Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 41/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 20/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 41/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 335/TTr-SNV ngày 10 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sau đây:

1. Thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp.

b) Tại Sở Giao thông vận tải: các thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, máy thi công; kiểm định xe cơ giới và tổ chức sát hạch lái xe các hạng từ mô tô đến ô tô.

c) Tại các Phòng Công chứng nhà nước: các thủ tục về công chứng.

2. Thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền, huyện Châu Đức, huyện Tân Thành và huyện Côn Đảo: thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tiếp nhận tại Bộ phận một cửa. Đối với thủ tục về cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân do Công an tỉnh quyết định.

b) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu: tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, chính sách xã hội, đăng ký kinh doanh, tư pháp. Đối với thủ tục về cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân do Công an tỉnh quyết định.

3. Thủ tục về chứng thực tại các xã, phường, thị trấn sau:

a) Tại thành phố Vũng Tàu: Ủy ban nhân dân phường 1, phường 7, phường 11 và xã Long Sơn.

b) Tại thị xã Bà Rịa: Ủy ban nhân dân phường Phước Hiệp và phường Long Tâm.

c) Tại huyện Tân Thành: Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Hòa.

d) Tại huyện Long Điền: Ủy ban nhân dân thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải.

đ) Tại huyện Đất Đỏ: Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải.

e) Tại huyện Xuyên Mộc: Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc và xã Bàu Lâm.

g) Tại huyện Châu Đức: Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Bình Ba.

4. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc (thuế, kho bạc, công an...): thực hiện theo quy định, hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành trung ương.

5. Ngoài các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương quyết định những thủ tục hành hành chính khác và bổ sung thêm địa bàn xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức, chế độ chính sách và điều kiện làm việc

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, phân loại các thủ tục hành chính giải quyết ngay trong ngày, các thủ tục hành chính có ghi giấy hẹn; tổ chức sắp xếp cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo quy định và được hưởng phụ cấp làm thêm giờ bằng 100% tiền lương giờ (tính cho số giờ làm việc thực tế). Trường hợp không thể bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù thì được cơ quan thanh toán khoản tiền công bằng 200% tiền lương giờ (tính cho số giờ làm việc thực tế) theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kinh phí phục vụ cho việc bố trí làm việc ngày thứ bảy hàng tuần do kinh phí của cơ quan, đơn vị chi trả và được ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần theo quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thông báo rộng rãi về chủ trương này cho cá nhân, tổ chức biết và thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc dự toán, quyết toán, sử dụng kinh phí tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

4. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi quyết định này cho phù hợp.

5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2010/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.707

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!