Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi Quy định về quản lý, thanh, quyết toán kinh phí Phòng, chống Ma túy theo Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND, Quyết định 2164/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 3023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3023/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

ĐỊNH QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2011/NQ-HĐND NGÀY 10/8/2001 CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2164/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2011 CỦA UBND TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí phòng, chống ma túy theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 803/TTr-STC ngày 06 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về quản lý, thanh, quyết toán kinh phí Phòng, chống Ma túy theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi

1.1. Tại Khoản 1, Điều 12

- Nội dung đã Quy định: "Điều 12. Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý.

1. Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện các biện pháp đấu tranh chống tội phạm ma tuý (Lực lượng Bộ Công an; Bộ đội biên phòng; Hải quan) bắt giữ và khởi tố bị can theo tội danh Quy định tại các Điều 194, 197, 198 hoặc 200 - Bộ Luật hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La".

- Nay sửa đổi lại là: "Điều 12. Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý.

1. Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện các biện pháp đấu tranh chống tội phạm ma tuý (Lực lượng Công an; Bộ đội biên phòng; Hải quan) bắt giữ và khởi tố bị can theo tội danh Quy định tại các Điều 194, 197, 198 hoặc 200 - Bộ Luật hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La".

1.2. Tại Ý 5, Mục b, Điểm 1.4, Khoản 1 Điều 12

- Nội dung đã Quy định: "- Chứng từ chi bồi dưỡng người cung cấp thông tin hỗ trợ đắc lực cho việc bắt giữ đối tượng:

+ Giấy biên nhận theo Mẫu số 06 - HD".

- Nay sửa đổi lại là: "- Chứng từ chi bồi dưỡng người cung cấp thông tin hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện, bắt giữ đối tượng, phục vụ mở rộng điều tra vụ án...:

+ Giấy biên nhận theo Mẫu số 01 - HD".

2. Nội dung bổ sung

2.1. Tại Ý 5, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 12

- Nội dung đã Quy định: "- Chi phí thuê phương tiện, mua sắm trang thiết bị; Mua văn phòng phẩm; chi tuyên truyền … phục vụ trực tiếp cho công tác Phòng, chống Ma tuý".

- Nay sửa đổi, bổ sung là: "- Chi phí thuê phương tiện, thuê địa điểm, mua sắm trang thiết bị; Mua văn phòng phẩm; chi tuyên truyền … phục vụ trực tiếp cho công tác Phòng, chống Ma tuý".

2.2. Tại Điểm 3, Điều 13

- Nội dung đã Quy định: "Thủ tục, hồ sơ, chứng từ".

- Nay sửa đổi, bổ sung là: "Thủ tục, hồ sơ, chứng từ: Bảng kê chi tiền Mẫu số 08-HD (có ký nhận của từng thành viên)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh về việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí Phòng, chống Ma túy theo Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện, Thành phố; Chủ tịch UBND Xã, Phường, Thị trấn và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ; (Để
- TT HĐND tỉnh; báo
- TT UBND tỉnh; cáo)
- Thường trực BCĐ 03 tỉnh ủy;
- Thường trực BCĐ 50 UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 150 bản.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3023/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi Quy định về quản lý, thanh, quyết toán kinh phí Phòng, chống Ma túy theo Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND, Quyết định 2164/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.018
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90