) General objectives

Ensure national energy security; provide stable and high-quality energy at a reasonable price to facilitate sustainable socio-economic development, ensure national defense and security, improve living standards and contribute to environmental protection. Ensure harmonious development among energy subsectors with synchronized and smart infrastructure of ASEAN standards. Establish a competitive, transparent and efficient energy market in line with the socialist-oriented market economy. Utilize domestic energy resources in combination with reasonable energy import and export; and use energy economically and efficiently. Proactively produce a number of key equipment for energy subsectors; and upgrade and build modern transmission and distribution grids.

b) Some specific objectives

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Share of renewable energy in total primary energy supply reaches approximately 15 - 20% in 2030 and 25 - 30% in 2045.

- Total end use energy consumption reaches 105 - 115 million toe by 2030 and 160 - 190 million toe by 2045. Primary energy intensity reaches 420 - 460 kgOE/USD 1,000 GDP and 375 - 410 kgOE/USD 1.000 GDP by 2045.

- Build smart, efficient and interregional systems of electrical grids; ensure electrical safety, compliance with the N-1 criterion in extremely important load zones and with the N-2 criterion in important load zones. By 2030, reach top 4 of quality of electricity supply in ASEAN and rank among top 3 on ASEAN electricity access index.

- Refineries meet at least 70% of domestic demand; ensure strategic oil reserve reaches at least 90 days of net imports. Be capable of importing approximately 8 billion m3 of LNG by 2030 and 15 billion m3 of LNG by 2045.

- Ratio of energy savings to total end use energy consumption gains approximately 7% by 2030 and 14% by 2045 compared to normal development scenario.

- Reduce energy-related greenhouse gas emission by 15% by 2030 and 20% by 2045 compared to normal development scenario.

3. Vision towards 2045: Ensure national energy security; establish the competitive and transparent energy market in line with the socialist-oriented market economy and in a synchronized manner; ensure adaptation to climate change, environmental protection, efficient use of resources and sustainable development of energy subsectors; develop a system of synchronized and modern energy infrastructure with enhanced regional and international connectivity; and achieve the workforce quality, scientific - technological capacity and energy sector management capacity of a modern and industrialized country.

III- MAIN TASKS AND SOLUTIONS

1. Development of primary energy sources towards autonomy, diversification, efficiency, reliability and sustainability

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Regarding coal: draw up new strategies for development of the coal sector in connection with long-term coal import and effective outward investment. Build coal reserves based on production, especially electricity production. Further explore and evaluate deposits and resources and heighten performance of this task. Boost domestic coal mining in a safe, effective and economical manner; urgently conduct technological research to tap into Red River Delta coal field; and enhance recovery of clean coal from pits. Promptly build large-scale coal bins and transshipment ports; and enhance automation and modernization of mining equipment. Review and assess demand, develop plans and optimize solutions for stable coal supply for electricity production as appropriate to the market mechanism.

- Regarding renewable energy: devise breakthrough policies and mechanisms to encourage robust development of renewable energy sources, which will provide alternatives to fossil fuels. Prioritize wind and solar energy for electricity generation; encourage investment in construction of power plants converting urban waste, biomass and solid waste into power in connection with environmental protection and development of the circular economy. Establish and develop a number of renewable energy centers in suitable regions. Promptly study and perform overall evaluations of the potential for geothermal energy and energy from waves, tides and sea currents, and formulate orientations of development of these types of energy; implement a number of application models and perform pilot extraction to evaluate the efficiency. Conduct technological research, develop a number of pilot production projects and encourage use of hydropower following the global trend.

- Regarding other types of energy: promptly grasp relevant information to study and develop other types of energy based on availability of scientific - technological advances, workforce, financial capacity and other necessary factors.

2. Fast and sustainable development of electricity sector, meeting industrialization and modernization requirements

- Formulate and implement a strategy for development of Vietnam’s electricity sector for the new period. Develop sources of electricity generation in a quick and sustainable manner with reasonable structure and distribution, which shall ensure safety, reliability and stability and focus on diversification, available capacity enhancement and suitable contingency capacity, so as to meet environmental protection requirements.

