Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 154/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 154/2000/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước cho các Bộ, Ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước quy định tại Quyết định số 79/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước, theo Bảng phân công kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phối hợp nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước theo Bảng phân công đúng tiến độ quy định.

Các thành viên Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/1998/QĐ-BCĐTL ngày 07 tháng 9 năm 1998 của Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/2000/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

I

Tổng kết việc thực hiện tiền lương và trợ cấp từ năm 1993 đến nay theo Chỉ thị số 28/1999/CT-TTg ngày 24/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2001

 

 

1

Tổng kết chế độ tiền lương trong các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh

Quý I/2001

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, Ban, ngành và các địa phương

2

Tổng kết việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

"

"

"

3

Tổng kết việc thực hiện chính sách đối với các đối tượng người có công

"

"

"

4

Tổng kết chế độ tiền lương dân cử, bầu cử trong cơ quan Nhà nước

Quý I/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Các Bộ, Ban, ngành và các địa phương

5

Tổng kết chế độ tiền lương công chức HCSN

"

"

"

6

Tổng kết tiền lương bầu cử cơ quan Đảng, đoàn thể

Quý I/2001

Ban Tổ chức Trung ương

"

7

Tổng hợp về quỹ tiền lương và trợ cấp chi từ ngân sách nhà nước qua các năm từ 1993 đến 2000

Quý I/2001

Bộ Tài chính

"

8

Tổng hợp báo cáo Thủ tướng về tổng kết tiền lương và trợ cấp xã hội từ năm 1993 đến nay

Quý I/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

"

II

Phân công nghiên cứu xây dựng các nội dung Đề án

Quý II/2001

 

 

1

Đề án tiền lương tối thiểu chung, vùng, ngành

Quý II/2001

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan, các Viện Khoa học, các trường đại học, các nhà quản lý

2

Đề án về quan hệ tiền lương chung, quan hệ tiền lương giữa các khu vực (HCSN, LLVT. SXKD, bầu cử)

Quý II/2001

"

"

3

Đề án cải cách tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh

Quý II/2001

"

"

4

Đề án cải cách chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ trợ cấp người có công

Quý II/2001

"

"

5

Đề án cải cách tiền lương chức vụ dân cử trong cơ quan Nhà nước

Quý II/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Các Bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học

6

Đề án cải cách tiền lương đối với công chức HCSN

Quý II/2001

"

"

7

Đề án cải cách tiền lương đối với chức vụ bầu cử của Đảng, đoàn thể

Quý II/2001

Ban Tổ chức Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Các cơ quan có liên quan

8

Đề án cải cách tiền lương đối với các lực lượng vũ trang (Quân đội và công an)

Quý II/2001

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Các cơ quan có liên quan

9

Đề án tạo nguồn cải cách tiền lương

Quý II/2001

Bộ Tài chính,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

III

Tổng hợp, hội thảo, hoàn chỉnh Đề án và ban hành văn bản thực hiện.

Tháng 12/2001

 

 

1

Tổng hợp các Đề án chi tiết và Hội thảo khoa học

Tháng 8/2001

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo TLNN

2

Hoàn chỉnh Đề án tổng thể trình Chính phủ và theo dõi khi Chính phủ trình Bộ Chính trị và Quốc hội

Tháng 10/2001

"

"

3

Soạn thảo các văn bản (các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Thông tư ...)

Tháng 12/2001

Các đơn vị chủ trì Đề án chi tiết

Các cơ quan có liên quan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 154/2000/QĐ-TTg ngày 31/12/2000 về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 75.101.211.110