Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về "Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025"

Số hiệu: 73/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2019/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ “CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2020-2025”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025” (gọi tắt Nghị quyết 19).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Y tế

a) Chủ trì và phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai và thực hiện rộng rãi chính sách thu hút cho các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở y tế có liên quan; hàng năm rà soát và thông báo nhu cầu thu hút người có trình độ về công tác tại các đơn vị.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh rà soát, tổng hợp nhu cầu trung bình hàng năm về kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện và chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

c) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19 cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm;

d) Tổ chức sơ kết giữa giai đoạn và tổng kết việc thực hiện; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách để thực hiện.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế cân đối dự toán ngân sách tỉnh hằng năm đảm bảo yêu cầu thực hiện Nghị quyết 19.

b) Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện chi trả chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Sở Nội vụ

a) Phối hợp với Sở Y tế theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết 19.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách tuyển dụng đặc cách đối với các đối tượng tham gia chính sách.

5. Sở Thông tin và truyền thông

Tuyên truyền và phổ biến chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế của tỉnh.

6. Các đơn vị Y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

a) Thực hiện thủ tục tiếp nhận và tuyển dụng các đối tượng tham gia chính sách thu hút.

b) Phân công và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia chính sách thu hút thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

c) Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo, đề xuất những phát sinh trong quá trình thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về "Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117