Regarding hydroelectricity: mobilize all available hydroelectricity sources. Develop hydropower plants selectively with the addition of small and medium hydropower plants and pumped-storage plants. Formulate strategies for cooperation in hydroelectricity development in connection with long-term electricity import.

Regarding wind energy and solar energy: prioritize development appropriate to system safety capacity with reasonable price. Encourage development of rooftop and floating solar panels. Formulate assistance policies and breakthrough mechanisms for development of offshore wind energy in connection with implementation of Vietnam’s marine strategy.

Regarding thermal energy: encourage thermal energy projects that are synchronized in terms of fuel storage and supply and construction of power plants based on electricity price, which shall be determined via bidding. Prioritize domestic gas sources for gas-fired power generation. Focus on use of LNG for gas-fired power generation to enhance the role of gas-fired power and regulate the power system.

Facilitate coal power generation in a suitable manner, prioritizing high-capacity and high-performing generating units to which supercritical technology or higher is applied; ensure strict compliance with laws on environmental safety and international standards. Thoroughly review and formulate plans for technological upgrade for coal power plants to meet environmental protection requirements; and be determined in shutting down plants that refuse to upgrade their technologies in accordance with regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Invest in modernization of the electricity subsector from generation, transmission to distribution to meet demands of the electricity market and facilitate large-scale renewable energy integration; improve electrical grid security and electricity service quality. Actively launch programs for demand side management; manage electricity consumption properly; minimize power loss; and complete incentive policies and mechanisms for electricity storage. Modernize electricity regulatory systems, gradually apply smart and automatic technical supervisory technology; study and implement ultra-high-voltage electricity transmission and direct current transmission.

- Study and complete financial and capital enhancing mechanisms, especially for the electricity sector. Review and amend regulations on control and regulation of the electricity market. Provide mechanisms for development of on-site power plants in industrial parks/clusters, export-processing zones, etc.

- Appropriately accelerate the roadmap to the competitive electricity market, and implementation of direct power purchase agreements between producers and consumers and energy auction/bidding mechanisms, especially for new and renewable energy projects; and ensure transparency of electricity price. Draw up incentive mechanisms to encourage private investment in the national electricity transmission system. Operate the national electricity transmission system under the control of the State.

3. Restructuring of energy-intensive industries concurrent with implementation of policies on economical and efficient use of clean energy

- Restructure energy-intensive industries, especially foreign investments, to lower energy intensity. Formulate incentive policies to facilitate growth of less energy-intensive industries that have socio-economic impacts.

- Review and adjust energy distribution in a flexible and dispersed manner, avoid excessive distribution to certain localities in closed connection with redistributing industrial and urban space throughout the country and in each region and locality.

- Review and complete the national program for economical and efficient use of energy for the 2020 - 2030 period. Apply mandatory standards and regulations in combination with sanctions concerning efficient use of energy for energy-intensive industries and products. Provide incentive policies for households using clean and renewable energy, especially for industrial and transport activities; and promote use of electric vehicles following the global trend.

4. Development of sustainable energy infrastructure and regional connection; enhancement of internal resources of manufacturing industry and services supporting energy sector

- Provide priority policies for sustainable energy infrastructure development; focus on building of infrastructure for energy import and export and regional connection. Draw up list of shared energy infrastructure and formulate mechanisms for such sharing as appropriate to the market mechanism. Remove all unreasonable barriers and monopolies in use of energy infrastructure services and facilities; provide policies and mechanisms for establishment of non-state electricity transmission systems. Maximize privatization of investment in and use of energy services and facilities, including the national electricity transmission system, without compromising national defense and security.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Formulate incentive policies and mechanisms and facilitate development of manufacturing industries and services that support the energy industry in a manner that enhances internal resources and aims for export; prioritizes development of electrical/petroleum equipment manufacturing and petroleum services. Complete legal frameworks while facilitating application of the energy service company model.    Urgently develop and implement incentive policies and mechanisms to increase localization rate of the energy sector, ensuring fulfillment of specific requirements for localization rate of power plants in particular and energy projects in general. Complete policies on placement of orders from the State to encourage domestic enterprises to perform complicated and high-tech energy projects and works of international standards.

