Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 13/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Chính phủ về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước và Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV tại kỳ họp thứ 9 (từ ngày 19 đến 22/12/2007) và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2b);
- Trang tin điện tử của tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND;
- Các đơn vị trực thuộc VPUB;
- Lưu VT & CVNCTH.
TC.69 (QĐ phan cap quan ly TS). 105b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

Điều 2. Phân cấp đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thực hiện theo Điều 7, Chương II Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ và Điểm 5, Phần II Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính:

1. Những tài sản phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng bao gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Xe ô tô các loại;

c) Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

2. Phân cấp đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:

Các tài sản quy định tại khoản 1 nêu trên, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đăng ký quyền quản lý, sử dụng tại Sở Tài chính.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước

1. Phân cấp về quyết định đầu tư xây dựng: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Phân cấp về mua sắm tài sản nhà nước: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước.

1. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản:

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển đối với tài sản là bất động sản, xe ôtô các loại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ quan TW) trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

b) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chuyển giao quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 11 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.

c) Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển các tài sản là động sản (trừ tài sản là xe ô tô các loại) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

d) Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thuộc tỉnh quyết định điều chuyển tài sản là động sản (trừ tài sản là xe ô tô các loại) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

đ) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện) quyết định điều chuyển các tài sản là động sản (trừ tài sản là xe ô tô các loại) của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi huyện quản lý trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chuyển tài sản thuộc phạm vi quản lý (trừ bất động sản và xe ô tô các loại).

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước thực hiện theo Điểm 7, Điểm 8 Phần II Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính.

2. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản:

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi đối với tài sản là:

- Bất động sản, xe ô tô các loại của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý;

- Bất động sản, xe ô tô các loại của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã quản lý bị sử dụng không đúng mục đích nhưng địa phương không xử lý, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

b) Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi các tài sản là:

- Động sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

- Động sản bị sử dụng không đúng mục đích, sử dụng vượt tiêu chuẩn định mức do cấp có thẩm quyền quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

c) Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thuộc tỉnh quyết định thu hồi tài sản là động sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

d) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thu hồi đối với tài sản là:

- Bất động sản, động sản của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.

- Động sản bị sử dụng không đúng mục đích, sử dụng vượt tiêu chuẩn định mức do cấp có thẩm quyền quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp xã quản lý nhưng địa phương không xử lý.

Việc thu hồi tài sản trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

đ) Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thu hồi tài sản thuộc phạm vi quản lý.

Trình tự, thủ tục xử lý tài sản bị thu hồi thực hiện theo Điểm 6, Phần II Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản nhà nước

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu đối với tài sản là bất động sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất), xe ô tô các loại và động sản có giá trị trên 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của các cơ quan hành chính thuộc tỉnh theo đề nghị của cơ quan, đơn vị có liên quan và của Giám đốc Sở Tài chính.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định của pháp luật đối với tài sản là động sản (trừ xe ô tô các loại) của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh có giá trị từ 100 đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

3. Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thuộc tỉnh, quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định của pháp luật đối với những tài sản là động sản (trừ xe ô tô các loại) của cơ quan và đơn vị trực thuộc có giá trị dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định của pháp luật đối với tài sản là động sản (trừ xe ô tô các loại) có giá trị dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện quản lý, theo đề nghị của cơ quan, đơn vị có liên quan, của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và ý kiến của Sở Tài chính.

5. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu theo quy định của pháp luật đối với tài sản là động sản (trừ xe ô tô các loại) thuộc phạm vi quản lý có giá trị dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước thực hiện theo Điểm 9, Phần II Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản nhà nước

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý, gồm: Nhà, công trình xây dựng, ô tô các loại, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản là động sản (trừ xe ô tô các loại) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo đề nghị của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

3. Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thuộc tỉnh quyết định thanh lý tài sản là động sản (trừ xe ô tô các loại) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi cấp huyện quản lý gồm: Nhà, công trình xây dựng và động sản khác (trừ xe ô tô các loại) theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thanh lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi xã quản lý (trừ bất động sản và xe ô tô các loại).

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước thực hiện theo Điểm 10, Phần II Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá.

Điều 8. Phân cấp về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản

1. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của nhà nước:

a) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quỹ nhà nước: Thực hiện theo khoản 1 Điều 16 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

b) Đối với tài sản khác:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Tài chính đối với tài sản là:

+ Tài sản là vật bị chôn dấu, chìm đắm, vật bị đánh rơi, bỏ quên được tìm thấy được Thủ tướng Chính phủ phân cấp quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước;

+ Bất động sản trên địa bàn tỉnh được xác định là vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu;

+ Di sản không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản;

+ Tài sản của các dự án sử dụng vốn ngoài nước do tỉnh quản lý sau khi kết thúc hoạt động được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam;

+ Tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc tỉnh quản lý.

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch đối với tài sản là:

+ Tài sản của các dự án sử dụng vốn ngoài nước do huyện quản lý sau khi kết thúc hoạt động được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam;

+ Tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng, cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc huyện quản lý.

- Chủ tịch UBND cấp xã quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản là:

+ Tài sản của các dự án sử dụng vốn ngoài nước do xã quản lý sau khi kết thúc hoạt động được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam;

+ Tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc xã quản lý.

2. Thẩm quyền lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước:

a) Thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản:

Cơ quan đang quản lý hoặc được giao tạm quản lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b dưới đây.

b) Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản:

- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước trên cơ sở đề nghị của cơ quan có liên quan và cơ quan tài chính đối với tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quy định này.

- Giám đốc Sở Tài chính quyết định phương án xử lý theo quy định pháp luật đối với: Tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quỹ nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

- Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch quyết định phương án xử lý theo quy định pháp luật đối với: Tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quỹ nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý.

3. Phân cấp nguồn thu liên quan đến việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, nguồn thu từ bán tài sản nhà nước, tài sản thanh lý:

Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản được xác lập sở hữu của Nhà nước thuộc cấp nào ra quyết định xử lý thì nộp vào ngân sách cấp đó.

Riêng số tiền thu từ việc bán tài sản thanh lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Điểm 3, Điều 18 Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Ngoài những quy định trên đây, các quy định khác thực hiện theo Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện của các địa phương, đơn vị.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2008/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15