Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT nội dung hình thức thi nâng ngạch

Số hiệu: 34/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC LÊN NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CAO CẤP

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước;
Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 01 năm 2011

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng chính phủ;
- Ủy ban VHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng quốc gia giáo dục;
- Ban tuyên giáo TW;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Công báo;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC LÊN NGẠCH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CAO CẤP
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng đối với:

a. Giáo viên hiện đang công tác tại các trường trung học cơ sở và đang hưởng l­ương ở ngạch giáo viên trung học cơ sở chính, mã số ngạch 15a.201.

b. Giáo viên hiện đang công tác tại các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (theo quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học); trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; trung tâm giáo dục thường xuyên và đang hưởng lương ở ngạch giáo viên trung học, mã số ngạch 15.113.

c. Giáo viên hiện đang công tác tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và đang hưởng lương ở ngạch giáo viên trung học, mã số ngạch 15.113.

Điều 3. Tổ chức thi và cử giáo viên dự thi

Việc tổ chức thi và cử giáo viên dự thi nâng ngạch được thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29 chương III của Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; quy định tại khoản 2, Mục III của Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ THI NÂNG NGẠCH

Điều 4. Điều kiện dự thi

1. Giáo viên dự thi nâng ngạch phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

a) Đối với giáo viên trung học cơ sở phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Mục IV tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục - đào tạo;

b) Đối với giáo viên trung học phổ thông phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Mục VI tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục - đào tạo;

c) Đối với giáo viên trung học chuyên nghiệp (nay gọi là giáo viên trung cấp chuyên nghiệp) phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại khoản 3, Mục VIII tại Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục - đào tạo.

2. Giáo viên dự thi nâng ngạch phải đạt điều kiện về tiền lương theo quy định tại khoản 1, Mục III của Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 06 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

3. Riêng đối với giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải được thủ trưởng cơ quan xếp từ loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Điều 5. Hồ sơ dự thi nâng ngạch

1. Đơn xin dự thi nâng ngạch (mẫu số 1);

2. Bản khai lý lịch khoa học và quá trình công tác (mẫu số 2);

3. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ;

4. Bản sao hợp lệ các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học;

5. Bản nhận xét, đánh giá giáo viên của cơ quan, đơn vị trong thời gian giữ ngạch lương hiện hưởng (mẫu số 3);

6. Bản sao hợp lệ quyết định lương hiện hưởng.

Chương III

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH

Điều 6. Hình thức thi

Hình thức thi gồm: thi viết và thi vấn đáp về kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học.

Phần thi viết bao gồm thi tự luận và trắc nghiệm.

Điều 7. Nội dung thi

1. Nội dung phần thi viết

a) Chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo nói chung và về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp nói riêng được quy định trong Luật Giáo dục, các Nghị quyết của Đảng, các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước; các quy định pháp luật về công chức, viên chức.

b) Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động dân chủ trong cơ quan; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

c) Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của giáo viên ngạch giáo viên trung học cao cấp (theo văn bản quy định hiện hành).

d) Chuyên môn, nghiệp vụ theo từng cấp học.

đ) Thi tin học: Chương trình tin học thực hành Word, Excel; có ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng; sử dụng các phần mềm quản lý học sinh và tra cứu dữ liệu thông qua mạng internet.

e) Thi ngoại ngữ : bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ C một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc theo đăng ký của người dự thi.

2. Nội dung phần thi vấn đáp

Người dự thi trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo về các vấn đề thuộc các lĩnh vực sau:

a) Xử lý các tình huống sư phạm trong giờ lên lớp, trong các hoạt động giáo dục.

b) Xử lý tình huống trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, phụ huynh và người học.

c) Mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy đặc trưng của bộ môn thí sinh đảm nhiệm giảng dạy; Phương pháp tự học, tự rèn luyện để có kiến thức, trình độ sư phạm tốt.

d) Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

đ) Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của giáo viên ngạch giáo viên trung học cao cấp (theo văn bản quy định hiện hành).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thực hiện hình thức và nội dung thi nâng ngạch giáo viên trung học lên giáo viên trung học cao cấp theo quy định tại Thông tư này.

Điều 9. Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị và cá nhân vi phạm Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010 quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.904

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!