5. Restructuring, renovation and improvement of state-owned energy enterprises; incentives for energy privatization

- Restructure state-owned energy enterprises in a comprehensive manner, with a focus on key and strong areas; separate business from state management; apply advanced management models and practices, improve Vietnam’s credit rating and ensure complete operational transparency; and focus on improvement of use of national energy infrastructure.  Complete regulations on resource and asset assessment in consistent with international practices and actual circumstances; thoroughly handle and restructure state-owned energy enterprises and projects that perform poorly or suffer loss. Study and carry out fixed-term selling or long-term leasing of power plants, fuel warehouses, oil refineries, etc. of state-owned enterprises.

- Review and amend specific policies and mechanisms for a number of important energy projects, especially urgent electricity projects; ensure adequate capital for state-owned energy enterprises to accomplish strategic objectives and missions connected with national defense and security.

- Create a favorable and transparent environment; publish planning for and lists of investment projects, remove barriers to encourage privatization of domestic and foreign energy projects, and focus on electricity projects and electricity wholesale and retail in accordance with the market mechanism. Continue to attract large-scale, quality and effective foreign investment in the energy sector. Accelerate equitization of state-owned electricity enterprises; formulate flexible investment mechanisms and carry out administrative reform to ensure electrical works stay on schedule.

6. Renovation of policies and mechanisms and development of synchronized, connected, modern, efficient and socialist-oriented energy market

- Develop the energy market in a manner that ensures synchronization and connection between electricity, coal, gas and oil and renewable energy in order to connect with regional and global markets. Remove all barriers to ensure energy price is transparent and decided by the market; do not cross-subsidize electricity price between customer groups or between regions; the State shall regulate as appropriate via market instruments (taxes, fees, funds, etc.) and suitable social security policies. Complete market instruments, policies and mechanisms of service to the market to facilitate economical and efficient use of energy.

- Review and amend policies on land, compensation for land expropriation, use of water surface and prevention of speculation, profiteering and advocacy groups in the energy sector. Renovate financial policies in a manner that attracts private investment; and facilitate energy PPP projects. Implement credit policies in a flexible and efficient manner to enable energy enterprises to access funding sources, especially enterprises with green energy projects. Complete tax policies that facilitate production and use of clean and renewable energy. Formulate legal grounds for establishment and efficient use of private funds for sustainable energy development and enhancement of economical and efficient use of energy in a manner that ensures financial independence from revenues and expenditures of state budget and reduces operating expenses of enterprises and business establishments. Complete and implement policies on standards for renewable energy share in energy investment and production.

- Amend specialized laws on oil and gas, electricity and economical and efficient use of energy and other energy-related laws to provide the basis for better implementation of the market mechanism. Study and initiate legislation on regulation of electricity price and a number of incentives for investment in energy projects. Complete legal frameworks for electricity control and regulation. Study, formulate and promulgate laws on renewable energy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Scientific - technological development and high-quality workforce training for energy sector

- Establish mechanisms for connection between scientific - technological developers and researchers and energy enterprises and training institutions via technological and scientific programs; incorporate research and development into energy development strategies, planning and plans. Draw up incentive mechanisms for energy enterprises to further invest in research and development and establishment of energy renovation centers. Continue to launch national key scientific and technological programs for energy technological research, application and development for the 2021 - 2030 period, with a focus on energy equipment manufacturing, application of new types of energy, renewable energy and smart energy and energy saving.

- Review and amend national energy standards and regulations in line with international standards and regulations while taking into account the national standards and regulations related to recycling and use of waste from energy production. Gradually implement incentive and mandatory measures for renovation of energy technology and equipment as well as energy-intensive industries.

- Formulate comprehensive human resources development policies and training programs for key phases of the energy sector. Enhance training of technicians and professional workers to meet domestic demands and aim for import. Employ trained nuclear workers effectively and further enhance their capacity. 

8. Promotion of international cooperation; proactive and active establishment of strategic partnership for long-term energy import and outward investment in energy resources

- Adopt flexible, efficient, fair and mutually beneficial foreign energy policies. Expand and strengthen energy cooperation with strategic and important partners. Enhance international relations in terms of energy in all subsectors as appropriate to integration trends and utilize opportunities arising from political - foreign relations and trade agreements for energy development.

