Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 34/2016/TT-BTC danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Số hiệu: 34/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 26/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật đu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dn thi hành một sĐiều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một sĐiều của Luật đu thu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định s 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Theo đnghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư công bdanh Mục tài sản mua sm tập trung cấp quốc gia.

Điều 1. Danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

1. Danh Mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) bao gồm:

a) Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (trừ xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chun, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ);

b) Xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân).

2. Việc Điều chỉnh danh Mục mua sắm tập trung cấp quốc gia thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Áp dụng danh Mục mua sắm tập trung cấp quốc gia

1. Danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được áp dụng để Đơn vị mua sắm tập trung quc gia tchức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh Mục mua sắm tập trung cấp quốc gia được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2016.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để công bố danh Mục mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trước ngày 30 tháng 6 năm 2016, bảo đảm không trùng lắp với danh Mục mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định tại Điều 1 Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Các Bộ,
quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiể
m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà n
ước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- C
ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- S
Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No: 34/2016/TT-BTC

Hanoi, February 26, 2016

 

CIRCULAR

ON NATIONAL CONCENTRATED PROCUREMENT LISTS

Pursuant to the Law on the management and use of State-owned property dated June 30, 2008;

Pursuant to the Law on Bidding dated November 26, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No.52/2009/NĐ-CP detailing and guiding a  number of articles of the Law on management and use of State-owned property dated June 03, 2009;

Pursuant to the Government’s Decree No.63/2014/NĐ-CP detailing and guiding a  number of articles of the Law on bidding in respected of supplier selection dated June 26, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/NĐ-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.08/2016/QĐ-TTg on national concentrated procurement dated February, 2016;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. National concentrated procurement lists

1. The national concentrated  procurement list (hereinafter referred to as”the List”, other than medicines, includes:

a) Designation-specific vehicles stipulated by the Prime Minister (other than those in Articles 3 and 4 of the Prime Minister’s Decision No. 32/2015/QĐ-TTg on standards, quotations and the management  and utilization of vehicles by regulatory authorities, public service providers, wholly State-owned single member limited liability companies; and

b) Official vehicles used by regulatory authorities, services public providers, People’s armed forces, political organizations,  socio-political organizations, political-social-professional organizations, social organizations, socio-professional organizations, State-invested project management boards (hereinafter referred to as “relevant entity”) stipulated by the Prime Minister; and

c) Special-purpose vehicles (other than those equipped with specialized equipment, or special-structure vehicles to meet specific requirements of the People's Armed Forces) for used by relevant entities. 0}

2. The List shall be adjusted in accordance with the  Minister of Finance’s regulations.

Article 2. Application of the List

1. The government purchasing agency  shall carry out  the concentrated procurement according to the List specified in clause 1, Article 1 hereof under the Prime Minister's regulations.

2. The concentrated procurement of items on the List shall be made under framework agreements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular enters into force from April 10, 2016.

2. Pursuant to the Law on Bidding and the Government’s Decree No. 63/2014/NĐ-CP detailing a number of articles of the Law on Bidding in respect of supplier selection, Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies, central authorities, People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities shall publish the procurement lists of the regulatory authorities by June 30, 2016 and ensure that there is no repetition of items on the procurement lists and that in the List specified in Article 1 hereof.

3. Any issues arising from the implementation of this Circular shall be promptly reported to the Ministry of Finance./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Chi

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.974

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!