Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Số hiệu: 63/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Quyết định 63/2015/QĐ-TTg được ban hành ngày 10/12/2015.

 

1. Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm của người lao động bị thu hồi đất

Theo Quyết định số 63, người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ khi có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và trong độ tuổi lao động.

2. Thời hạn hỗ trợ cho NLĐ bị thu hồi đất được hưởng chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

3. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

- Quyết định 63/2015 quy định NLĐ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

- Kinh phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định ở trên được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

- Theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, người lao động bị thu hồi đất được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà NLĐ phải đóng góp để đi làm việc ở nước ngoài với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Thời hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

- NLĐ bị thu hồi đất thuộc huyện nghèo được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo chính sách hỗ trợ các huyện nghèo.

- Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài một lần theo chính sách nêu trên.

 

Quyết định 63 còn quy định việc hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất, hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước cho NLĐ bị thu hồi đất. QĐ 63/2015/TTg có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 63/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT

Căn cLuật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vbồi thường, htrợ, tái định cư khi Nhà nước thu hi đất;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hi đất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người lao động bị thu hồi đất bao gồm:

1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghhưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp);

2. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

2. Trong độ tuổi lao động.

Điều 4. Thời hạn hỗ trợ

Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.

Điều 5. Hỗ trợ đào tạo nghề

1. Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ như sau:

a) Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

b) Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học.

Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt;

c) Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

2. Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách quy định tại Điều này.

Điều 6. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ:

1. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm;

2. Vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

2. Người lao động bị thu hồi đất kinh doanh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ như người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Kinh phí hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được bố trí từ kinh phí đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt.

4. Người lao động bị thu hồi đất được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mức cho vay tối đa bằng tổng chi phí cần thiết mà người lao động phải đóng góp theo quy định để người lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với từng thị trường lao động.

Lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

Thi hạn cho vay tối đa bằng thời gian đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

5. Người lao động bị thu hồi đất thuộc huyện nghèo được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của chính sách hỗ trợ các huyện nghèo.

6. Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài một lần theo chính sách quy định tại Điều này.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;

b) Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Quyết định này.

3. Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức việc cho vay đối với người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Quyết định này.

4. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

b) Báo cáo tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hi đất gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

2. Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

3. Người lao động bị thu hồi đất kinh doanh có quyết định thu hồi đất sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 63/2015/QD-TTg

Hanoi, December 10, 2015

 

DECISION

ON POLICY ON ASSISTANCE IN VOCATIONAL TRAINING AND JOB SEARCH FOR WORKERS WHOSE LAND IS WITHDRAWN BY THE STATE

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25,2001;

Pursuant to the Law on Land dated November 29, 2013;

Pursuant to the Decree No. 47/2014/ND-CP on compensation, assistance and relocation due to land withdrawal by the State of Vietnam dated May 25,2014 by the Government;

Upon the request of the Minister of Labors –War Invalids and Social Affairs,

The Prime Minister issues a decision on policies assistance in vocational training and job search for workers whose land is withdrawn.

Article 1. SCOPE OF ADJUSTMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2: Regulated subjects

Workers whose land is withdrawn:

1. Households and individuals whose agricultural land is withdrawn shall be compensated in  cash, calculated based on the area of the withdrawn plot under point a, b, c and Article, Clause 1, Article 19 of the Decree No. 47/2014/ND-CP ( except where households or individuals are officers or workers of the State farm or the State Forestry farm who are retirees due to age, loss of health or resignation with allowance), hereinafter referred to as the workers whose agricultural land is withdrawn).

2. Households or individuals whose residential land used for business is withdrawn must move to other places (hereinafter referred to as the workers whose commercial land is withdrawn).

Article 3. Requirements for receipt of assistance

A worker whose land is withdrawn shall receive assistance in vocational training and job search once the following conditions are satisfied:

1. He/She  needs vocational training and a job;

2. He/she is in the working age.

Article 4. Duration of assistance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Assistance in vocational training

1. A worker whose land is withdrawn shall receive assistance in vocational training as follows:

a) Elementary training course with the duration of 3 months or less: specified in the Decision No. 46/2015/QD-TTg on assistance in short-term courses of elementary training dated September 28, 2015 by the Prime Minister;

b) Vocational schools or 3-year colleges: the worker shall receive funding for the tuition fee of the course.

The funding for tuition fee shall be equal to the tuition fee  charged by the vocational schools and shall not exceed the maximum fee of public schools as promulgated in Vietnam law.

The funding for tuition fee shall be taken from budgets for training, occupation changing or job searching and shall be included in the total budget for the project investment, compensation or relocation plan, which has been approved.

c) The worker shall take a concessional loan for students.

2. The worker whose land is withdrawn shall receive the training assistance once as regulated in this Article.

Article 6. Assistance in job search in Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Complementary consultancy and job recommendation in job centers;

2. Concessional loans from the National Employment Funds under Vietnam law.

Article 7. Assistance in overseas employment under contracts

1. The worker whose agriculture land is withdrawn shall receive assistance in working overseas under the Decree No. 61/2015/ND-CP regulating policies on assistance in job search and the National Employment Funds dated July 07, 2015 by the Government.

2. The worker land is withdrawn shall receive the same assistance as those who agricultural land is withdrawn.

3. The funding for contractual workers in overseas prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall be funded from the budgets for training, occupation changing or job searching and this funding shall be included in the total budget for the approved project investment, compensation or relocation.

4. The worker whose land is withdrawn shall receive loans at the concessional interest rate from the Vietnam Bank for Social Policies for working abroad.

The maximum amount of loan shall be equal to the total of necessary amount payable by the worker for overseas employment, which varies from according each foreign country.

The interest rate of this loan shall be the same as that of loans for the poverty at every period and regulated by the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The worker whose land is withdrawn in disadvantaged districts shall receive assistance in working overseas as promulgated in the policies on assistance for disadvantaged districts.

6. The worker whose land is withdrawn shall receive the assistance in working overseas once as regulated in this Article.

Article 8. Implementation organization

1. The Ministry of Labor –War Invalids and Social Affairs shall take charge of and cooperate with relevant agencies to:

a) Examine and supervise the implementation of this Decision;

b) Aggregate and report to the Prime Minister on the status of vocational training and job search for workers whose land is withdrawn.

2. The Ministry of Planning and Investment shall take charge of and cooperate with relevant agencies to aggregate and propose to capitalize the Vietnam Bank for Social Policies. The Vietnam Bank for Social Policies shall grant loans for employments and working overseas as stipulated in the Clause 2 of Article 6 and the Clause 4, Article 7 of this Decision, respectively.

3. The Vietnam Bank for Social Policies shall grant their loans to the worker whose land is withdrawn as regulated in this Decision.

4. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Report the status of vocational training and job search for workers whose land is withdrawn to the Ministry of Labor –War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Labor –War Invalids and Social Affairs shall aggregate to report to the Prime Minister.

Article 9. Entry into force and responsibilities of implementation

1. This Decision comes into effect from February 01,2016.

2. a) The Decision no. 52/2012/QD-TTg on assistance in vocational training and job search for workers whose agricultural land is withdrawn dated November 16,2012 by the Prime Minister shall expire from the day on which this Decision takes effect. 

3. The worker under commercial land withdrawal who is notified of the land withdrawal after July 01, 2014 shall benefit from the policy on assistance in vocational training and job search as prescribed in this Decision.

4. Ministries, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental bodies, Presidents of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals shall responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38.652

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!