- Urgently formulate strategies for long-term energy import while encouraging outward energy investment and use of foreign resources of energy to ensure national energy security; provide mechanisms for outward energy investment for Vietnam’s enterprises, which shall first begin with electricity projects in neighboring countries to facilitate electricity import. Promote partnerships with advanced energy technology/energy investing companies.

- Actively participate in energy cooperation with Greater Mekong Subregion and ASEAN; connect electrical grids, complete mechanisms for electricity trade with China, Laos and Cambodia. Continue to conduct research on a regional gas connection system and adopt this system when possible.

9. Implementation of policies on environmental protection for energy sector in connection with reduction of greenhouse gas emission, promotion of circular economy and sustainable development

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Complete the policy framework, formulate and amend national regulations and standards concerning exhaust gas and waste from the energy sector in line with standards from developing countries. Amend regulations on screening of investment projects based on environmental risks. Develop financial regulations concerning the environment and ensure sufficient calculation of all socio-environmental costs in investment and prime costs. Enhance prevention and control of entities posing high risks of environmental pollution; strictly handle violations against regulations on environmental safety as per the law. Promptly provide adequate information on environmental protection in the energy sector. 

- Formulate and implement a scheme for integration of the circular economy into strategies for development of energy enterprises. Develop a system for advanced management and treatment of waste in the energy industry suitable to Vietnam’s situation; and ensure capacity of energy enterprises for self-treatment of waste sources. Provide incentive policies and mechanisms for development of the environmental industry in connection with the energy sector.

- Review and amend contents related to the energy sector in the national strategy for climate change, national strategy for green growth, strategy for Vietnam's sustainable development, Vietnam's marine strategy and other relevant strategies.

10. Enhancement of leadership of the Communist Party, state management capacity and efficiency, people’s ownership and roles of Vietnamese Fatherland Front and socio-political organizations in development of energy sector

- Raise the awareness of Party Executive Committees, the whole political system and people towards the roles, position and importance of the energy sector. Party Executive Committees as well as central and local governments must regard national energy development as a crucial and continuous mission and seriously direct and organize such development. Formulate legal frameworks and mechanisms to ensure compliance with planning for national energy development. Strictly handle investment projects launched late and affecting national energy security.

- Review and complete the state management model for the energy sector. Clarify responsibilities, powers and cooperation mechanisms between central and local levels and between state authorities in energy development. Further disseminate legislative documents and raise awareness towards strict compliance with regulations of laws on energy. Provide orientations and formulate policies in connection with inspection, supervision and assistance for implementation.

- Enhance people’s ownership and participation of Vietnamese Fatherland Front, socio-political and socio-professional organizations and entities affected by policies in formulation and supervision of implementation of national energy development strategies, planning and policies.

IV- IMPLEMENTATION

1. Party Executive Committees of provinces and cities, Party Central Committee’s Commission, Party Civil Affairs Committees, supervisory communist organizations and Party Executive Committees under Party Central Committee shall enable officials and members of the Communist Party to fully grasp this Resolution and formulate Resolution implementation plans and programs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. The Government’s Party Civil Affairs Committee shall direct formulation and implementation of the national energy development strategy and strategies for development of energy subsectors, comprehensive national energy planning and national electricity development planning in this Resolution's spirit; prioritize resources for performance of the tasks stated in this Resolution; urgently fulfill international commitments on research in and application of nuclear energy for peaceful use; promptly summarize reviews of the Electricity Law and relevant laws to propose amendments that address existing problems, especially those concerning electricity transmission and planning, to the National Assembly.

4. Vietnamese Fatherland Front and socio-political organizations shall develop programs and plans for supervision of this Resolution’s implementation.

5. Central Propaganda and Training Commission shall take charge and cooperate with Central Economic Commission and relevant regulatory bodies in providing guidelines for complete understanding and implementation of this Resolution.

6. The Central Economic Commission shall take charge and cooperate with relevant regulatory bodies in regularly supervising, inspecting and expediting implementation of this Resolution; and periodically submit preliminary and summary reports on such implementation to the Politburo and Secretariat of the Communist Party.

 

 

 

ON BEHALF OF THE POLITBURO
THE GENERAL SECRETARY
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40.738

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!